Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cambre - ORDENANZA REGULADORA DO USO DE INSTALACINS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE CAMBRE

Publicación provisional : 08-03-2012 BOP N 47 -- Publicación definitiva : 03-05-2012 BOP N 83
Redacción Aplicable desde 22-05-2012

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - PREMBULO.-
 - DISPOSICINS XERAIS.-
 - TTULO PRIMEIRO.- REGULACIN XERAL.-
 - CAPTULO I.- CRITERIOS DE USO DAS INSTALACINS .-
 - CAPTULO II.- DEREITOS E DEBERES DOS USUARIOS.-
 - TTULO SEGUNDO. REGULACIN ESPECIAL DE CADA INSTALACIN.-
 - CAPTULO I.- TIPOLOXA DAS INSTALACINS DEPORTIVAS.-
 - CAPTULO II.- INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DE USO LIBRE.-
 - CAPTULO III.- INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DE USO REGULADO OU CON PERSOAL MUNICIPAL.-
 - TTULO TERCEIRO.- RESPONSABILIDADE DO CONCELLO E DO PERSOAL ENCARGADO DAS INSTALACINS.-
 - CAPTULO I.- DO CONCELLO.-
 - CAPTULO II.- DO PERSOAL ENCARGADO DAS INSTALACINS.-
 - TTULO CUARTO. RXIME SANCIONADOR.-
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXO I.- RELACIN DE INSTALACINS DEPORTIVAS.-
   
  NDICE  
 

PREMBULO.-

DISPOSICINS XERAIS.-

Artigo 1.- mbito obxectivo de aplicacin.

Artigo 2.- mbito subxectivo de aplicacin.

Artigo 3.- rgano competente.

TTULO PRIMEIRO. REGULACIN XERAL.

CAPTULO I.- CRITERIOS DE USO DAS INSTALACINS DEPORTIVAS.-

Artigo 4.- Valoracin de necesidades e equidade.

Artigo 5.- Prioridade de uso e arcos horarios.

Artigo 6.- Non discriminacin.

Artigo 7.- Acceso a instalacins deportivas.

Artigo 8.- Prohibicins expresas.

Artigo 9.- Prerrogativas do concello.

Artigo 10.- Tipos de uso: usos deportivos e non deportivos (solicitude e dereitos e obrigas dos autorizados).

CAPTULO II.- DEREITOS E DEBERES.-

Artigo 11.- Dereitos dos usuarios.

Artigo 12.- Deberes dos usuarios.

TTULO SEGUNDO. REGULACIN ESPECIAL DE CADA INSTALACIN.-

CAPTULO I.- TIPOLOXA DAS INSTALACINS DEPORTIVAS.-

Artigo 13.-Tipoloxa das instalacins deportivas.

CAPTULO II.- INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DE USO LIBRE.-

Artigo 14.- Criterios xerais.

Artigo 15.- Actos prohibidos.

CAPTULO III.-INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DE USO REGULADO OU CON PERSOAL MUNICIPAL.-

SECCIN PRIMEIRA.- MODALIDADES DE USO.-

Artigo 16.- Asistencia como pblico en competicins, espectculos, eventos e similares.

Artigo 17.- Asistencia como participante en actividades ou competicins.

Artigo 18.- Uso por federacins deportivas, clubs e agrupacins deportivas.

Artigo 19.- Uso polos centros pblicos de ensino de Cambre.

Artigo 20.- Uso por persoas en exercicio das sas funcins.

Artigo 21.- Uso por entidades con convenios de colaboracin ou calquera outro acordo formalizado por escrito co concello (federacins, clubs, ANPAs, asociacins de clubs, clubs deportivos e similares).

Artigo 22.- Uso por outras entidades de carcter social.

Artigo 23.- Uso por usuarios abonados.

Artigo 24.- Uso por autorizados de uso con pago de taxa municipal.

SECCIN SEGUNDA.- RESTRICINS DE ACCESO.-

Artigo 25.- Restricins de acceso.

SECCIN TERCEIRA.- PISCINAS MUNICIPAIS.-

Artigo 26.- Marco xurdico.

Artigo 27.- Acceso.

Artigo 28.- Obrigas, prohibicins e limitacins aos usuarios.

TTULO TERCEIRO.- RESPONSABILIDADE DO CONCELLO E DO PERSOAL ENCARGADO DAS INSTALACINS.-

CAPTLO I.- DO CONCELLO.-

Artigo 29.- Do concello.

CAPTULO II.- DO PERSOAL ENCARGADO DAS INSTALACINS.-

Artigo 30.- Obrigas para o persoal encargado das instalacins.

Artigo 31.- Potestades do persoal encargado das instalacins.

TTULO CUARTO.- RXIME SANCIONADOR.-

Artigo 32.- Rxime xeral de infracins e sancins.

Artigo 33.- Infracins.

Artigo 34.- Sancins.

Artigo 35.- Prescricin das faltas.

DISPOSICIN FINAL.

ANEXO I.- RELACIN DE INSTALACINS DEPORTIVAS.-

   
  PREMBULO.-  
 

Constite unha obriga para as entidades locais con poboacin superior a 20.000 habitantes contar con instalacins deportivas de uso pblico (artigo 26.1 c) da Lei de bases de rxime local, Lei 7/1985 de 2 de abril).

O presente Regulamento dtase ao abeiro da potestade normativa que atribe aos municipios o artigo 4.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local; o artigo 55 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicins vixentes en materia de rxime local; o artigo 6.1.a) da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de autonoma local de Galicia e os artigos 4.1.a) e 50.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organizacin, funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais.

Trtase de regular o rxime de xestin, uso e utilizacin das instalacins deportivas do Concello de Cambre e de marcar as pautas de actuacin para a correcta utilizacin destas instalacins municipais, tendo en conta o seu uso polas distintas reas do Concello de Cambre, os centros de ensino pblico, as ANPAs, o deporte federado e na idade escolar, as entidades deportivas, outras entidades ou empresas e a vecianza, e tendo tamn en conta os fins aos que poden destinarse: prctica deportiva, eventos deportivos, eventos de participacin cidad, espectculos, cursos, uso libre deportivo, en definitiva, actividades con e sen nimo de lucro.

A preferencia, divisin en arcos horarios, servizos deportivos municipais, deporte federado escolar, prctica deportiva libre e outros usos sern os elementos a ter en conta para acadar unha adecuada organizacin na utilizacin destas instalacins.

Optarase con prioridade polo deporte para todos, facilitando medios para o deporte federado e realizarase un esforzo suplementario na promocin do deporte feminino, os deportes autctonos e os deportes paralmpicos.

Velarase para que nos plans de ordenacin urbanstica se establezan as reservas de espazos e cualificacins de zonas para a prctica do deporte e a instalacin de equipamentos deportivos nos instrumentos de ordenacin urbanstica.

   
  DISPOSICINS XERAIS.-  
 

Artigo 1. mbito obxectivo de aplicacin

1.1. A presente ordenanza ser de aplicacin a todas as instalacins deportivas cuxa xestin e explotacin corresponda ao Concello de Cambre, con independencia da sa titularidade e da sa xestin directa ou indirecta, sen prexuzo das normas reguladoras existentes para cada instalacin.

Achgase anexo I contendo a relacin de instalacins deportivas existentes na actualidade.

1.2. Entenderase por instalacin deportiva, a efectos da presente ordenanza, toda instalacin, campo, dependencia ou espazo, de calquera caracterstica, tanto ao aire libre como cuberta, dedicada prctica do deporte e actividade fsica, en toda a sa gama de modalidades, posibilidades ou finalidades, inclundo as zonas de equipamento complementarias ou funcionais como bancadas, vestiarios ou almacns.

1.3. As instalacins deportivas definidas nos apartados anteriores deste artigo, cuxo titular sexa o Concello de Cambre, tern a consideracin de instalacins deportivas municipais.

1.4. As instalacins cedidas, por calquera ttulo xurdico, ao Concello de Cambre para a sa xestin ou explotacin, rexeranse polo establecido na presente ordenanza, salvo que o instrumento de cesin establecese un rxime propio de xestin ou explotacin.

1.5. Esta ordenanza ser tamn de aplicacin a calquera instalacin que se constra ou cuxa xestin se asuma polo concello no futuro.

1.6. En canto sa cualificacin xurdica, estas instalacins tern a consideracin de bens de dominio pblico afectos prestacin do servizo pblico do deporte e tern a mesma cualificacin os bens mobles afectados de forma permanente a elas, tanto os destinados especificamente prctica deportiva como aqueles outros destinados ao mantemento das instalacins e equipamentos.

Artigo 2. mbito subxectivo de aplicacin

2.1. A presente ordenanza ser de aplicacin a todos os usuarios que utilicen as instalacins s que se refire o artigo anterior.

2.2. Ter a consideracin de usuario toda persoa ou entidade que participe en programas deportivos programados ou estea autorizado ao uso destas instalacins.

2.3. Tamn tern a consideracin de usuarios os acompaantes e espectadores.

Artigo 3. rgano competente

Corresponde ao alcalde ou concelleiro delegado competente a autorizacin do uso e a aprobacin de actividades.

   
  TTULO PRIMEIRO.- REGULACIN XERAL.-  
 

   
  CAPTULO I.- CRITERIOS DE USO DAS INSTALACINS .-  
 

Artigo 4.- Valoracin de necesidades e equidade

A valoracin de necesidades e a equidade sern criterios a utilizar polo concello para facilitar o uso das instalacins deportivas.

Artigo 5. Prioridade de uso e arcos horarios

Coa finalidade de regular o uso das instalacins deportivas municipais, o Concello de Cambre establece as seguintes prioridades e arcos horarios, sen prexuzo do establecido na Lei Orgnica 5/1985, de 19 de xuo, do rxime electoral xeral:

5.1.- De luns a venres, a orde de preferencia ser:

1. Os centros de ensino pblico no arco horario coincidente co horario escolar.

2. Os servizos e actividades ofertadas polo concello e relacionadas coa prctica deportiva fra do horario escolar, ata as vinte e unha horas, conforme a oferta aos diversos grupos de usuarios. Neste mesmo arco horario tern preferencia as ANPAs dos centros de ensino pblico do Concello de Cambre, que, va convenio co concello ou por si mesmas, fagan a oferta de actividades extraescolares para cada curso escolar.

3. Competicins en idade escolar, competicins federadas e competicins municipais.

4. As entidades deportivas sen nimo de lucro que teen convenios de promocin deportiva co Concello de Cambre.

5. Os usuarios empadroados no Concello de Cambre.

6. Os usuarios doutros concellos.

5.2- Fins de semana, a orde de preferencia ser:

1) O deporte na idade escolar

2) As competicins federadas

3) As escolas deportivas municipais

4) Os usuarios empadroados no concello

5) Os usuarios empadroados noutros concellos

5.3.- Polas caractersticas dos eventos:

1) Os eventos deportivos municipais.

2) As competicins en idade escolar, competicins federadas, competicins municipais e eventos de carcter deportivo.

3) Os eventos non deportivos organizados polo concello.

4) Os eventos organizados por entidades sen fin de lucro.

5) Os eventos organizados por entidades con fin de lucro.

5.4.- Persoas empadroadas:

Tern preferencia as persoas empadroadas no Concello de Cambre sobre as non empadroadas.

Cando se trate de entidades, tern preferencia aquelas que conten con maior nmero de persoas empadroadas neste concello.

Artigo 6.- Non discriminacin

Non se autorizar ningn acto que supoa discriminacin por razn de raza, sexo, relixin, lingua, opinin, discapacidade, lugar de nacemento ou vecianza, ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

Artigo 7.- Acceso a instalacins deportivas

7.1.- O acceso s instalacins deportivas municipais, ben de forma individual, ben de forma colectiva, supn a aceptacin das normas contidas na presente ordenanza.

7.2.- Para o acceso s instalacins deportivas deber aboarse previamente a taxa que corresponda, segundo a ordenanza fiscal reguladora.

Artigo 8.- Prohibicins expresas

Nas instalacins deportivas queda expresamente prohibido:

1. A realizacin de actividades comerciais non autorizadas.

2. A venda e consumo de tabaco e bebidas alcohlicas, salvo excepcins debidamente autorizadas para actos concretos. Esta circunstancia deber facerse constar na memoria que se achegue solicitude e que se refire o artigo 10.1 da presente ordenanza.

3. A realizacin de actividades diferentes s autorizadas.

4. A inadecuada utilizacin do equipamento, materiais, ou espazos deportivos.

5. A utilizacin de material deportivo fra da cancha deportiva e fra do horario concedido.

6. A introducin e utilizacin, no exterior e interior das instalacins, de bengalas, artefactos explosivos ou de fume, lser ptico, luces, sprays de pintura e similares. As mesmo, queda prohibido o lanzamento de calquera obxecto.

7. A realizacin da prctica deportiva regulada sen a presenza dun adulto tecnicamente cualificado para o deporte que se practique ou a competicin de equipos de categoras de prebenxamn a xuvenil de primeiro ano sen a presenza dun adulto responsable.

8. A autorizacin do uso das instalacins deportivas a menores de idade.

9. A realizacin de fotografas, gravacins de imaxes ou sons, con fins divulgativos, conforme a normativa aplicable.

10. Retirar materiais dunha instalacin deportiva sen autorizacin expresa do concello, que presentar ante o persoal municipal no momento de identificarse. No caso de entidades que tean material en depsito na instalacin presentarn, no momento da identificacin, a autorizacin e listado de material a retirar.

11. Calquera manifestacin ou actitude violenta, fsica ou verbal.

12. Causar danos na instalacin con mala fe ou por neglixencia.

13. Colocar ou retirar informacin dos paneis informativos ou taboleiros de anuncios.

14. Acceder s instalacins como pblico nas actividades deportivas reguladas nin cando exista unha autorizacin de uso, salvo acompaantes de menores de idade e persoas dependentes. Si se poder acceder como pblico nas competicins deportivas e eventos.

15. A realizacin de actividades de propaganda poltica ou comercial sen autorizacin expresa e logo do pago do canon que corresponda, salvo a publicidade en uniformes deportivos, vehculos de equipo, de federacins deportivas e patrocinadores.

16. A participacin en actividades de persoas que estean baixo efecto de produtos prohibidos pola normativa reguladora da loita contra o dopaxe e proteccin da sade.

17. O acceso s instalacins de mantemento, almacns, oficina de control, e demais espazos nos que non se permita a prctica de deportes e estean reservadas ao persoal de mantemento ou servizos.

18. A gravacin de imaxes e de sons nos vestiarios, as como a utilizacin de reprodutores de son que non leven incorporado auricular.

19. A exposicin de pancartas, bandeiras ou calquera outro smbolo que contea alusins discriminatorias por razn da raza, sexo, relixin, lingua, opinin, discapacidade, lugar de nacemento, vecianza ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

Artigo 9.- Prerrogativas do concello

9.1.- O concello resrvase o dereito a separar os espazos deportivos con cortina divisoria, designacin de espazo ou separacin nos campos de ftbol, en funcin das necesidades e coa finalidade de facilitar o acceso vecial prctica deportiva.

Neste senso, as entidades beneficiarias de uso gratuto debern, cando sexa necesario, compartir as instalacins, favorecendo a busca do ben comn.

9.2.- O concello pode condicionar o dereito de admisin, anunciando os requisitos esixidos para o acceso s instalacins mediante carteis ben visibles, colocados nos lugares de acceso.

9.3.- O concello poder suspender actividades ou autorizacins do uso das instalacins deportivas por causa de forza maior debidamente xustificadas tales como: inclemencias meteorolxicas, obras ou reparacins, actos pblicos urxentes ou carencia de persoal, entre outros.

Nestes casos ser suficiente con informar ao autorizado por calquera medio dos que facilite na autoliquidacin ou solicitude (enderezo ou telfono), compensndoo coa devolucin do importe aboado ou coa autorizacin de uso noutro da ou hora.

Artigo 10.- Tipos de uso: uso deportivo e non deportivo

A) Solicitudes:

10.1.- Para calquera tipo de uso, a excepcin do uso deportivo ordinario puntual e sen prexuzo do establecido para as instalacins deportivas municipais de uso libre:

Os solicitantes debern ser persoas naturais ou xurdicas con plena capacidade de obrar, que non tean prohibido o uso das ditas instalacins e acrediten estar debidamente capacitados para a organizacin da actividade que pretenden, podendo o concello requirir a documentacin que considere oportuna. As mesmo, cando se acte en representacin dunha entidade, empresa ou grupo, acreditarase a dita circunstancia.

solicitude acompaarase:

a) unha memoria onde se describa a actividade que pretende levarse a cabo

b) o xustificante de ter aboada a taxa correspondente

c) o xustificante de reunir os requisitos que se esixen en cada caso segundo o tipo e modalidade de uso e tipo de instalacin

O concello poder esixir o depsito dunha fianza no momento de outorgar a autorizacin do uso, debendo constituirse, polo medio que se indicar nela, no prazo de cinco das dende o seguinte ao da recepcin da notificacin.

10.1.1.- Uso deportivo

10.1.1.1.- Uso deportivo de carcter ordinario:

Peridico: ser aquel uso concedido para un determinado perodo, normalmente anual, nunca superior a catro anos.

Neste caso, a solicitude deber presentarse cunha antelacin mnima de 30 das naturais celebracin do acto ou evento.

Se a solicitude non rene os requisitos esixidos nesta ordenanza, requirirase ao interesado para que nun prazo de dez das emende a falla ou achegue os documentos preceptivos, con indicacin de que, se as non o fixese, terase por desistido da sa peticin.

A solicitude deber ser resolta e notificada con anterioridade ao quinto da anterior celebracin do acto ou evento.

Puntual: ser aquel uso concedido para un acto concreto de celebracin non peridica.

Neste caso, ser suficiente que, unha vez acreditada a dispoibilidade da instalacin municipal polo Departamento de Deportes, se presente a correspondente autoliquidacin.

10.1.1.2.- Uso deportivo de carcter extraordinario:

Nas instalacins deportivas podern celebrarse diversos eventos de caracter deportivo extraordinario, tales como campus, congresos, xornadas, campamentos, cursos e similares.

Neste caso, a solicitude deber presentarse cunha antelacin mnima de 30 das naturais celebracin do primeiro acto ou evento.

Se a solicitude non rene os requisitos esixidos nesta ordenanza, requirirase ao interesado para que nun prazo de dez das emende a falla ou achegue os documentos preceptivos, con indicacin de que, se as non o fixese, terase por desistido da sa peticin.

A solicitude deber ser resolta e notificada con anterioridade ao quinto da anterior celebracin do acto ou evento.

10.1.2.- Uso non deportivo

Nas instalacins deportivas podern celebrarse, de forma extraordinaria, eventos de carcter social, poltico, de espectculo pblico ou comercial.

Neste caso, a solicitude deber presentarse cunha antelacin mnima de 30 das naturais celebracin do acto ou evento.

Se a solicitude non rene os requisitos esixidos nesta ordenanza, requirirase ao interesado para que nun prazo de dez das emende a falla ou achegue os documentos preceptivos, con indicacin de que, se as non o fixese, terase por desistido da sa peticin.

A solicitude deber ser resolta e notificada con anterioridade ao quinto da anterior celebracin do acto ou evento.

B) Dereitos e obrigas dos autorizados:

10.2.- Os autorizados tern dereito a:

Usar a instalacin segundo o establecido na autorizacin.

Facer uso, baixo a sa responsabilidade e conforme a necesidade, do material mdico da caixa de urxencias (botiqun) da instalacin que lle sexa facilitada polo concello.

10.3.- Os autorizados quedan obrigados a:

Usar a instalacin segundo o establecido na autorizacin.

Dispor de persoal propio adecuado para o desenvolvemento da actividade.

Montar e desmontar o equipamento necesario para a realizacin do acto.

Notificar ao concello calquera modificacin substancial, co fin de que este poida tomar as decisins que considere oportunas.

Contar con persoal propio, tecnicamente cualificado para responsabilizarse da organizacin e realizacin dos actos.

Aboar as taxas municipais que correspondan.

Cumprir coas obrigas tributarias correspondentes coa facenda estatal e/ou autonmica que se deriven das actividades desenvolvidas nas instalacins municipais.

Asumir, solidariamente co causante, o pago dos danos ocasionados nas instalacins.

Asumir as responsabilidades derivadas do desenvolvemento das actividades autorizadas.

   
  CAPTULO II.- DEREITOS E DEBERES DOS USUARIOS.-  
 

Artigo 11.- Dereitos dos usuarios

Os usuarios das instalacins deportivas teen dereito a:

1. Ser tratados con educacin, amabilidade e dilixencia polo persoal responsable das instalacins deportivas.

2. Recibir informacin sobre as caractersticas da instalacin, as regras de funcionamento, horarios, competicins, os seus dereitos como usuarios, consultar o regulamento municipal de instalacins deportivas e a acceder ao taboleiro de anuncios.

3. Desfrutar, de acordo coas normas de uso establecidas, e en igualdade de trato, de todos os servizos que preste o Concello de Cambre nas sas instalacins.

4. Utilizar as instalacins municipais en condicins adecuadas de uso e limpeza.

5. Facer uso das instalacins nos espazos, das e horas establecidos na autorizacin ou, no caso dun uso deportivo ordinario e puntual, na autoliquidacin.

6. Utilizar o material deportivo funxible propio adecuado a cada actividade, sen estar o concello obrigado a facilitar o dito material.

7. Desfrutar da instalacin sen interferencias alleas durante o desenvolvemento da sa actividade.

8. Deixar - no caso de usos ordinarios peridicos - material deportivo en depsito durante o perodo autorizado e no espazo indicado polo persoal municipal, sen responsabilizarse o concello nin responder de posibles danos ou roubos e sempre que o espazo dispoible habilitado a tal fin o permita. Neste caso, entregarn listado do material deixado en depsito asinado pola persoa autorizada que ser a nica facultada para retiralo.

9. Solicitar a devolucin do importe aboado ou a compensacin noutro da ou hora cando a actividade ou autorizacin fora suspendida por causas imputables ao concello ou por forza maior.

10. Presentar ao concello calquera suxestin ou reclamacin sobre os servizos ou instalacins, conforme aos procedementos establecidos.

11. Solicitar a identificacin de calquera dos empregados ou responsables dos servizos das instalacins para os efectos de realizar as reclamacins correspondentes.

12. Dispoer da chave do vestiario ata a finalizacin da actividade por cada grupo de usuarios.

Artigo 12.- Deberes dos usuarios

Son obrigas para os usuarios das instalacins deportivas:

1. Utilizar a instalacin de forma adecuada s caractersticas e finalidade dela e da actividade autorizada.

2. Respectar ao persoal das instalacins e cumprir as normas de organizacin e funcionamento das instalacins deportivas.

3. Respectar a profesores, monitores, participantes, persoal tcnico, persoal directivo, rbitros, xuces e pblico.

4. Acceder s actividades con equipamento deportivo completo e adecuado.

5. Estar ao da no pago das actividades e/ou no pago anticipado das autorizacins de uso.

6. Informar adecuadamente ao concello sobre a finalidade e contido dos actos non deportivos a realizar na instalacin solicitada.

7. Identificarse ante os responsables da instalacin para acceder s zonas deportivas e complementarias, participar nas actividades, recoller as chaves de vestiarios ou retirar material das instalacins.

8. Cumprir os horarios correspondentes sa actividade, abandonando a zona deportiva inmediatamente despois de finalizar a actividade e os vestiarios nun tempo mximo de vinte minutos dende a finalizacin da actividade.

9. Utilizar os vestiarios exclusivamente para o cambio de equipamento deportivo e a ducha. Durante o perodo de tempo no que as chaves permanezan no seu poder, os autorizados respondern do seu correcto uso ata a sa entrega ao finalizar a actividade, colaborando co persoal da instalacin para clarificar sucesos e danos causados.

10. Recoller o material utilizado nas actividades, deixando a instalacin, ao finalizar as actividades, listas para o uso posterior.

11. Deixar a instalacin, especialmente duchas e baos, nas mesmas condicins de hixiene e orde nas que estaban antes de comezar a actividade.

12. Dispor no caso de entidades que realizan actividades - de caixa de urxencias (botiqun) propio as como material deportivo funxible.

   
  TTULO SEGUNDO. REGULACIN ESPECIAL DE CADA INSTALACIN.-  
 

   
  CAPTULO I.- TIPOLOXA DAS INSTALACINS DEPORTIVAS.-  
 

Artigo 13.- Tipoloxa das instalacins deportivas

13.1.- De uso libre:

Instalacins municipais ao servizo da vecianza de libre utilizacin deportiva-recreativa.

Pistas polideportivas nas parroquias.

Campos de ftbol de adestramento para prctica deportiva libre.

Circuto Polideportivo Os Campns.

Instalacins deportivas municipais situadas nos centros de ensino.

13.2.- De uso regulado ou con persoal municipal:

Instalacins municipais cuxo uso pola vecianza debe ser autorizado polo alcalde ou concelleiro delegado competente e xera taxa:

 Polideportivos

 Piscinas

 Ximnasios

 Campos de chave

 Campos de ftbol

 Rocdromo

   
  CAPTULO II.- INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DE USO LIBRE.-  
 

Artigo 14.- Criterios xerais

14.1.-Restricins de acceso.- Nas instalacins deportivas municipais de uso libre non existe restricin de acceso para a prctica deportiva libre de 9 a 22 horas ags os das e horas nos que o concello oferte algunha actividade.

14.2.- Responsabilidades do concello.- O concello non asume responsabilidades por accidentes ou conflitos que se ocasionen en instalacins que carecen de persoal municipal, sen prexuzo dos danos ocasionados por incumprimento da obriga de manter as instalacins e materiais nas condicins adecuadas.

14.3.- Seguro de responsabilidade civil.- Para eventos de participacin multitudinaria, ou con montaxes e desmontaxes nas instalacins, os autorizados contarn cun seguro de responsabilidade civil.

Artigo 15.- Actos prohibidos

15.1.- Queda prohibida a realizacin de actos non deportivos tales como fogueiras, grelladas, botelln, ou similares, a salvo dos actos tradicionalmente celebrados (festas parroquiais e entroido) e dos expresamente autorizados.

15.2.- Queda prohibida a utilizacin destas instalacins para actividades comerciais, salvo autorizacin expresa.

15.3.- Queda prohibida a colocacin de publicidade, salvo autorizacin expresa.

   
  CAPTULO III.- INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DE USO REGULADO OU CON PERSOAL MUNICIPAL.-  
 

SECCIN PRIMEIRA.- MODALIDADES DE USO.-

Nas instalacins deportivas municipais de uso regulado ou con persoal municipal existe regulacin de acceso conforme a modalidade de uso.

Artigo 16.- Asistencia como pblico en competicins, espectculos, eventos e similares

16.1.- O pblico asistente ter dereito a ocupar sitio nos espazos destinados ao pblico na instalacin, conforme ao aforo estipulado para cada instalacin e segundo a orde de chegada.

En ningn caso se ocuparn escaleiras, zonas de sada de emerxencia, espazos reservados para persoas con discapacidade, espazos reservados para autoridades, para equipos tcnicos e, en xeral, espazos reservados pola autoridade competente e debidamente delimitados.

16.2.- As persoas menores de 12 anos debern asistir acompaados de persoa maior de idade.

16.3.- Cando se trate de persoas con discapacidade, podern ocupar espazo no emprazamento reservado que determine o persoal da instalacin municipal e que contar cun protocolo especfico de emerxencia.

16.4.- Extraordinariamente, cando as o permitan as caractersticas do acto, podern os familiares estar en zonas destinadas prctica deportiva conforme programacin do evento (festa fin de curso, xornada de portas abertas, festas populares e similares).

Artigo 17.- Asistencia como participante en actividades ou competicins

17.1.- Os participantes utilizarn as instalacins deportivas conforme ao servizo ou actividade a realizar.

17.2.- Podern acceder a vestiarios, servizos, cancha deportiva, ximnasio ou vaso da piscina nos horarios estipulados.

17.3.- Non podern interferir con outras actividades mentres esperan a sa quenda e debern abandonar a zona deportiva no momento de finalizar o seu horario.

17.4.- En defecto de previsin por cada federacin, tern acceso ao vestiario 10 minutos antes do comezo da actividade ou competicin, e disporn, ao finalizar a actividade, dun tempo mximo de permanencia nos vestiarios de 20 minutos.

Co fin de respectar a xornada de traballo do persoal da instalacin, pedirase especial dilixencia aos grupos que finalicen as actividades do da para que abandonen a instalacin nun perodo mximo de 20 minutos.

17.5.- Ningun poder incorporarse a unha actividade sen estar inscrito.

17.6.- Para a prctica do deporte federado ou deporte en idade escolar requirirase dispoer da mutualidade deportiva e da licenza federativa en vigor, conforme a normativa vixente.

Artigo 18.- Uso por federacins deportivas, clubs e agrupacins deportivas

18.1.- No eido do Deporte Federado, as delegacins en Cambre das federacins deportivas galegas, os clubs e agrupacins deportivas con sede social en Cambre e rexistrados no rexistro municipal de entidades veciais, que non tean dbedas coas administracins, podern solicitar autorizacin de uso gratuto das instalacins deportivas municipais para adestramentos unha hora semanal por cada dous equipos de categoras prebenxamn a xuvenil ata un mximo de tres horas semanais e ata seis horas nos campos de ftbol, salvo que exista convenio ou acordo de cesin, en cuxo caso estarase ao establecido nel.

18.2.- Os clubs de Cambre que soliciten utilizar gratuitamente as instalacins deportivas, para as categoras de base de prebenxamns a xuvens, ou con pago de taxa, para a categora senior, coordinarn os horarios co departamento de Deportes do concello antes de confirmar s distintas federacins os horarios dos encontros.

18.3.- Nos eventos deportivos federados, distintos competicin oficial, realizados por clubs ou entidades deportivas ser preceptivo achegar a autorizacin da Federacin Galega correspondente ou no seu caso da Federacin Espaola para eventos de mbito estatal.

18.4.- As persoas fsicas ou xurdicas que organicen calquera proba, competicin ou espectculo deportivo, as como clubs que participen nela, estarn sometidos disciplina deportiva e sern responsables cando proceda, polos danos ou desrdenes que puideran producirse nos lugares onde se desenvolve a competicin, de conformidade co artigo 63 da Lei do deporte 10/1990, de 15 de outubro.

18.5.- Neste caso, para a prctica do deporte federado ou deporte en Idade Escolar requirirase dispoer da mutualidade deportiva.

Artculo 19.- Uso polos centros pblicos de ensino de Cambre

19.1.- Os centros de ensino pblico de Cambre, para a sa funcin educativa, tern acceso s instalacins, con supervisin do persoal propio do centro, nos das e horarios lectivos e prolongacins de programas propios ou quendas de comedor.

19.2.- De realizarse actividades alleas prctica deportiva e de ensino, contarn con persoal propio, tecnicamente cualificado para responsabilizarse da organizacin e realizacin dos actos.

As mesmo, co fin de poder organizar os traballos de limpeza, estes actos comunicaranse por escrito ao concello cunha antelacin mnima de 15 das naturais celebracin da actividade e indicando as caractersticas do acto ou evento.

Artigo 20.- Uso por persoas en exercicio das sas funcins

As persoas que acceden s instalacins para o desempeo dunha funcin ou traballo como autoridades, delegados federativos, directivos, medios de comunicacin social ou patrocinadores, podern permanecer nas zonas deportivas conforme a necesidade e tempo necesario para cumprir coas sas funcins.

Artigo 21.- Uso por entidades con convenios de colaboracin ou calquera outro acordo formalizado por escrito co Concello (federacins, clubs, ANPAs, asociacins de clubs, clubs deportivos e similares)

21.1.- O uso solicitarase conforme as modalidades de uso (deportivo ou non deportivo) s que se refire o artigo 10, acompaando solicitude xustificante de cumprir coas obrigas s que se refire o apartado seguinte.

21.2.- Ser obriga para estas entidades:

1. Dispoer de seguro de responsabilidade civil que, entre outros, cubra os posibles danos causados na instalacin.

2. Dispoer da mutualidade deportiva ou seguro complementario para a prctica do deporte federado ou deporte en idade escolar, includos adestramentos.

3. Contar con persoal propio, tecnicamente cualificado para responsabilizarse da organizacin e realizacin dos actos.

4. Dispoer, nas actividades con menores de idade, de adulto responsable nos momentos de recepcin, actividade e despedida de alumnos. En ningn caso quedar un menor na instalacin sen compaa de adulto responsable da entidade ou familiar.

5. Recoller e retirar o material deportivo propio utilizado nas actividades.

21.3.- Non se podern realizar actividades comerciais ou publicidade, ags da publicidade de patrocinadores en carteis de eventos ou equipamento deportivo.

Para actos concretos de carcter publicitario ou con medios de comunicacin social, solicitarase autorizacin ao alcalde ou concelleiro delegado competente.

Artigo 22.- Uso por outras entidades de caracter social

22.1.- O uso deber solicitarse conforme ao tipo de uso (deportivo ou non deportivo) ao que se refire o artigo 10, acompaando solicitude xustificante de cumprir coas obrigas s que se refire o apartado seguinte.

22.2.- Ser obriga para estas entidades:

1. Dispoer de seguro de responsabilidade civil que cubra, entre outros, os posibles danos causados nas instalacins.

2. Dispoer, nas actividades con menores de idade, de adulto responsable nos momentos de recepcin, desenvolvemento da actividade e despedida de participantes. En ningn caso poder quedar un menor na instalacin sen compaa de adulto responsable da entidade ou familiar.

3. Contar con persoal propio, tecnicamente cualificado para responsabilizarse da organizacin e realizacin dos actos.

4. Realizar a montaxe e desmontaxe dos elementos necesarios para a realizacin do acto con personal propio, deixando a instalacin, ao finalizar o acto, lista para o uso posterior.

22.3.- Non se podern realizar actividades comerciais ou de publicidade, ags da publicidade de patrocinadores en carteis de eventos ou equipamento deportivo.

Para actos concretos de carcter publicitario ou con medios de comunicacin social, solicitarn autorizacin ao alcalde ou concelleiro delegado competente.

Artigo 23.- Uso por usuarios abonados

23.1.- Sern usuarios abonados todas aquelas persoas que formalizaron a sa inscricin, foron admitidos e estn ao da no pago de todas as cotas.

23.2.- Tern dereito ao uso conforme as caractersticas do abono contratado.

23.3.- O abono ser intrasferible e restrinxido ao tempo de validez.

Artigo 24.- Uso por autorizados con pago de taxa municipal

24.1.- De forma individual ou colectiva poder solicitarse o uso das instalacins deportivas municipais. A autorizacin deste uso quedar condicionada aos horarios dispostos polo concello con base nos seguintes criterios:

A tramitacin das solicitudes seguir a orde segundo a data de pago da taxa.

Tern preferencia os empadroados neste concello e, no caso dos grupos, aqueles que conten con maior nmero de persoas que cumpran este requisito.

O concello velar pola igualdade de oportunidades de uso entre todos os empadroados no concello, sen que o uso continuado da instalacin consolide ninguna preferencia ou dereito de permanencia.

De existir un nmero de solicitudes superior ao nmero de horas dispoibles, a autorizacin de uso concederase por unha hora semanal durante o perodo mximo de un mes, transcorrido o cal o concello recupera o uso permitindo que novos vecios tean a posibilidade de desfrutar da instalacin. En caso contrario, poder autorizarse mis de unha hora semanal.

24.2.- A solicitude tramitarase segundo o tipo de uso (deportivo ou non deportivo) ao que se refire o artigo 10.

24.3.- A autorizacin do uso serao para a persoa ou grupo solicitante, na especialidade para a que se autorizou e co material deportivo funxible do que dispoan, sen achegar o concello material deste tipo.

Non se autorizar o uso da instalacin a persoa distinta do solicitante.

24.4.- Cando a solicitude se faga de forma colectiva, farase constar a identidade da persoa que acta en representacin do grupo e acreditarase a dita circunstancia, de acordo co xa establecido no artigo 10.1.

O representante considerarase responsable do grupo participante, quedando obrigado a facilitar informacin ao concello no caso de tramitarse algn expediente sancionador.

24.5.- No caso de que un evento deportivo ou problema tcnico na instalacin produza un atraso horario superior a vinte minutos, o autorizado poder optar por atrasar o seu horario o tempo necesario (se o permite a programacin diaria) ou solicitar a modificacin de da e hora.

SECCIN SEGUNDA.- RESTRICINS DE ACCESO.-

Artigo 25.- Restricins de acceso

Nestas instalacins queda prohibido:

1. A prctica deportiva libre ou espontnea en tempos de descanso de competicin ou entre actividades.

2. O uso de patns, monopatns, e outros materiais deportivos similares.

3. O quecemento deportivo durante a celebracin doutro acto deportivo.

4. O acceso con armas, bengalas, artefactos explosivos, sprays de pintura ou similares, comida, bebidas alcohlicas ou recipientes susceptibles de ser guindados cancha deportiva e, en xeral, calquera obxecto que poida causar danos persoais ou materiais.

5. O acceso s canchas deportivas sen calzado e equipamento deportivo adecuado a cada especialidade.

6. O acceso con botas de tacos metlicos nos campos de ftbol de herba sinttica.

7. O acceso s instalacins de persoas en compaa de animais ags:

i. Os animais guas de invidentes.

ii. Os animais que colaboran coas forzas policiais en labores de seguridade.

iii. Os animais que participan en exposicins ou concursos debidamente autorizados.

iv. Os animais que participan en competicins deportivas.

8. A realizacin de actos que pretendan algn tipo de discriminacin por razn de raza, sexo, relixin, lingua, opinin, lugar de nacemento ou vecianza, discapacidade ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

9. O acceso polo pblico a zonas distintas s asignadas para ese fin.

10. Participar en actividades deportivas sen reunir as condicins fsicas adecuadas para a prctica deportiva.

SECCIN TERCEIRA.- PISCINAS MUNICIPAIS.-

Artigo 26.- Marco xurdico

En virtude do principio de especialidade, a utilizacin das piscinas municipais rexerase, en primeiro termo, polo seu propio regulamento, no seu caso e, seguidamente, polo establecido na presente ordenanza, sen prexuzo das especificidades que conco rran en cada actividade.

Artigo 27.- Acceso

27.1.- Ter dereito de acceso a persoa que est abonada, realice a inscricin e pago ou merque un bono.

27.2.- Os menores de 12 anos s podern acceder instalacin en compaa dunha persoa maior de idade.

Os menores de 3 anos s podern acceder ao interior do vaso da piscina en compaa dunha persoa maior de idade.

27.3.- O disposto no apartado anterior non afecta aos cursos de natacin infantil onde o adulto responsable permanecer no lugar adecuado ata a finalizacin das clases, nin ao deporte federado.

Artigo 28.- Obrigas, prohibicins e limitacins aos usuarios

28.1.- Ser obligatorio para os usuarios:

Seguir as indicacins de socorristas e demais persoal da instalacin.

Ducharse previamente ao bao.

Usar gorro de bao para entrar no vaso.

28.2.- Quedar expresamente prohibido para os usuarios:

Acceder ao vaso da piscina en ausencia do socorrista nin cando este estea realizando tarefas de reanimacin.

Acceder praia de piscinas e zonas de servizo dela, con calzado ou roupa da ra, ags persoal debidamente autorizado, que utilizar proteccin de calzado. obrigatorio o uso de chancletas nos vestiarios.

Utilizar xabns ou similares nas duchas situadas na praia de piscina.

Baarse, sen autorizacin mdica, estando afectado por enfermidades contaxiosas.

Comer ou beber na zona verde xunto praia de piscinas, as como fumar ou introducir lquidos, salvo en zonas habilitadas para o efecto.

A gravacin de imaxes e sons nos vestiarios e zonas de bao, as como a utilizacin de reprodutores de son que non leven incorporado auricular.

Gritar, cantar, xogar, saltar, competir, empurrar, correr ou, en xeral, calquera acto que afecte boa convivencia e comodidade dos usuarios.

Introducir pelotas, colchonetas, aletas, gafas de mergullo e en xeral calquera obxecto que poida molestar ao resto dos usuarios, a salvo do establecido para cada actividade.

28.3.- Constiten limitacins para os usuarios:

En ningn caso os menores estarn custodiados polo socorrista.

As persoas que non tean os hbitos de natacin suficiente ou que utilicen elementos auxiliares (tboas, manguitos e similares) indicarn ao socorrista o momento de acceso ao vaso da piscina.

O peche debido a condicins climatolxicas non ser motivo de devolucin de cotas de acceso.

Nos casos indicados pola autoridade sanitaria, de emerxencia ou de extrema necesidade, ou en caso de tormenta, o persoal das instalacins poder desaloxar ou evacuar aos usuarios.

A zona de praia poder utilizarse como zona de descanso e solarium nas piscinas exteriores.

   
  TTULO TERCEIRO.- RESPONSABILIDADE DO CONCELLO E DO PERSOAL ENCARGADO DAS INSTALACINS.-  
 

   
  CAPTULO I.- DO CONCELLO.-  
 

Artigo 29.- Do concello

29.1.- O concello non se fai responsable de perdas ou roubos de obxectos persoais nas instalacins.

29.2.- O concello non asumir responsabilidade ningunha no caso de accidentes consecuencia do incumprimento da normativa vixente.

   
  CAPTULO II.- DO PERSOAL ENCARGADO DAS INSTALACINS.-  
 

Artigo 30.- Obrigas para o persoal encargado das instalacins

O persoal das instalacins deportivas ter a obriga de:

Esixir o cumprimento da normativa aplicable ao uso das instalacins, actividades e servizos deportivos en tanto que exercer de representante municipal.

Facilitar aos participantes informacin, acceso aos espazos, materiais e chaves con dilixencia e amabilidade.

Facilitar aos responsables e adultos material mdico da caixa de urxencias (botiqun) da instalacin, conforme a necesidade, sen asumir o persoal responsable das instalacins, nin o concello a responsabilidade derivada do uso que se faga del.

Colaborar na prestacin e retirada de material deportivo para actividades e na adecuacin de material deportivo para cada especialidade.

Recoller e facer chegar ao departamento municipal de Deportes escritos de solicitude, demanda de informacin ou suxestins e reclamacins conforme ao sistema estipulado.

Atender puntualmente a coordinacin de quendas e grupos.

Dar as instrucins necesarias co fin de velar polo correcto comportamento do pblico e usuarios, pola sa seguridade, pola correcta instalacin dos materiais para evitar accidentes, pola seguridade e hixiene nos espazos deportivos e, en xeral, porque as actividades se desenvolvan no mellor medio posible.

Estar sempre debidamente identificado, mediante o vestiario adecuado e tratar de dar resposta s demandas de pblico e usuarios con respecto e amabilidade.

Velar polo correcto mantemento da instalacin e pola revisin das medidas de seguridade, antilumes, luces e sinais de emerxencia, especialmente na realizacin de simulacros de emerxencia.

Permanecer atento ao desenvolvemento das actividades, competicins, e usos diversos para realizar con dilixencia as actuacins necesarias, sen ausentarse da instalacin, e coordinando estas actividades co seu traballo de mantemento.

Custodiar por un perodo mximo de tres meses os obxectos atopados nas instalacins. No caso de tratarse de documentacin ou material de valor, se non pode localizarse ao propietario, entregarao polica municipal.

Avisar aos servizos de emerxencias correspondentes, quedando a disposicin deles para posteriores actuacins, nos casos de accidentes, altercados pblicos ou emerxencias.

Cooperar no desaloxo ou evacuacin no caso de emerxencia. Neste caso, pblico e usuarios estn obrigados a obedecer as ordes dadas para unha evacuacin ordenada, pronta e eficaz conforme aos protocolos de evacuacin.

Artigo 31.- Potestades do persoal encargado das instalacins

O persoal encargado das instalacins deportivas poder:

Solicitar a identificacin dos usuarios antes de facilitar o acceso aos espazos deportivos, as chaves ou entrega e retirada de materiais.

Cerrar as instalacins ao uso pblico por razns de seguridade, condicins climatolxicas adversas que poidan ocasionar danos na instalacin, ou proximidade de perigo de danos fsicos ou persoais.

O persoal municipal non se far cargo de menores non inscritos que acompaen aos usuarios de actividades.

   
  TTULO CUARTO. RXIME SANCIONADOR.-  
 

Artculo 32.- Rxime xeral de infracins e sancins

32.1.- A infraccin das obrigas e demais normas de obrigado cumprimento establecidas nesta ordenanza, sern obxecto dun procedemento sancionador nos termos do artigo 127 e seguintes da Lei 30/1992, de 26 de novembro, reguladora do rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn e do Regulamento sancionador de desenvolvemento da citada lei, aprobado por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto.

32.2.- Os encargados das instalacins, servizos e actividades podern apercibir a aquelas persoas que non observen a conduta debida.

Artigo 33.- Infraccins

33.1.- Considerarase infraccin calquera incumprimento do estipulado na presente ordenanza e clasificaranse, de acordo co artigo 140 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, en moi graves, graves e leves.

33.2.- Tern a condicin de falta moi grave:

A reiteracin, por terceira vez, de faltas graves.

A perturbacin relevante da convivencia na instalacin, que afecte de maneira grave, inmediata e directa tranquilidade ou ao exercicio de dereitos lextimos doutras persoas, ao normal desenvolvemento de actividades de toda clase conformes coa normativa aplicable ou salubridade ou ornato pblicos, sempre que se trate de condutas non subsumibles nos tipos previstos no captulo IV da Lei 1/1992, de 21 de febreiro, de proteccin da seguridade cidad.

O impedimento do uso dun servizo pblico por outra ou otras personas con dereito sa utilizacin.

O impedimento ou a grave e relevante obstrucin ao normal funcionamento das actividades realizadas na instalacin.

Os actos de deterioracin grave e relevante de equipamentos, infraestruturas, instalacins ou elementos dun servizo pblico.

O impedimento do uso dun espazo pblico por outra ou outras personas con dereito sa utilizacin.

Os actos de deterioracin grave e relevante de espazos pblicos ou de calquera das sas instalacins e elementos, sean mobles ou inmobles, non derivados de alteracins da seguridade cidad.

33.3.- As demis infraccins clasificaranse en graves e leves, de acordo cos seguintes criterios:

A intensidade da perturbacin ocasionada na tranquilidade ou no pacfico exercicio dos dereitos doutras personas ou actividades.

A intensidade da perturbacin causada salubridade ou ornato pblicos.

A intensidade da perturbacin ocasionada no uso dun servizo ou dun espazo pblico por parte das persoas con dereito a utilizalos.

A intensidade da perturbacin ocasionada no normal funcionamento dun servizo pblico.

A intensidade dos danos ocasionados aos equipamentos, infraestruturas, instalacins ou elementos dun servizo ou dun espazo pblico.

A reiteracin, por terceira vez, dunha infraccin leve ter a consideracin de grave.

Artigo 34.- Sancins

34.1.- De acordo co artigo 141 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, as multas por infraccin da presente ordenanza tern como lmite:

Infraccins leves: multa de ata 750 euros.

Infraccins graves: multa de ata 1.500 euros.

Infraccins moi graves: multa de ata 3.000 euros.

34.2.- Para a gradacin da sancin a aplicar teranse en conta as seguintes circunstancias:

o A reiteracin de infraccins ou reincidencia.

o A existencia de intencionalidade do infractor.

o A transcendencia social dos feitos.

o A gravidade e natureza dos danos ocasionados.

Artigo 35.- Prescricin das faltas

35.1.- As faltas prescribirn:

As leves aos 15 das.

As graves aos 30 das.

As moi graves aos 60 das.

35.2.- O prazo de prescricin comezar a contarse dende que a falta se comete e, unha vez iniciado o expediente, quedar paralizado o prazo de prescricin.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicado integramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

   
  ANEXO I.- RELACIN DE INSTALACINS DEPORTIVAS.-  
 

PAVILLNS POLIDEPORTIVOS

1.-Pavilln Polideportivo Municipal Os Campns.

2.-Pavilln Polideportivo Municipal O Temple

3.-Pavilln Polideportivo Municipal Brexo-Lema

4.-Pavilln Polideportivo Municipal de Cambre.

CAMPOS DE FTBOL

1.-Campo de Ftbol de Lendoiro (en uso federado)

2.-Campo de Ftbol da Barcala (en uso federado)

3.-Campo de Ftbol Daniel Mallo Castro (en uso federado)

4.-Campo de Ftbol de adestramento de Brexo-Lema.

5.-Campo de Ftbol adestramento de A Balastreira.

6.-Campo de Ftbol adestramento de Peiraio

PISCINAS

1.- Piscina Municipal Cuberta Climatizada A Barcala

2.- Piscina Municipal O Temple

3.- Piscina Municipal de Cambre (O Balado)

4.- Piscina Municipal Os Castros do Bosque (Cecebre)

DOTACIN EN CENTROS DE ENSINO PBLICO

CEIP. Gonzalo Torrente Ballester:

Un polideportivo

2 pistas polideportivas.

CEIP. Portofaro:

1 pista polideportiva

CEIP. Wenceslao Fernndez Flrez:

2 pistas polideportivas.

1 Ximnasio

PISTAS POLIDEPORTIVAS NAS PARROQUIAS

Pista Polideportiva de Andeiro (Parroquia de Andeiro).

Pista Polideportiva A Ra (Parroquia do Temple).

Pista Polideportiva A Balastreira (Parroquia de Cecebre).

Pista Polideportiva de Meixigo (Parroquia de Meixigo).

Pista Polideportiva de Brexo Lema (Parroquia de Brexo).

Pista Polideportiva O Souto (Parroquia de Sigrs).

Pista Tenis O Graxal (Parque Ramn Barba, Parroquia do Temple).

Pista Polideportiva Santa M de Vigo (Parroquia de Sta. M de Vigo)

Pista Polideportiva de Bribes (Parroquia de Bribes).

Pista Polideportiva da Rocha (Parroquia de Anceis)

Pista Polideportiva A Barcala (Parroquia de Cambre)

Pista Polideportiva de Aian (Parroquia de Sigrs)

Pista Polideportiva de Pravio (Parroquia de Pravio)

Pista Polideportiva O Graxal (Parroquia do Temple)

Pista de Tenis Os Castros do Bosque. (Parroquia de Cecebre)

OUTRAS INSTALACINS

Campos de chave

Campo de Chave de Meixigo (anexo pista polideportiva)

Campo de Chave Amigos da Barcala (anexo ao CEIP Portofaro)

Campo de Chave A Rocha (anexo pista polideportiva)

Campo de Chave O Temple

Campo de Chave O Souto

Circuto Polivalente Os Campns

Apto para cros, Campo a travs, Ciclo-Cros, BTT, Mini BTT, etc.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios