Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza Fiscal n I-1, reguladora do Imposto sobre bens inmobles

Publicación provisional : 18-10-2000 BOP N 239 -- Publicación definitiva : 18-10-2000 BOP N 239
Aplicable desde 18-09-2012

Redacciones Redacciones
 - Artculo 1 .Feito impoible.
 - Artigo 2..Suxeitos pasivos.
 - Artigo 3..Responsables.
 - Artigo 4..Exencins.
 - Artigo 5..Afeccin real na transmisin.
 - Artigo 6..Base impoible.
 - Artigo 7..Reduccins.
 - Artigo 8..Base liquidable.
 - Artigo 9..Tipo de gravame e cota.
 - Artigo 10..Bonificacins.
 - Artigo 11..Periodo impositivo e acreditacin do imposto.
 - 12..Xestin do imposto.
 - DISPOSICIN ADICIONAL.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  Artculo 1 .Feito impoible.   redacciones
 

1. Est constitudo pola titularidade dos seguintes dereitos sobre os bens inmobles rsticos, urbanos e sobre os inmobles de caractersticas especiais:
Dunha concesin administrativa sobre os propios inmobles ou sobre os servizos pblicos aos que estean afectos.
Dun dereito real de superficie
Dun dereito real de usufruto.
Do dereito de propiedade.
2. A realizacin do feito impoible que corresponda de entre os definidos no apartado anterior pola orde establecida no mesmo, determinar a non suxeicin do inmoble urbano ou rstico as restantes modalidades no mesmo previstas. Nos inmobles de caractersticas especiais aplicarase esta mesma prelacin, salvo cando os dereitos de concesin que podan recaer sobre o inmoble non esgoten a sa extensin superficial, suposto no que tamn se realizar o feito impoible polo dereito de propiedade sobre a parte do inmoble non afectada por unha concesin.
3. Teen consideracin de Bens Inmobles de Caractersticas Especiais os comprendidos nos seguintes grupos:
Os destinados produccin de enerxa elctrica e gas e o refino de petrleo e as centrais nucleares.
As presas, saltos de auga e embalses, includo o seu leito ou vaso, excepto as destinadas exclusivamente ao rego.
As autoestradas, estradas e tneles de peaxe.
Os aeroportos e portos comerciais.
E todo isto coas especificacins contidas no artigo 23 do Regulamento de desenrolo do Catastro Inmobiliario aprobado por R.D. 417/2006 de 7 de abril, na sa redaccin dada pola Sentenza do Tribunal Supremo de 30 de maio de 2007.
4. Tern a consideracin de bens inmobles rsticos e bens inmobles urbanos os definidos como tales nas normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.

   
  Artigo 2..Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos, a ttulo de contribuintes, as persoas naturais e xurdicas, e as entidades as que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que ostenten a titularidade do dereito que, en cada caso, sexa constitutivo do feito impoible deste imposto.
2. No caso de bens inmobles de caractersticas especiais, cando a condicin de contribunte recaia en un ou varios concesionarios, cada un deles o ser pola sa cota, que se determinar en razn parte do valor catastral que corresponda superficie concedida e construccin ou parte do inmoble directamente vinculada a cada concesin.
Para esa mesma clase de inmobles de caractersticas especiais, cando o propietario tea a condicin de contribunte en razn da superficie non afectada polas concesins, actuar como substituto do mesmo o ente ou organismo pblico que se refire o pargrafo 2 do n. 1 do art. 63 do texto refundido de Facendas Locais de 5 de marzo de 2004 na sa redaccin dada pola Lei 16/2007, o cal non poder repercutir no contribunte o importe da dbeda tributaria satisfeita.
O disposto no apartado anterior ser de aplicacin, sen prexuzo da facultade do suxeito pasivo de repercutir a carga tributaria soportada conforme s normas de dereito comn.
3. As administracins pblicas e os entes ou organismos considerados suxeitos pasivos, repercutirn a parte da cota lquida do imposto que corresponda, en quen, non djudic a condicin de suxeitos pasivos, fagan uso mediante contraprestacin dos seus bens demaniais ou patrimoniais, os cales estarn obrigados a soportar a repercusin, que se determinar en razn parte do valor catastral que corresponda superficie utilizada e construccin directamente vinculada a cada arrendatario ou cesionario do dereito de uso.

   
  Artigo 3..Responsables.  
 

Responden solidariamente das obrigacins tributarias todas as persoas que sexan causantes dunha infraccin tributaria ou que colaboren en cometela.
Os coparticipantes ou cotitulares das Entidades xurdicas ou econmicas a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, respondern solidariamente en proporcin as sas respectivas participacins das obrigas tributarias destas Entidades.
No suposto de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas, as sas obrigas tributarias pendentes transmitiranse aos socios ou partcipes no capital, que respondern delas solidariamente e ata o lmite do valor da cota de liquidacin que se lles houbese djudicado.
A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e de acordo co procedemento previsto na Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 4..Exencins.  
 

Estarn exentos os inmobles enumerados no artigo 62.1 do R.D. Lexislativo 2/2004 Reguladora das Facendas Locais.
Estarn exentos, previa solicitude, os inmobles do artigo 62.2 do R.D. legislativo 2/2004 Reguladora das Facendas Locais.
Estarn exenctos os inmobles rsticos e urbanos cuxa cota lquida sexa igual o u inferior a a 1 euro.
Con carcter xeral, a concesin de exencins ter efecto a partir do exercicio seguinte data da solicitude e non pode ter carcter retroactivo.

   
  Artigo 5..Afeccin real na transmisin.  
 

De acordo co artigo 64 do texto refundido da Lei de Facendas Locais de 5 de marzo de 2004, nos supostos de cambio, por calquera causa, na titularidade dos dereitos que constiten o feito impoible deste imposto, os bens inmobles obxecto de ditos dereitos quedarn afectos ao pago da totalidade da cota tributaria, en rxime de responsabilidade subsidiaria, nos termos previstos na Lei Xeral Tributaria. A estes efectos, os notarios solicitarn informacin e advertirn expresamente aos comparecentes nos documentos que autoricen sobre as dbedas pendentes polo IBI asociadas ao inmoble que se transmite, sobre o prazo dentro do cal estn obrigados os interesados a presentar declaracin polo imposto, cando tal obriga subsista por non terse aportado a referencia catastral do inmoble, conforme ao apartado 2 do artigo 43 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario e outras normas tributarias, sobre a afeccin dos bens ao pago da cota tributaria e, asemesmo, sobre as responsabilidades en que incorran pola falta de presentacin de declaracins, ou non efectualas en prazo ou a presentacin de declaracins falsas, incompletas ou inexactas, conforme ao previsto no artigo 70 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario e outras normas tributarias.

   
  Artigo 6..Base impoible.  
 

A base impoible deste imposto estar constituda polo valor catastral dos bens inmobles, que se determiar, notificar e ser susceptible de impugnacin conforme s normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.
Os valores catastrais podern ser obxecto de revisin, modificacin ou actualizacin nos casos e forma que a lei prevexa.

   
  Artigo 7..Reduccins.  
 

base impoible dos bens inmobles de natureza rstica e urbana seralle de aplicacin as reduccins establecidas no R.D. Legislativo 2/2004 do texto refundido de Facendas Locais.
A base impoible dos bens inmobles de caractersticas especiais non ter reduccin de forma xeral, salvo o disposto no art. 67.2 do TRLHL na sa redaccin dada por Lei 16/2007.

   
  Artigo 8..Base liquidable.  
 

A base liquidable ser o resultado de practicar na base impoible as reduccins que legalmente se establezan.
A base liquidable notificarase conxuntamente coa base impoible nos procedementos de valoracin colectiva. Dita notificacin incluir a motivacin da reduccin aplicada mediante a indicacin do valor base do inmoble as como da reduccin, no seu caso, e da base liquidable do primeiro ano de vixencia do valor catastral.

   
  Artigo 9..Tipo de gravame e cota.   redacciones
 

1. A cota ntegra do IBI ser o resultado de aplicar na base liquidable os seguintes tipos de gravame:

- Para os bens inmobles de natureza urbana: o 0,605%

- Para os bens inmobles de natureza rstica: o 0,80%

- Para tdolos grupos de bens inmobles de caractersticas especiais: o 1,3 %.

   
  Artigo 10..Bonificacins.  
 

A bonificacin prevista no artigo 73-1 da Lei reguladora das Facendas Locais aprobada por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, non poder ser superior 50%.
As vivendas de proteccin oficial gozarn dunha bonificacin do 50% durante o prazo de 3 anos, contados dende o outorgamento da cualificacin definitiva, e previa peticin do interesado, debendo xustificar a titularidade mediante escritura pblica, inscrita no Rexistro da Propiedade.
Gozarn dunha bonificacin do 95% da cota os bens de natureza rstica das Cooperativas Agrcolas e de explotacin comunitaria da terra, dacordo coa Lei 20/1990, de 19 de decembro, sobre Rxime Fiscal de las Cooperativas.

   
  Artigo 11..Periodo impositivo e acreditacin do imposto.  
 

O perodo impositivo o ano natural.
O imposto acredtase o primeiro da do perodo impositivo.
As variacins de orde fsico, econmico ou xurdico, inclundo as modificacins de titularidade, teen efectividade a partir do ano seguinte a aquel no que se producen.
Cando o Concello coeza a conclusin das obras que orixinen unha modificacin de valor catastral, respecto ao que figura no seu Padrn, liquidar o IBI na data na que o Catastro lle comunique o novo valor catastral.
A liquidacin do imposto comprender a cota correspondente aos exercicios meritados e non prescritos, entendendo por stes os comprendidos entre o seguinte a aquel en que se van a finalizar as obras que originaron a modificacin de valor e o presente exercicio.
No seu caso, deduciranse da liquidacin correspondente a este exercicio e aos anteriores, a cota satisfeita por IBI a razn doutra configuracin do inmoble, diferente da que tivo na realidade.

   
  12..Xestin do imposto.  
 

O Concello de San Sadurnio ten delegada a xestin er cobro do Imposto sobre Bens Inmobles na Deputacin Provincial de A Corua.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL.  
 

As modificacins producidas pola Lei de Presupostos Xerais do Estado ou outra norma de rango legal que afecten a calquera elemento deste imposto, sern de aplicacin automtica dentro do mbito desta Ordenanza.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente Ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comenzarn a aplicarse a partir do da un de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios