Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - ORDENANZA REGULADORA DAS SUBVENCINS DO CONCELLO DE PONTECESO

Publicación provisional : 11-05-2005 BOP N 106 -- Publicación definitiva : 11-05-2005 BOP N 106
Redacción Aplicable desde 30-05-2005

Redacciones Redacciones
 - Exposicin de motivos
 - Ttulo preliminar: As disposicins xerais
 - Captulo I: Do mbito de aplicacin da ordenanza
 - Captulo II: Disposicins comns s subvencins que conceda o Concello de Ponteceso
 - Ttulo I: Os procedementos de concesin das subvencins
 - Captulo I: O procedemento de concesin en rxime de concorrencia competitiva
 - Captulo II: Do procedemento da concesin directa
 - Ttulo II: Xustificacin e pago das subvencins
 - Ttulo III: O procedemento da xestin orzamentaria e pagamento das subvencins
 - Ttulo IV: Do reintegro das subvencins
 - Ttulo V: Do control financeiro das subvencins
 - Ttulo VI: As infraccins e as sancins administrativas en materia de subvencins
 - Disposicin Final
   
  Exposicin de motivos  
 

Exposicin de motivos

   
  Ttulo preliminar: As disposicins xerais  
 

   
  Captulo I: Do mbito de aplicacin da ordenanza  
 

Artigo 1 O obxecto

Esta ordenanza ten por obxecto regular o rxime xurdico xeral das subvencins que outorga o Concello de Ponteceso.

Artigo 2 O concepto de subvencin

Entndese por subvencin, para os efectos desta ordenanza, toda disposicin de dieiro que realiza o Concello de Ponteceso en favor de persoas pblicas ou privadas e que cumpra os seguintes requisitos:

a) Que a entrega a realice sen unha contraprestacin directa dos beneficiarios

b) Que a entrega estea suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, execucin dun proxecto, realizacin dunha actividad, adopcin dun comportamento singular, xa realizado ou por desenvolver, ou concorrencia dunha situacin

c) Que o proxecto, a accin, a conduta ou a situacin financiada tea por obxecto fomentar unha actividade de utilidade pblica, de interese social ou de promocin dunha finalidade pblica

Artigo 3 O rxime xurdico aplicable

As subvencins que outorgue o Concello de Ponteceso suxeitaranse ao rxime xurdico que recolle o artigo 5 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

   
  Captulo II: Disposicins comns s subvencins que conceda o Concello de Ponteceso  
 

Artigo 4 Os principios xerais

1 A xestin das subvencins que outorgue o Concello de Ponteceso realizarase de acordo cos seguintes principios:

a) Publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminacin

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos que fixe o Concello de Ponteceso como entidade outorgante

c) Eficiencia na asignacin e na utilizacin dos recursos pblicos

2 O Concello de Ponteceso, con carcter previo ao establecemento dunha subvencin e supeditndose ao cumprimento do obxectivo de estabilidade ordamentaria, deber concretar nun plan estratxico de subvencins os obxectivos e os efectos que pretende coa sa aplicacin, o prazo necesario para a sa concesin, os custos previsibles e as sas fontes de financiamento.

Artigo 5 Os principios especficos

1 Os recursos que o Concello destine ao desenvolvemento anual dos programas convocados na aplicacin desta ordenanza financiaraos con cargo s partidas establecidas para o efecto no orzamento que aprobe anualmente e que tern como lmite as sas dispoibilidades econmicas. En todo caso, a concesin das subvencins e das axudas quedar condicionada a que exista dotacin orzamentaria adecuada e suficiente para esas finalidades no momento no que resolva, sen que haxa que incrementar os crditos orzamentarios.

2 As axudas ou as subvencins tern carcter voluntario e eventual.

3 As subvencins outorgadas con anterioridade non crearn dereito ningn a favor dos peticionarios e non sern invocables como precedente.

4 Os solicitantes non podern esixir o aumento da conta da subvencin ou da axuda ou a sa revisin, ags nalgunhas circunstancias excepcionais que o motiven.

Artigo 6 Os requisitos para outorgar as subvencins

1 A aprobacin das normas que establezan as bases reguladoras da concesin, con carcter previo ao outorgamento, nos termos da Lei 38/2003, xeral de subvencins, da presente ordenanza e da restante normativa de aplicacin

2 O outorgamento competencia do rgano administrativo que a concede

3 A existencia de crdito orzamentario adecuado e suficiente para atender as obrigas de contido econmico que se derivan da concesin da subvencin

4. A tramitacin do procedemento de concesin, de acordo coas normas que sexan aplicables

5 A fiscalizacin previa dos actos administrativos de contido econmico nos termos previstos nas leis

6 O rgano comptente ten que aprobar o gasto

Artigo 7 A competencia para conceder as subvencins

Sern competentes para conceder subvencins aqueles rganos que, de acordo coa normativa do rxime local, sexan competentes autorizar e dispor o gasto correspondente, sen prexuzo das delegacins poida efectuar, nos termos que preve a lexislacin local.

Artigo 8 Os beneficiarios e os requisitos para obter esa condicin

1 Tern a condicin de beneficiarios das subvencins as persoas fsicas ou xurdicas, pblicas ou privadas, que tean que realizar a actividade que fundamentou o outorgamento da subvencin ou que estean na situacin que lexitima a sa concesin.

2 Cando as bases reguladoras das subvencins o prevexan expresamente, podern acceder condicin de beneficiario as agrupacins de persoas fsicas ou xurdicas, pblicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade econmica ou de patrimonio separado que, anda que carezan de personalidade xurdica, poidan realizar proxectos, actividades ou comportamentos ou que estean na situacin que motiva a concesin da subvencin.

Cando se trate de agrupacins de persoas fsicas ou xurdicas, pblicas ou privadas sen personalidade, tern que constar expresamente, tanto na solicitude como na resolucin da concesin, os compromisos de execucin que asumiu cada membro da agrupacin, as como o importe da subvencin que se va aplicar por cada un deles, que tern igualmente a consideracin de beneficiarios. En calquera caso, haber que nomear un representante ou un apoderado nico da agrupacin, con potestades bastantes para cumprir as obrigas que como beneficiario lle corresponden agrupacin. Non se poder disolver a agrupacin ata que transcorra o prazo de prescricin previsto nos artigos 39 e 65 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Non podern acceder concesin das subvencins municipais as persoas nas que concorra algunha das circunstancias enumeradas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei xeral de subvencins.

Artigo 9 As obrigas dos beneficiarios

Son obrigas dos beneficiarios:

a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesin das subvencins

b) Xustificar ante o Concello de Ponteceso o cumprimento dos requisitos e das condicins, as como realizar a actividade e cumprir a finalidade que determine a concesin ou o gozo da subvencin. O cumprimento desta obriga de xustificar equivale a render contas os perceptores das subvencins que se refire o artigo 34.3 da Lei 7/88, do 5 de abril, de funcionamento do Tribunal de Contas

c) Someterse s actuacins da comprobacin que van efectuar os rganos competentes do Concello de Ponteceso, aportando canta informacin lles requiran no exercicio das actuacins anteriores

d) Comunicarlle ao Concello a obtencin doutras subvencins, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicacin debern efectuala tan pronto como a coezan e. en todo caso, antes de xustificar a aplicacin que lles deran aos fondos que percibiron

e) Acreditar, antes de que o rgano competente dite a proposta de resolucin da concesin, que estn ao comente no cumprimento das sas obrigas tributarias e fronte Seguridade Social

f) Dispor dos libros contables, dos rexistros dilixenciados e dos demais documentos debidamente auditados nos termos que esixe a lexislacin mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, as como de cantos estados contables e dos rexistros especficos que Res poidan esixir as bases reguladoras das subvencins, coa finalidade de garantir o adecuado exercicio das facultades de comprobacin e control

g) Conservar os documentos xustificativos dos fondos que recibiron, includos os documentos electrnicos, en tanto que poden ser obxecto de comprobacin e de control

h) Dar axeitada publicidade do carcter pblico do financiamento dos programas, das actividades, dos investimentos ou das actuacins de calquera tipo que sexan obxecto da subvencin. A forma de realizar esta publicidade concretarase nas bases da convocatoria, nos supostos de subvencins en rxime de concorrencia competitiva, e nas subvencins nominativas e directas, na resolucin da concesin

i) Reintegrar os fondos percibidos nos supostos contemplados no artigo 37 da Lei 38/2003, xeral de subvencins

l) Cumprir as obrigas particulares que lles impoa o rgano que concede a subvencin, de conformidade co que establece a norma reguladora ou, de ser o caso, as bases da convocatoria

Artigo 10 As bases reguladoras da concesin das subvencinsAs bases reguladoras das subvencins do Concello de Ponteceso deberaas aprobar o Pleno dentro do mareo das bases de execucin do ornamento e desta ordenanza xeral de subvencins, mediante unha ordenanza especfica para as distintas modalidades de subvencins. Non necesaria unha ordenanza especifica no caso das subvencins concedidas de forma directa, nos termos do artigo 22.2 da Lei 38/2003, xeral de subvencins, e dos artigos 16 e seguintes desta ordenanza xeral.

As ordenanzas especficas que recollan as bases reguladoras das subvencins do Concello de Ponteceso contern, como mnimo:

a) A definicin do obxecto da subvencin

b) Os requisitos que deben reunir os beneficiarios para obter a subvencin e, de ser ocaso, os membros das entidades contempladas no segundo pargrafo do apartado 3 do artigo 11 da Lei xeral de subvencins e o artigo 8.2 desta ordenanza xeral

c) A forma e o prazo de presentacin das solicitudes

d) O procedemento de concesin da subvencin

e) Os criterios obxectivos do outorgamento da subvencin e, de ser o caso, da sa ponderacin

f) A conta individualizada da subvencin ou os criterios para determinala

g) Os rganos competentes para ordenar, instrur e resolver o procedemento de concesin da subvencin e o prazo no que se notificar a resolucin

h) A determinacin, de ser o caso, dos libros e dos rexistros contables especficos para garantir a adecuada xustificacin da subvencin

i) O prazo e a forma que ten o beneficiario para xustificar o cumprimento da finalidade para a que o rgano concedente lle concedeu a subvencin e para aplicar os fondos que percibiu

l) As medidas de garanta que, de ser o caso, considere preciso constitur a favor do Concello de Ponteceso, os medios de constitucin e o procedemento de cancelacin

m) A posibilidade de efectuar os pagos anticipados e os abonos a conta, as como o rxime de garantas que, de ser o caso, debern soportar os beneficiarios

n) As circunstancias que podern ocasionar a modificacin da resolucin, como consecuencia da alteracin das condicins tidas en conta para conceder a subvencin

) A compatibilidade ou a incompatibilidade con outras subvencins, axudas, ingresos, ou recursos para a misma finalidade, que procedan de calquera administracin ou ente pblico ou privado

o) Os criterios de graduacin dos posibles incumprimentos das condicins impostas con motivo da concesin das subvencins. Estes criterios aplicaranse para determinar a cantidade que finalmente ter que percibir o beneficiario ou, de ser o caso, o importe que vai reintegrar. Eses criterios tern que responder ao principio de proporcionalidade

p) A obriga do beneficiario de facilitar canta informacin lle requira o departamento que tramita o expediente, a Intervencin municipal, o Consello de Contas de Galicia ou outros organismos competentes

q) As disposicins relativas ao financiamento das actividades subvencionadas nos termos do artigo 19 da Lei 38/2003, xeral de subvencins

Artigo 11 A publicidade das subvencins concedidas

1 O Concello de Ponteceso publicar no tableiro de anuncios da Corporacin as subvencins concedidas coa expresin da convocatoria, do programa e do crdito orzamentario ao que as imputen, do beneficiario, da cantidade concedida e da finalidade da subvencin. Ademais publicar no Boletn Oficial da Provincia un extracto da resolucin pola que ordena a publicacin, indicando os lugares onde est exposto o seu contido ntegro.

2. Non ser necesario publicar no Boletn Oficial da Provincia a concesin das subvencins nos seguintes supostos:

a) Cando as subvencins tean asignacin nominativa no orzamento do Concello de Ponteceso

b) Cando o seu otorgamento e a conta a favor de beneficiario concreto resulten impostos en virtude dunha norma de rango legal

c) Cando os importes das subvencins concedidas, individualmente consideradas, sexan de conta inferior a 3.000,00 euros. Neste suposto, as bases reguladoras debern prever a utilizacin doutros procedementos que, de acordo coas sas especiais caractersticas, conta e nmero, aseguren a publicidade dos seus beneficiarios

d) Cando a publicacin dos datos do beneficiario en razn do obxecto da subvencin poida ser contraria ao respecto e salvagarda da honra, da intimidade persoal e familiar das persoas fsicas, en virtude do que establece a Lei orgnica 1/1982, de 5 de maio

   
  Ttulo I: Os procedementos de concesin das subvencins  
 

   
  Captulo I: O procedemento de concesin en rxime de concorrencia competitiva  
 

Artigo 13 A Iniciacin

1 O procedemento para conceder as subvencins iniciarao a administracin sempre de oficio mediante a convocatoria que aprobe o rgano competente e de conformidade coas sas correspondentes bases reguladoras

2 As convocatorias tern como mnimo o contido que recolle o apartado 2 do artigo 23 da Lei 38/2003, xeral de subvencins

3 As solicitudes presentaranas as persoas interesadas no Rexistro Xeral do Concello de Ponteceso e dirixiranas ao alcalde. As solicitudes tern que reunir os requisitos establecidos nas normas de procedemento administrativo comn, axustaranse, de ser o caso, ao modelo normalizado e reunirn os requisitos que, de ser o caso, esixa esta ordenanza xeral, a ordenanza que recolla as bases reguladoras e a convocatoria especfica

4 Coa solicitude o solicitante achegar os documentos e as informacins que determinen as bases reguladoras da subvencin ou a convocatoria especfica. A normativa reguladora da subvencin poder admitir que o solicitante substita algns documentos que ten que presentar por unha declaracin responsable sa. Neste caso, antes de resolver a concesin, a administracin poder requirirlle que, nun prazo non superior a 15 das, presente a documentacin que acredite que son certos os datos contidos na declaracin.

No caso de que a solicitude dos interesados tea deficiencias, a administracin ter en conta o que establece o apartado 5 do artigo 23 da Lei xeral de subvencins.

Artigo 14 A instrucin

1 A instruccin do procedemento para conceder as subvencins corresponderalle ao rgano que a administracin designe na convocatoria. No caso de que falte a designacin especfica, a instrucin corresponderalle aos tcnicos dos servizos municipais da concellara que promova a convocatoria.

O rgano competente para a instrucin realizar de oficio cantas actuacins estime necesarias para determinar, coecer e comprobar os datos en virtude dos cales tea que formular a proposta de resolucin.

2 As actividades da instrucin comprendern, dentro dos termos dos apartados 3 e 4 do artigo 24 da Lei xeral de subvencins, as actuacins de:

a) O pedimento de cantos informes estime necesarios

b) A avaliacin (e a preavaliacin, de ser o caso) das solicitudes ou dos pedimentos

c) A proposta de resolucin provisional, debidamente motivada, vista do informe do rgano colexiado ao que se refire o apartado 4 do artigo 24 da Lei xeral de subvencins, que haber que notificarlle aos interesados para que no prazo de 10 das poidan alegar o que estimen pertinente. A administracin poder prescindir do trmite de audiencia cando non figuren no procedemento nin tea en conta outros feitos nin outras alegacins nin probas que as que aduzan os interesados. Neste caso, a proposta de resolucin que formule a administracin ter o carcter de definitiva

d) A proposta de resolucin definitiva, unha vez que a administracin examine as alegacins dos interesados

3 As propostas da resolucin provisional e da definitiva non crearn fronte administracin ningn dereito a favor do beneficiario que propn, en tanto non notifique a resolucin da concesin

4 O expediente da concesin das subvencins conter o informe do rgano instrutor, no que conste que a informacin que consta no seu poder desprende que os beneficiarios cumpren todos os requisitos necesarios para acceder a elas

Artigo 15 A resolucin e a sa notificacin. A reformulacin das solicitudes

1 A resolucin da concesin da subvencin ser motivada, de conformidade co que dispoen as bases reguladoras das subvencins. Debern acreditar no procedemento, en todo caso, os fundamentos da resolucin que a administracin adopte.

Na resolucin, ademais de constar o nome do solicitante ou a relacin de solicitantes aos que a administracin lle concede a subvencin, constar, de ser o caso e de maneira expresa, a desestimacin do resto das solicitudes.

2 O prazo mximo para resolver e para notificar a resolucin do procedemento non poder exceder de 6 meses. O prazo computar a partir da publicacin da corresponderte convocatoria, ags que a convocatoria pospoa os seus efectos a unha data posterior.

O vencemento do prazo mximo ser que a administracin lles notificase a resolucin lexitima aos interesados para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude da concesin da subvencin.

3 A administracin notificar a resolucin nos termos do artigo 26 da W xeral de subvencins.

4 Nas bases reguladoras da concesin das subvencins, a administracin prever a posibilidade de reformular as solicitudes, de acordo co que dispn o artigo 27 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

   
  Captulo II: Do procedemento da concesin directa  
 

Artigo 16 As subvencins nominativas

Os convenios sern o instrumento habitual para canalizar as subvencins previstas nominativamente no orzamento do Concello de Ponteceso. A resolucin da concesin e, de ser o caso, os convenios a travs dos cales a administracin canalice estas subvencins establecern as condicins e os compromisos aplicables, de conformidade co que dispn esta ordenanza e a Lei 38/2003, xeral de subvencins.

Artigo 17 As subvencins que teen o outorgamento imposto ao Concello por unha norma de rango legal

O procedemento para conceder as subvencins ser o que resulte de aplicacin, de acordo coa sa propia normativa.

Artigo 18 As subvencins reguladas no pargrafo c) do apartado 2 do artigo 22 da Lei xeral de subvencins

1 O Pleno da Corporacin aprobar, por proposta dos tcnicos municipais competentes por razn da materia, as normas especiais reguladoras das subvencins que prevexa conceder o Concello de Ponteceso, nos termos do artigo 22.2.c) da Lei 38/2003, con carcter excepcional e cando os solicitantes acrediten razns de inters pblico, social, econmico ou humanitario ou outras debidamente xustificadas que dificulten a sa convocatoria pblica.

2 O acordo ao que fa referencia o apartado anterior axustarase s previsins contidas na presente ordenanza e na Lei 38/2003, xeral de subvencins, ags no que afecta aplicacin dos principios de publicidade e de concorrencia, e conter como mnimo os seguintes extremos:

a) A definicin do obxecto das subvencins, con indicacin do seu carcter excepcional e das razns que acreditan o interese pblico, social, econmico ou humanitario e aquelas que xustifican a dificultade da la convocatoria pblica

b) O rxime xurdico aplicable

c) Os beneficiarios e a modalidade da axuda

c) O procedemento para conceder e o rxime para xustificar a aplicacin que lle dan s subvencins os beneficiarios

   
  Ttulo II: Xustificacin e pago das subvencins  
 

Artigo 19 Os gastos subvencionables

1 A administracin considerar gastos subvencionables aqueles que de xeito indubitado respondan natureza da actividade subvencionada e que se realicen no prazo que establecen as bases reguladoras das subvencins. En ningn caso o custo da adquisicin dos gastos subvencionables poder ser superior ao valor de mercado.

2 Ags disposicin expresa na contra das bases reguladoras das subvencins, a administracin considerar como gasto realizado o efectivamente pagado antes de que remate o perodo de xustificacin que determine a normativa reguladora da subvencin.

3 Cando o importe do gasto subvencionable supere a cuanta de 30.000,00 euros no suposto do culto de execucin de obra, ou de 12.000,00 euros no suposto da subministracin de bens de equipo ou da prestacin de servizos por empresas de consultora ou asistencia tcnica, o beneficiario deber estar ao que regula o artigo 31.3 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

4 En canto obriga de destino e ao rxime de amortizacin no suposto deaadquisicin, da construcin, da rehabilitacin e da mellora de bens inventariables ser de aplicacin o que dispoen os apartados 4, 5 e 6 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

5 Son subvencionables, dentro dos termos do artigo 31.7 da Lei xeral de subvencins, os gastos financeiros, os gastos de asesora xurdica ou financeira, os gastos notariais e rexistrais e os gastos periciais para realizar o proxecto subvencionado e os de administracin especficos.

6 En canto ao carcter subvencionable dos tributos e dos custos indirectos que soporte o beneficiario, estar ao que establecen os apartados 8 e 9 da Lei xeral de subvencins.

Artigo 20 A comprobacin das subvencins e a comprobacin dos valores

1 O rgano que concede a subvencin comprobar a adecuada xustificacin da subvencin, as como a realizacin da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesin ou o gozo das subvencins.

2 O Concello de Ponteceso poder comprobar o valor de mercado dos gastos subvencionados nos termos do artigo 33 da Lei xeral de subvencins.

Artigo 21 A xustificacin das subvencins

1 A xustificacin do cumprimento das condicins impostas e da consecucin dos obxectivos previstos no acto de concesin da subvencins documentaraa o solicitante a travs da rendicin da conta xustificativa, que constite un acto obrigatorio do beneficiario. A rendicin da conta deber inclur, baixo a responsabilidade do declarante, os xustificantes do gasto ou calquera outro documento con validez xurdica que permita acreditar o cumprimento do obxecto da subvencin.

falta de previsin das bases reguladoras, a conta deber inclur a declaracin das actividades realizadas que foran financiadas coa subvencin e o seu culto, co detalle de cada un dos gastos incorridos. Ademais, o beneficiario da subvencin deber achegar conta (ags disposicin expresa na contra das bases reguladoras das subvencins) o xustificante de que pagou os gastos relacionados, mediante a presentacin da copia dos cheques ou das transferencias e dos correspondentes extractos bancarios.

A presentacin da conta xustificativa deberaa realizar o beneficiario da subvencin no prazo establecido nas bases reguladoras da subvencin. En ningn caso poder ser superior aos 3 meses, contados dende que rematou o prazo para realizar a actibidade.

2 O beneficiario da subvencin acreditar os gastos con facturas e cos demais documentos de valor probatorio equivalentes con validez no trfico xurdico-mercantil ou con eficacia administrativa.

3 Cando as actividades foran financiadas, ademais de coa subvencin, con fondos propios ou con outras subvencins ou con outros recursos, o beneficiario deber acreditar na xustificacin o importe, a procedencia e a aplicacin de tales fondos s actividades subvencionadas.

4 No caso de adquisicin de bens inmobles, ademais dos xustificantes establecidos no apartado 2 deste artigo, o beneficiario da subvencin ten que achegar un certificado dun taxador independente, debidamente acreditado e inscrito no correspondente rexistro oficial.

5 Os membros das entidades previstas no apartado 2 e no segundo pargrafo do apartado 3 do artigo 11 da Lei 38/2003 estarn obrigados a cumprir os requisitos de xustificar respecto das actividades realizadas no nome e por conta do beneficiario, nos termos dos apartados anteriores. Esta documentacin formar parte da xustificacin que est obrigado a render o beneficiario que solicitou a subvencin.

6 As subvencins que a administracin conceda atendendo concorrencia dunha determinada situacin do perceptor non requerirn mis xustificacin que a de acreditar por calquera medio admisible en dereito esa situacin previamente concesin, sen prexuzo dos controles que a administracin puidera establecer para verificar a sa existencia.

7 O incumprimento da obriga de xustificar a subvencin nos termos da presente ordenanza, ou no caso de que a xustificacin sexa insuficiente, levar aparellado o reintegro nas condicins previstas no Ttulo II da Lei xeral de subvencins.

   
  Ttulo III: O procedemento da xestin orzamentaria e pagamento das subvencins  
 

Artigo 22 O procedemento da xestin orzamentaria

A xestin orzamentaria do gasto derivado de que o Concello de Ponteceso conceda subvencins deber axustarse ao que as bases de execucin do orzamento municipal regulen para o efecto, que nesta materia deber estar de acordo co que dispn o artigo 34 da Lei xeral de subvencins.

Artigo 23 O pagamento das subvencins

1 A administracin pagar a subvencin logo de que o beneficiario xustifique que realizou a actividade, o proxecto, o obxectivo ou que adoptou o comportamento para o que a administracin lle concedeu a subvencin, nos termos que establece a normativa reguladora da subvencin.

Haber perda do dereito ao cobro total ou parcial da subvencin no suposto de que concorran algunhas das causas de reintegro que preve o artigo 37 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

2 Cando a natureza da subvencin as o xustifique e as o prevexan as bases reguladoras da subvencin, a administracin poder realizar pagos a conta. Estes pagos a conta podern supor a realizacin de pagos fraccionados que responderan ao ritmo de execucin das accins subvencionadas, e a administracin poder pagar pola conta que equivale xustificacin que presentou o beneficiario.

Cando as o prevexan as bases reguladoras da subvencin, a administracin tamn poder realizar pagos anticipados que suporn entregas de fondos con carcter previo xustificacin, como financiamento necesario para realizar as actuacins inherentes subvencin.

As bases reguladoras da subvencin establecern, as mesmo, o rxime dos pagos anticipados, dos pagos a conta e o rxime de garantas.

3 A administracin non poder pagar a subvencin mentres que o beneficiario non estea ao corrente no cumprimento das sas obrigas tributarias e fronte Seguridade Social, ou sexa debedor por resolucin da procedencia do reintegro.

Artigo 24 A retencin de pagos

O rgano que concede a subvencin poder acordar a retencin dos pagos como medida cautelar, unha vez que acorde o inicio do procedemento de reintegro, nos tennos do artigo 35 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

   
  Ttulo IV: Do reintegro das subvencins  
 

Artigo 25 A invalidez da resolucin da concesin

Son causas de nulidade e anulabilidade da resolucin da concesin das subvencin as reguladas, respectivamente, nos apartados 1 e 2 da Lei xeral de subvencins.

Cando o acto de concesin incorra nalgunha causa de invalidez das recollidas no apartado anterior, o rgano que concede a subvencin proceder sa revisin de oficio ou, de ser o caso, declaracin de lesividade e posterior impugnacin, de conformidade co artigo 26.3 da Lei xeral de subvencins.

A declaracin xudicial ou administrativa de nulidade ou anulacin levar consigo a obriga de devolver as cantidades percibidas.

Non proceder a revisin de oficio do acto de concesin cando concorra algunha das causas de reintegro contempladas no artigo seguinte.

Artigo 26 As causas do reintegro

1 Tamn proceder o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia do xuro de mora correspondente dende o momento do pago da subvencin ata a data na que a administracin acorde a procedencia do reintegro nos casos previstos no artigo 37.1 da Lei xeral de subvencins.

2 Cando o cumprimento por parte do beneficiario se aproxime de modo significativo ao cumprimento total e acredite unha actuacin inequivocamente tendente a satisfacer os seus compromisos, a cantidade que ten que reintegrar estar determinada pola aplicacin dos criterios enunciados no artigo 17.3.) da Lei xeral de subvencins ou, de ser o caso, na normativa autonmica galega reguladora das subvencins.

3 Igualmente, no suposto de que o importe das subvencins supere, illadamente ou en concorrencia con outras subvencins, axudas, ingresos ou recursos, o custo da actividade subvencionada, poceder o reintegro do exceso da subvencin obtido, as como a esixencia do xuro de mora correspondente.

Artigo 27 A natureza dos crditos que hai que reintegrar e dos procedementos para esixilos

1 As cantidades que ten que reintegrar o beneficiario da subvencin tern a consideracin de ingresos de dereito pblico e resulta de aplicacin para o seu cobro o que preve a Lei xeral orzamentaria.

2 O xuro de mora aplicable no caso de reintegro das subvencins ser o xuro legal do dieiro incrementado nun 25%, ags que a Lei de ornamentos xerais do Estado estableza outro diferente.

3. Os procedementos para esixir o reintegro das subvencins tern sempre carcter administrativo.

Artigo 28 A prescricin

Prescribir aos catro anos o dereito do Concello a recoecer ou a liquidar o reintegro. O cmputo deste prazo de prescricin, as como a sa interrupcin ser segundo o previsto no artigo 39 da Lei xeral de subvencins.

Artigo 29 Os obrigados ao reintegro

1 Os beneficiarios debern reintegrar a totalidade ou unha parte das cantidades percibidas mis os correspondentes xuros de mora. Esta obriga ser independente das sancins que, de ser o caso, resulten esixibles.

2 Sern aplicables s subvencins concedidas polo Concello de Ponteceso as disposicins contidas nos apartados 2, 3, 4 e 5 do artigo 40 da Lei xeral de subvencins, en relacin coa responsabilidade solidaria, coa responsabilidade subsidiaria, coa transmisin da responsabilidade aos socios ou aos partcipes de sociedades ou de entidades disoltas e liquidadas, e en relacin coa transmisin da obriga de satisfacer as cantidades pendentes de reintegro no caso de que morra o obrigado ao reintegro.

Artigo 30 A competencia para resolver o procedemento do reintegro

O rgano que concede a subvencin ser o competente para esixirlle o reintegro ao obrigado, cando observe que concorran algunhas das causas do artigo 37 da Lei xeral de subvencins.

Artigo 31 O procedemento do reintegro

1 O procedemento do reintegro rexerase polas disposicins xerais sobre procedementos administrativos contidas no ttulo VI da Lei 30/92, de rxime xurdico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn, sen prexuzo das especialidades que estableza esta lei e as sas disposicins de desenvolvemento.

2 O procedemento de reintegro de subvencins iniciarao a administracin de oficio, nos termos do artigo 69 da Lei 30/92, de rxime xurdico das administracins pblicas e procedemento administrativo comn. Tamn o poder iniciar por mor do informe de control financeiro que emita a Intervencin municipal.

3 A tramitacin do procedemento garantir, en todo caso, o dereito do interesado audiencia.

4 O prazo mximo para resolver e notificar o procedemento do reintegro das subvencins reglao o artigo 42.4 da Lei xeral de subvencins. Se transcorre este prazo sen que a administracin notifique unha resolucin expresa, caducar o procedemento, sen prexuzo de continuar coas actuacins ata rematar e sen considerar interrompida a prescricin polas actuacins realizadas ata o remate do citado prazo.

5 A resolucin do procedemento de reintegro por fin va adminstrativa.

   
  Ttulo V: Do control financeiro das subvencins  
 

Artculo 32 O control financeiro

O control financeiro das subvencins que outorgue o Concello de Ponteceso axustarase ao que establezan para o efecto as normas regulamentarias sobre a fiscalizacin interna da Corporacin, ou as bases de execucin do orzamento, que, en todo caso, debern adecuarse ao que preve o ttulo III da Lei xeral de subvencins.

   
  Ttulo VI: As infraccins e as sancins administrativas en materia de subvencins  
 

Artigo 33 O concepto de infraccin

Constiten infraccins administrativas en materia de subvencins as accins e as omisins tipificadas na Lei 38/2003, xeral de subvencins, e sern sancionables mesmo a titulo de simple neglixencia.

Artigo 34 As sancins

O rxime xurdico das sancins en materia de subvencins que conceda o Concello de Ponteceso ser o que establece o captulo II do ttulo IV da Lei xeral de subvencins.

   
  Disposicin Final  
 

Esta ordenanza entrar en vigor cando transcorran quince das dende que se publique, de conformidade co que establece o artigo 70.2 en relacin co artigo 65.2 da Lei reguladora das bases de rxime local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios