Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Melide - Ordenanza fiscal nm. 24, reguladora da taxa polos documentos que expida ou de que entenda a administracin ou as autoridades municipais

Publicación provisional : 01-04-2005 BOP N 72 -- Publicación definitiva : 19-05-2005 BOP N 112
Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1: Fundamento e natureza.
 - Artigo 2: Feito impoibte.
 - Artigo 3.- Suxeito pasivo.
 - Artigo 4: Responsables.
 - Artigo 5: Base impoible e liquidable:
 - Artigo 6: Cota tributaria.
 - Artculo 7: Tarifa.
 - Artigo 8: Exencins e bonificacins.
 - Artigo 9: Devengo.
 - Artigo 10: Declaracin e ingresos.
 - Artigo 11: Infraccins e sancins.
 - Disposicin adicional primeira.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1: Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de Abril, reguladora das bases de rximen local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa pola expedicin de documentos administrativos que se rexer pola presente Ordenanza fiscal, atendendo as sas normas e previsto no artigo 57 do TRLFL.

   
  Artigo 2: Feito impoibte.   redacciones
 

1.- Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida co motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes dos que entenda a Administracin ou as autoridades municipais.

2.- Para estes efectos entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio, anda que non fora mediada solicitude expresa do interesado.

3.- Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin do servizo ou realizacin de actividades de competencia municipal, as compulsas de documentos que pasen a formar parte dun expediente administrativo municipal, as como os certificados solicitados polo departamento de servizos sociais para a tramitacin de expedientes, e a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens do dominio pblico municipal, que estean gravados por outra Taxa municipal ou polos que se esixan un prezo pblico por este Concello.

   
  Artigo 3.- Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xuridicas e as entidades que se refire o artigo 35 da 58/2003, do 18 de decembro, da Lei xeral tributaria que soliciten, provoquen ou tean interese na tramitacin do documento ou expediente do que se trate.

   
  Artigo 4: Responsables.  
 

1.- Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas que se refinen os artigos 41.1 e 42 da Lei xeral tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios os regulados no artigo 43 da Lei xeral tributaria, nos supostos e co alcance referido no dito artigo.

   
  Artigo 5: Base impoible e liquidable:  
 

Estar constituda pola clase ou natureza do documento tramitado ou expedido pola Administracin municipal.

   
  Artigo 6: Cota tributaria.  
 

1.- A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2.- A cota da tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

3.- As cotas resultantes, por aplicacin das tarifas, incrementaranse nun 50% cando os interesados solicitasen, con carcter de urxencia, a tramitacin dos expedientes.

   
  Artculo 7: Tarifa.   redacciones
 

Epgrafe primeiro: Certificacins, informes, copias e compulsas

Certificacin de documentos ou acordos municipais

2,99 euros

Certificacin de nomenclatura e numeracin de soares urbanos ou rsticos situados no termo municipal.

A cota tributaria devengarase por titular e solicitude efectuada.

2,99 euros

Certificacin do catastro, descritiva e grfica (por cada unha)

2,99 euros

Por expedicin de informacin xeogrfica de parcelas agrcolas (Xispac), por cada unha

1,07 euros

Relacin de bens catastrais, por titular

2,99 euros

Informes emitidos polos tcnicos, Policia Local ou servicios sociais

31,98 euros

Informes atestados da Polica Local.

53,30 euros

Copias de planos en tamao DIN A-4 ou DIN A-3, por cada copia

2,132 euros

Copias de planos, por cada imaxe enviada por correo electrnico

2,132 euros

Polo bastanteo de poderes que surtan efectos nas Oficinas Municipais

35,76 euros

Informes emitidos por persoal non tcnico

2,99 euros

Epgrafe segundo: Documentos relativos a servizos de urbanismo

Por cada expediente de declaracin de runa de edificios

107,29 euros

Por cada certificacin ou informe que se expida polos servizos urbansticos solicitada a instancia de parte

Con visita de comprobacin: 89,41 euros.

Sin visita de comprobacin: 35,76 euros.

Outras certificacions ou informes urbansticos, sempre que non obren noutro expediente polo que se devengue taxa ou prezo pblico deste Concello.

89,41 euros

Epgrafe terceiro: Contratacin obras e servizos

Constitucin, substitucin e devolucin de fianzas, tanto provisionais, como definitivas, por cada acto

35,76 euros

Por cada contrato administrativo que se subscriba de obras:

Por contratos de obra de conta de 50.000,00 euros a 200.000,00 euros

170,57 euros

Por contratos de obra de conta superior a 200.000,00 euros

213,21 euros

Por cada contrato administrativo que se subscriba de servizos pblicos, subministracins ou xestin de servizos:

Por contratos de conta de 18.000,00 e ate 60.000,00 euros

170,57 euros

Por contratos de conta superior a 60.000,00 euros

213,21 euros

Epgrafe cuarto: Celebracin de Matrimonios civis

Por cada enlace

95,94 euros

Epgrafe quinto: Participacin en probas selectivas de persoal funcionario e laboral fixo

Grupo A 1 ou persoal laboral asimilado

38,38 euros

Grupo A 2 ou persoal laboral asimilado

31,98 euros

Grupo C 1 ou persoal laboral asimilado

25,58 euros

Grupo C 2 ou persoal laboral asimilado

19,19 euros

Outras categoras

12,79 euros

Por cada copia de documentacin en CD ou soporte similar

10,66 euros

Epgrafe sexto: Participacin en probas selectivas de persoal laboral temporal

Grupo A 1 ou persoal laboral asimilado

19,19 euros

Grupo A 2 ou persoal laboral asimilado

16,00 euros

Grupo C 1 ou persoal laboral asimilado

12,79 euros

Grupo C 2 ou persoal laboral asimilado

9,60 euros

Outras categoras

6,40 euros

Por cada copia de documentacin en CD ou soporte similar

5,34 euros

Epgrafe stimo: Por tramitacin de expedientes para autorizacin de festexos ou solicitudes de cambios de titularidade nos padrns fiscais, sempre que non se trate de correccin de erros neles (e sendo a obriga do novo titular), a taxa ser de 16,00 euros.

   
  Artigo 8: Exencins e bonificacins.   redacciones
 

Non hai exencins e bonificacins por esta taxa.

   
  Artigo 9: Devengo.  
 

1.- Devengarase a taxa e nacer a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicie a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos taxa.

2.- Nos casos aos que se refire o nmero 2 do amigo 2 , o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provea na actuacin municipal de oficio ou cando esta se iniciase sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10: Declaracin e ingresos.  
 

1.- A Taxa esixirase en rxime de autoliquidacin no momento de presentar o correspondente escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou nestes mesmos cando aquel escrito non existira ou a solicitude non fora expresa.

2.- Os escritos recibidos polos condutos que fai referencia o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non se lles dar curso sen que se emende a deficiencia para o que se requirir ao interesado para que, no prazo de dez das, aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido o dito prazo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

   
  Artigo 11: Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin adicional primeira.  
 

Cando os diversos departamentos, dende os que se preste servizos neste Concello, precisen dispoer da copia compulsada dunha documentacin ou da sa fiel concordancia co orixinal, para os seus efectos nun expediente (dos que tean que tramitarse dende o dito departamento) sern os/as propios/as funcionarios/as ou traballadores/as dese departamento os que soliciten va interna directamente: ou a compulsa daquela documentacin, ou, de ser o caso de ser suficiente, a acreditacin da sa comprobacin co orixinal; sen que en ningn dos anteriores supostos proceda esixir o devengo de taxa ningunha interesado ou beneficiario en tales expedientes.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza fiscal entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir do da seguinte, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

(BOP n 72, 1/4/2005 e BOP n 112, 19/5/2005)(BOP n 298, 30/12/2005)(BOP n 293, do 23/12/2006)(BOP n 300, do 31/12/2007)(BOP n 298, 29/12/2008)(BOP n 245, 27/12/2011)(BOP n 244, 24/12/2012)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios