Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vimianzo - ORDENANZA FISCAL N 16, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 01-06-2006 BOP N 124 -- Publicación definitiva : 01-06-2006 BOP N 124
Aplicable desde 05-02-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Feito impoible.
 - Artigo 2. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 3. Base impoible, cota e devengo.
 - Artigo 4. Xestin.
 - Artigo 5. Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 6. Bonificacins e deduccins.
 - Artigo 7. Infraccins e sancins.
 - Disposicin derradeira.
   
  Artigo 1. Feito impoible.  
 

1.- Constite o feito impoible do imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtanse ou non a dita licenza, sempre que a sa expedicin corresponda a esta Concello.

2.- As construcins, instalacins ou obras as que se refire o apartado anterior podern consistir en:

1.As obras de construcin de edificacin e instalacins de todas as clases de nova planta.

2.As obras de ampliacin ou reforma de edificios e instalacins de todas as clases existentes.

3.As de modificacin ou reforma que afecten a estrutura dos edificios e instalacins de todas as clases existentes.

4.As modificacins do aspecto exterior dos edificios e instalacins de todas as clases existentes.

5.As obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios, calquera que sexa o seu uso.

6.As obras que tean que realizarse con carcter provisional no caso no que estean xustificadas, que debern derrubarse cando o acorde o concello, sen dereito a indemnizacin, consonte c establecido na regulacin urbanstica.

7.As obras de instalacin de servizos pblicos.

8.Os movementos de terra, tales como desmonte, aplanamento, escavacin e achanzamento, salvo que tales actos estean detallados e programados como obras a efectuar nun proxecto de urbanizacin ou de edificacin aprobado e autorizado.

9.O derrubamento das construcins, salvo nos casos declarados de runa inminente.

10.As instalacins soterradas dedicadas a aparcamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servizos pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.

11.A colocacin de carteis de propaganda visibles dende a va pblica.

12.En, xeral, calquera outra construcin, instalacin ou obra que requira licenza urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente, plans, normas ou ordenanzas.

   
  Artigo 2. Suxeitos pasivos.  
 

1.- Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

Os efectos previstos no pargrafo anterior tern a consideracin de dono da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.

2.- No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os que soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 3. Base impoible, cota e devengo.  
 

1. A base impoible deste imposto constitese polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, e entendese por tal o custe de execucin material da mesma.

2. A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

3. O tipo de gravame ser o 3 por cento.

4.O imposto devengase no momento de solicitar a licenza urbanstica para a construcin, instalacin ou obra, ou no seu caso, no momento de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivese a correspondente licenza.

   
  Artigo 4. Xestin.  
 

1.- Os suxeitos pasivos estn obrigados a presentar autoliquidacin polo imposto, determinndose a base impoible en funcin o presuposto declarado polo interesado, e a ingresala, en calquera entidade colaboradora autorizada, solicitar a licenza preceptiva, sen que o pago realizado conleve ningn tipo de presuncin acto declarativo de dereito a favor daqueles.

2.- O pago da autoliquidacin presentada ser a conta da liquidacin provisional e, no seu caso, da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematadas as construcins, instalacins ou obras.

3.- Cando se modifique o proxecto da construcin, instalacin ou obra, e incrementarase o seu orzamento, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o declarado.

4.- Unha vez rematadas as construcins, instalacins ou obras, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria do tributo no caso de que o custo real e efectivo da obra sexa superior o declarado. A autoliquidacin presentarase e ingresarase xunto coa solicitude da licenza de primeira utilizacin ou ocupacin.

5.- A vista da documentacin aportada, ou de calquera outra relativa as construcins, instalacins ou obras, e das efectivamente realizadas, as como do seu custo real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo suxeito pasivo ou reintegrndolle, segundo proceda, a conta que resulte.

6.- Cando os suxeitos pasivos non tiveran abonado a correspondente autoliquidacin polo imposto en prazo, ou se tivera presentado e abonado aquela por cantidade inferior cota que resulte do orzamento aportado, a Administracin municipal poder practicar e notificar unha liquidacin provisional pola cantidade que proceda e incoar o correspondente procedemento sancionador.

7.- No caso de que non se executen as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado, unha vez que formule renuncia expresa a licenza ou exista declaracin de caducidade.

   
  Artigo 5. Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 6. Bonificacins e deduccins.  
 

Establcese un beneficio fiscal do 40% da cota do imposto a favor das construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. Corresponder dita declaracin Pleno da Corporacin e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maiora simple dos seus membros.

Establecese unha bonificacin do 90 por cento da cota do imposto a favor das construcins, instalacins ou obras que se instalen no Polgono Industrial de Vimianzo, e soliciten a sa licenza de construcin, instalacin ou obra antes do remate do ano 2013. A declaracin de interese ou utilidade municipal corresponde ao Pleno da Corporacin e acordarase, previa solicitude do interesado, polo voto favorable da maiora simple dos seus membros. Coa solicitude deber achegarse unha memoria da construcin a realizar e memoria da iniciativa empresarial proxectada pormenorizando aqueles aspectos relacionados coa creacin de novos postos de traballo.

Establcese unha bonificacin do 95% da cota do imposto a favor das construccins, instalacins, ou obras realizadas por agricultores ou gandeiros que queden afectas a dita actividade, sempre e cando a mesma sexa o medio fundamental de vida do solicitante da bonificacin . A declaracin de interese ou utilidade municipal corresponde ao Pleno da Corporacin e acordarase, previa solicitude dos interesados, polo voto favorable da maiora simple dos seus membros. Coa solicitude deber achegarse a acreditacin da condicin de agricultor ou gandeiro, as como de que os ingresos por estas actividades supoen mis do 50% da totalidade dos seus ingresos brutos, as como da afeccin da obra ou instalacin realizacin de dita actividade.

En todos estos supostos, nos que se establece unha bonificacin, indicar que se deducir da cuota bonificada o importe satisfeito ou por satisfacer en concepto de taxa por outorgamento de licenza urbanstica requerida para realizar dita actuacin .

   
  Artigo 7. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as como determinacin das sancins que por estas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor una vez aprobada definitivamente, e publicada o seu texto ntegro no BOP, consonte co previsto no art. 107.1 da LBRL, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa. Comezar a aplicarse a partir do da seguinte da su publicacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios