Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - ORDENANZA REGULADORA DO REXISTRO DE ASOCIACINS DO TERMO MUNICIPAL DE CARRAL

Publicación provisional : 11-12-2012 BOP N 235 -- Publicación definitiva : 25-01-2013 BOP N 18
Redacción Aplicable desde 12-02-2013

Redacciones Redacciones
 - Exposicin de motivos:
 - Obxecto e Caractersticas
 - Inscricin no Rexistro
 - Dereitos
 - Obrigas.
 - Disposicins Finais
   
  Exposicin de motivos:  
 

O dereito a asociarse aparece determinado na Lei Orgnica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacin, que desenvolve o dereito fundamental de asociacin recoecido no artigo 22 da Constitucin.

No mbito local o artigo 236 do Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais (ROF), aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, o que prev a existencia dun Rexistro Municipal de Asociacins Veciais. Os dereitos recoecidos s asociacins para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais da vecianza nos artigos 232, 233, 234 e 235 deste Regulamento s podern ser exercitados por aquelas que se atopan inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins Veciais.

Polo tanto, o rexistro ten por obxecto permitir ao Concello coecer o nmero de entidades non lucrativas existentes no termo municipal, os seus fins e a sa representatividade, aos efectos de posibilitar unha correcta poltica municipal de fomento do asociacionismo vecial, por tanto, independente do Rexistro Xeral de Asociacins, no que asemade, deben figurar inscritas todas elas.

O Rexistro Municipal de Asociacins Veciais independente do Rexistro Xeral de Asociacins e do Autonmico, que supoen un recoecemento legal da asociacin, mentres que o rexistro municipal serve para poder exercitar as posibilidades de participacin e obtencin de beneficios expresados nos artigos 232 a 235 do ROF.

Se contan con estatutos, nmero do Rexistro Xeral de Asociacins, ou do Rexistro de Asociacins da Xunta de Galicia, e demais elementos bsicos, as asociacins sern legais, independentemente da sa inscricin no Rexistro Municipal, que, insistimos, ten carcter voluntario, e incluso deben cumprir a condicin de tratarse de asociacin para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais da vecianza, polo que poden existir asociacins que anda desexando inscribirse no Rexistro Municipal non cumpran este (ou outros) requisito(s); agora ben, s os inscritos gozarn no seu caso dos dereitos recoecidos.

Mais unha cousa a voluntariedade da inscricin e outra a voluntariedade da creacin do rexistro. Para que as asociacins poidan inscribirse debe existir este rexistro, porque ao ser un dereito dos particulares a inscricin, unha obriga das Administracins a creacin do mesmo, mais non existe unha formalidade legal para a creacin do rexistro, que se levar na Secretara Xeral da Corporacin, e dado que non unha competencia do Pleno das enumeradas no artigo 22 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local (LRBRL.), poder realizarse por decreto da Alcalda basendose no artigo 21 da mesma norma, atribundose como unha competencia residual mis.

Ata agora as entidades non lucrativas de Carral que o solicitaron, inscribronse nun Rexistro de Asociacins que non contaba con regulacin ningunha, o cal imposibilitaba o seu correcto funcionamento e xestin, impedindo desenvolver unha correcta poltica de fomento do asociacionismo. As carencias demostradas por este rexistro animan ao Concello de Carral a crear o Rexistro Municipal de Asociacins dun xeito regulado e normalizado, aprobando a presente Ordenanza.

   
  Obxecto e Caractersticas  
 

Artigo 1.- O Rexistro Municipal de Asociacins ten por obxecto permitir ao Concello coecer o nmero de entidades existentes no municipio, os seus fins, representatividade e incidencia, a efectos de posibilitar unha poltica municipal axeitada que contriba a fornecer o tecido asociativo local.

Artigo 2.- O Rexistro Municipal de Asociacins independente do Rexistro Xeral de Asociacins e do Rexistro de Asociacins da Xunta de Galicia, polo que a inscricin das entidades ou organizacins en calquera destes ltimos non presupor a inscricin no primeiro.

Artigo 3.- O Rexistro levarase na Secretara Xeral coa colaboracin, para a sa xestin e mantemento,da unidade administrativa encargada dos asuntos referentes participacin cidad, seguindo as directrices establecidas pola Secretara xeral.

Artigo 4.- Os datos contidos no Rexistro Municipal de Asociacins sern pblicos, exceptuando aqueles que estean especialmente protexidos pola Lei de Proteccin de Datos (LO 15/99 de 13 de decembro).

   
  Inscricin no Rexistro  
 

Artigo 5.- Podern obter a inscricin no Rexistro Municipal de Asociacins todas aquelas cuxo obxecto sexa a defensa, o fomento ou a mellora dos intereses xerais ou sectoriais da vecianza do municipio, e en particular, as asociacins de vecios/as, as de nais e pais de alumnos, os clubs deportivos, as entidades culturais, xuvens, recreativas, sindicais, empresariais, profesionais e calquera outra semellante, que exerzan as sas actividades dentro do mbito territorial de Carral.

Artigo 6.- As asociacins interesadas na inscricin debern achegar mediante orixinal ou fotocopia compulsada a seguinte documentacin:

1) Acta fundacional.

2) Estatutos, adaptados Lei Orgnica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacin.

3) Resolucin/s de inscricin preceptiva/s no/s rexistro/s doutras Administracins Pblicas que corresponda/n legalmente.

4) C.I.F.

5) Certificacin do/a secretario/a da entidade indicando nome, apelidos, N.I.F., domicilio e telfono das persoas que ocupan os cargos directivos no momento da inscricin no Rexistro Municipal de Asociacins, as como o domicilio social da entidade e o nmero de socios/as.

6) Orzamento do ano en curso.

7) Programa de actividades do ano en curso.

As entidades deportivas debern presentar copia compulsada dos seus estatutos adaptados ao establecido na Lei 11/1997, do 22 de agosto, xeral do Deporte de Galicia.

Artigo 7.- A unidade administrativa encargada da colaboracin na xestin do rexistro realizar as comprobacins oportunas para a inscricin da asociacin, debendo no prazo de quince (15) das, contado desde a solicitude de rexistro, comunicar asociacin interesada o seu nmero de inscricin. O transcurso do prazo poder interromperse en caso de que fose necesario requirir asociacin para que presente a documentacin non includa inicialmente. Se transcorrido o prazo concedido a asociacin non achega os datos requiridos, entenderase que renuncia da sa pretensin de inscribirse. No caso de que a asociacin solicitante non obtivese resposta solicitude de inscricin no prazo sinalado de quince (15) das, a inscricin entenderase efectuada, sempre que a asociacin tivese achegado a documentacin preceptiva.

Artigo 8.- A partires da data de comunicacin do nmero de inscricin, considerarase que a asociacin est dada de alta a todos os datos referentes s asociacins que tean que figurar nos arquivos desta Administracin.

   
  Dereitos  
 

Artigo 9.- 1. Os dereitos recoecidos nesta ordenanza s asociacins para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais da vecianza s sern exercitables por aquelas que se atopen inscritas no Rexistro municipal de asociacins veciais.

2.-As asociacins inscritas, logo da peticin por escrito presentada no Rexistro Xeral coa antelacin que se estableza polos servizos correspondentes, podern acceder ao uso de medios pblicos municipais, especialmente locais e medios de comunicacin.

As autorizacins concederanse atendendo s actividades programadas, a dispoibilidade de espazos, persoal e horarios, segundo os criterios que se fixen polas unidades responsables da xestin dos medios solicitados. Asemade, as asociacins inscritas podern acceder s accins formativas que impulse o Concello de Carral en fomento do asociacionismo.

Artigo 10. - Logo da solicitude escrita dirixida ao Concello, as asociacins inscritas podern recibir no seu domicilio social as convocatorias dos rganos colexiados municipais cuxas sesins sexan pblicas, cando na orde do da figuren cuestins relacionadas co obxecto social destas.

Artigo 11. - As asociacins inscritas, mediante solicitude escrita dirixida ao Concello, podern recibir os acordos e resolucins adoptados polos rganos municipais cando o seu contido afecte a temas relacionados co obxecto social da entidade.

Artigo 12. - O Concello, logo de peticin expresa das asociacins inscritas interesadas, remitiralles as publicacins que, editadas polo Concello, resulten de interese para aquelas, atendendo ao seu obxecto social.

Artigo 13. - Na medida que o permitan os recursos municipais e logo do procedemento establecido, o Concello poder subvencionar economicamente s asociacins, tanto no que se refire aos seus gastos xerais coma s actividades que realicen.

Artigo 14. - As asociacins xerais ou sectoriais canalizarn a participacin da cidadana nos Consellos Sectoriais, nos rganos colexiados de xestin desconcentrada e nos rganos colexiados de xestin descentralizada de servizos municipais cando tal participacin estea prevista nas regulamentacins ou acordos municipais polos que se rexan e, no seu caso, na medida que o permita a lexislacin aplicable, e levarase a cabo nos termos e co alcance previstos nestes.

En todo caso, teranse en conta, para os efectos de determinar o grao de participacin de cada unha delas, tanto a especializacin sectorial do seu obxectivo social coma a sa representatividade. En principio, a participacin das asociacins s se admitir en relacin con rganos deliberantes ou consultivos, ags nos casos nos que a Lei autorice a integracin dos seus representantes en rganos decisorios.

Artigo 15. - Os distintos departamentos municipais artellarn as relacins de colaboracin necesarias a fin de facilitar a tramitacin dos asuntos promovidos polas asociacins debidamente inscritas, sendo a unidade administrativa responsable da xestin deste Rexistro Municipal de Asociacins a encargada de subministrar a outras unidades municipais os datos referentes s asociacins que haxan de obrar nos arquivos desta Administracin.

   
  Obrigas.  
 

Artigo 16. - As asociacins estn obrigadas a notificar ao Rexistro Municipal de Asociacins todas as modificacins dos datos de inscricin dentro do mes seguinte data en que se produzan.

Artigo 17. - Anualmente, durante o mes de xaneiro, as asociacins comunicarn, mediante unha breve memoria, o programa anual de actividades e o orzamento previsto para o ano en curso. Comunicarn asemade cantos datos de rexistro actualizados lles sexan solicitados.

Artigo 18. - As asociacins respondern do uso realizado das instalacins municipais e dos danos que nestas puidesen causar pola sa utilizacin.

Artigo 19. - O incumprimento destas obrigas poder dar lugar, logo de tramitacin do oportuno expediente, baixa da asociacin no Rexistro coa conseguinte perda dos dereitos enumerados na presente ordenanza.

   
  Disposicins Finais  
 

Primeira: No non previsto por esta Ordenanza, o rexistro municipal de asociacins, e as relacins das inscritas nel co Concello rexeranse polo Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais.

Segunda: A presente ordenanza entrar en vigor, logo da sa publicacin ntegra no BOP da Corua, despois de transcorrer o prazo previsto no artigo 70 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios