Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - ORDENANZA FISCAL N 25, REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE LICENCIA POLA TENENCIA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, RENOVACIN, INSCRICINS REXISTRAIS E AS SAS MODIFICACINS E CANCELACINS.

Publicación provisional : 02-09-2002 BOP N 201 -- Publicación definitiva : 18-08-2003 BOP N 188
Redacción Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2 .-Feito impoible.
 - Artigo 3 .-Suxeito Pasivo.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5 .-Devengo.
 - Artigo 6 .-Tarifas.
 - Artigo 7 .-Ingreso da taxa.
 - Artigo 8 .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 20.4 a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido de Lei Reguladora das Facendas Locais, establece establcese a Taxa por prestacin de servizos especiais de expedicin de licencia pola tenencia de animais perigosos, as sas renovacins, inscricins rexistrais e as sas modificacins e cancelacins de animais de compaa, que se rexer por esta ordenanza fiscal, as normas da cal atenden previsto no artigo 57 do devandito Real Decreto Lexislativo 2/2004, e pola Ordenanza municipal e reguladora da licencia pola tenencia de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro, da seccin local do rexistro de animais de compaa e das taxas pola prestacin de tales servizos.

   
  Artigo 2 .-Feito impoible.  
 

O feito impoible da Taxa a actividade municipal conducente verificacin do cumprimento das condicins reguladas nesta Ordenanza para a concesin da licencia indicada, a actividade de control que se efectuar nas renovacins que da mesma deban verificarse, a tramitacin, control e custodia que de ela se establece e aqueles outros servizos que se recollen nas Tarifas de esta Ordenanza.

   
  Artigo 3 .-Suxeito Pasivo.  
 

1.-Son suxeitos pasivos da Taxa os propietarios de animais que soliciten a inscricin no rexistro municipal e que estn obrigados a sa renovacin.
2.-En particular sern suxeitos pasivos os titulares dos establecementos ou asociacins que alberguen animais potencialmente perigosos e se dediquen a sa explotacin, cra, comercializacin ou adestramento, includos os centros de adestramento, criadeiros, centro de recollidas, residencias, centros recreativos e establecementos de venda.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

1- Respondern solidariamente das dbedas tributarias as persoas ou entidades s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.
2- Sern responsables subsidiarios as persoas ou entidades s que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5 .-Devengo.  
 

1.-O devengo da taxa producirase coa solicitude de calquera dos actos s que se refire o feito impoible.
2.-A non concesin da licencia, cando non sexa debido a incumprimentos formais do suxeito pasivo, dar lugar devolucin das cantidades autoliquidadas.

   
  Artigo 6 .-Tarifas.   redacciones
 

1.-Licenza de Cans Potencialmente Perigosos: 32,20 euros.

2.-Ficha identificativa individual: 7,35euros.

3.-Renovacin de Licencias 29,00 euros.

4.-Inscricin no Rexistro A.P.P.: 11,60 euros.

5.-Inscricin no Censo de Animais de Compaa: 9,50 euros.

6.-Modificacins Rexistrais: 6,80 euros.

7.-Cancelacin Rexistral: 8,40 euros.

8.-Os actos s que se refiren os epgrafes 1, 3, 4 e 7, cando se soliciten polos suxeitos pasivos a que se refire o nmero 2 do artigo 3, tern un recargo do 30 por cento.

   
  Artigo 7 .-Ingreso da taxa.  
 

O ingreso da Taxa efectuarase en rxime de autoliquidacin e con carcter previo acto que o motiva.

   
  Artigo 8 .-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas corresponden en cada caso, estarase disposto nos artigos, 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno Corporativo en sesin celebrada o 29 de outubro de 2007, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, continuando en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios