Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO EXERCICIO DE ACTIVIDADES DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS E DA REALIZACIN DE DETERMINADAS OBRAS MENORES

Publicación provisional : 10-07-2013 BOP N 130 -- Publicación definitiva : 28-08-2013 BOP N 163
Redacción Aplicable desde 14-09-2013

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - Exposicin de motivos
 - CAPTULO PRIMEIRO. DISPOSICINS XERAIS.
 - CAPTULO II.- REQUISITOS E DOCUMENTACION
 - CAPTULO III. PROCEDEMENTO E RXIME XURDICO
 - CAPTULO IV. INSPECCIN, VERIFICACIN E CONTROL POSTERIOR DE ACTIVIDADES, OBRAS E SERVIZOS
 - CAPTULO V.- LICENZA DE APERTURA OU DE ACTIVIDADE
 - CAPTULO VI.- LICENZA DE OBRAS MENORES POR PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO E ACTUACINS COMUNICADAS
 - CAPTULO VII.- REXIME SANCIONADOR
 - Disposicins
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  NDICE  
 

EXPOSICIN DE MOTIVOS

CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS

Artigo 1.- Obxecto e fins.

Artigo 2.- Definicins.

Artigo 3.- mbito de aplicacin.

Artigo 4.- Actuacins suxeitas a intervencin municipal, efecto habilitante e inexactitude ou omisin documental da declaracin o comunicacin previas.

Artigo 5.- Comunicacin previa de aperturas comerciais, de actividades inocuas e das instalacins e obras de acondicionamento de locais comerciais.

Artigo 6.- Declaracin responsable de aperturas comerciais, de actividades inocuas e das instalacins e obras de acondicionamento de locais comerciais.

CAPTULO II. REQUISITOS E DOCUMENTACIN

Artigo 7.- Requisitos e documentacin das comunicacins previas.

Artigo 8.- Requisitos e documentacin das declaracins responsables.

CAPTULO III. PROCEDEMENTO E RXIME XURDICO

Artigo 9.- Formalizacin e presentacin.

Artigo 10.- Efectos xurdicos e consecuencias.

CAPTULO IV. INSPECCIN, VERIFICACIN E CONTROL POSTERIOR DE ACTIVIDADES, OBRAS E SERVIZOS

Artigo 11.- Rxime de control posterior e verificacin da actividade declarada ou comunicada.

Artigo 12.- Das labores de inspeccin e verificacin.

Artigo 13.- Denuncias.

CAPTULO V. LICENZA DE APERTURA OU DE ACTIVIDADE

Artigo 14.- Actividades suxeitas a licenza de apertura e de actividade.

CAPTULO VI. LICENZA DE OBRAS MENORES POR PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO E ACTUACINS COMUNICADAS

Artigo 15.- Licenzas de obras menores por procedemento simplificado.

Artigo 16.- Procedemento.

Artigo 17.- Comunicacin previa nas obras para a adaptacin dos establecementos comerciais e de prestacin de servizos.

CAPTULO VII. RXIME SANCIONADOR

Artigo 18.- Infraccins e sancins.

Artigo 19.- Tipificacin das infraccins.

Artigo 20.- Persoas responsables.

Artigo 21.- Sancins.

Artigo 22.- Outras medidas.

Artigo 23.- Reincidencia e reiteracin.

Artigo 24.- Medidas provisionais.

Artigo 25.- Prescricin das infraccins e sancins e caducidade do procedemento.

Artigo 26.- Infraccins en materia de urbanismo e proteccin do medio rural.

DISPOSICINS

Disposicin adicional primeira: modelos normalizados.

Disposicin adicional segunda: tramitacin electrnica.

Disposicin adicional terceira: obrigas tributarias.

Disposicin transitoria nica.

Disposicin final.

ANEXOS

1.- Modelo de Comunicacin previa de actividade.

2.- Modelo de Declaracin responsable de actividade.

3.- Modelo de Certificacin tcnica do cumprimento da normativa de aplicacin.

4.- Modelo de Declaracin responsable para obras menores.

5.- Modelo de Declaracin responsable para ocupacin de va.

   
  Exposicin de motivos  
 

1.- A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 12 de decembro de 2.006, relativa aos servizos no mercado interior e a Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio, que incorpora ao Dereito espaol aquela, pretenden facilitar a liberdade de establecemento dos comerciantes e a libre prestacin de servizos simplificando os procedementos. Igualmente a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificacin de diversas leis para a sa adaptacin lei sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio e a nivel autonmico a Lei 1/2010, de 11 de febreiro, de modificacin de diversas leis de Galicia para a sa adaptacin Directiva, veen a establecer a comunicacin previa e/ou a declaracin responsable como mecanismos ordinarios de intervencin no mbito local xunto s licenzas, o que implica unha importante modificacin do tradicional rxime de control das actividades por parte dos Concellos.

O Real Decreto 2009/2009, de 23 de decembro, modificou o Regulamento de servizos das corporacins locais de forma que o seu artigo 22.1 que suxeitaba a licenza a apertura de establecementos industriais e mercants quedou redactado do seguinte xeito: a apertura de establecementos industriais e mercants poder suxeitarse aos medios de intervencin municipal, nos termos previstos na lexislacin bsica en materia de rxime local e na Lei 17/2009, sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio.

Posteriormente, a Lei 2/2011, de 4 de marzo, de Economa Sostible, volve a modificar a Lei 7/1985, Reguladora de Bases de Rxime Local, engadndose un novo artigo 84.bis que establece que con carcter xeral, o exercicio de actividades non se someter obtencin de licenza ou outro medio de control preventivo.

Recentemente a Lei 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos, a Lei 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos, avanza un paso mais eliminando todos os supostos de autorizacin ou licenza municipal previa, motivados na proteccin do medio ambiente, da seguridade ou da sade pblicas, ligados a establecementos comerciais e outros que se detallan no anexo do citado Real Decreto-Lei, sempre que tean unha superficie non superior a 300 metros cadrados. Esta flexibilizacin dos controis previos municipais estndese tamn a todas as obras ligadas ao acondicionamento de estes locais que non requiran da redaccin de proxecto de obra de conformidade coa Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenacin da Edificacin.

As pois, preciso establecer e regular a travs dunha ordenanza municipal os procedementos de comunicacin necesarios, as como a forma de verificacin posterior do cumprimento dos requisitos precisos para o exercicio da actividade, concretando igualmente as actividades que quedan excludas destas formas de comunicacin previa e que polo tanto seguen estando suxeitas a previa licenza municipal.

2.- En primeiro lugar, hai que ter en conta que o propio artigo 84.bis da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Rxime Local, xa establece os criterios polos que certas actividades poden someterse a licenza ou control preventivo, como son aquelas que afecten a proteccin do medio ambiente ou do patrimonio histrico artstico, a seguridade ou a sade pblicas, ou que impliquen o uso privativo e ocupacin dos bens de dominio pblico.

Sen embargo esta afirmacin debe ser agora matizada polas previsins da Lei 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e determinados servizos, que, como xa quedou dito, elimina todos os supostos de autorizacin ou licenza municipal previa, motivados na proteccin do medio ambiente, da seguridade e sade pblicas, ligados a establecementos comerciais e outros que se detallan no anexo da citada lei cunha superficie til de exposicin e venda ao pblico que non supere os 300 m2.

3.- En segundo lugar, tamn debe terse en conta que seguen en vigor as normas que regulan procedementos especiais para autorizacin de certas actividades, como son o Regulamento xeral de polica de espectculos pblicos e actividades recreativas ou o Decreto 133/2008, do 12 de xuo, polo que se regula a avaliacin de incidencia ambiental; nestas normas esxese que se abran perodos de informacin pblica dado que se trata de actividades que lle afectan tranquilidade e sade dos vecios, e se require que outras Administracins concedan a sa autorizacin previamente concesin da licenza municipal.

Nesta lia, a Lei 13/2010, do Comercio interior de Galicia, no seu artigo 28.3, xa estableceu o sometemento a comunicacin previa ou declaracin responsable das actividades comerciais non suxeitas ao trmite de incidencia ambiental nin a informe da Consellera de Sanidade.

4.- Por outra banda, se ben se entende que o rxime de autorizacin previa en materia de licenzas urbansticas non est contemplado na Directiva 2006/123/CE xa que, as particularidades propias do mbito urbanstico e as razns de interese xeral impediran que con carcter xeral se establecera un rxime de comunicacin previa para todas as actividades suxeitas a licenza urbanstica, o certo que o seu carcter de requisito previo que condiciona a liberdade de establecemento xustifica que a regulacin que se efecte das mesmas module o grao de intervencin administrativa nesta materia.

As, o feito de que estas licenzas se atopen excludas da Directiva de servizos, non significa que nese mbito non poidan tentarse aplicar os mecanismos da comunicacin previa ou da declaracin responsable para a posta en funcionamento de actividades sometidas a estes rximes, coa finalidade de non deixar sen contido material a transposicin da Directiva 2006/123/CE, tal e como ven a confirmar o contido da recente Lei 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos.

O artigo 17.1 da lei 17/2009 do 23 de novembro, sobre o libre acceso s actividades de servizos e o seu exercicio, determina que As administracins pblicas revisarn os procedementos e trmites aplicables ao establecemento e a presentacin de servizos co obxecto de impulsar a sa simplificacin. En virtude desta facultade outorgada s administracins pblicas estmase procedente establecer un rxime xurdico simplificado de declaracin responsable ou de comunicacin previa para aquelas actuacins ou intervencins con escasa ou nula entidade tcnica ou construtiva, e nas que non sexa necesaria a presentacin de proxecto tcnico que determine a necesidade dunha previa autorizacin ou licenza urbanstica para poder levarse a cabo.

Na mesma lia a Lei 8/2012, de 29 de xuo, de Vivenda de Galicia (LVG) na sa disposicin adicional 15 suma un novo apartado 5 bis artigo 195 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenacin Urbanstica e de Proteccin do Medio Rural de Galicia (LOUGA), coa seguinte redaccin: 5 bis. Sen prexuzo do establecido no apartado anterior, os concellos podern establecer procedementos abreviados de obtencin de licenzas de obras menores no mesmo momento da solicitude. De acordo con esto esta ordenanza pretende abreviar o procedemento de tramitacin de determinadas obras menores e ocupacin da va pblica con elementos auxiliares habituais nas obras (valados, andamios, guindastres)

5.- De igual modo a Lei 13/2010, de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia, creou a travs do seu artigo 8 o Rexistro Galego de Comercio, establecendo a obriga para os Concellos de remitir direccin xeral competente en materia de comercio extracto dos acordos dos seus rganos de goberno relativos s licenzas de apertura de establecementos comerciais outorgadas ou, no seu caso, s comunicacins previas ou declaracins responsables recibidas, as como a sa modificacin. Tal normativa foi desenvolta polo recente Decreto 118/2012, do 20 de abril, que regula especificamente o Rexistro Galego de Comercio, establecendo no artigo 15 un listado detallado de todos os datos que teen que ser comunicados polos Concellos respecto s licenzas de apertura concedidas ou as comunicacins previas ou declaracins responsables recibidas. A presente ordenanza pretende establecer os modelos normalizados a cubrir polos solicitantes de licenza, comunicacin previa ou declaracin responsable, que contean todos os datos referidos no artigo 15 do Decreto 118/2012.

6.- Finalmente se establece un rxime sancionador ao entender que tal habilitacin legal se deriva da previsin contida no artigo 139 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Rxime Local. Sen esquecer que o artigo 113.4 da Lei 13/2010 de 17 de decembro, de comercio interior de Galicia, recoece a competencia sancionadora dos Concellos no que atinxe licenza de apertura e igualmente o rxime sancionador previsto nos artigos 216 e seguintes da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia.

   
  CAPTULO PRIMEIRO. DISPOSICINS XERAIS.  
 

Artigo 1.- Obxecto e fins.

1.- A presente ordenanza ten por obxecto regular os procedementos de intervencin municipal para o exercicio de actividades e a prestacin de servizos que se someten presentacin dunha declaracin responsable ou comunicacin previa, consonte ao determinado na Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia, na Lei 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos, e demais normativa estatal e autonmica de transposicin da Directiva de Servizos 2006/123/CE. Tamn se persegue o obxectivo de abreviar o procedemento de tramitacin de determinadas obras menores e ocupacin da va pblica con elementos auxiliares habituais nas obras.

2.- As sas finalidades xenricas residen en acadar unha simplificacin dos procedementos administrativos e na eliminacin de obstculos para facer efectivas, no eido das actividades de mbito local, a liberdade de establecemento e prestacin de servizos en exercicio de dereitos preexistentes. Asemade, putanse e planifcanse os procedementos de comunicacin necesarios as como os de verificacin posterior do cumprimento dos requisitos esixidos para o exercicio da actividade ou prestacin de servizos, segundo a normativa de aplicacin.

Artigo 2.- Definicins.

Para os efectos da aplicacin da presente ordenanza defnese como:

1. Declaracin Responsable: documento subscrito por un suxeito interesado no que manifesta, baixo a sa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para acceder ao recoecemento dun dereito ou facultade ou para o seu exercicio, que dispn da documentacin que as o acredita e que se compromete a manter o seu cumprimento durante o perodo de tempo inherente a dito recoecemento ou exercicio. Tales requisitos recllense de xeito expreso e preciso na presente ordenanza e reflctense nos correspondentes modelos normalizados de declaracin responsable incorporados como anexo II a esta ordenanza.

2. Comunicacin Previa: documento polo que os interesados poen en coecemento do Concello de Carballo os seus datos identificadores e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou inicio dunha actividade, de conformidade co establecido no artigo 70.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo Comn (LRJPAC).

3. Licenza: acto administrativo regrado, expreso ou tcito, polo que o Concello autoriza, previa comprobacin das condicins establecidas pola normativa aplicable, actos de ocupacin, construcin, edificacin, uso do solo ou subsolo ou o exercicio de actividades.

4. Obras menores: obras e instalacins de tcnica simple e escasa entidade construtiva e econmica que non supoan alteracin do volume, do uso, das instalacins e servizos de uso comn e do nmero de vivendas e locais, sen que poidan afectar ao deseo exterior, cimentacin, estrutura ou s condicins de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacins de tdalas clases, e para as que non sexa preciso un proxecto tcnico.

5. Obras Maiores: obras ou instalacins que non estean includas na categora de obras menores. Necesitan de proxecto tcnico e abranguen, basicamente, os conceptos de obra nova ou nova edificacin, reconstrucin, restauracin estrutural, de ampliacin, as como as de conservacin, rehabilitacin e restauracin sempre que afecten a elementos estruturais, e as obras de demolicin ou derrube.

6. s efectos da presente Ordenanza considerarase como superficie til de exposicin e venda ao pblico, aquela onde se desenvolvan actividades de venda e de intercambio comercial, conforme ao previsto no artigo 30 da Lei 13/2010, de 17 de decembro, de Comercio Interior de Galicia.

Artigo 3.- mbito de aplicacin.

1.- As actuacins s que se dirixe esta ordenanza son aquelas referidas ao desenvolvemento de actividades comerciais polo mido ou de prestacin de determinados servizos, cunha superficie til de exposicin e venda ao pblico non superior a 300 metros cadrados, conforme ao previsto na Lei 13/2010, do 17 de decembro, de comercio interior de Galicia, e no anexo da Lei 12/2012, de 26 de decembro. Na regulacin tamn se incle a tramitacin simplificada de determinadas obras menores e ocupacin da va pblica con elementos auxiliares.

2.- En xeral, as actividades e servizos includos no apartado anterior non podern ser das suxeitas ao procedemento de incidencia ambiental regulado no Decreto 133/2008, do 12 de xuo, polo que se regula a avaliacin de incidencia ambiental, ou normativa que o substita, nin sometidos normativa de espectculos pblicos e actividades recreativas, e tampouco estarn dentro da esixencia normativa de autorizacins ou informes previos doutras administracins.

3.- Inclense igualmente a execucin de instalacins e obras de acondicionamento dos locais vinculadas coas actividades comerciais ou prestacin de servizos do pargrafo 1 deste artigo, para as que non sexa preciso proxecto tcnico, segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenacin da edificacin (LOE), e as obras consideradas como menores de similar entidade e natureza (obras de conservacin, reparacin ou reforma, e outras de similar entidade, de tcnica construtiva sinxela e reducido orzamento) sempre que non precisen autorizacin ou informe previo doutra administracin e que non afecten a ocupacin ou proteccin de bens de dominio pblico.

4.- Nos termos expresados na disposicin adicional terceira da citada Lei 12/2012, inclense no mbito de aplicacin desta ordenanza a instalacin de redes pblicas de comunicacins electrnicas.

5.- Tamn se inclen os cambios de titularidade de licenzas de apertura/actividade, as como os das de actividades comunicadas ou declaradas responsablemente, que se efectan ao abeiro do disposto no artigo 13 do Regulamento de servizos das corporacins locais (RSCL) e/ou do artigo 28.4 da devandita Lei de comercio interior de Galicia ou normas que as substitan.

6.- Quedan excludas as actividades restantes, instalacins e obras, que quedan suxeitas ao procedemento de licenza previa, ags disposicin normativa en contrario. En particular, considranse sometidas licenza as seguintes actividades:

- As includas no Decreto 292/2004, de 18 de novembro, polo que se aproba o catalogo de espectculos pblicos e actividades recreativas da Comunidade Autnoma, modificado polo Decreto 160/2005.

- As actividades sometidas ao procedemento de incidencia ambiental regulado no citado Decreto 133/2008.

- As que requiran autorizacin ou informe previo doutra administracin (por razn de carcter ambiental, sanitario, de patrimonio histrico artstico, ou de calquera doutro mbito competencial).

7.- A enumeracin ou referencia s actividades, instalacins e obras, includas e excludas entenderase modificadas cando se modifique, revise ou, no seu caso, se ample, o umbral de superficie do ttulo I da Lei 12/2012 ou o catlogo do seu anexo, segundo o previsto nas disposicins oitava, novena e dcima da Lei 12/2012.

Artigo 4.-Actuacins suxeitas a intervencin municipal, efecto habilitante e inexactitude ou omisin documental da declaracin o comunicacin previas.

1.- As actividades e prestacins de servizos, instalacins e obras, includas no mbito desta ordenanza somtense aos procedementos de comunicacin previa ou declaracin responsable de conformidade co establecido no artigo 71.bis da Lei 30/1992, de 26 de Novembro (LRJPAC) ou norma que a substita (1), relativas ao cumprimento das previsins legais establecidas na normativa vixente. En todo caso, o declarante deber estar en posesin do xustificante de pago do tributo e/ou taxa correspondente cando sexa preceptivo, e quedar suxeito ao procedemento de intervencin municipal e verificacin posterior para o exercicio ou execucin de ditas actuacins.

(1) Arts. 84 a 84 ter da Lei 7/1985 LBRL

2.- As declaracins responsables e comunicacins previas permitirn o exercicio dun dereito ou ben ou inicio dunha actividade desde o da da sa presentacin, sen prexuzo das facultades de comprobacin que ten atribudas esta administracin.

3.- A presentacin da declaracin responsable, ou da comunicacin previa, co conseguinte efecto de habilitacin a partir dese momento para o exercicio material da actividade, non prexulgar en modo algn a situacin real de efectivo acomodo das condicins do establecemento ou instalacin normativa aplicable, nin limitar o exercicio das potestades administrativas de comprobacin, inspeccin, sancin e en xeral de control que a administracin tea atribuda pola normativa vixente.

Os actos declarativos responsables e as comunicacin previas, ao igual que no caso das licenzas, producirn efectos entre a administracin municipal e o suxeito que realiza a actividade, pero non alterarn as situacins xurdicas privadas entre outras persoas.

4.- A inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se acompae a unha declaracin responsable ou a unha comunicacin previa, ou a non presentacin dista, cando fora procedente, ante esta Administracin municipal, as como o incumprimento dos requisitos sinalados na normativa aplicable, determinar a imposibilidade de continuar o exercicio do dereito ou actividade afectada desde o intre no que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas s que houbera lugar.

Artigo 5.- Comunicacin previa de aperturas comerciais, de actividades inocuas e das instalacins e obras de acondicionamento de locais comerciais.

1.- Quedan suxeitas ao rxime de comunicacin previa regulado na presente ordenanza todos aqueles servizos e actividades que se encadren nos casos seguintes:

a) Cambios de titularidade.

Abrangue tdolos supostos de transmisin da titularidade de licenzas urbansticas e/ou apertura as como da titularidade de actividades declaradas responsablemente ou obxecto de comunicacin previa, que se efecten ao abeiro do disposto no artigo 13 do Regulamento de Servizos das Corporacins Locais e/ou do artigo 28.4 da Lei 13/2010, de 17 de decembro, de comercio interior de Galicia, ben sexa por traspaso, sucesin, fusin, absorcin, cambio de nome, transformacin de frmula xurdico-mercantil ou semellante, tanto inter-vivos como mortis-causa. A estes efectos, o local ou instalacin deber corresponderse en canto as sas caractersticas ao que obtivo licenza ou foi obxecto de declaracin ou comunicacins, e cumprir coas condicins autorizadas e, no seu caso, coas medidas correctoras esixibles.

b) Cambios de actividade mantendo o uso:

- O inicio de actividades de comercio polo mido ou prestacin de servizos, cando se inicien en locais que con anterioridade tivesen unha actividade similar do mesmo ramo ou sector de actividade, e non se realicen, nin se tean realizado, modificacins nas obras de acondicionamento ou instalacins existentes que consten autorizadas ou declaradas no expediente municipal correspondente.

- O inicio de actividade de despachos profesionais ou oficinas administrativas que se desenvolva en locais de superficie non superior a 300 metros cadrados, cando dito local estea acondicionado e autorizado para uso administrativo, mediante licenza, comunicacin previa ou declaracin responsable anterior.

2.- En calquera dos casos indicados nos apartados anteriores, o local ou instalacin en cuestin deber corresponderse e axustarse en canto ao seu acondicionamento, instalacins e distribucin ao que obtivo licenza de primeira ocupacin, apertura inicial, ou declaracin anterior, e cumprir a instalacin con tdalas medidas correctoras esixidas nos ttulos xurdicos habilitantes de obras e de actividade e, se o caso, con outras medidas que impoa a normativa posterior aplicable. O novo titular que exerza a actividade ou a prestacin do servizo, ser o responsable das condicins que presente o local onde realice a actividade e de axustalo normativa aplicable, sen prexuzo das responsabilidades que poida incorrer o anterior titular.

Artigo 6.- Declaracin responsable de aperturas comerciais, de actividades inocuas e das instalacins e obras de acondicionamento de locais comerciais.

Quedan suxeitas ao rxime de declaracin responsable regulado na presente ordenanza todos aqueles servizos e actividades, instalacins ou obras, que se refiran a usos permitidos ou compatibles segundo as ordenanzas do planeamento xeral que se atope en vigor, en locais de superficie non superior a 300 metros cadrados, que non estean suxeitos a comunicacin previa ou a licenza previa, tales como:

A apertura de comercios, polo mido, en establecementos permanentes, para o exercicio de actividades inocuas, o exercicio de profesins liberais e colexiadas, os servizos de carcter financeiro, de transportes, de seguros, academias, oficinas administrativas e institucionais, as coma, en xeral, as actuacins que non estean suxeitas a comunicacin previa, nin excludas da declaracin responsable, e sempre e cando no local onde se desenvolvan non se dispoa de instalacins ou aparellos, que polo seu funcionamento normal ou exercicio propio da actividade, sexan susceptibles de cualificarse como actividades molestas, insalubres, nocivas ou perigosas ou suxeitas a incidencia ambiental.

Considranse expresamente includas no mbito de aplicacin do rxime de declaracin responsable os servizos e as actividades comerciais includas no anexo da Lei 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalizacin do comercio e de determinados servizos, ou normas posteriores, sempre que non se dea algn dos supostos de comunicacin previa previstos no artigo anterior.

Non ser esixible licenza ou autorizacin previa para a realizacin das obras ligadas ao acondicionamento dos locais para desempear a actividade cando non requiran da redaccin dun proxecto de obra de conformidade coa Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenacin da Edificacin e cuxa superficie til de exposicin e venda ao pblico non sexa superior a 300 metros cadrados. Non obstante, as obras menores de acondicionamento dun local cando estean vinculadas ao inicio dunha actividade incluiranse coa comunicacin previa ou declaracin responsable.

   
  CAPTULO II.- REQUISITOS E DOCUMENTACION  
 

Artigo7.- Requisitos e documentacin das comunicacins previas.

A comunicacin previa de actividade debe presentarse no modelo de documento includo no anexo I desta ordenanza, acompaando a documentacin correspondente indicada no mesmo.

Artigo 8.- Requisitos e documentacin das declaracins responsables.

A declaracin responsable de actividade debe presentarse no modelo de documento includo no anexo II desta ordenanza, acompaando a documentacin correspondente indicada no mesmo.

   
  CAPTULO III. PROCEDEMENTO E RXIME XURDICO  
 

Artigo 9.- Formalizacin e presentacin.

1.- O Concello comprobar os datos facilitados polos interesados e examinar a documentacin tcnica achegada para comprobar se se axusta normativa aplicable. No caso de que non se presente a documentacin prevista nesta ordenanza, o concello ordenar o peche da actividade, ata que se proceda presentacin de dita documentacin e cumpra coa normativa aplicable.

Se examinada a documentacin presentada, se constata a existencia de deficiencias documentais subsanables o Concello requiriralle ao titular da actividade que achegue nova documentacin que emende as ditas deficiencias, concedndolle para isto o correspondente prazo de emenda previsto no artigo 71 da Lei 30/92 de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

2.- No suposto de que non sexan emendadas as deficiencias, no prazo legalmente concedido, procederase a ordenar o peche do establecemento e o cese da actividade ou servizo.

3.- No caso de que a documentacin sexa correcta, os tcnicos municipais cursarn visita de inspeccin ao local para comprobar se se axusta documentacin presentada e a normativa aplicable.

Artigo 10.- Efectos xurdicos e consecuencias.

1.- Unha vez recibida a comunicacin ou a declaracin responsable o titular da actividade poder comezar a exercela, sen prexuzo de que os tcnicos municipais cursen as visitas de inspeccin precisas para comprobar se se axusta a documentacin presentada e normativa aplicable.

2.- O incumprimento dos requisitos sinalados na lexislacin vixente ou nesta Ordenanza determinar a imposibilidade de seguir exercendo a actividade e dende o intre en que se tea constancia destes feitos, sen prexuzo das responsabilidades civs, penais e administrativas, en que poida incorrer o interesado.

A resolucin que declare estas circunstancias poder determinar a obriga do interesado de restitur a situacin xurdica ao intre previo ao inicio da actividade.

3.- En todo caso, o titular da actividade ser o responsable das molestias ou prexuzos que poida causar.

   
  CAPTULO IV. INSPECCIN, VERIFICACIN E CONTROL POSTERIOR DE ACTIVIDADES, OBRAS E SERVIZOS  
 

Art. 11.- Rxime de control posterior e verificacin da actividade declarada ou comunicada.

1.- O Concello, ademais da verificacin inicial da instancia e da documentacin achegada por parte do interesado, poder realizar, a travs dos servizos tcnicos e/ou da polica local, as actividades de comprobacin, control e inspeccin que sexan necesarias das actividades e obras suxeitas aos rximes de declaracin responsable ou comunicacin pautados na presente ordenanza, consonte ao previsto no artigo 71 bis da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Publicas e do Procedemento Administrativo Comn, e ditar, de ser procedente, a resolucin que declare a omisin de carcter esencial, a inexactitude ou a falsidade, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achegue ou incorpore a unha declaracin responsable ou comunicacin previa, as como a non presentacin destas ante o Concello.

2.- A concorrencia de supostos de omisin, inexactitude ou falsidade de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achegue ou incorpore a unha declaracin responsable ou a unha comunicacin previa, ou a non presentacin ante a Administracin competente da declaracin responsable ou da comunicacin previa, determinar, con carcter xeral, a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o intre en que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas a que houbera lugar.

3.- A resolucin administrativa que declare tales circunstancias dispor, sen mais tramite, o cesamento inmediato da actividade e a clausura do establecemento e poder determinar a obriga do interesado de restitur a situacin xurdica ao momento previo ao exercicio do dereito ou actividade correspondente, as como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un perodo de tempo determinado. Todo isto nos termos establecidos nas normas sectoriais que resultaran de aplicacin.

4.- No suposto de infraccin das disposicins da presente ordenanza, a resolucin administrativa que declare tal circunstancia e a ineficacia da comunicacin ou da declaracin responsable deber ditarse no prazo tres meses a contar da solicitude, e decretar, no seu caso, a suspensin das obras se estas fosen iniciadas.

5.- En todo caso, a resolucin extempornea por ser ditada unha vez transcorrido o prazo de tres meses, que declare a ineficacia das licenzas comunicadas ou declaradas, ser plenamente valida e eficaz, e non haber lugar a indemnizacin ao favor do comunicante ou declarante, no suposto de que iniciada a execucin das obras se ordenase posteriormente a suspensin de actividades ou a demolicin do realizado, por mor do silencio negativo contra legem en materia urbanstica.

6.- No exercicio da funcin inspectora permanente das actividades e servizos, o Concello poder tamn ordenar a execucin de medidas correctoras para manter as condicins de tranquilidade, seguridade, e salubridade e as demais impostas nos ttulos habilitantes ou pola lexislacin urbanstica e sectorial de aplicacin.

Artigo 12.- Das labores de inspeccin e verificacin.

1.- O procedemento de verificacin do cumprimento da presente ordenanza constar das seguintes fases:

1.1. Control inicial da solicitude e documentacin presentada polo interesado.

1.2. Anlise da integridade documental polo servizo municipal de urbanismo e requirimentos de emenda de documentacin, cando proceda.

1.3. Comprobacins in situ por parte dos tcnicos municipais e, cando proceda, da polica local.

1.4.- Elaboracin de actas de comprobacin e informes pertinentes polo servizo municipal de urbanismo.

1.5.- Verificacin posterior e elaboracin das propostas de resolucin que procedan.

2.- O persoal adscrito ao servizo municipal de urbanismo e/ou os axentes da polica local sern os encargados da anlise documental, comprobacin e verificacin de que as actividades, servizos e usos do solo, se axustan ao previsto na normativa aplicable e documentacin tcnica achegada xunto coa comunicacin previa ou declaracin responsable.

3.- O persoal adscrito a inspeccin e vixilancia de actividades, no exercicio das sas funcins, ter a consideracin de axente da autoridade e estar capacitado, con este carcter, para requirir e examinar toda clase de documentos relativos a actividade ou obra, para comprobar a adecuacin das actividades e servizos a normativa urbanstica e sectorial aplicable e para reclamar de tdalas partes relacionadas coa actividade e servizo inspeccionado, cos colexios profesionais correspondentes e con calquera outro organismo oficial con competencia na materia, canta informacin, documentacin e axuda material precise para o adecuado cumprimento das sas funcins.

4.- Os Servizos Tcnicos Municipais estarn autorizados para acceder, previa identificacin, sen previo aviso e en calquera momento a predios, locais, e demais instalacins e establecementos abertos ao publico ou nos que se desenvolvan actividades ou servizos comunicados, declarados ou licenciados, suxeitos a sa actuacin inspectora ou de comprobacin, a fin de comprobar o cumprimento do disposto na presente ordenanza.

5.- Cando para o exercicio desas funcins inspectoras fose precisa a entrada nun domicilio solicitarase a oportuna autorizacin xudicial, en caso de oposicin ou ausencia do titular ou morador.

6.- Os feitos constatados polo persoal adscrito as funcins da inspeccin e vixilancia no exercicio das competencias propias gozaran de valor probatorio e presuncin de veracidade, sen prexuzo das probas que en defensa dos respectivos dereitos ou intereses poidan sinalar ou achegar os propios administrados.

7.- Efectuado o control posterior, emitirase informe que poder ser:

a) Favorable: cando se comprobase a correccin cualitativa da documentacin tcnica presentada, e que a actividade axstase mesma e normativa aplicable.

Neste caso, unha resolucin municipal dar conta do informe favorable e da constancia da eficacia da comunicacin previa ou declaracin responsable respecto da actuacin obxecto de comprobacin, coas condicins que, no seu caso, sexan procedentes.

b) Con deficiencias: cando fosen emitidos informes tcnicos nos que se evidencien incumprimentos normativos subsanables mediante a imposicin de condicins para adaptar, completar ou eliminar aspectos que non supoan unha modificacin substancial.

Neste caso darase un prazo a determinar polos servizos tcnicos, e no seu defecto de 15 das, ao titular para que presente nova comunicacin, onde sinale que foron realizados os axustes requiridos. De non presentarse a comunicacin ou declaracin procedente, ou non subsanar as deficiencias observadas, ditarase resolucin determinando a imposibilidade de continuar co exercicio da actuacin afectada, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas a que houbera lugar.

c) Desfavorable: cando foran emitidos informes tcnicos que evidencien incumprimentos normativos que excedan dos sinalados no apartado anterior, tanto na documentacin tcnica presentada como na actividade implantada.

Neste caso comunicarase esta circunstancia mediante resolucin que declare a ineficacia da comunicacin previa ou declaracin responsable presentada, e determine a imposibilidade de continuar co exercicio do actividade afectada, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas a que houbera lugar, e de ordenar cando proceda a reposicin ao estado anterior.

Artigo 13.- Denuncias.

1.- Calquera persoa fsica ou xurdica poder denunciar, diante o Concello e por escrito, as actividades e servizos que se executen infrinxindo as disposicins da presente ordenanza ou da normativa reguladora do libre acceso a prestacin de servizos.

2.- De resultaren temerariamente infundados os feitos denunciados, o Concello poder requirir ao denunciante os gastos que se orixinen pola inspeccin que o Concello execute.

   
  CAPTULO V.- LICENZA DE APERTURA OU DE ACTIVIDADE  
 

Artigo 14.- Actividade suxeitas a licenza de apertura e de actividade.

1.- Deber solicitarse a pertinente licenza de apertura ou de actividade nos casos nos que as o esixe a proteccin do medio ambiente ou do patrimonio histrico-artstico, a seguridade ou a sade pblicas, ou que impliquen o uso privativo ou a ocupacin dos bens de dominio pblico.

2.- Entndese que se encontran nos supostos previstos no pargrafo anterior as actividades excludas do mbito de aplicacin da directiva 2006/123/CE e, en consecuencia, todas aquelas que non resulten encadrables no mbito desta ordenanza.

   
  CAPTULO VI.- LICENZA DE OBRAS MENORES POR PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO E ACTUACINS COMUNICADAS  
 

Artigo 15.- Licenzas de obras menores por procedemento simplificado.

1.- O procedemento que regula esta ordenanza ser de aplicacin, a determinadas obras menores de escasa entidade tcnica das sinaladas no art. 195.3 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia, sen transcendencia urbanstica, que se detallan nos pargrafos seguintes e que non precisen autorizacin de ningn outro organismo.

2.- Obras de conservacin e mantemento das edificacins, sempre que estas non supoan en ningn caso aumento de volume e non conleven a modificacin de ningn elemento estrutural. A estes efectos as obras a tramitar por este procedemento sern as seguintes:

Fachadas:

- Pintura exterior

- Revestimentos e acabados de fachadas ou medianeiras

- Substitucin de elementos danados de fachadas (barandillas, molduras e similares).

- Reparacin ou substitucin de carpintera exterior da mesma dimensin, sen modificacin de ocos.

- Reparacins ordinarias en fachadas, includo substitucin de canalns e baixantes.

Obras interiores:

- Pintura interior dos edificios, renovacin ou reparacin de revestimentos interiores.

- Reparacin das instalacins de fontanera/saneamento/calefaccin, incluso substitucin de aparatos sanitarios.

- Reparacin de instalacins de electricidade.

- Reforma, reparacin, renovacin ou modificacin de revestimentos interiores, incluso alicatados.

- Cambio ou substitucin de carpintera interior.

- Reparacin ou substitucin de pavimentos e teitos.

- Trasdosado de paramentos destinados mellora do illamento (trmico, acstico, humidades,...).

Outras:

- Pavimentos ou soleiras de patios no interior de parcelas edificadas se a soleira non supera superficie edificada.

3.- As actuacins provisionais de catas, sondeos e prospeccins en terreos de dominio privado.

4.- Desbroce e limpeza de parcelas, axardinamento, pavimentos ou soleiras de patios no interior de parcelas edificadas se a soleira non supera a superficie edificada, beirarras perimetrais en terreos de dominio privado e sempre que non afecte a ningn servizo ou instalacin pblica nin a condutos xerais, nin se altere a rasante natural do terreo.

5.- Ocupacin da va publica con colectores e elementos auxiliares e complementarios das obras de construcin (andamios, vallas, plataformas mbiles, etc), sempre que vaia relacionada cunha actuacin comunicada, declarada ou cunha solicitude de licenza, ou cunha obra con licenza ou orde de execucin en vigor e coas sas condicins para o inicio das obras cumprimentadas.

Artigo 16.- Procedemento.

A tramitacin por procedemento simplificado axustarase ao seguinte procedemento:

1.- Deber presentarse a correspondente solicitude en modelo normalizado conforme Anexo IV e Anexo V, desta ordenanza, acompaando a documentacin correspondente indicada no mesmo.

2.- Unha vez presentada a dita solicitude coa documentacin correspondente, a oficina tcnica municipal do Concello comprobar a integridade dos documentos achegados, a sa suficiencia e a constatacin de que a obra menor pretendida pode tramitarse polo procedemento simplificado.

Cando a solicitude ou a documentacin anexa non estea completa, requirirase ao interesado para que a complete ou a subsane no prazo de 10 das. Se as obras non se corresponden coas indicadas no artigo anterior, continuarase a tramitacin polo procedemento ordinario.

Coa documentacin completa, no prazo de 10 das, emitirase informe municipal con proposta de denegacin motivada, ou de outorgamento da licenza coas condicins ou medidas que deber cumprir a actuacin solicitada.

Se no prazo de dez das hbiles, contados a partir do da seguinte presentacin da solicitude de licenza por procedemento simplificado, o Concello non dita resolucin ou non realiza notificacin requirindo documentacin, o interesado poder entender outorgada a licenza por silencio administrativo e poder iniciar os traballos obxecto da solicitude, sempre que a documentacin estea completa e se axuste s ordenanzas municipais e lexislacin urbanstica e sectorial aplicable.

En ningn caso podern entenderse adquiridas por silencio administrativo licenzas en contra da lexislacin ou do planeamento urbanstico que sexa de aplicacin, o que dar lugar a adopcin das medidas de reposicin da legalidade e a imposicin das sancins correspondentes.

3.- Nos supostos de ocupacin de va pblica, requirirase a emisin de informe da Polica Local antes da resolucin. O informe da Polica Local ser de carcter favorable ou desfavorable e indicar, no seu caso, as medidas ou observacins que estimen pertinentes respecto da seguridade viaria. Se a resolucin fose favorable, recibida a notificacin o interesado dar aviso Polica Local con 2 das de antelacin ocupacin efectiva da va pblica. No suposto de non recibir notificacin de resolucin ou requirimento documental, no prazo de 10 das, o interesado poder entender outorgada a autorizacin por silencio administrativo, sempre que a documentacin estea completa e se axuste s ordenanzas municipais e lexislacin urbanstica e sectorial aplicable. En calquera dos casos, deber practicar o aviso Polica Local coa antelacin indicada antes de ocupar a va pblica.

4.- O prazo mximo de execucin ser de 6 meses. Transcorrido dito prazo non podern continuar as obras sen solicitar prrroga da licenza ou presentar nova solicitude de licenza.

5.- Se a documentacin est completa e se axusta s ordenanzas municipais e lexislacin urbanstica e sectorial aplicable, ditarase resolucin confirmatoria da concesin da licenza. No caso de que presente deficientes ou desaxustes de escasa entidade subsanables coa imposicin de determinadas condicins, a resolucin poder ser favorable concesin coas condicins pertinentes, s que deber axustarse a actuacin. En caso contrario, a resolucin ser denegatoria da licenza solicitada

Se a actuacin estivese iniciada a denegacin determinar a paralizacin da mesma e os efectos conseguintes dunha obra sen licenza.

6.- En ningn caso, podern tramitarse por procedemento simplificado actuacins en edificacins ou construcins que requiren de intervencin ou autorizacin administrativa por parte dalgunha Administracin con competencias sectoriais (costas, patrimonio, augas, estradas, etc.).

Art. 17.- Comunicacin previa nas obras para a adaptacin dos establecementos comerciais e de prestacin de servizos.

1.- Non ser esixible licenza, nin sequera polo procedemento simplificado, para a realizacin das obras menores vencelladas ao acondicionamento dos locais comerciais e de prestacin de servizos sinalados no art. 4 desta ordenanza, bastando a presentacin dunha declaracin responsable xunto coa actividade ou servizo e achegando a documentacin esixible no modelo normalizado que figura anexo a esta ordenanza. Cando a entidade da obra revista a cualificacin de maior segundo a lexislacin urbanstica vixente, requirir a obtencin de licenza municipal de obras, previa a achega de proxecto tcnico.

2.- Sen prexuzo do anterior, con motivo da comprobacin polos Servizos Tcnicos Municipais do desenvolvemento da actividade e do cumprimento da normativa esixible, verificarase o axuste das obras ao ordenamento urbanstico vixente

   
  CAPTULO VII.- REXIME SANCIONADOR  
 

Artigo 18.- Infraccins e sancins.

1.- Teen a consideracin de infraccins administrativas as accins e omisins que vulneren as normas contidas na presente Ordenanza, as como a desobediencia dos mandatos e requirimentos da Administracin municipal ou dos seus axentes distados en aplicacin da mesma, en defecto de normativa sectorial especfica.

Por elo naqueles supostos que resulten recollidos pola Lei 13/2010, de comercio interior de Galicia, ou por outras normas sectoriais, ser de aplicacin o disposto na norma de superior xerarqua normativa.

2.- As infraccins clasifcanse en moi graves, graves e leves, de conformidade coa tipificacin establecida nos artigos seguintes.

Artigo 19.- Tipificacin das infraccins.

1.- Considranse infraccins moi graves:

a) A falsidade ou omisin de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento incorporada as solicitudes tramitadas nesta ordenanza.

b) Aquelas conductas infractoras que determinen especiais situacins de perigo ou grave risco para a seguridade e integridade fsica das persoas, ou para os bens.

c).- O incumprimento reiterado da orde de suspensin da actividade ou das medidas ordenadas para corrixir os efectos ou repoer ao estado anterior a actuacin infractora.

2.- Considranse infraccins graves:

a) O exercicio da actividade ou a modificacin substancial dos establecementos e das sas instalacins sen contar co correspondente ttulo habilitante que faculte para o inicio das obras, exercicio da actividade ou recoecemento de dereitos.

b) O exercicio da actividade incumprindo os requisitos esixidos na normativa vixente e que de maneira expresa relacinanse na comunicacin previa ou declaracin responsable.

c) O incumprimento da orde de suspensin da actividade.

d) O mal estado dos establecementos pblicos en materia de seguridade ou salubridade, incumprindo as esixencias normativas vixentes en cada momento.

e) Destinar os establecementos a actividades distintas s declaradas ou comunicadas Administracin.

f) O incumprimento das medidas correctoras establecidas, ou desatender o requirimento efectuado para a execucin das mesmas e, no seu caso, para retirada de elementos, materiais, ou reposicin ao estado anterior da actuacin infractora.

g) A ocupacin de dominio pblico, con andamios, contedores de escombros, valados, ou outros elementos, sen autorizacin, sen comunicacin previa ou declaracin responsable, ou excedendo o tempo autorizado ou previsto.

h) O incumprimento das condicins de seguridade que serviron de base apertura do establecemento ou inicio da actividade e non constitan infraccin moi grave, as como das condicins ou medidas indicadas para o exercicio da actividade na documentacin presentada ou que se tean sinalado mediante resolucin municipal ditada respecto da mesma.

3.- Considranse infraccins leves:

a) As accins ou omisins tipificadas como infraccins graves cando pola sa escasa significacin, transcendencia ou prexuzo ocasionado a terceiros, non deban ser cualificadas como tales.

b) Calquera incumprimento do establecido na presente ordenanza e nas leis e disposicins regulamentarias s que se remita, sempre que non estea tipificado como infraccin moi grave ou grave.

Artigo 20.- Persoas responsables.

1.- Son responsables das infraccins, atendendo as circunstancias concorrentes, os que realicen as condutas infractoras, e en particular:

a) promotores das obras

b) propietario dos terreos

c) titular das actividades ou encargados da sa explotacin tcnica e econmica

d) tcnicos redactores de proxectos ou documentacin tcnica e directores de obra

2.- As sancins que se lles impoan aos distintos suxeitos por unha mesma infraccin tern entre si carcter independente.

3.- No caso de extincin de persoas xurdicas poder esixirse subsidiariamente a responsabilidade aos administradores das mesmas.

4.- Cando os responsables das infraccins graves sexan tcnicos para cuxo exercicio profesional requiran de colexiacin, os feitos poranse en coecemento do correspondente colexio profesional para que adopte as medidas que considere procedentes.

5.- Cando con ocasin da tramitacin dos expedientes administrativos que se instran por infraccin urbanstica desprndanse indicios do carcter de ilcito penal dos feitos, o rgano instrutor do expediente porao en coecemento do Ministerio Fiscal aos efectos da esixencia da responsabilidades oportunas, suspendendo a tramitacin do expediente en tanto non recaia resolucin do Ministerio Fiscal ou resolucin xudicial firme.

Artigo 21.- Sancins.

1.- A comisin das infraccins tipificadas na presente Ordenanza conlevar, en defecto de normativa sectorial especfica, a imposicin das seguintes sancins:

a) Infraccins moi graves: multa de ata 3.000.

b) Infraccins graves: multa de ata 1.500 .

c) Infraccins leves: multa de 250 ata 750 .

2.- Para graduar as multas atenderase primordialmente a gravidade da materia, a entidade econmica dos feitos constitutivos da infraccin, a sa reiteracin por parte da persoa responsable e o grao de culpabilidade de cada un dos infractores.

Cando concorra algunha circunstancia agravante, a sancin imporase sempre na conta superior terceira parte de seu mximo. Se concorre algunha circunstancia atenuante e ningunha agravante, imporase na conta mnima.

3.- Ter a consideracin de circunstancia atenuante da responsabilidade a paralizacin das obras ou o cese na actividade ou uso, de modo voluntario, tras a inspeccin e a pertinente advertencia polo axente da autoridade, e como circunstancia agravante o incumprimento dos requirimentos efectuados pola Administracin para a paralizacin das obras ou actividades e a restauracin da orde urbanstica, a obstrucin funcin inspectora e aquelas outras que se determinen na normativa sectorial.

4.- Na fixacin das sancins de multa terase en conta que, en todo caso, o cumprimento da sancin non resulte mis beneficioso para a persoa infractora que o cumprimento das normas infrinxidas.

5.- O responsable da infraccin ter dereito a unha reducin do 50% da multa que deba impoerse no caso de recoecemento de responsabilidade e pago voluntario antes da resolucin do expediente nos termos do artigo 8 do regulamento do procedemento da potestade sancionadora, sempre que fose corrixida a conducta infractora.

Artigo 22.- Outras medidas

Sen prexuzo das sancins pecuniarias previstas, a comisin das infraccins tipificadas na presente Ordenanza poder conlevar as seguintes sancins accesorias:

a) Suspensin temporal das actividades e clausura temporal dos establecementos dun a tres meses para as infraccins graves, e de tres a seis meses para as infraccins moi graves.

b) Impedir definitivamente a actividade e ordenar a reposicin dos bens afectados ao estado anterior ao incumprimento de aquela.

c) A imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante o prazo de 6 meses para as infraccins moi graves e 3 meses para as graves.

Artigo 23.- Reincidencia e reiteracin.

1.- Considerarase que existe reincidencia cando se cometa no termo dun ano mis dunha infraccin da mesma natureza cando as tea sido declarado por resolucin firme.

2.- Entenderase que existe reiteracin nos casos en que se cometa mis dunha infraccin de distinta natureza no termo dun ano cando as tea sido declarado por resolucin firme.

Artigo 24.- Medidas provisionais.

1.- Podern adoptarse medidas de carcter provisional cando sexan necesarias para garantir a eficacia da resolucin que puidera recaer, as esixencias dos intereses xenerais, o bo fin do procedemento e o evitar o mantemento dos efectos da infraccin.

2.- As medidas provisorias podern consistir na clausura dos establecementos ou instalacins, a suspensin de actividades e suspensin de autorizacins, cuxa efectividade manterase ata que se acredite o cumprimento das condicins esixidas ou a subsanacin das deficiencias detectadas.

3.- O incumprimento das medidas ordenadas motivar a imposicin de multas coercitivas por importe de 500 a 1500 . Asemade podern adoptarse as medidas de execucin forzosa previstas nos artigos 93 e seguintes da Lei 30/92, de 26 de novembro, de rxime xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo comn.

Artigo 25.- Prescricin das infraccins e sancins e caducidade do procedemento.

Sern de aplicacin en defecto de normativa sectorial especfica, as normas xerais que regulan o procedemento administrativo sancionador coas especialidades aplicables as Entidades Locais, especificamente sern aplicables as disposicins do Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

Artigo 26.- Infraccins en materia de urbanismo e proteccin do medio rural.

As infraccins e sancins tipificadas na presente ordenanza entenderanse sen prexuzo das reguladas na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenacin Urbanstica e Proteccin do Medio Rural de Galicia ou en calquera outra norma sectorial que resulte de aplicacin e que recoeza competencia sancionadora ao Concello

   
  Disposicins  
 

Disposicin adicional primeira: Modelos normalizados.

1. Os correspondentes modelos de declaracin responsable e comunicacin de cambio de titularidade, manteranse permanentemente publicados e actualizados na pxina web municipal.

2. Os anexos que se incorporan a esta ordenanza podern ser adaptados, modificados ou ampliados por Resolucin da Alcalda ou rgano delegado.

Disposicin adicional segunda: Tramitacin electrnica.

O Concello, no prazo dun ano dende a regulacin do rexistro telemtico municipal, incorporar dous novos procedementos telemticos para as tramitacins previstas na presente ordenanza.

Disposicin adicional terceira. Obrigas tributarias.

As obrigas tributarias derivadas das actuacins que se autoricen polos procedementos aqu regulados rexeranse pola ordenanza fiscal correspondente.

Disposicin transitoria nica.

Os promotores dos expedientes que entrada en vigor da presente ordenanza se atopasen en tramitacin neste Concello, e se refiran a actividades suxeitas ao rxime de comunicacin previa ou declaracin responsable, podern acollerse a estes procedementos, presentando para elo a documentacin prevista na presente ordenanza.

Disposicin Final

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicado o texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Rxime Local.

   
  ANEXOS  
 

1.- Modelo de Comunicacin previa de actividade.

2.- Modelo de Declaracin responsable de actividade.

3.- Modelo de Certificacin tcnica do cumprimento da normativa de aplicacin.

4.- Modelo de Declaracin responsable para obras menores.

5.- Modelo de Declaracin responsable para ocupacin de va

missingmissing

missing

missing

missing

missing

missing

missing

missing

missing

missing

missing

missing

missing

missing

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios