Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Sada - Ordenanza fiscal nmero 31, reguladora da taxa por prestacin de servizos da escola infantil municipal Flora Ramos Florita

Publicación provisional : 24-11-2004 BOP N 271 -- Publicación definitiva : 24-11-2004 BOP N 271
Redacción Aplicable desde 11-09-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Concepto
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos
 - Artigo 4. Contas
 - Artigo 5. Bonificacins
 - Artigo 6. Dereito de percepcin
 - Artigo 7. Normas de xestin
 - Artigo 8. Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. Concepto  
 

De conformidade co previsto no artigo 20.4.d) e seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, as mesmo, conforme ao Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o rxime de prezos dos centros de atencin primeira infancia dependentes da Consellera de Traballo e Benestar; este concello establece a taxa por prestacin do servizo pblico da Escola Infantil Municipal Flora Ramos Florita.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

Constite o feito impoible desta taxa a prestacin de servizos da Escola Infantil Municipal.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos  
 

1. Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas que resulten beneficiadas ou afectadas pola actividade administrativa ou servizo que constite o feito impoible desta taxa.

2. Tendo en conta que as persoas usuarias do servizo gravado por esta taxa son menores de idade que non teen capacidade de obrar, actuarn no seu nome, cos efectos previstos na Lei xeral tributaria, os seus pais, titores ou calquera outro representante legal.

   
  Artigo 4. Contas  
 

1. Entndese por rendaper cpitamensual o resultado de dividir polo nmero de persoas que compoen a unidade familiar o cociente resultante de dividir entre 12 a suma dos ingresos totais da unidade familiar.

Defnese a unidade familiar como a formada polos cnxuxes non separados legalmente e, se o caso, os fillos e fillas menores con excepcin dos que, con consentimento dos pais, vivan independentes destes e os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos patria potestade prorrogada ou rehabilitada ou os as declarados pola administracin autonmica competente.

Nos casos de separacin legal ou cando non existise vnculo matrimonial, a unidade familiar estar formada polo pai ou a nai e todos os fillos e fillas que convivan con un ou con outro e renan os requisitos descritos no pargrafo anterior.

No caso de familias monoparentais e para os efectos de calcular a rendaper cpitaa que se refiren os pargrafos anteriores, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar.

A determinacin dos membros da unidade familiar farase atendendo situacin existente o 31 de decembro de cada ano.

2. Para os efectos desta ordenanza, considranse ingresos a suma da parte xeral mis a parte especial da base impoible, previas aplicacin do mnimo persoal e familiar do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

Para as persoas non obrigadas a declarar, as bases impoibles a que se refire obteranse como resultado de lles aplicar aos datos existentes na Administracin os criterios da lexislacin do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

3. As taxas aplicables por tarifa son as seguintes:

Matrcula: 71,00 euros/ano

a) Tarifa escolar:

Rendaper cpitamensual da unidade familiar: cota mensual

Inferior ao 30% do IPREM): 0

Entre o 30% e inferior o 50% do IPREM : 0

Entre o 50% e inferior o 75% do IPREM : 33

Entre o 75% e inferior o 100% do IPREM : 66

Entre o 100% e inferior o125% do IPREM : 106

Entre o 125% e inferior o150% do IPREM :126

Entre o 150% e inferior o200% do IPREM : 139

Mis do 200% doIPREM SMI: 160

Prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario normal: 20

IPREM: Indicador pblico de rendas de efectos mltiples.

Cando o alumno o alumna tea solicitada e concedida unha praza en rxime de media xornada, o precio da atencin educativa reducirase nun 50 % do prezo que lle corresponda aboar dacordo coa renta per cpita da unidad familiar

b) Tarifa por comedor escolar:

Inferior ao 30% do IPREM): 0

Entre o 30% e inferior o 50% do IPREM : 16,50

Entre o 50% e inferior o 75% do IPREM : 16,50

Entre o 75% e inferioro 100% do IPREM : 25

Entre o 100% e inferior o 125% do IPREM : 35

Entre o 125% e inferior o 150% do IPREM :50

Entre o 150% e inferior o 200% do IPREM : 60

Mis do 200% do IPREM : 70

Aqueles nenos que s empreguen servizo de almorzo ou merenda pagarn unha cantidade nica de 16,50 euros ao mes

Para os nenos que non utilicen habitualmente o servizo de comedor e que excepcionalmente, por motivos xustificados, desexen utilizar o servizo algn da solto a tarifa ser de 4 por servizo

IPREM: Indicador pblico de rendas de efectos mltiples

   
  Artigo 5. Bonificacins  
 

As presentes bonificacins aplicarnselles s tarifas includas nos apartados primeiro e segundo do artigo anterior.

1. Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre a taxa que resulte de aplicar o disposto na tboa anterior, aplicaranse os seguintes descontos:

a) Nenos pertencentes a familias numerosas, desconto dun 20 %.

b) Nenos pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20 %.

c) Cando asistan Escola Infantil Municipal (EIM) varios irmns, descontarase un 20 % por cada neno atendido.

d) No caso de que estes irmns nacesen en parto mltiple, o desconto ser dun 30 % por cada neno.

Os descontos anteriores, cando se dean nunha mesma persoa, non sern acumulables.

2. Cando por circunstancias xurdidas (solicitude fra de prazo, traslado de residencia, etc), o/a neno/a ingrese no centro con posterioridade ao da 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes ter un desconto do 50 %.

3. No suposto de nenos/as que pertenzan ao apartado primeiro (0 a 3 anos) de novo ingreso na Escola Infantil Municipal e que non estean empadroados/as no termo municipal de Sada, estes/as aboarn a conta mxima referida tarifa 1 e non se lles aplicarn as reducins recollidas neste artigo.

   
  Artigo 6. Dereito de percepcin  
 

A obriga de contribur nace desde o momento en que se preste o servizo pblico.

   
  Artigo 7. Normas de xestin  
 

1. As solicitudes para acceder aos servizos que se prestan na Escola Infantil Municipal formalizaranse por escrito a travs de instancias dirixidas ᠠAlcalda e haber que achegar a documentacin sinalada no Regulamento interno da escola infantil vixente.

2. As taxas da mensualidade pagaranse por adiantado nos primeiros 10 das de cada mes, segundo a liquidacin practicada, que incluir, ademais do importe da mensualidade, o resto dos servizos que se lle presta ao alumnado.

3. A non asistencia da persoa usuaria ao centro durante un perodo determinado non supn ningunha reducin, nin extincin da tarifa, mentres non se formalice a baixa correspondente.

4. Os suxeitos obrigados o que fai referencia o artigo 3 non tern a obriga de aboar a cota correspondente a atencin educativa e a o servizo de comedor durante os seguintes perodos:

a) O mes de vacacins anual do/aneno/a

b) Cando por calquer motivo distinto o periodo de vacacins anuais o centro permaneza pechado por un perodo superior a quince das naturais.

En ambos casos a suspensin ser de oficio

5. Os suxeitos obrigados o que fai referencia o artigo 3 non tern a obriga de aboar a cota correspondente o servizo de comedor nos seguintes supostos:

a) Cando por causa debidamente xustificada o/a neno/a deixe de asistir temporalmente o centro. Neste caso, a suspensin da cota ter lugar dende o primeiro da do mes natural seguinte a data da inasistencia o centro e durar ata o primeiro da do mes natural seguinte no que tea lugar a reincorporacin do/a neno/a o centro.

Non obstante si a incorporacin se produce con posterioridade o da 15 do mes, a cota do comedor correspondente a dito mes reducirase nun 50 por cento.

b) Con carcter excepcional, poder eximirse do pagamento do servizo de comedor, aqueles usuarios/as que por motivos de sade non poidan asistir o centro durante un perodo superior a 30 das consecutivos. Nestes casos a correspondente solicitude deber presentarse por escrito ante a Direccin do centro xunto coa acreditacin documental da circunstancia que a motiva.

   
  Artigo 8. Infraccins e sancins  
 

En materia de infraccins e sancins haber que aterse ao disposto na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da vinte e oito de xuo de dous mil doce, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin noBoletn Oficial da Provinciae ser de aplicacin a partir de dita data, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios