Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Sada - Ordenanza fiscal nm. 11, reguladora da taxa polos servicios de redes de sumidoiro

Publicación provisional : 19-02-2000 BOP N 41 -- Publicación definitiva : 19-02-2000 BOP N 41
Aplicable desde 16-03-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 5
 - Disposicin final
   
  Artigo 5   redacciones
 

A cota tributaria por acometida rede de sumidoiros esixirase por unha soa vez e consistir na cantidade de :

150 euros mis 30 euros polo nmero de vivendas, para vivenda colectiva o plurifamiliar

130 euros para o resto de supostos.

Non obstante, quedarn exentos do pago desta cuota aqueles solicitantes que participasen no financiamento de redes de novo establecemento de interese xeral non includos nos proxectos de obra relativos a licenzas de edificacin, proxectos de urbanizacin ou demais supostos nos que o suxeito pasivo estea obrigado conexin, reforzamento ou ampliacin dos servizos en virtude do cumprimento dos seus deberes urbansticos, sempre que a cuanta da antedita financiacin sexa igual ou superior cota tributaria derivada da aplicacin da presente tarifa.

Ser obrigatoria a tramitacin conxunta das solicitudes de acometidas s servizos de abastecemento e saneamento no suposto de existencia de mbalas das redes xerais.

2. A cota tributaria a esixir pola prestacin dos servizos de sumidoiros e depuracin determinarase en funcin da cantidade de auga, medida en metros cbicos, utilizada na finca.

A tal efecto aplicarase a seguinte tarifa:

a) Vivendas:

Por sumidoiros: 0,291197 /m3.

Por depuracin: 4,754247 /mes.

b) Fincas e locais non destinados a vivendas.

Por sumidoiros: 0,291197 /m3.

Por depuracin: 4,754247 /mes.

3. En ningn caso poder tomarse un consumo de auga que sexa inferior ao mnimo facturable por subministro. A cota resultante da consideracin deste consumo ter o carcter de mnimo esixible.

   
  Disposicin final   redacciones
 

A presente ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da 27 de outubro de 2011, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir desa data, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios