Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Sada - Regulamento da Escola Infantil Municipal Flora Ramos Florita

Publicación provisional : 05-06-2009 BOP N 127 -- Publicación definitiva : 29-09-2009 BOP N 212
Redacción Aplicable desde 27-09-2012

Redacciones Redacciones
 - Prembulo
 - TTULO I- FUNCIONAMENTO DO RXIME DE SOLICITUDES, ADMISIN, PERMANENCIA E BAIXAS
 - CAPTULO I- DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II- FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
 - CAPTULO III: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
 - CAPITULO IV- PROCEDEMENTO DE SOLICITUDES, REXIME DE ADMISIN, PERMANENCIA E BAIXAS
 - CAPTULO V- NORMATIVA REFERENTE AOS USUARIOS DO SERVICIO
 - TTULO II- FINANCIAMENTO DO SERVICIO E TARIFAS DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
 - CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II-FINANCIAMENTO DO SERVICIO E TARIFAS
 - TTULO III- NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUCTURA DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
 - Disposicin final.-
   
  Prembulo  
 

A Lei Orgnica 4/2006, de 6 de abril, Ley Orgnica de Educacin, no Ttulo I, captulo I art. 12 define a Educacin Infantil como a etapa educativa de atencin de nenos e nenas de ata 6 anos de idade . Ademais establece que ten un carcter voluntario e que a sa finalidade a de contribuir desenrolo fsico, afectivo, social e intelectual dos nenos/as. Recolle tamn a importancia da cooperacin dos centros de E.I cos pais e nais, co obxecto de respetar a sa responsabilidade fundamental. No art. 14 establece que a E.I se organiza en dous ciclos, o primeiro comprende ata os 3 anos, e o segundo dende os 3 ata os 6 anos de idade.

Dentro deste marco competencial o Concello de Sada pretende poer en marcha o Regulamento de Rxime Interno, adaptndose ao artigo 7 do Decreto 143/2007 do 12 de xullo, polo que se regula o rxime de autorizacin e acreditacin dos centros de servizos sociais en cumprimento coa normativa autonmica vixente nesta materia :

* Lei de 4/1993, do 14 de Abril, de Servicios Sociais.

* Decreto 243/1995, do 28 de xullo, polo que se regula o rxime de autorizacin e acreditacin de centros de servicios sociais.

* Decreto 329/2005, do 28 de xullo, pola que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia.

O presente regulamento ten por obxecto establecer a organizacin e o funcionamento da Escola Infantil Municipal Flora Ramos Florita, do Concello de Sada, posibilitando a conciliacin da vida laboral e familiar das nais e pais do concello, as como a mellora constante das relacins entre a direccin da escola e as nais, os pais, titores/as e representantes legais, as educadoras e educadores e a administracin titular do centro, e regular o procedemento de adxudicacin de prazas e as condicins de uso do servizo.

   
  TTULO I- FUNCIONAMENTO DO RXIME DE SOLICITUDES, ADMISIN, PERMANENCIA E BAIXAS  
 

   
  CAPTULO I- DISPOSICINS XERAIS  
 

* Artigo 1.- Obxecto.

O presente regulamento ten por obxecto establecer as normas de funcionamento para a Escola Infantil Municipal Flora Ramos Florita, do Concello de Sada, as como regula-lo procedemento de adxudicacin de prazas en materia de solicitudes de novo ingreso, renovacin de prazas e cobertura de vacantes longo do curso.

* Artigo 2.- Definicin do centro. Idades de ingreso.

1.- Definicin do centro:

A Escola Infantil Municipal de Sada pretende ser un servicio educativo municipal regulado e dirixido poboacin infantil municipal entre 3 meses e 3 anos. O centro dispor de 9 unidades, destinadas Educacin Infantil (0-3 anos) cun nmero total de 107 prazas.

Duas unidades de 3 meses a 1 ano: 16 prazas

Catro unidades de 1 ano a 2 anos: 52 prazas

Tres unidades de 2 anos a 3 anos: 60 prazas

2.- Datos identificativos.

Enderezo: Agra de Samoedo s/n. 15160. Sada.

Telfono: 981 622601

Fax: 981 770012

E-mail: eimcantalarrana@yahoo.es

Directora: Mila Deus Sixto

3.- Titularidade.

A titularidade do centro est a cargo do Eclmo. Concello de Sada.

Nmero de identificacin no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (REPSS): F-705-C-1

Representante legal: Alcalde/sa do Concello de Sada, sito en Avda do Porto s/n. 15160. Sada.

4.- Permiso de Inicio de actividades.

O permiso de inicio de actividades data do 15 de marzo de 2006.

5.- Tipo de xestin.

A xestin do centro indirecta dende o inicio da sa actividade en mayo de 1996.

Razn social da empresa concesionaria: Cantalarrana S.C.G.

C.I.F: F15553712

* Artigo 3.- Obxectivos xerais da Escola Infantil Municipal

Son obxectivos xerais da Escola Infantil Municipal:

1.- Promover e fomenta-lo desenvolvemento fsico, intelectual, afectivo, social e moral dos nenos/as.

2.- Servir de medida de apoio unidade de convivencia familiar e facilitar, polo tanto, a conciliacin da vida familiar e laboral.

* Artigo 4.- Obxectivos especficos da Escola Infantil Municipal

1.- Facilitar o desenvolvemento nos nenos/as con respecto as seguintes capacidades, valores e actitudes:

* coecemento do seu corpo e posibilidades de accin,

* favorecer as relacins cos demis a travs de distintas formas de expresin e de comunicacin.

* Observar e explorar seu entorno natural, familiar e social

* Adquirir progresivamente unha autonoma nas actividades da vida diaria

* Fomentar valores individuais e sociais bsicos: cooperacin, solidariedade, respeto, igualdade de oportunidades, etc.

2.- Promove-la comunicacin e a participacin activa da comunidade e a familia na escola.

3.- Prestar especial atencin diversidade de alumnos/as, respetando as diferencias que existen entre eles/as, tanto fsicas e intelectuais como culturais facilitando a sua integracin.

   
  CAPTULO II- FUNCIONAMENTO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL  
 

* Artigo 5.- Fundamentos, principios e caractersticas da escola infantil municipal

1.- A Escola Infantil debe ser un servicio educativo para a primeira infancia que nace do dereito do neno/a educacin e o desenvolvemento integral da sua personalidade, nun ambiente axeitado as suas necesidades, decir, en condicins de igualdade, liberdade e dignidade e en contacto con outros nenos/as.

2.- un servicio especializado de mbito local, pblico e social.

Especializado: dispor dun equipamento tcnico e material especfico para atender poboacin infantil.

Pblico : a titularidade do Concello de Sada.

Social: xa que pretende ser un apoio s familias do concello que teen que facer fronte o mercado de traballo coa dificultade engadida de estar coidado de menores, priorizando aquelas que se encontrn en situacin de desvantaxe social.

3.- A escola infantil deber fomentar a educacin basada nos seguintes principios ou valores: a comprensin, tolerancia, solidaridade, coeducacin, a integracin e o respeto s demis, a cooperacin, respeto entorno prximo, a educacin para a paz, igualdade, perspectiva de xnero, etc.

4.- Para que a educacin sexa integral promoverase constantemente unha relacin fluida entre escola e a familia, a travs da comunicacin e participacin nas actividades da vida escolar.

* Artigo 6.- Agrupacin de alumnos. Capacidade do centro e nmero de unidades autorizadas.

A agrupacin de alumnos e alumnas axustarase, estrictamente, s ratios unidade escolar/alumno/a que estableza a normativa estatal vixente (Decreto 329/2005 pola que se regulan os requisitos especficos que deben reuni-los centros de menores e os centros de atencin infancia). Tendo en conta que ser obrigatoria a existencia dun auxiliar e mis un titor en cada grupo de idade para proporcionar unha meirande calidade educativo-asistencial.

A Escola Infantil Municipal de Sada dispn de 9 unidades autorizadas, destinadas Educacin Infantil (0-3 anos) cun nmero total de 128 prazas. Das unidades de 3 meses a 1 ano: 16 prazas. Catro unidades de 1 ano a 2 anos: 52 prazas. Tres unidades de 2 anos a 3 anos: 60 prazas.

* Artigo 7.- Servicios ofertados

- SERVICIOS BSICOS-

a.- Servicio de comedor:

1.- O servicio de comedor conta cun horario determinado do que se informar s pais/nais/titores ou representantes legais inicio do curso.

2.- A Escola Infantil prestar o servicio de comedor diariamente, que ser de uso voluntario. Tern preferencia para acceder servicio de comedor aqueles nenos/as cuios pais/nais, titores ou representantes legais, traballen mbolos dous nos horarios de prestacin do servicio ou que xustifiquen un horario laboral que lles impida recoller aos seus fillos/as nese horario.

3.-. Prestar servicio de almorzo xantar e merendas.

4.- Perdern o dereito a empregar o servicio de comedor todos aqueles nenos/as que por circunstancias varias os seus pais deixen de traballar: despidos, cambios de horario de traballo que liberen s proxenitores durante o tempo de prestacin do servicio.

5.- O servicio de comedor deber ser prestado polo persoal da escola, queda expresamente prohibido a subcontratacin dun servicio de cattering por mor de dar unha maior calidade alimentaria, e adaptarse as necesidades dos nenos/as de idades tan tempranas.

6.- Peridicamente entregarase s pais/nais a relacin dos mens, ditos mens proporcionarn unha dieta equilibrada e axeitada s idades dos nenos/as. Os mens estarn revisados por un/ha especialista en diettica e nutricin.

7.- Os mens sern de calidade, a base de mateias primas frescas, mercadas na zona. Deber ser controlada a calidade dos mens a travs de anlisis peridicos de laboratorio. Todo elo ser recollido no APPCC (Anlisis de Puntos Crticos de Control) do centro.

8.- O comedor ten unha capacidade de 28 prazas de almorzo, 78 prazas de xantar e 33 prazas de merenda. A efectos de contabiliza-las prazas do comedor non se ter en conta o grupo de 0 a 1 anos. En caso de que exista maior nmero de solicitudes de comedor que de prazas ofertadas, procederase a apricar o baremo de prazas de comedor.

9.- Se o/a menor atendido/a alrxico a algn alimento, os pais nais ou representantes legais debern poelo en coecemento da direccin do centro detallando os productos que quedan excludos da sa dieta. Nos casos mis severos poderse acordar que debern trae-la comida das ss casas.

10.- Durante o mes de setembro de cada curso escolar os nenos/as de novo ingreso non podern emprega-lo servicio de comedor, para facilita-la sa mellor adaptacin (salvo causas debidamente xustificadas e previo informe favorable).

b.- Estimulacin Temper:

Este servicio ser desenrolado polo Departamento de Orientacin do centro. Coa estimulacin Temper pretendemos favorecer o desenrolo e maduracin do neno/a dende o seu nacemento, a travs dunha estimulacin multisensorial, respetando en todo momento eol ritmo que o neno/a precise.

c.- Orto escolar:

Este servicio est pensado para proporcionar s nenas e nenos un contacto directo co medio ambiente, intentando que aumenten os seus coecementos sobre o mesmo e desta forma aprendan a respetalo e valoralo.

d.- Escola de vern:

O obxectivo da Escola de vern que as nenas e nenos aprendan a disfrutar do tempo libre, adquirindo una maior autonoma tempo que perfeccionan habilidades manuais, perceptivas, cognitivas, psicomotrices, de relacin,etc. Trtase de que as nenas e nenos disfruten facendo actividades atractivas e motivantes para eles/as, en contacto coas compaeiras e compaeiros, actividades que sern enfocadas de forma pedagxica para superar pequenos problemas ou dificultades.

- SERVICIOS OPTATIVOS-

e.- Actividades extra-escolares:

Sern realizadas polas tardes en horario de 16:00 a 17:00 horas. Teen como obxectivo complementar a oferta educativa das actividades da man. Sern postas en prctica a travs de obradoiros participativos que desenrolen as capacidades das nenas e nenos. A oferta de actividades extra-escolares pode variar dun curso para outro, dependendo das necesidades da escola. Algunha das opcins propostas son: natacin, psicomotricidade, ingls, teatro, plstica. Para a posta en marcha das actividades imprescindible formar grupos de polo menos 10 nenas/os.

f.- Sadas escolares:

Cada curso fanse diferentes sadas escolares, que teen como obxectivo promover un maior contacto das nenas e nenos co entorno. Algunha das opcins propostas para estas sadas escolares son : A casa dos peixes na Corua, a Biblioteca do Forum Metropolitano, A granxa-escola de Belelle en Neda. As sadas escolares sern aboadas polas nais/pais de alumnas/os.

g.- Biblioteca escolar:

A escola ten unha sala destinada a biblioteca escolar onde hai gran nmero de libros tanto para nenas e nenos como para as sas nais e pais, dende a escola faciltase o prstamo a domicilio. Diariamente se desenrolan actividades das distintas aulas na biblioteca co obxectivo de promover a lectura dende moi cedo e conquerir familiarizar s nenas/os cunha actividade fundamental para o seu desenrolo madurativo.

h.- Escola de nais e pais:

longo do curso desenrlanse unha serie de charlas coas nais e pais sobre temas de interese no desenrolo madurativo dos ms pequenos, co fin de intercambiar informacin e conseguir unha boa formacin dos adultos implicados na crianza dos mis cativos. O programa e calendario do mesmo entregarase a principios de curso.

i.- Departamento de Orientacin:

Dirixido por un/ha pedagogo/a, as sas funcins sern facilitar a integracin de alumnas/os con discapacidades, posibilitar a colaboracin da escola cos demis recursos comunitarios, informar s nais e pais sobre o desenrolo evolutivo dos seus fillos/as.

* Artigo 8.- Calendario Escolar

1.- A Escola Infantil permanecer aberta de luns a venres, doce meses ao ano, sendo o curso escolar de Setembro a agosto, ambos inclusive. O mes de agosto o centro abrir, sempre que a demanda as o xustifique. Tdolos nenos e nenas debern aboar obrigatoriamente 11 mensualidades ou cuotas ntegras. Os das sinalados como festivos oficiais, locais, e das Pontes anuais, o centro permanecer pechado.

2.- O centro pechar os ltimos seis das hbiles do mes de agosto.

3.- A Escola Infantil non abrir os festivos oficiais nin os locais. Estes ltimos son o Martes de Entroido e o da 16 de agosto.

4.- Durante o mes de xullo e agosto o horario do centro ser de 8:00 a 16:00 horas. O centro propor a realizacin de diversas actividades infants, a travs de obradoiros de tipo ldico. Aconsllase que tdolos nenos e nenas disfruten dun mes de vacacins (que pode ser calquera do ano) a non ser que circunstancias suficientemente xustificadas, a valorar pola Comisin de Seguemento, o impidan. Neste caso debern aboar as cuotas dos doce meses.

5.- Durante os seguintes perodos vacacionais: Nadal, Entroido, Semana Santa, o centro abrir de 9:00 a 15:00 horas. O centro propor a realizacin de diversas actividades infants, a travs de obradoiros de tipo ldico.

6.- Durante os perodos vacacionais de Nadal, Entroido e Semana Santa s podern asistir centro aqueles nenos/as cuios pais e nais traballen mbolos dous, ou ou pai/nai, titor/a ou representante legal no caso de familias monoparentais.

7.- A Escola Infantil far das Pontes ano, que variarn dependendo dos festivos anuais.

8.- Contmplase tamn a posibilidade de facer unha Festa de Remate de Curso, que ser a remates do mes de xuo, na que a escola pode permanecer pechada, pois farase unha xornada de convivencia, obradoiros, excursin, etc. e os nenos/as que asistan o farn acompaados por un adulto.

* Artigo 9.- Horarios e tipo de xornada

1.- O horario de funcionamento da escola inciase s 8:00, prolongndose ata as 20:00. Dito horario ininterrumpido.

2.- Dentro do horario de funcionamento existen duas alternativas:

* Xornada completa (intensiva ou partida): para aqueles nenos/as cuios pais/nais traballen mbolos dous: O horario ser adaptado xornada laboral dos pais/nais. O neno/a poder asistir centro un mximo de oito horas, repartidas de 8 da ma a 8 da tarde, de luns a venres. S podern optar a ela aqueles pais/nais que estean traballando os/as dous/das ou que traballe o pai/nai, titor/a ou representante legal no caso de familias monoparentais. Haber que especificar e xustificar o horario de traballo dos pais/nais, e en funcin del, concederase o nmero de horas de permanencia do neno/a no centro, en base a este horario de traballo dos pais/nais e sempre que a dispoibilidade de vacantes no centro o permita. Evidentemente, a xornada completa non obrigatoria, de xeito que aqueles pais que anda traballando os dous seis ou oito horas, non desexen traer seu fillo mis que xornada escolar, ou un nmero mis reducido de horas, poden face-lo.

* Xornada escolar para aqueles nenos/as cuios pais/nais, titor/a ou representante legal non estean traballando un dos dous ou no caso de familias monoparentais que non traballen os pais/nais, titor/a ou representante legais: As actividades escolares desenrolaranse de 10 da ma a 1 do medioda. Os grupos dos maiores a partir dos dous anos podern vir tamn de 16:00 a 17:00 horas, s distintos talleres e actividades extra-escolares programados. Este ser o horario obrigatorio para aqueles pais que non traballen os dous.

3.- O horario mximo de permanencia dos nenos/as na Escola Infantil Municipal ser con carcter xeral de oito horas diarias, ags causas excepcionais e convenientemente xustificadas, a valorar pola Comisin de Seguemento, que poder ampliar dito horario, en interese do menor. No caso dos nenos/as menores dun ano aconsllase que non permanezan na escola mis de seis horas, ainda que este horario pode ser ampliado ata as oito horas.

4.- O horario de entrada-sada dos nenos/as dbese caracterizar pola flexibilidade que requiran as necesidades da familia, sempre que non leve consigo alteracin das actividades dos demis nenos/as e do funcionamento normal do centro. Por este motivo, unha vez acordados ca Escola os horarios, as familias procurarn respetalos. En caso de retrasos inxustificados e reiterados, a direccin da Escola Infantil est obrigada a adopta-las medidas oportunas pondoo en coecemento da Comisin de Seguemento.

5.- remate da xornada os nenos/as sern entregados os pais/nais, titores ou representantes legais. Nos casos de ser outras persoas as que recollen s menores, os pais/nais ou representantes legais debern avisar adecuadamente con antelacin.

6.- Os nenos/as de novo ingreso, farn un proceso de adaptacin incorporndose paulatinamente centro, seguindo o horario e turnos que lle indiquen as titoras, para facilita-la sa adaptacin medio escolar. Na reunin de principio de curso informarase s pais e nais do calendario de adaptacin.

7.- Diariamente non se atender pblico de 14:30 a 15:30, o que significa que non poder entrar nin salir ningn neno/a. O motivo que este o horario no que os nenos/as durmen a siesta no centro.

8.- Establcese a conveniencia de que os nenos/as descansen da asistencia Escola Infantil un mes completo durante o ano, podndose dividir o mesmo en das quincenas, se as o require os perodos vacacionais dos pais/nais, titor/a ou representante legais. Os periodos de vacacins debern poerse en coecemento do centro entre o dous de xaneiro e o ltimo da do mes de febreiro.

   
  CAPTULO III: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

* Artigo 10 .- Estructura organizativa da Escola Infantil Municipal

1.- A Escola Infantil Municipal obxecto deste regulamento dispor da seguinte estructura organizativa :

Persoal docente

a. Direccin: Pedagogo/a especialista en Educacin Infantil ( tempo completo)

b. Equipo Educativo:

* 1 titor por cada aula coa titulacin de licenciado/a en pedagoxa, Mestre Especialista en Educacin Infantil, Tcnico especialista en educacin Infantil ou Tcnico Superior en Educacin Infantil.

* 1 auxiliares por cada aula coa titulacin de tcnico Especialista en Educacin Infantil ou Tcnico Superior en Educacin Infantil preferentemente.

* 1 coordinador/a.

Persoal non docente: persoal de limpeza, cocia, etc.

* Artigo 11.- Funcins do persoal docente da Escola Infantil Municipal

1.- A Direccin cuias funcins son:

* Representar oficialmente o Centro Educativo.

* Dirixir e coordinar tdalas actividades do centro, cara consecucin do proxecto educativo e de acordo coas disposicins vixentes.

* Coordina-la elaboracin do proxecto educativo do centro, proxecto curricular e programacin anual, de acordo coas directrices e criterios establecidos pola Administracin educativa responsabilizndose da sa redaccin e velando pola sa correcta aplicacin.

* Convocar os e presidir os actos acadmicos.

* Dirixir ao persoal da escola.

* Xestionar aos medios humanos e materiais do centro, dinamizando os distintos sectores da comunidade educativa.

* Elaborar o regulamento de rxime interior.

* Ordenar o rxime de xestin.

* Expedir os informes que soliciten as autoridades e os/as interesados/as.

* Velar polo mantemento do equipamento e medios materiais.

* Dar a coecer e difundir a toda a comunidade educativa a informacin sobre normativa, disposicins legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se reciba no centro.

* Presentar a memoria anual da Escola Infantil na Comisin de Seguemento.

2.- O Equipo Educativo

O Equipo educativo correspndese co persoal de atencin directa aos menores e ten a responsabilidade de planificar, coordinar e decidir sobre os aspectos docentes.

Son competencias do Equipo educativo:

* Elevar Direccin propostas para elaboracin do proxecto educativo do centro e da programacin xeral anual.

* Establece-los criterios para a elaboracin do proxectos curriculares de ciclo, aproba-los e avalia-los e decidi-las posibles modificacins.

* Aproba-la planificacin e valorar trimestralmente a marcha xeral e o funcionamento da escola.

* Analizar e valora-los resultados da avaliacin as como a evolucin do rendimento xeral do centro.

* Coece-las relacins do centro coas institucins do seu entorno.

* Analizar e valora-los resultados da avaliacin que da escola realice a Administracin Municipal, a travs da Comisin de Seguemento.

* Realizar como mnimo unha reunin trimestral e con carcter obligatorio.

O Equipo Educativo estar conformado por:

A) Un coordinador/a ( Mestre/a especialista en Educacin Infantil) que ter as seguintes funcins:

* Substituir direccin en caso de ausencia ou enfermidade.

* Coordinar e velar pola execucin das actividades docentes e de carcter pedagxico, orientacin de educadores/as, en relacin co Proxecto Educativo do Centro, e a Programacin Xeral Anual.

* Coordina-las actividades e os titores/as de aula

* Apoiar Direccin, se o caso, na confeccin dos horarios acadmicos de alumnos/as e educadores/as.

* Organiza-la atencin dos/da alumnos/as con necesidades educativas especiais.

* Convocar s reunins persoal docente cando se precise.

* Coordinarse permanentemente coa Direccin en cuestins relacionadas cos aspectos educativos, pedaggicos e cuestins organizativas.

* Relacin directa cos pais/nais por cuestins de tipo docente, sempre que non poidan ser resoltas directamente polo/a titor/a correspondente.

* Calqueira outra funcin que lle poda ser encomendada pola Direccin dentro do mbito da sua competencia.

B) Os titores/as

O titor/a ter a seu cargo a atencin persoal do grupo e estas son algunhas das suas funcins:

* Elaborar as programacin e actividades de aula, baixo as directrices do coordinador/a educativo/a.

* Coece-las caractersticas persoais de cada alumno/a a travs da anlise do expediente persoal e outros instrumentos vlidos.

* Coece-los aspectos da situacin familiar e escolar que repercuten no desenvolvemento de cada alumno/a.

* Efectuar un seguimento global dos procesos de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos/as.

* Face-la integracin do alumnado no grupo e fomenta-la participacin nas actividades do centro.

* Coordina-lo proceso de axuste de diferentes metodoloxas para o mesmo grupo.

* Colaborar co resto dos titores/as no proxecto educativo e curricular de centro.

* Informar s pais de todo aquello que lles afecte en relacin coas actividades docentes.

* Controla-la falta de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter informados s pais/nais ou titores legais e Direccin.

* Fomenta-la colaboracin das familias nas actividades de aprendizaje e dos fillos/as.

C) Auxiliares de aula

As funcins dos auxiliares de aula son:

* Colaborar cos titores/as de aula nas tarefas que as o requiran.

* Artigo 12.- Funcins do persoal non docente da Escola Infantil Municipal

1.- As funcins do persoal non docente da escola son:

a.- Persoal de cocia:

* Poseer o carn de manipulacin de alimentos e mantelo en vigor.

* Elaborar os mens diseados polo experto en diettica e nutricin atendendo s recomendacins dictadas polo mesmo.

* Encargarse da limpeza da zoa de cocia e almacns.

* Encargarse da elaboracin da lista da compra e suministros da cocia.

* Encargarse do emplatado da comida para as nenas e nenos.

* Recollida e lavado de todo o menaxe da cocia.

b.- Persoal de limpeza:

* Encargarse da limpeza de todalas aulas e demis dependencias da escola alleas zona de cocia, as coma dos seus contidos.

* Artigo 13.- Composicin e Funcins da Comisin de Seguemento

1.- A Comisin de Seguemento ter a seguinte composicin:

- Presidente: O/A Alcalde/sa-Presidente/a do Concello de Sada ou persoa en quen delegue

- Vocais:

* Director/a da Escola Infantil Municipal

* Tcnico/a de Apoio Social do Departamento de Servicios Sociais de Atencin Primaria do Concello de Sada.

- Secretario/a designado efecto pola Alcalda Presidencia.

2.- Funcins xerais da Comisin de Seguemento:

a. Coordinar, supervisar e controlar o desenvolvemento da xestin tcnica e econmico financieira da Escola Infantil Municipal.

b. Supervisar e coordinar o uso das instalacins da escola cando se leven a cabo actividades fora do proxecto educativo.

c. Mediar e resolver as reclamacins que se presenten sobre o funcionamento interno da escola infantil. Dita reclamacin ser resolta previa audiencia do/da interesado/a polo prazo de 10 das hbiles dende a presentacin da reclamacin no Rexistro Xeral do Concello e previo informe da concesionaria da Escola Infantil Municipal.

d. Velar polo cumprimento do prego de condicins e efectua-la inspeccin necesaria sobre a subvencin municipal.

e. Garantir a axeitada implantacin deste regulamento, e o seu cumprimento.

f. Velar polo cumprimento do proxecto educativo, garantindo a unidade dos criterios psico-pedagxicos bsicos.

g. Avaliar, desde un punto de vista tcnico peridicamente o funcionamento da escola infantil e propoer os cambios necesarios para adapta-lo funcionamento realidade e circunstancias do momento.

h. Coece-la lexislacin de Benestar e Igualdade Social, e toda aquela que afecte dalgunha maneira a escolas infants, e adapta-lo seu funcionamento e organizacin s reformas que se vaian producindo.

i. Aproba-las memorias elaboradas polo persoal que xestiona a Escola Infantil Municipal.

j. Realiza-la supervisin tcnica do persoal servicio da Escola Infantil Municipal.

k. Informar o rxime interior de funcionamento da Escola Infantil Municipal.

   
  CAPITULO IV- PROCEDEMENTO DE SOLICITUDES, REXIME DE ADMISIN, PERMANENCIA E BAIXAS  
 

* Artigo 14.- Requisitos dos solicitantes

1.- Os pais-nais, titores ou representantes legais, as como o menor obxecto da solicitude, debern estar empadroados no trmino municipal de Sada, que debern acreditar mediante certificado de empadroamento de toda a unidade familiar e manter dito empadroamento durante o curso escolar. Tendo en conta que tern preferencia aquelas familias onde traballen os dous proxenitores as coma as familias monoparentais.

2.- Tamn podern acceder s servicios da escola infantil municipal os fillos/as ou menores acollidos, das persoas que, estando empadroados noutro concello, tean os seus postos de traballo regular neste termo municipal, o que debern acreditar mediante certificado de empresa ou contrato de traballo, anda que non sern obxecto de valoracin ags no caso de que resulten prazas vacantes no suposto anterior.

3.- En ltimo caso, podern solicitar pais/nais ou representantes legis de menores de concellos limtrofes (tendo preferencia aqueles que non posan escola infantil no seu concello de referencia) anda que non sern obxecto de valoracin ags no caso de que resulten prazas vacantes nos supostos 1 e 2 do presente artigo anteriormente mencionados.

4.- Para solicitar praza os menores debern cumprir os seguintes requisitos de idade:

a) Idade mnima: Ter cumplido os tres meses na data de ingreso escola infantil, ags situacins especiais que estimar a comisin de baremacin.

b) Idade mxima: Non ter cumplidos os tres anos de idade 31 de Decembro do ano que se solicita praza, ags situacins especiais que estimar a comisin de baremacin.

5.- Non se permite a adxudicacin de praza de nenos/as non nacidos exceptuando aqueles que se prevea o seu nacemento tres meses antes do comezo do curso escolar. O que debern acreditar mediante un informe do seu/sa toco-xineclogo/a.

6.- No caso concreto de nais xestantes na data de efectuar a solicitude (que non se atopen dentro do suposto anterior), a mesma ser considerada e baremada, pero non se adxudicar praza a eses nenos/as ata que nazan, quedando mentras tanto en lista de espera.

* Artigo 15.- Solicitudes de novo ingreso

1.- As solicitudes de novo ingreso faranse no modelo oficial e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, en horario de oficina , dende as 9:00 ata as 14:00 horas de luns a venres e os xoves tamn de 17:00 a 19:00 horas, sen perxuizo do disposto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de Novembro de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

2.- O prazo de solicitude poder ser variado cada ano mediante decreto de alcalda, prazo que ser publicado coa suficiente antelacin. En defecto do devandito decreto, o prazo de solicitude ser desde o 1 30 de abril. En caso de falta de documentacin deber ser por motivos debidamente xustificados.

* Artigo 16.- Documentacin a presentar coa solicitude

Os pais/nais/representantes legais do neno/a presentarn para o ingreso do seu fillo/a os seguintes documentos:

a. Documentacin xeral

* Modelo de solicitude debidamente cumplimentada e dirixida Sr. Alcalde/sa-Presidente/a do Concello de Sada.

* Fotocopia compulsada do libro de familia ntegro. Se hai fillos/as de anteriores matrimonios que convivan no domicilio, por ter asignado o pai/nai a garda e custodia, tamn se entregar a fotocopia compulsada destes libros de familia.

* Fotocopia do DNI do pai/nai/ou representante legal.

* Volante de empadroamento no Concello de Sada de tdolos membros que compoen a Unidade Familiar.

* Certificado de empresa, contrato laboral, informe de vida laboral ou documento similar (por exemplo recibo de pago de autnomos) que xustifique que os pais/nais, titores ou representantes legais traballen, neste caso haber que traer un xustificante onde se especifique a xornada laboral.

* Certificado de empresa ou contrato laboral que xustifique o posto de traballo no Concello de Sada, se fose o caso.

* Certificado de empadroamento noutros Concellos, se fose o caso.

b. Documentacin que xustifica a situacin socio-familiar

* Fotocopia da sentencia de separacin ou divorcio (Familias monoparentais)

* Documento que xustifique o acollemento do menor

* No caso de discapacidades dos membros da unidade familiar, certificado expedido polo EVO sobre o grado de minusvala ou informes mdicos que xustifiquen enfermedades crnicas.

* No caso de neno/as con minusvalideces fsicas, psquicas e sensoriais, certificado expedido polo organismo competente sobre o grao de minusvala.

* Certificado de convivencia (no caso de familias monoparentais)

* En caso de ser familia numerosa, fotocopia do Libro de familia numerosa

c. Documentacin que xustifica a situacin socio-econmica e laboral da unidade familiar

* Fotocopia das tres ltimas nminas ou no seu caso, certificacin acreditativa do INEM de estar en situacin de desemprego con percepcin ou non de prestacins de tdolos membros da unidade familiar.

* Persoas que presentaron declaracin do imposto sobre a renda das persoas fsicas: Copia da ltima declaracin do imposto sobre a renda das persoas fsicas da unidade familiar. En caso de declaracins individuais, copia da declaracin de cada persoa da unidade familiar obrigada a declarar.

* Persoas que non presentaron declaracin do imposto sobre a renda das persoas fsicas:

A. Os solicitantes de devolucin rpida: presentarn copia da comunicacin que lles enviou a Axencia Estatal de Administracin Tributaria en aplicacin do artigo 81 da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

B. As persoas non obrigadas a declarar e que non solicitaran a devolucin rpida: presentarn certificacin de datos existentes na Administracin, que en aplicacin do artigo 16 da Lei 1/1998, de 26 de febreiro, de dereitos e garantas dos contribintes expide a Axencia Estatal da Administracin tributaria.

* Fotocopia de certificados de pensins de membros da unidade familiar, etc.

d. Outros documentos, nos que consten incidencias familiares, econmicas e sociais puntuables no baremo.

e. Informe de servicios sociais nos casos que sexa necesario, por falta de acreditacin documental suficiente ou pola situacin especial na que vive a unidade familiar.

f. Cando, durante o curso escolar, se produzan circunstancias sobrevidas que afecten s recursos da unidade familiar, ser preciso un informe do/a traballador/a social municipal neste sentido.

* Artigo 17.- Solicitudes incompletas

Si a solicitude non rene os requisitos esixidos no presente Regulamento, requerirase interesado/a para que, nun prazo de dez dias, subsane a falta ou acompae os documentos preceptivos con indicacin de que, se as non o fixese, se lle ter por desistido da sa peticin, logo de Resolucin en tal sentido.

* Artigo 18.- Renovacin de prazas

1.- As familias con nenos e nenas xa matriculados na escola infantil que desexen renovar prazas no mesmo centro, debern cubrir a solicitude de renovacin de praza do 15 30 do mes de marzo e xustificarn documentalmente os ingresos econmicos actualizados, as como outros datos, susceptibles de baremacin, que varen sustancialmente a situacin socio-familiar.

2.- Non podern renovar praza aqueles que mantean unha ou mis mensualidades impagadas de calquera curso no momento de formaliza-la solicitude.

3.- Na renovacin de praza poderanse solicitar cambios nos servicios de comedor as como no horario.

* Artigo 19.- Baremo de admisin

1.- A seleccin das solicitudes efectuarase en funcin da puntuacin acadada segundo baremo que determine en cada momento a Consellera correspondente da Xunta de Galicia, mediante o que se avaliar os factores sociofamiliares, laborais, e econmicos da unidade familiar.

2.- Respecto s solicitudes, tern preferencia segundo a seguinte orde:

1 Aquelas solicitudes onde os pais-nais, titores-titoras ou representantes legais, as coma a/o menor obxecto da solicitude, estean empadroados no trmino municipal de Sada, que debern acreditar mediante certificado de empadroamento de toda a unidade familiar e manter dito empadroamento durante o curso escolar. Tendo en conta que tern preferencia as familias onde traballen os dous proxenitores ou titores legais as coma as familias monoparentais.

2 Aquelas solicitudes onde os pais-nais, titores-titoras ou representantes legais que, estando empadroados noutro concello tean os seus postos de traballo regular no trmino municipal de Sada, o que debern acreditar mediante certificado de empresa ou contrato de traballo, anda que non sern obxecto de valoracin, ags no caso de que resultasen prazas vacantes no suposto anterior.

3 Aquelas solicitudes de pais-nais, titores-titoras ou representantes legais, as coma o menor obxecto da solicitude, que estean empadroados en Concellos limtrofes (tendo preferencia aquelas ou aqueles que non posan escola infantil no seu concello de procedencia) anda que non sern obxecto de valoracin ags no caso de que resultasen prazas vacantes nos supostos 1 e 2, anteriormente mencionados.

3.- No caso de obter igual puntuacin, darselle prioridade solicitanteque tea un irmn con praza renovada na escola infantil, de non ser as, terase en conta en primeiro lugar a renda per cpita mis baixa, en segundo lugar a suma maior dos criterios socio-familiares e tras a aplicacin destes criterios, tern preferencia as solicitudes de atencin con servizo de comedor e as solicitudes de xornada completa (continuada ou partida) sobre a media xornada.

4.- Consideraranse a cargo da unidade familiar aquelas persoas que, convivindo no mesmo domicilio, tean ingresos inferiores ao indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM) vixente.

A Unidade familiar en caso de matrimonio, est composta por os cnxuxes e si os houbese, os fillos menores, exceptundose os fillos menores que viven independientemente dos seus pais co consentimento destes, e os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxetos patria potestade prorrogada ou rehabilitada. A maiora de idade alcnzase s 18 anos. Se non hai matrimonio ou nos casos de separacin legal ou divorcio a Unidade familiar estar formada polo pai ou a nai e a totalidade dos fillos/as que convivan con un ou outro e renan os requisitos sinalados para a modalidade anterior. Neste caso haber que aportar igualmente toda a documentacin de mbolos dous proxenitores ou acreditar que non conviven xuntos de forma suficientemente probada, aportando un certificado de convivencia.

5.- No caso de ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais, adxudicarase a puntuacin mxima nas epgrafes 2 e 3.

6.- Unha vez rematado o prazo de solicitude, todas e todos os solicitantes tern un prazo de 10 das a partires da recepcin da comunicacin oportuna para achegar a documentacin requerida por parte do concello.

7.- Se durante o prazo para realizar as solicitudes, cambiasen as circunstancias dos ou das solicitantes, debern documentalo mediante documentacin escrita e xustificada.

8.- No momento de formalizar a matrcula requerirase que a situacin laboral se xustifique novamente con data actualizada.

9.- En todo caso reservarase o 5% do total de prazas para supostos de mxima urxencia, entendendo por tales os ingresos de nenos ou nenas tutelados/as pola consellera correspondente da Xunta de Galicia, os fillos/as de mulleres que se atopen en casas de acollida ou vctimas de maltrato acreditado e naqueloutros casos onde as circunstancias socio-econmicas e familiares requiran a intervencin inmediata.

* Artigo 20.- Relacin provisional de admitidos e excludos

1.- A comisin de baremacin, unha vez efectuada a proposta de seleccin, far pblica a relacin provisional de admitidos/as e excludos/as coa puntuacin obtida no taboleiro de anuncios do Centro e do Concello.

* Artigo 21.- Reclamacins

1.- Os solicitantes que o desexen podern efectua-las reclamacins que estimen oportunas relacin provisional de admitidos e excludos, no prazo de 10 das hbiles contados desde a data de exposicin da relacin provisional, conforme o artigo 84 da Lei 30/1992 de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn.

2.- As reclamacins sern resoltas polo Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Sada, previo informe da Comisin de Baremacin.

3.- As reclamacins nunca suporn a aportacin de nova documentacin non presentada nos prazos establecidos senn que stas tern como base a documentacin aportada nos prazos correspondentes.

* Artigo 22.- Relacin definitiva de admitidos e lista de espera

1.- Unha vez resoltas tdalas reclamacins, procederase publicacin no taboleiro de anuncios do Centro e do Concello da relacin definitiva de admitidos/as e da lista de espera, coa puntuacin obtida en cada caso.

2.- Os/as solicitantes admitidos/as disporn dun prazo de 15 das hbiles para confirmar praza (mediante o aboamento de matrcula e seguro escolar) no nmero de conta 2091- 0045-59-3040006166, e achegar a documentacin complementaria e actualizada art. 23 axuntando o modelo previsto a tal efecto para a formalizacin de matrcula.

3.- As vacantes que se vaian producindo longo do curso sern cubertas por riguroso orde dos/as incluidos/as en lista de espera.

* Artigo 23.- Documentacin complementaria

1.- Os nenos/as admitidos/as debern achegar, no prazo de 10 das hbiles seguintes publicacin da admisin definitiva, a seguinte documentacin complementaria:

* Certificado mdico do neno/a (non necesaria pliza oficial).

* Fotocopia da cartilla de vacinacin.

* 5 fotos carnet do neno/a.

* Domiciliacin bancaria (Exemplar para a escola).

* Fotocopia da ltima nmina ou no seu caso, certificacin acreditativa do INEM de estar en situacin de desemprego con percepcin ou non de prestacins de tdolos membros da unidade familiar.

2.- No caso de que dita documentacin non se presente dentro do prazo previsto, a Comisin de Baremacin poder decidi-la baixa do neno/a, ags que a non presentacin derive dunha causa xustificada.

* Artigo 24.- Prazo extraordinario de solicitude

No caso de que cos alumnos/as da relacin definitiva de admitidos non se cubrisen tdalas vacantes, e non houbese ningn menor en lista de espera, poderase proceder apertura dun prazo extraordinario de solicitude de praza.

* Artigo 25.- Solicitudes fora de prazo

No suposto de que se produzan circunstancias sobrevidas debidamente xustificadas, e de suficiente entidade que impidan presentar a solicitude en prazo, tales como traslado, inmigracin, ou outras anlogas, ditas solicitudes sern tramitadas e baremadas pola comisin para a sa inclusin na lista de espera segundo a puntuacin obtida (previo informe dos Servicios Sociais Municipais).

* Artigo 26.- Baixas

1.- Causar baixa na escola infantil municipal por algunha das causas seguintes:

a. Por cumprimento da idade mxima regulamentaria.

b. Por solicitude dos pais/nais ou representantes legais. Tendo obrigacin de presentar o modelo de Solicitude de baixa do da un ao quince do mes anterior ao que se solicita causar baixa. De non ser as tern que aboar a mensualidade correspondente a dito mes.

c. Pola falta de pagamento da cota establecida durante dous meses consecutivos, ou tres alternos, calquera que sexa o curso escolar que se refire a dbeda.

d. Por comprobacin de falsedade, ocultacin ou manipulacin nos documentos ou datos presentados.

e. Pola utilizacin instrumental ou fraudulenta do Padrn Municipal.

f. Por incompatibilidade ou inadaptacin absoluta do neno/a para permanecer no centro.

g. Pola falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada

h. Pola non presentacin da documentacin que lle sexa requerida dentro do prazo establecido regulamentariamente.

i. Por calquera outra causa que sexa considerada da suficiente entidade, previo informe da Comisin de Seguimento.

2.- As baixas resolveranse en calquera caso, previa audiencia do pai-nai, titor-ra, legai polo rgano municipal competente e

3.- As baixas producidas por calquera dos motivos anteriormente expostos, cubriranse cos includos na lista de espera en cada grupo de idade, por rigurosa orde.

* Artigo 27.- Composicin da Comisin de Baremacin

1.- A Comisin de baremacin ser rgano encargado de valora-las solicitudes recibidas e realizar unha lista de espera conforme baremo que determine en cada momento a Consellera correspondente da Xunta de Galicia e este regulamento.

2.- A Comisin de baremacin ter a seguinte composicin:

- Presidente: Concelleira/o de Educacin ou persoa en quen delegue.

- Vocais:

* Director/a da Escola Infantil Municipal.

* Traballador/a Social do Departamento de Servicios Sociais de Atencin Primaria do Concello de Sada.

* Tcnico/a de Apoio Social do Departamento de Servicios Sociais de Atencin Primaria do Concello de Sada.

* Secretario/a do Concello ou persoa en quen delegue.

* Interventor do Concello ou persoa en quen delegue.

* Un representante das nais ou pais dos menores.

* Un representante de cada grupo poltico municipal (con voz e sen voto)

3.- Funcins da Comisin de Baremacin:

* Valora-las solicitudes de praza conforme baremo, e elabora-la correspondente lista de espera.

* Efectua-la proposta inicial de seleccin e facer pblica a relacin provisional e definitiva de admitidos/as e excudos/as, coa puntuacin obtida.

4.- A comisin de Baremacin poder excluir do procedemento de baremacin unha solicitude, cando exista proba fundada de que existe unha utilizacin fraudulenta ou instrumental do Padrn Municipal co obxecto de obter algn beneficio, unha vez realizadas as averiguacins pertinentes polo rgano municipal competente.

5.- A Comisin de Baremacin reunirase para realiza-la sa funcin de baremacin das solicitudes recibidas e calquera outra das suas competencias previa convocatoria por parte da Alcalda-Presidencia.

6.- Os acordos adoptaranse por maiora simple, resolvendo, en caso de empate, o Presidente/a da Comisin de baremacin.

   
  CAPTULO V- NORMATIVA REFERENTE AOS USUARIOS DO SERVICIO   redacciones
 

* Artigo 28.- Dereitos dos usuarios/as deste servicio

1.- A non sufrir ningn tipo de discriminacin por razn de raza, sexo, lingua, relixin, ideoloxa, ou calqueira outra situacin, ou circunstancia persoal, xa sexa dos nenos ou dos adultos, e polo tanto dereito a que se respete a liberdade de conciencia, conviccins relixiosas, morais e ideolxicas da familia.

2.- A confidencialidade e o sixilo profesional sobre os seus datos da historia social, sanitaria ou escolar dos menores e familias.

3.- A que se cumpran tdalas normas de hixiene e seguridade no desenvolvemento da actividade educativa (dentro e fora do centro a travs de sadas escolares) cos nenos/as.

4.- A recibir unha educacin personalizada, tendo en conta o ritmo madurativo do/da menor asegurando o pleno desenvolvemento da sua personalidade

5.- A ser informados( s pais-nais-titores legais) do desenvolmento diario da nena/o promovendo a sua participacin e colaboracin dunha maneira activa de cara a mellor consecucin dos obxectivos educativos.

6.- Ser escoitados e manifestar (por parte dos pais-nais-titores legais) a sa discrepancia respecto s decisins educativas que lles afecten, a travs das vias oportunas.

7.- A realizar visitas das instalacins do centro e promover entrevistas persoais antes de comenzar o curso, longo do curso, cando as o soliciten, sen entorpecer o transcurso normal das actividades.

* Artigo 29.- Deberes dos usuarios/as deste servicio

1.- Aboar a matrcula, o seguro escolar, o material, as actividades extra-escolares e as mensualidades conforme establecido no presente regulamento.

2.- Cumprir as normas sobre a utilizacin do centro e os servicios establecidos neste regulamento.

3.- Manter unha conducta inspirada no mutuo respeto, tolerancia, colaboracin, encamiada a unha mellor convivencia.

4.- Colaborar e participar na vida do centro na procura de acada-los fins e obxectivos educativos propostos.

* Artigo 30.- Integracin de nenos/as con discapacidades fsicas, psquicas ou sensoriais.

1.- Podern integrarse nenos/as con discapacidade fsica, psquica ou sensorial, se o centro conta coas condicins infraestructurais idneas e de persoal axeitado e suficiente no cadro do persoal do centro.

2.- En ningn caso poder haber mis dun neno ou nena con discapacidade fsica, psquica ou sensorial por aula.

3.- A efectos de ratio, estas prazas contabilizaranse como das.

4.- Os Servicios Sociais de Atencin Primaria podern colaborar co persoal da Escola Infantil no referente a tramitacin de posibles prestacins econmicas e sociais, seguimento e atencin do menor e da familia.

* Artigo 31.- Fomento de Valores Bsicos

A escola deber fomentar a realizacin de actividades que tean en conta o seguinte:

1.- A coeducacin: o persoal do centro poer especial coidado nas actitudes, linguaxe, , materiais didcticos, etc para que non se reproduzan estereotipos sexistas.

2.- A diversidade: o recoecemento e o respeto do diferente como positivo e enriquecedor.

3.- Educacin para a paz, a solidaridade a cooperacin, co fin de formar persoas solidarias, tolerantes e respetuosas cos demis.

* Artigo 32 .- Normas sanitarias

1.- Non sern admitidos na Escola Infantil os nenos/as que padezan enfermedades infecto-contaxiosas. A aparicin destas enfermedades deber ser comunicada polos pais-nais, titores ou representantes legais direccin do centro.

2.- No caso de observarse sntomas dun proceso infecto-contaxioso nos nenos/as na propia Escola Infantil, informarase Direccin desta, e avisaranse os seus pais, representantes legais ou titores, co fin de evita-la propagacin da enfermidade entre os demais nenos/as. O reingreso no centro s ser posible logo de transcurrido o perodo de contaxio adjuntando o informe mdico que acredite tal circunstancia.

3.- No caso de enfermidade ou accidente sobrevido na Escola Infantil, despois das primeiras atencins in situ e maior brevidade posible, poerase dita circunstancia en coecemento dos pais, titores ou representantes legais do neno/a e se o caso, garantirase que o neno/a reciba a atencin mdica axeitada.

4.- Cando se produza a falta de asistencia Escola Infantil por un perodo superior a tres das, debido a enfermidade ou outras circunstancias, os pais, titores ou representantes legais debern comunicar este feito direccin do centro.

5.- Nos casos nos que se deban administrar mencias s nenos/as, debern ir acompaadas da receita mdica, actualizada data do tratamento na que constar o nome do neno/a, o nome do medicamento, forma, dose e perioricidade de administracin. Non se lles administrar ningunha medicacin que non vea acompaada da autorizacin asinada a tal efecto.

* Artigo 33 .- Normas de hixiene

1.- Os nenos/as debern acudir a Escola Infantil en condicins correctas de hixiene. Por este motivo, imprescindible que o aseo na casa se faga diario e de forma minuciosa.

2.- No caso de observarse repetidamente sntomas de falta de atencin no cuidado dos nenos/as (falta de hixiene, nutricin,etc) poerase en coecemento do Departamento de Servicios Sociais , na procura de realizar a intervencin social necesaria cos pais-nais, titores ou representantes legais.

3.- Todo o persoal que realice funcins educativas de coidado e vixilancia dos menores deber acredita-lo seu correcto estado de saude e peridicamente someterse a un recoecemento mdico axeitado para acreditar que non padece enfermidade infecto-contaxiosa, nin defecto fsico ou psquico que impida ou dificulte as suas funcins. Ser igualmente preceptiva a vacinacin do persoal contra a rubola co especial compromiso das mulleres en idade frtil de adopta-las medidas sanitarias e preventivas que corresponda durante os tres meses despois da vacinacin.

4.- O persoal que manipule alimentos deber dispoer do correspondente carn de manipulador de alimentos.

* Artigo 34 .- Sen contido

Modificacin BOP n 182 de 27/09/2012.

* Artigo 35 .- Normas de nutricin

1.- A Escola Infantil publicar no taboleiro de anuncios e/ou facilitar os pais/nais/titores ou representantes legais unha relacin dos mens previstos mensualmente, os cales proporcionarn unha dieta sa, equilibrada e axeitada para os distintos grupos de idade.

2.- A Escola Infantil prestar un especial coidado en atende-los casos nos que o neno/a, por motivo de circunstancias personais, deba recibir alimentos de forma ou en horarios especficos, sen prexuizo de que estes deben ser facilitados pola familia.

* Artigo 36 .- Normas de convivencia e fomento da participacin das nais/pais, titores ou representantes legais.

Dende a Escola Infantil crearase un bo ambiente de confianza, respeto e seguridade de cara trato persoal coas nais e pais das nenas/os do centro. Fomentndose a sa participacin activa na vida escolar e o intercambio de comunicacin entre a escola e a familia.

a. Celebrarase unha reunin a principio de curso para presentar o proxecto educativo do centro. As nais/pais, titores ou representantes legais poden pedir unha reunin coas titoras das sas fillas/os para tratar temas relativos sa evolucin.

b. Dende a escola tamn se farn entrevistas coas nais/pais das nenas/os que presenten problemas evolutivos, afectivos, etc.

a. Haber un Libro de Reclamacins a disposicin dos usuarios.

c. A relacin cos pais, titores ou representantes legais, que deber ser fomentada pola Direccin da Escola Municipal, ten como principais obxectivos:

Intercambio de criterios educativos

A transmisin mutua de informacin sobre actitudes e comportamento dos nenos/as.

Compartir opinins sobre incidentes, preocupacins, actividades, etc.

d. As titoras/res de aula poern en coecemento dos pais, nais ou titores de cada neno/a a informacin relativa a evolucin integral que ter carcter trimestral a travs dos boletns de avaliacin e de reunins grupais cos pais dos menores.

e.- As visitas dos pais, titores ou representantes legais dos nenos/as realizaranse de conformidade co horario establecido pola Direccin para tal fin (logo de intercambiar a informacin entre o equipo educativo e o equipo directivo).

f.- As nenas e nenos sern entregadas na escola ao pai/nai, titores/as ou representantes legais, ou a persoa autorizada expresamente por escrito e documentada. Teranse en conta as cuestins concretas reguladas por disposicin xudicial, que debern ser postas en coecemento da Direccin por quen sustenta a garda e custodia da nena ou neno.

* Artigo 37 .- Uso das dependencias e materiais

a. As dependencias e materiais da Escola Infantil sern utilizadas exclusivamente para uso das actividades educativas e asistenciais que implican a prestacin do servicio polo persoal da mesma e os nenos/as que asisten mesma as como os seus pais/nais, titores/ras ou representantes legais.

b. Diariamente o acceso escola farase con normalidade, permitndose s nais/pais, titoras/res ou representantes legais a entrada nas aulas das nenas/os para deixar ou recoller aos mesmos, pois o centro conta cun cdigo de acceso ao mesmo, clave que ser facilitada na reunin de principio de curso.

c. Todos os materiais dispoibles na Escola Infantil sern utilizadas exclusivamente para uso das actividades educativas e asistenciais que implican a prestacin do servicio polo persoal da mesma e os nenos/as que asisten mesma as como os seus pais/nais, titores/ras ou representantes legais.

d. Con ocasin de festas ou celebracins puntuais, pdese acordar a utilizacin doutros espacios alleos Escola Infantil para dar cabida ao nmero maior de asistentes, o que ser notificado aos interesados con antelacin

* Artigo 38 .- Asociacin de pais/nais

1.- A Asociacin de pais e nais o rgano de participacin na vida do centro. A sa constitucin e funcionamento fomentarase por parte da Direccin de Escola.

2.- En caso de constituirse a a asociacin de pais/nais ter como finalidade: Defende-los dereitos dos pais/nais, titores ou representates legais no relativo prestacin de servicios dirxidos s nenos/as, e participar conxuntamente e activamente coa Direccin e co persoal da Escola Infantil para favorece-lo desenvolvemento integral da poboacin infantil atendida.

* Artigo 39 .- Instrumentos de informacin a pais e nais

Os instrumentos de informacin de cara s nais e pais dos que dispn a escola son os seguintes:

a. Reunins de principio de curso e trimestrales, para dar a coecer o proxecto educativo, programacin de aula, sadas, etc.

b. Reunins extraordinarias a peticin da Direccin do centro, o departamento de orientacin ou titoras ou titores coas nais/pais, titoras/res ou representantes legais para falar dalgn problema evolutivo, afectivo, relacional ou de conduta que presente a nena/o.

c. Reunin de Escola de nais e pais, na que se tratarn temas relativos crianza e evolucin as como problemas cotins das nenas e nenos, e se intercambiarn opinins con outros pais sobre os mesmos.

d. Diario da clase, paneles de informacin situados nas portas das entradas s aulas onde os encargados de recoller s nenas/os poden consultar datos relativos a sa estada diaria no centro ( alimentacin, esfnteres, sono, incidencias, etc.).

e. Intercambio diario de informacin coas nais/pais, titoras/res ou representantes legais, a travs de conversas informais.

* Artigo 40.- A Lingua de Aprendizaxe. Promocin da lingua galega.

A lingua utilizada na Escola Infantil con cada nena/o individualmente ser a lingua materna dos nenos/nenas. Deberase promover a lingua galega aveiro do Decreto 247/1995 que desenvolve a Lei 3/1983 para o ensino da Lingua Galega nos niveis non universitarios, facendo conscientes s familias das avantaxes culturais, intelectuais e lingsticas da lingua galega, de acordo co obxectivo de rea includo no Plan xeral de normalizacin da lingua galega, que prev o fomento do uso do galego dende a etapa de 0 a 3 anos, de xeito que se superen as fortsimas carencias que se observan nos primeiros banzos do ensino, a lingua habitual da escola, tanto nos usos orais como escritos, ser o galego.

   
  TTULO II- FINANCIAMENTO DO SERVICIO E TARIFAS DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL  
 

   
  CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS   redacciones
 

* Artigo 41 .- Rxime de cobramento.

Os conceptos e importes polos que se efectuarn os cobramentos son os establecidos pola correspondente Ordenanza Fiscal Municipal, tomando en consideracin o establecido no Decreto 49/2012 do 19 de xaneiro, polo que se aproba o rxime de prezos das Escolas Infants 0-3 dependentes da Consellera de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia ou norma que o substita

   
  CAPTULO II-FINANCIAMENTO DO SERVICIO E TARIFAS   redacciones
 

* Artigo 42.- Financiamento do servicio.

O financiamento da escola infantil municipal estar composto por:

- As taxas aboadas polos pais-nais dos nenos-as en situacin de alta na Escola Infantil Municipal que reciban ou resulten beneficiados polos servizos prestados polo citado centro.-

- A subvencin que a Xunta de Galicia lle conceda ao Concello de Sada. -

- A aportacin municipal que sexa necesaria.

* Artigo 43.- Tarifas.

1.- As tarifas aplicables aos servizos da Escola Infantil son as establecidas polo Pleno na correspondente Ordenanza Fiscal.-

2.- Aplicarase unha reduccin de tarifa cando o horario do neno/a se adapte a asistencia de 10:00 a 13:00.-

3.- obrigatorio que tdalas nais/pais de nenas/os matriculadas/os na Escola Infantil aboen 11 mensualidades ao ano. Tendo que disfrutar dun mes de vacacins, salvo que circunstancias debidamente xustificadas ante a Comisin de Seguimento fagan que a nena/o tea que asistir escola os 12 meses do ano. Neste caso os usuarios aboarn 12 mensualidades.-

4.- Aquelas nais/pais que vaian disfrutar dun mes de vacacins distribudo por quincenas, debern notificalo segundo modelo adxunto e en todo caso o mes que non pagarn ser a mensualidade correspondente ao mes de agosto.-

5.- Aquelas nais/pais que collan das ou semanas repartidas de vacacins longo do ano, debern aboar as 12 mensualidades.-

6.- O mes de vacacins a elixir deber notificarse por escrito, mediante o modelo existente a tal fin, dende o comezo de cada curso escolar ata o ltimo da do mes de febreiro, sendo a data ltima de notificacin no Rexistro de entrada do Concello. No caso de non ter notificado as vacacins dentro do prazo, haber que aboar as doce mensualidades, con independencia de que se garantir que a nena/o disfrute dun mes de vacacins a determinar pola Comisin de Seguemento.-

7.- En caso de reserva dos meses de xullo ou agosto como meses de asistencia, sern aboados por anticipado xunto coa mensualidade de xuo e sen dereito a devolucin, salvo aqueles usuarios/as afectados pola medida de peche obrigatorio do centro no mes de agosto en caso de non haber unha demanda mnima de 15 nenos/as que permita abrir unha aula internivelar. Prevese que poidan adaptar o seu perodo vacacional manifestado na solicitude de vacacins ao mes de agosto ou ben pagar tan s dez mensualidades.-

8.- A non asistencia do usuario durante un perodo determinado non supn reducin ningunha da tarifa, mentres non se formalice a baixa correspondente. Non obstante, e con carcter excepcional, poder eximirse do pagamento do servizo de comedor, aqueles usuarios/as que por motivos de sade non poidan asistir o centro durante un perodo superior a 30 das consecutivos. Nestes casos a correspondente solicitude deber presentarse por escrito ante a Direccin do centro xunto coa acreditacin documental da circunstancia que a motiva.-

9.- Ao longo do curso poderase proceder revisin do tipo de tarifa aplicada inicialmente, sempre que se produza e xustifiquen variacins nas circunstancias econmicas ou familiares. Neste senso, o usuario/a quedar obrigado a comunicar calquera variacin que se produza respecto, e desde a administracin poderase citalo en calquera momento para proceder revisin da tarifa que ven aboando, sendo solo posible unha revisin de tarifa por cada curso escolar. -

Respecto a causa sobrevida que afecte aos recursos da unidade familiar, esta debe supoer unha diminucin ou incremento de mis do 20% dos ingresos no cmputo anual frente aos declarados na solicitude de praza, variacins que debern ter unha duracin mnima de 4 meses para ser tomadas en consideracin.

* Artigo 44.- Rxime de actualizacin de prezos.

As cotas sern actualizadas conforme as disposicins establecidas pola Vicepresidencia da Xunta, Consellera de Benestar e Igualdade Social e tomando como referencia o I.P.C. anual e os plans de servicios que a escola oferta.

* Artigo 45.- Forma de pago.

O modo de pago ser mediante transferencia bancaria, anda que excepcionalmente poderase articular outro medio de pago, cando se produzan circunstancias que, previo informe favorable da Comisin de Seguemento, sexan da suficiente entidade que fagan necesario habilitar un medio de pago axeitado caso concreto.

* Artigo 46.- Perodo de pago.

O pagamento de tarifas ser mensual e deberanas aboa-los interesados/as nos primeiros dez das de cada mes.

* Artigo 47.- Factura.

As facturas realizaranse mensualmente e nelas desglosaranse os servicios prestados.

* Artigo 48.- Pago das mensualidades de xullo e agosto.

En caso de reserva dos meses de xullo ou agosto como meses de asistencia, sern aboados por anticipado xunto coa mensualidade de xuo e sen dereito a devolucin, salvo aqueles usuarios/as afectados pola medida de peche obrigatorio do centro no mes de agosto en caso de non haber unha demanda mnima de 15 nenos/as que permita abrir unha aula internivelar. Prevese que poidan adaptar o seu perodo vacacional manifestado na solicitude de vacacins ao mes de agosto ou ben pagar tan s dez mensualidades.

   
  TTULO III- NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUCTURA DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL  
 

* Artigo 49 .- Medidas de Seguridade e hixiene

En canto s medidas de Seguridade e hixiene laboral, o centro ten adoptadas as seguintes:

* O centro ten contratado o servicio de Xestin da Prevencin de Riscos xenricos e especficos as coma as sas medidas preventivas.

* O centro ten contratado o servicio de Prevencin e vixilancia da sade dos seus traballadores/as, facndoselles un recoecemento mdico anual por parte dunha empresa autorizada.

* Todo o persoal do centro conta cun curso de primeiros auxilios, est vacinado contra a rubeola e dispn de carn de manipulador de alimentos.

* O centro conta cun Programa de APPCC (Anlises e Prevencin de Puntos crticos), que afecta ao funcionamento da cocia e o comedor escolar. Dispn do asesoramento dun/ha especialista en diettica e nutricin para a confeccin dos mens. As instalacins, materias primas, producto final e manipuladores do centro son sometidos a controles peridicos segn o Real Decreto 3484/2000, polo que se establecen as normas de hixiene e comidas preparadas, por parte dun laboratorio autorizado pola Xunta de Galicia.

* O centro ten contratado a Desinsectacin, desinfectacin e desratizacin das sas instalacins por unha empresa autorizada pola Xunta de Galicia.

* Artigo 50 .- O centro consta de:

Plan de actuacin para casos de emerxencia.

Pliza de responsabilidade civil e accidentes.

Libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias.

Proxecto educativo a disposicin dos pais/nais.

Libro de Rexistro de usuarios.

Expediente individual dos nenos/as matriculados no centro.

   
  Disposicin final.-  
 

Este Regulamento entrar en vigor logo de que se publique enteiramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia e transcorra o prazo de quince das a que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local.-

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios