Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestacin dos servizos de evacuacin de augas / depuracin e mantemento da EDAR .

Publicación provisional : 29-09-1989 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 29-09-1989 BOP N 00
Redacción Aplicable desde 04-12-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Feito Imponible.
 - Artigo 2.- Suxeito Pasivo.
 - Artigo 3.- Responsables.
 - Artigo 4.- Cota tributaria
 - Artigo 5.- Perodo impositivo.
 - Artigo 6.- Devengo.
 - Artigo 7.- Declaracin, liquidacin e ingreso.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1.- Feito Imponible.  
 

1. Constite o feito imponible da taxa:

a) A actividade municipal tendente verificacin de se concorren as
condicins necesarias para autoriza-la acometida
rede de saneamento
municipal.

b) A prestacin dos servicios de evacuacin de augas pluviais, negras e
residuais, a traves
da rede de saneamento municipal e, se for do caso, o
tratamento para depralas.

2.- Non estarn suxeitas a tasa as fincas derruidas, declaradas ruinosas ou que tean a condicin de solar ou terreo.

   
  Artigo 2.- Suxeito Pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se ref ir o artigo 33 da Le Xeral Tributaria que sexan:

a) cando se trate da concesin de licencia de acometida a rede, o
propietario, usufructuario ou titular do dominio til da finca.

b) no caso da prestacin de servicios do nmero l.b) do artigo anterior, os
ocupantes ou usuarios das fincas do termo municipal beneficiar
as de dito
servicios, calquera que sexa o t
tulo: propietarios, usufructuarios,
habitacionistas, ou arrendatarios, incluso en precario.

2.- En todo caso, ter a consideracin de suxeito pasivo substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou locis, o propietario do inmoble, que poder repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servicio.

   
  Artigo 3.- Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo, as perseas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Le Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 4.- Cota tributaria   redacciones
 

1. A cota tributaria correspondente concesin da licencia ou
atorizacin de acometida rede de saneamento esixirase por unha soa vez e
consistr na cantidade f ixa de dez mil pesetas.

2. A cota tributaria do servicio a de:

Cota por prestacin dos servizos de evacuacin de augas / depuracin e mantemento da EDAR : a resultante da suma dunha cota fixa, en funcin do destino do inmoble, e dunha cota variable, calculada en funcin dos metros cbicos de auga consumidos:

1) cota fixa:

- Vivendas e establecementos comerciais de ata 50 m2 de superficie: 2,00 euros ao trimestre.

- Establecementos hostaleiros: 2,50 euros ao trimestre .

- Establecementos comerciais de mis de 50 m2 de superficie e establecementos industriais de todo tipo: 3,00 euros ao trimestre.

2) cota variable:

- Por metro cbico de auga para usos domsticos: 0,15 euros/m3.

- Por metro cbico de auga para usos non domsticos: 0,24 euros/ m3.

3 ) Taxa de conexin (Enganche) .Autorizacin da acometida rede de saneamento municipal. 72, 12 . Pola conexin aos colectores : 300 + IVE ata unha distancia de 5 mt.

3. Non se concedern exencions nin bonif icacins na exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 5.- Perodo impositivo.   redacciones
 

1. O perodo impositivo coincide co ano natural, non sendo no suposto de
primeira utilizaci
n ou reapertura dos locis. Neste caso o per
odo impositivo
comezar o da no que se produza aquel feito."

2. O importe da cota do imposto prorratearase por trimestres naturais
nos casos de primeira utilizacin ou reapertura ou cerr dos locis.

   
  Artigo 6.- Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e xorde a obrigacin de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constite o feito imponible,isto :

a) na data de presentacin da oportuna solicitude da licencia da acometida,
se o suxeito pasivo a formulara expresamente.

b) dende que tea lugar a efectiva acometida rede de saneamento. O
devengo por esta modalidade de taxa prod
cese con independencia de que se
obtivera ou non a licencia de acometida e sen perxucio da iniciaci
n do
expediente administrativo para a sa autorizacin.

2.- Os servicios de evacuacin de augas pluviais, negras e residuais e, se for do caso, da sa depuracin, teen carcter obrigatorio para tdalas fincas do municipio que tean fachada a ras, prazas ou vas pblicas as que exista saneamento, sempre que a distancia entre a rede e a finca non exceda de cen metros e devengarase a taxa anda cando os interesados non fagan a acometida rede.

   
  Artigo 7.- Declaracin, liquidacin e ingreso.   redacciones
 

1. No prazo de quince das seguintes data en que se devengue a taxa
por primeira vez, os suxeitos pasivos formalizarn a sa inscricin e rexistro
mediante a presentacin da correspondente declaracin de alta e ingreso
simultneo da cota do ano corrente.

2. Idntica obrigacin existe no caso de cesamento, cambio de uso ou
cerr de local.

3. Cando se coeza, de oficio ou por comunicacin dos interesados,
calquera variaci
n dos datos que figuran na lista de contribuntes, o Concello
realizar as modificacins que cumpran que surtirn efecto no perodo de
cobranza corrente.

4. O cobro ser anual.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Esta ordenanza entrar en vigor o primeiro da do mes de xaneiro do mil novecentos noventa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios