Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Publicación provisional : 01-07-1998 BOP N 149 -- Publicación definitiva : 01-07-1998 BOP N 149
Aplicable desde 11-12-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.- Devengo.
 - Artigo 5.- Cota tributaria.
 - Artigo 6.- Tarifas
 - Artigo 7.- Liquidacin e recadacin.
 - Artigo 8.- Infraccins e sancin.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.-  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das Bases do Rxime Local e de conformidade co disposto nos artigos 15 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola expedicin de documentos administrativos, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, de acordo co previsto no artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo.

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible desta taxa a actividade administrativa desenrolada con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que se expidan e dos expedientes que entendan os rganos de goberno deste Concello.

2. Entndese tramitacin a instancia de parte calquera documentacin administrativa que sexa provocada polo particular ou que redunde no seu beneficio, anda que non fora solicitado expresamente polo interesado.

3. A tramitacin dos documentos e expedientes necesarios para o cumprimento das obrigas fiscais non estarn sometidos a esta taxa, como tampouco as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra as resolucins de calquera clase e os relativos prestacin de servicios ou a realizacin de actividades de competencia do Concello.

   
  Artigo 3.- Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que carentes de personalidade xurdica constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado susceptible de imposicin, que soliciten, provoquen ou nos que redunden no seu interese a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4.- Devengo.  
 

Esta taxa devengarase coa presentacin da solicitude que inicie a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos taxa.

No caso a que se refire o artigo 2.2 o devengo producirase cando se inicie a tramitacin dos documentos e expedientes por parte do Concello, sen previa solicitude do interesado, pero que redunden no seu beneficio.

   
  Artigo 5.- Cota tributaria.  
 

A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa, segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que se contn no artigo seguinte.

A cota da tarifa corresponde tramitacin completa en cada instancia do documento ou expediente de que se trate, dende o seu comezo ata a sa resolucin final.

   
  Artigo 6.- Tarifas   redacciones
 

As tarifas de esta taxa son as seguintes:

A) DOCUMENTOS EXPEDIDOS POLA POLICA MUNICIPAL

Informes, dilixencias e demais documentos expedidos pola Polica Local

Con desprazamento

15,00

Sen desprazamento

10,00

Copia autenticada dos atestados de accidentes de circulacin tramitados polos axentes da Polica Local

18,00

Certificacins sobre sinais ou situacins de trfico

Sen plano

6,00

Con plano

9,00

B) EMPADROAMENTO DE HABITANTES

Certificados de empadroamento

2,50

Certificados ou informes de convivencia e residencia

2,50

Outros certificados ou informes

5,00

C) CERTIFICACINS E COMPULSAS

Certificacin de documentos ou acordos municipais do ano en curso

2,50

Certificacin de documentos ou acordos municipais de anos anteriores

5,00

Cando a certificacin requira traballo de arquivo, as cotas incrementaranse nas seguintes cantidades, sumada establecida ut supra, de xeito que a conta da taxa actual se incrementar na cantidade que se sinala na fraccin de anos en que coincida

1995-1991

1,20

1990-1986

1,80

1985-1981

2,40

1980-1976

3,00

1975-1971

3,60

1970-1961

4,20

1960-1951

6,00

1950-cara atrs

9,00

Bastanteo de poderes

10,00

Polo bastanteo de poderes que surtan efectos nas Oficinas Municipais

30,00

Dilixencia de compulsa ou cotexo de documentos

Pola primeira dilixencia

1,00

Polas seguintes

0,30

No caso de entidades sen nimo de lucro inscritas no Rexistro de Asociacins do Concello

0,10

Exemplar de ordenanzas fiscais

10,00

Por cada documentos que se expida en fotocopia, a peticin dos particulares

Por cada folio en formato A4, branco e negro, por unidade

0,05

Por cada folio en formato A4, a cor, por unidade

0,20

Por cada folio en formato A3, branco e negro, por unidade

0,10

Por cada folio en formato A3, a cor, por unidade

0,25

Por expedicin de certificacins e informes en expedientes de traspaso, cambio de titularidade ou semellantes

Con informe tcnico:

75,00

Sen informe tcnico

30,00

D) DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVIZOS DE URBANISMO

Certificacins expedidas para testimoniar nas escrituras de declaracin de obra nova rematada

60,00

Certificados sobre o estado de edificios

60,00

Certificacins de aliacins ou de servizos urbansticos existentes

12,00

Planos obrantes nas dependencias municipais, por cada copia

4,00

Proposicins presentadas a procedementos de licitacin pblica

30,00

Por cada expediente de declaracin de runa de edificios

90,00

Por cada certificacin ou informe que se expida polos servizos urbansticos a instancia de parte

Con visita de comprobacin

75,00

Sen visita de comprobacin

30,00

Polas certificacins ou informes a inclur en expedientes de solicitude de subvencins de rehabilitacin, acondicionamento ou reconstruccin de vivendas rurais

10,00

Por cada expediente de resolucin sobre solicitude de recoecemento de explotacins agrcolas e gandeiras

Para as construccins ou instalacins nas que a suma de superficies sexa menor ou igual a 500m2

50,00

Para as construccins ou instalacins nas que a suma de superficies estea comprendida entre 501m2 e os 1000m2

60,00

Para as construccins ou instalacins nas que a suma de superficies sexa superior a 1.000m2

90,00

Outras certificacins ou informes urbansticos

75,00

Certificacins grficas e descriptivas catastrais emitidas a favor de persoas non empadroadas relativas tanto a bens situados dentro como fora do Concello

30,00

Copias dixitalizadas do Plan Xeral de Ordenacin Municipal

100,00

Certificacins ou informes sobre edificios, solares, antigidade ou propietarios e actuacins similares, por cada edificio, solar ou similar

30,00

Certificacins de autorizacins de segregacin de parcelas, por cada parcela resultante

30,00

E) CONTRATACIN DE OBRAS E SERVIZOS

Constitucin, substitucin e devolucin de fianzas definitivas para licitacins e obras municipais, por cada acto

30,00

Constitucin, substitucin e devolucin de garantas para reposicin, por cada acto (excepto as garantas establecidas na Ordenanza reguladora do uso de instalacins de propiedade municipal e dependentes da Concellera de Cultura do Concello de Negreira, que se declaran exentas)

30,00

F) SOLICITUDES PARA TOMAR PARTE NOS PROCEDEMENTOS DE SELECCIN E PROMOCIN DE PERSOAL FUNCIONARIO OU LABORAL FIXO

Dereitos de exame

Grupo A1 ou asimilado

25,00

Grupo A2 ou asimilado

25,00

Grupo C1 ou asimilado

20,00

Grupo C1 ou asimilado

20,00

Outras agrupacins profesionais ou asimilados

15,00

G) OUTROS EXPEDIENTES E DOCUMENTOS

Por cada expediente para a celebracin dos actos de boda civil no Concello

90,00

Expedicin e revisin de tarxetas de armas de aire comprimido ou anlogas, sexan permanentes ou temporais, por cada unha

6,00

Expedicin de carns polo departamento de medio ambiente ou outros servizos municipais

30,00

Expedicin do carn de vendedor ambulante

30,00

Expedicin de tarxetas de taxi

30,00

   
  Artigo 7.- Liquidacin e recadacin.  
 

Esta taxa liquidarase en rxime de autoliquidacin polo procedemento de selo municipal estampado no escrito da solicitude de tramitacin do documento ou expediente, ingresando o importe correspondente nas dependencias municipais de recadacin do Concello ou entidade bancaria colaboradora.

O xustificante de ingreso acompaarase solicitude, sendo requisito imprescindible para dar trmite mesma.

Os escritos recibidos polos conductos a que se fai referencia no artigo 66 da Lei de Procedemento Administrativo, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non poder drselles curso sen que se subsane a deficiencia, para o que se requirir interesado para que no prazo de dez das abone as cotas correspondentes, con apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude sen mis trmites.

   
  Artigo 8.- Infraccins e sancin.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas lles corresponda a cada caso, estarase disposto no artigo 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comezar a aplicarse a partir do da seguinte da sa publicacin, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios