Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - Ordenanza reguladora do Prezo Pblico pola utilizacin das instalacins da piscina municipal de Muros

Publicación provisional : 15-06-2009 BOP N 135 -- Publicación definitiva : 25-08-2009 BOP N 187
Redacción Aplicable desde 23-03-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Obxecto do prezo pblico.
 - Artigo 2.- Obrigados ao pago.
 - Artigo 3.- Tarifas.
 - Artigo 4.- Normas de xestin.
 - Artigo 5.- Entrada en vigor.
   
  Artigo 1.- Obxecto do prezo pblico.  
 

obxecto deste prezo pblico a utilizacin das instalacins da piscina climatizada municipal as como a prestacin de servizos nela.

   
  Artigo 2.- Obrigados ao pago.  
 

Estn obrigados ao pago do prezo pblico aquelas personas que utilicen e se beneficien dos servizos, instalacins e actividades que se presten na piscina municipal.

   
  Artigo 3.- Tarifas.   redacciones
 

1. Establcense as seguintes tarifas:

- MATRCULA: 25,00 euros.

- ABONOS INSTALACION PISCINA MUNICIPAL:

Familiar

33,00 euros/mes

Individual

25,00 euros/mes

Maiores de 65 anos

18,50 euros/mes

Matinal

17,00 euros/mes

Menores 18 anos

18,50 euros/mes

Diversidade funcional

18,50 euros/mes (minusvala superior ao 33%)

Reduccin de tarifa: 8,00 /mes. Os usuarios abonados que durante un tempo non superior a dous meses prevexan que non van facer uso das instalacins, podern solicitar esta reduccin. Transcorrido ese perodo mximo e de non comunicarse a baixa definitiva, volverase a aplicar a tarifa normal da correspondente modalidade de abono.

- CURSOS DE AUGA:

ABONADOS, matrcula gratuta.

Cursos de 1 sesin/ semana

5,50 euros/mes

Cursos de 2 sesins/ semana

11,00 euros/mes

Cursos de 3 sesins/ semana

16,50 euros/mes

NON ABONADOS: Matrcula. 12,50 .

Cursos de 1 sesin/ semana

11,00 euros/mes

Cursos de 2 sesins/ semana

22,00 euros/mes

Cursos de 3 sesins/ semana

330 euros/mes

- ENTRADA LIBRE:

Menores de 18 anos, maiores de 65 anos, diversidade funcional: 2,50 euros.

Maiores de 18 anos e menores de 65 anos: 3,50 euros.

- BONOS:

10 sesins

Menores de 18 anos, maiores de 65 anos, diversidade funcional: 22,00 euros.

Maiores de 18 anos e menores de 65 anos: 30,00 euros.

Estes bonos tern unha caducidade de seis meses.

1 mes: pagan abono correspondente + 50% da matrcula.

- REPOSICIN DO CARN DE ABONADO: 3,00 euros.

   
  Artigo 4.- Normas de xestin.   redacciones
 

As tarifas aplicaranse de acordo coas seguintes normas e co establecido no correspondente regulamento de rxime interno da piscina municipal:

1. Modalidades de acceso s instalacins:

a) ABONADOS: coa condicin de abonado, pdese ter acceso s piscinas climatizadas, cursos en seco, sala de musculacin zona cardiovascular (co apoio do monitor de sala e realizacin de tboas personalizadas de exercicio) e a todos os espazos de uso libre, sen ningunha restricin de tempo nin espazo.

No abono familiar estarn includos os pais, nais, titores ou gardadores de feito e os fillos, persoas tuteladas ou descendentes a cargo dos anteriores de ata 25 anos, que convivan con eles e carezan de rendas.

Coa solicitude do abono familiar achegarase declaracin responsable relativa ao cumprimento dos requisitos para a sa aplicacin.

b) ALUMNOS DE CURSOS: as persoas inscritas nalgn curso, sexa de sala ou sexa de piscina, unicamente poden facer uso das instalacins durante o tempo que dure a clase. Os cursos son de carcter mensual, renovables ata que o desexe o usuario, sempre que se cumpra cos prazos de notificacin de baixa.

c) ENTRADAS LIBRES: entradas puntuais na instalacin pagando o custo no momento do acceso instalacin. Os beneficiarios desta modalidade poden usar todas as zonas de uso libre (piscina, sala de musculacin e zona cardiovascular, -esta ltima sen o apoio do monitor ou monitora da sala-) con restriccin de uso en funcin da ocupacin.

d) COLECTIVOS E GRUPOS ORGANIZADOS: o acceso efectuarase mediante a modalidade de alugueiro total ou parcial da instalacin, previa autorizacin polo Concello.

   
  Artigo 5.- Entrada en vigor.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e transcorridos quince das dende a recepcin do acordo pola Administracin estatal e autonmica, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios