Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - Ordenanza Fiscal n 28, reguladora das taxas por actividades e servizos relacionados co control animal.

Publicación provisional : 14-06-2013 BOP N 113 -- Publicación definitiva : 06-08-2013 BOP N 148
Redacción Aplicable desde 07-08-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. - Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4. Cota tributaria.
 - Artigo 5. - Tarifa.
 - Artigo 6. Obriga de contribuir: deivindicacin.
 - Artigo 7. Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 8. Supostos de depsito previo.
 - Artigo 9. Infraccins e sancins tributarias.
 - Artigo 10. - Compatibilidade das sancins.
 - DISPOSICIN TRANSITORIA.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  Artigo 1. - Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, polo art. 106 da Lei 7/1985 do 2 de abril reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nas artigos 15 e 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, por o que se aproba o texto refundido da Lei reguladora da Facendas locais, o Concello de Carballo, acorda a imposicin e establece a Taxa por actividades e servizos relacionados co control animal, que se regular pola presente Ordenanza fiscal segundo o previsto no artigo 57 da citada Lei.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1.- Constite o feito impoible da presente taxa tanto a prestacin dos servizos de hixiene pblica para a xestin das competencias municipais en materia de control animal, como a realizacin municipal de aquelas actividades que, provocadas por accins e omisins do suxeito pasivo, mesmo efectuadas sen contravencin s disposicins contidas na normativa municipal reguladora da proteccin e tenza de animais, se dirixan execucin dos actos materiais necesarios para a preservacin ou restablecemento das condicins de salubridade ou seguridade preexistentes producin da accin e omisin, sempre que o concreto servizo atope a sa incardinacin dentro das tarifas que se detallan no artigo 5 da presente norma.

2. - Aos efectos desta taxa, indiferente que o servizo se preste por xestin municipal directa ou por concesionario.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, que tean a condicin de propietarios ou responsables dos animais sobre os que recaian os servizos que constitan o seu feito impoible e se atopen expresamente tarificados no artigo 5.

   
  Artigo 4. Cota tributaria.  
 

A cota tributaria consistir nunha cantidade fixa, a conta da cal se determinar:

a) Por sinalamento especfico nas tarifas correspondentes, que se conteen no artigo seguinte da presente Ordenanza.

b) Por adicin das cotas parciais, correspondentes a cada unha das fases en que sexa fraccionada a prestacin do servizo, ou realizacin da actividade, e tarificadas de xeito desagregado no artigo seguinte.

   
  Artigo 5. - Tarifa.  
 

As tarifas vixentes analizadas nos seus diferentes epgrafes son as seguintes:

TARIFA N 1: Pola retirada de va pblica ou domicilio, de animais considerados vagabundos previstos na Ordenanza Municipal Reguladora da Limpeza, Salubridade e Hixiene no T.M. de Carballo:

Epgrafe 1.1.- Pola retirada de cans vagabundos (ou cadavres), por cada animal individualmente considerado: 40

TARIFA N 2: Por estanza en canceira municipal, comprendendo exclusivamente depsito, manutencin, hixiene e atencin veterinaria.

Epgrafe 2.1.- Cans vagabundos ou capturados como tales, por da: 5

Epgrafe 2.2.- Cans mordedores, sometidos a observacin polas autoridades sanitarias competentes, por da: 4

TARIFA N 3: Por sacrificio humanitario dos animais.

Epgrafe 3.1.- Sacrificio humanitario de cans os posuidores dos cales non os queiran seguir tendo e que manifesten o seu desexo nese sentido, por animal inclundo tratamento cadver en planta incineradora: 50 .

Epgrafe 3.2.- Sacrificio humanitario de cans que non fosen retirados ou reclamados nos prazos previstos na O Ordenanza Municipal Reguladora da Limpeza, Salubridade e Hixiene no t.m. de Carballo, por cada animal (inclundo tratamento cadver en planta incineradora): 60 .

TARIFA N 4: Identificacin e vacinacin.

Epgrafe 4.1.- Identificacin voluntaria, con colocacin de microchip e rexistro no REGIAC: 30 .

Epgrafe 4.2.- Identificacin de oficio, con colocacin de microchip e rexistro no REGIAC: 35 .

Epgrafe 4.3.- Vacina: 20 .

TARIFA N 5: Adopcin.

Epgrafe 5.1.- Trmites de adopcin. (Incle: xestin administrativa, vacinacin e desparasitacin, colocacin de microchip e rexistro en REGIAC): 50 .

TARIFA N 6: Rexistro de animais potencialmente perigosos.

Epgrafe 6.1. Tramitacin de autorizacin e licenza municipal para tenencia de cans perigosos e inscricin no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos por solicitude do interesado: 8 .

Epgrafe 6.2.- Tramitacin de autorizacin e licenza municipal para tenencia de cans perigosos e inscricin de oficio no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos: 12 .

   
  Artigo 6. Obriga de contribuir: deivindicacin.  
 

Devndicase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicia a actividade municipal que constite o feito impoible.

   
  Artigo 7. Liquidacin e ingreso.  
 

O cobramento das tarifas referidas nos nmeros 1 ao 6 do artigo 5, efectuarase de forma directa polo concesionario do servizo, que rendir contas detalladas das liquidacins efectuadas ao Concello, indicando os datos completos dos contribuintes, a data de ingreso e os epgrafes das tarifas aboadas, cunha periodicidade trimestral, debendo render as respectivas contas a trimestre vencido dentro dos 20 primeiros das naturais do mes seguinte ao do vencimento de cadanseu trimestre.

   
  Artigo 8. Supostos de depsito previo.  
 

1.- Cando a prestacin do servizo ou a realizacin da totalidade ou parte dos actos materiais en que se concreta a intervencin administrativa se produza a peticin obrigada de parte, consonte ao establecido no artigo 26.1.b) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aprobou o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o contribunte quedar obrigado a depositar, no momento da sa solicitude, o importe ntegro da cota correspondente tarifa aplicable, requisito sen o cal non continuar a Administracin Municipal na execucin dos actos materiais precisos para ultimar o servizo ou actividade.

2.- O anterior ser especialmente aplicable aos supostos nos que a actuacin administrativa se concretara no depsito e custodia de animais, tras a sa retirada da va pblica ou domicilios particulares, nos termos establecidos polos artigos 71, 73, 74, 77, 79, y 81 da Ordenanza Municipal Reguladora da Limpeza, Salubridade e Hixiene no t.m. de Carballo, a devolucin ao titular dos cales s se efectuar tras a constitucin do depsito mencionado no apartado anterior, por cando sen ela non continuar a Administracin Municipal coa execucin dos actos materiais tendentes devolucin dos animais depositados: identificacin dos titulares, exame da documentacin acreditativa de propiedade, exame dos animais para determinar a sa recensin e censado, exame veterinario, e entrega dos animais con uso dos medios humanos e materiais necesarios para levalos a cabo.

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins tributarias.  
 

A imposicin de sancins non suspender, en ningn caso, a liquidacin e cobramento das cotas percibidas.

   
  Artigo 10. - Compatibilidade das sancins.  
 

A exaccin das taxas que pola presente Ordenanza se establecen, non excle o pagamento das sancins ou multas que procedesen por infraccin da Ordenanza Municipal Reguladora da Limpeza, Salubridade e Hixiene no T.M. de Carballo e demais normativa vixente.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA.  
 

Aos procedementos iniciados antes da entrada en vigor da presente Ordenanza non lles resultar de aplicacin a mesma, salvo naqueles actos ou trmites nos que anda non se tivera producido a sa retribucin tributaria, aos que lles ser de plena aplicacin. En tales supostos, xirarase a oportuna liquidacin ao suxeito pasivo incluindo os casos nos que o servizo ou actividade estivese suxeito ao depsito previo-, abrndolle o prazo voluntario de pagamento nos termos previstos na normativa tributaria vixente.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente Ordenanza Fiscal entrar en vigor ao da seguinte ao da publicacin da sa aprobacin definitiva no B.O.P.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios