Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Irixoa - ORDENANZA FISCAL NMERO 10 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS (ICO)

Publicación provisional : 24-12-2001 BOP N 293 -- Publicación definitiva : 24-12-2001 BOP N 293
Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Feito impoible.
 - Artigo 2.-Suxeitos pasivos.
 - Artigo 3. Base impoible, cota e a obriga de contribur.
 - Artigo 4.-Xestin.
 - Artigo 5.-Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 6.-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
 - Anexo
   
  Artigo 1.-Feito impoible.  
 

1. De conformidade co previsto no art. 101 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, constite o feito impoible do imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a cal se esixa a obtencin da correspondente licenza de obra urbanstica, con independencia de que se solicitase e obtivese ou non esta, sempre que a sa expedicin corresponda a este concello.

2. As construccins, instalacins e obras a que se refire o apartado anterior podern consistir, a modo enunciativo e non exclusivo, en:

a) Obras de construccins de edificacins e instalacins de todas clases de nova planta.

b) Obras de demolicin.

c) Obras en edificios, tanto aquelas que modifiquen a sa disposicin interior como o seu aspecto exterior.

d) Aliacins e rasantes.

e) Obras de fontanera e saneamento.

f) Obras en cemiterios.

g) Calquera outra non especificada e que requira licenza de obra urbanstica.

   
  Artigo 2.-Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, propietarios dos inmobles sobre os que se realicen as construccins, instalacins e obras, sempre que sexan donos das obras; nos demais casos considerarase contribunte a quen tea a condicin de dono da obra.

2. Teen a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte aqueles que soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins ou obras, se non fosen os propios contribuntes.

   
  Artigo 3. Base impoible, cota e a obriga de contribur.  
 

1. A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra.

2. A cota do imposto ser o resultado de aplicarlle base impoible o tipo de gravame correspondente.

3. Os tipos de gravame que se establecen, segundo cada tipo de obra, son os seguintes:

a) Tipo xeral, subsidiario e residual: 2,5 %

b) Obras de nova planta e demolicins para calquera tipo de uso, includos cerrados, escavacins, abastecemento, etc.:

1- A executar en 1 ou 2 parcelas catastrais: 2,5 %

2- A executar en 3 ou mis parcelas catastrais, cun orzamento superior a 30.000 e sempre que non se refiran a uso de vivenda: 3,0 %

c) Obras de reforma, reconstruccin, substitucin ou renovacin de elementos, etc.: 2,2 %

4. O imposto retribuirase no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda cando non se solicitase nin obtivese a pertinente licenza.

   
  Artigo 4.-Xestin.  
 

1. Cando se conceda a licenza preceptiva practicarase unha liquidacin provisional, determinndose a base impoible en funcin do orzamento de execucin material presentado polos interesados, sempre que este fose visado polo colexio oficial correspondente; noutro caso, a base impoible ser determinada polo tcnico municipal, de acordo co custo estimado do proxecto ou memoria.

2. vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e o custo real efectivo destas, farase polo concello a oportuna comprobacin administrativa, que pode modifica-la base impoible prevista no apartado anterior; se non existise modificacin, a liquidacin do apartado anterior obter o carcter de definitiva, pero se existise modificacin practicarase unha nova liquidacin con carcter definitivo; o resultado da nova liquidacin definitiva poder ser favorable Concello, esixndose suxeito pasivo a diferencia, ou favorable suxeito pasivo, reintegrndoselle o que corresponda.

3.-Para a estimacin do custo efectivo e real da construccin teranse en conta os seguintes criterios:

a) Nos proxectos tcnicos visados polo colexio correspondente ao orzamento de execucin material, quedando excludos polo tanto os gastos xerais, beneficio industrial, honorarios de redaccin e IVE.

b) Para os demais supostos o tcnico realizar a estimacin atendendo s prezos unitarios fixados no anexo do presente articulado, podendo incluso facerse estimacins por mtodos complementarios ou analxicos, sempre que non existise estimacin especfica no anexo.

   
  Artigo 5.-Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria; Lei de dereitos e garanta do contribunte e nas demais leis reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 6.-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias, as como na determinacin das sancins que por estas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime legal e normativo citado anteriormente e que regule a presente materia.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada orixinariamente por acordo plenario do 11-10-2001, modificada por acordoa do 31-5-2002, do 20-12-2007, e na presente modificacin por acordo plenario do 31-10-2012, entrar en vigor e ser de plena aplicacin, en canto a tal modificacin, no da 1-1-2013, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  Anexo  
 

Anexo de mdulos de clculo simplificado dos orzamentos das obras

1.-Obras maiores: segundo orzamento do proxecto

2.-Obras menores

A) Demolicins (euros/m)

- De muros: 15 /m

- De tabiques: 3 /m

- De solados: 4 /m

- De alicatados e revestimentos: 5 /m

- De forxados: 7 /m

- De cuberta de tella: 5 /m

- De cuberta de fibrocemento: 4 /m

- De edificacin completa: 8 /m

B) Movementos de terras (euros/m)

- Escavacin de gabias: 10 /m

- Escavacin de baleirado: 8 /m

- Recheo de gabias: 18 /m

- Recheo a ceo aberto: 6 /m

- Carga e transporte de terras ao vertedeiro: 2,25 /m

- Tubos de canalizacin: 3 euros/ml

C) Cerrados (euros/ml)

- De estacas e arame: 3 /ml

- De tea metlica revestida: 16 /ml

- De zcalo de fbrica e tea metlica revestida: 26 /ml

- De fbrica revestida (mximo 1,2 m de alto): 35 /ml

- De zcalo de fbrica revestido e celosa: 44 /ml

- De cachotera e celosa: 55 /ml

- De plantacin vexetal: 7 /ml

- Columna para contador de luz: 162 euros/ud.

D) Pinturas (euros/m)

- Interior: 3,25 /m

- Exterior: 5 /m

E) Carpintera en madeira, metal ou resto de materiais (euros/m, ml ou ud.)

- Porta de entrada: 210 /ude.

- Porta interior: 116 /ude.

- Fiestra: 140 /m

- Fiestra en cuberta: 210 /ude.

- Galera cerrada de balcns e terrazas: 140 /m

- Reixa de seguridade: 32 /m

- Varanda de madeira (ata 1,20 m alto): 90 /ml

- Varanda metlica (ata 1,20 m alto): 138 /ml

- Cancela: 98 /m

- Canalns e baixantes para recollida de augas: 25 /ml

F) Albanelera e estructuras (euros/m ou m)

- Formign en masa: 67 euros/m

- pavimento de solado en formign: 10 /m

- Estrutura completa de formign armado: 54 /m

- Estrutura de nave en aceiro: 35 /m

- Soleira: 22 /m

- Forxado: 24 /m

- Apertura de ocos en fachada: 67 /m

- Muro de contencin de formign armado: 44 /m

- Muro de cachotera: 76 /m

- Muro de bloque de formign: 15 /m

- Muro de ladrillo: 12 /m

- Cerramento de dobre folla de ladrillo: 15 /m

- Celosa: 48 /m

- Alicatado: 21 /m

- Enfoscado: 7 /m

- Acondicionamento de baixos para hostelera, entidades financieras e espectculos: 392 /m

- Idem. para vivenda e restantes usos comerciais: 223 /m

- Idem. para garaxes e uos auxiliares: 95 /m

G) Cubertas (euros/m)

- De fibrocemento e tella: 35 /m

- De tella: 26 /m

- De lousa: 38 /m

- De tea asfltica: 32 /m

- Substitucin de tella por fibrocemento e tella: 32 /m

- Retellado de cuberta, con renovacin e limpeza de ata 40% superficie total: 16 /m

H) Galpns, adegas, garaxes e cobertizos (euros/m)

- De bloque ou ladrillo revestido: 117 /m

- De madeira ou resto materiais lixeiros: 64 /m

I) Instalacins (euros/ud. ou m)

- Aseo (fontanera e saneamento sen aparellos): 123 /ude

- Bao (fontanera e saneamento sen aparellos): 164 /ude

- Cocia (fontanera e saneamento sen aparellos): 134 /ude

- Unidade de peza de bao (baeira, lavabo, etc., includo billera): 88 /ude

- Pozo de barrena: 1.108 /ude

- Pozo artesn: 1.458 /ude

- Fosa sptica: 876 / ude

- Rede elctrica (ata 150 m): 1.023 /ude

- Rede elctrica (mis de 150 m): 6 euros/m adicional

- Rede de calefaccin (ata 100 m): 3.212 / ude

- Rede de calefaccin (mis de 100 m): 12 euros/m adicional

K) Varios (euros/m)

- Piscina completa (ata 120 m): 8.756 / ude

- Piscina (mis de 120 m): 292 / m adicional

- Pista deportiva: 58 /m

- Beirarra: 16 /m

- Impermeabilizacin con lmina PVC: 12 / m

- idem. con lmina bituminosa: 7 / m

- Idem . con outros materiais: 5 /m

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios