Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Regulamento n R-7, Orgnico e de Funcionamento do Concello de San Sadurnio

Publicación provisional : 16-07-2013 BOP N 134 -- Publicación definitiva : 02-09-2013 BOP N 166
Redacción Aplicable desde 19-09-2013

Redacciones Redacciones
 - TTULO PRELIMINAR
 - TTULO I. ORGANIZACIN
 - TTULO II: COMPETENCIAS
 - Captulo I. Competencias dos rganos bsicos.
 - Captulo II. Competencias dos demais rganos bsicos.
 - Captulo III.- Competencias dos rganos complementarios.
 - Captulo IV.- Competencias dos restantes rganos do Concello.
 - TTULO III: FUNCIONAMENTO DOS RGANOS MUNICIPAIS COLEXIADOS
 - Captulo I.- Funcionamento do Pleno.
 - Captulo II: Funcionamento da Xunta de Goberno Local.
 - Captulo III.- Funcionamento doutros rganos colexiados.
 - TTULO IV: ESTATUTO DOS MEMBROS DA CORPORACIN
 - TTULO V. ESTATUTO DOS VECIOS E VECIAS
 - Disposicin transitoria. Normativa precedente.
 - Disposicins finais.
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  TTULO PRELIMINAR  
 

Artigo 1. Potestade.

O Concello de San Sadurnio promove, por medio do presente Regulamento, a sa organizacin interna e funcionamento, no exercicio da potestade regulamentaria e de auto-organizacin que recoece o artigo 4.1 a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local (LBRL).

Artigo 2. Regulacin orgnica.

As normas que contn este Regulamento orgnico e de funcionamento adaptan o disposto no Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das corporacins locais (en diante ROF), s peculiaridades do funcionamento do noso Concello e, no seu caso, completa aquilo non previsto na devandita disposicin.

En consecuencia, no non previsto na presente norma, ser de aplicacin o ROF. Nembargante, no caso de contradicin, ten preferencia o establecido neste Regulamento Orgnico Municipal.

Artigo 3. Prelacin de fontes.

A organizacin e o funcionamento dos rganos da Corporacin rxense polas seguintes normas:

a) A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local

b) A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administracin local de Galicia

c) O Regulamento orgnico da Corporacin

d) O regulamento que desenvolva nesta materia a Lei de administracin local de Galicia

e) O Regulamento de organizacin, funcionamento e rxime xurdico das entidades locais aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro

Artigo 4. Regulamentos complementarios.

O Pleno da Corporacin poder aprobar tanto os regulamentos dos rganos complementarios do Concello, coma os regulamentos de participacin cidad, que tern o carcter de complementarios deste Regulamento orgnico.

Os regulamentos complementarios requiren o mesmo qurum ca este, e aprobaranse por idntico procedemento.

   
  TTULO I. ORGANIZACIN  
 

Artigo 5. Dos rganos bsicos de decisin.

1.- A organizacin do Concello de San Sadurnio ten como rganos bsicos de decisin o Pleno do Concello, o Alcalde-Presidente ou Alcaldesa-Presidenta, a Xunta de Goberno Local, os Tenentes de Alcalde ou Alcaldesa e os Concelleiros e Concelleiras con delegacin.

2.- O Pleno do Concello constiteno o Alcalde ou Alcaldesa e todos os concelleiros e concelleiras elixidos nas eleccins municipais. Trtase do mximo rgano do Concello.

3.- A Xunta de Goberno Local, presidida polo Alcalde-Presidente ou Alcaldesa-Presidenta, estar integrada por un nmero de concelleiros e concelleiras non superior seu terzo legal, e que ser concretado pola Presidencia. Os seus membros son nomeados e separados libremente polo Alcalde ou Alcaldesa, dando conta Pleno do Concello.

4.- Os/As Tenentes de Alcalde ou Alcaldesa son nomeados e separados polo Alcalde ou Alcaldesa entre os concelleiros e concelleiras pertencentes Xunta de Goberno Local, dando conta Pleno para o seu coecemento, sen prexuzo da sa inmediata executividade.

5.- As Concelleiras e Concelleiros con delegacin son nomeados e separados libremente polo Alcalde ou Alcaldesa entre os membros da Corporacin.

Artigo 6. Dos demais rganos bsicos.

1.- Tamn un rgano bsico do Concello a Comisin Especial de Contas, prevista no artigo 116 da Lei reguladora das bases de rxime local.

2.- Esta comisin estar formada por un nmero mximo de cinco concelleiros e concelleiras, segundo estableza o Pleno. Os seus postos sern asignados s Grupos municipais segundo os seguintes criterios:

a) Todos os grupos polticos con representacin no Concello tern dereito a ter como mnimo un membro

b) Manterase a proporcionalidade ponderada que existe no Concello, consonte os resultados das eleccins municipais

c) Garantirase a maiora absoluta do Goberno municipal, sempre que a tea no Pleno, mesmo aplicando o voto de calidade do Alcalde ou Alcaldesa

Artigo 7. Dos rganos complementarios.

1.- Son rganos complementarios da organizacin do Concello a Comisin Informativade Asuntos do Pleno, a Xunta de Voceiros/as, as Comisins Especiais e as Comisins de Investigacin.

2.- As Comisins Informativas de Asuntos do Pleno estarn integradas pola Alcalda-Presidencia mis un representante por grupo poltico municipal, ags o Grupo mixto, no que participarn nas comisins todos os seus membros. Integraranse tamn neste rgano os concelleiros e concelleiras que tean a condicin de non adscritos.

3.- A Xunta de Voceiros/as estar formada polo Alcalde ou Alcaldesa e polos voceiros e voceiras dos Grupos municipais.

4.- As Comisins Especiais sern creadas por acordo do Pleno para o estudo de temas concretos de especial interese. A sa composicin ter en conta os criterios establecidos para a Comisin Especial de Contas.

5.- As Comisins de Investigacin crearanse por acordo do Pleno cando sexa precisa a investigacin dalgn asunto concreto de especial gravidade ou relevancia. A sa composicin ter en conta os criterios establecidos para a Comisin especial de contas.

Artigo 8. Dos restantes rganos do Concello.

1.- Son tamn rganos do Concello os Grupos municipais e os seus Voceiros ou Voceiras.

2.- parte dos rganos citados, o Concello poder dotarse doutros de carcter sectorial ou especfico, como pode acontecer cos consellos municipais relacionados coa lingua ou coa participacin vecial. Estes rganos sern regulados pola normativa relativa a cada materia.

3.- Os Grupos municipais poderanse formar polos concelleiros e concelleiras que resultasen electos en cada unha das candidaturas con representacin no Concello. hora da sa configuracin rexeranse polas seguintes indicacins:

a) O nmero mnimo dos seus membros ser de das persoas.

b) Os concelleiros e concelleiras que fosen elixidos en candidaturas que s tivesen un representante pasarn a integrar o Grupo mixto.

c) Os membros dunha mesma candidatura non podern formar mis ca un Grupo municipal.

d) Os concelleiros e concelleiras que non se integren no Grupo municipal da sa candidatura, ou que a abandonen, sern considerados non adscritos. A consideracin dun concelleiro ou concelleira como non adscrito/a non menoscabar, en ningn caso, os dereitos e obrigas que en canto a participacin na organizacin municipal corresponde a todo concelleiro e concelleira, de acordo co artigo 20 da Lei 7/1985 de bases do rxime local.

Singularmente, os concelleiros e concelleiras non adscritos tern o dereito de asistir s comisins informativas convocadas de acordo co previsto neste regulamento, e tern nelas dereito de voto.

Os membros da Corporacin que adquiran a sa condicin con posterioridade sesin constitutiva debern incorporarse grupo correspondente lista na que foran elixidos, ou, no seu caso, Grupo mixto.

4.- Os Voceiros e Voceiras, e no seu caso os seus suplentes, sern elixidos polos membros de cada Grupo municipal de entre as persoas que os compoen. No Grupo mixto poderase considerar a todos os seus membros como Voceiros ou Voceiras, repartndose os tempos de intervencin ou actuando un deles como portavoz conxunto, se as o decidiren.

5.- Os grupos polticos municipais constituiranse mediante escrito dirixido Presidente/a e subscrito por todas as persoas integrantes, que se presentar no Rexistro xeral do Concello dentro dos cinco das hbiles seguintes constitucin da Corporacin. Poder outorgarse por parte da Alcalda-Presidencia unha prrroga de tres das hbiles para tal efecto. Transcorrido ese novo prazo, de non constiturse en grupo, os concelleiros e concelleiras pasarn ao Grupo mixto. Da constitucin dos grupos polticos e dos seus integrantes e dos portavoces o Presidente/a dar conta Pleno na primeira sesin que se celebre.

6.- No mesmo escrito de constitucin farase constar a designacin de Voceiro ou Voceira do Grupo municipal, podndose designar unha persoa suplente. O Voceiro ou Voceira de cada Grupo ser a persoa encargada de intervir normalmente na deliberacin dos asuntos. Nembargante, poderase matizar que por razns das materias, se delegue a exposicin dos asuntos, votos particulares etc., a favor doutros membros do Grupo.

7.- As modificacins respecto s voceiros, voceiras ou suplentes sern efectivas desde a presentacin do escrito no Rexistro xeral. En consecuencia, na vindeira sesin plenaria que se celebre fixarase a toma de coecemento como punto da orde do da, logo da aprobacin da acta, se a houber. O Grupo mixto poder establecer unha quenda rotativa para o desempeo da funcin do Voceiro ou Voceira.

8.- Na medida das posibilidades funcionais da organizacin administrativa do Concello, poerase a disposicin dos grupos polticos municipais unha infraestrutura mnima de medios persoais e materiais, na Casa do Concello ou nun inmoble prximo pertencente ao Concello. Esta infraestrutura poder ser comn para todos os grupos polticos. Previa solicitude Alcalda, os grupos polticos municipais tern dereito ao uso dos locais municipais destinados a xuntanzas, sempre que estean dispoibles. Os mesmos dereitos asisten ao Grupo mixto, independentemente de cantos concelleiros e concelleiras o conformen, debendo os seus membros compartir os medios sa disposicin.

   
  TTULO II: COMPETENCIAS  
 

   
  Captulo I. Competencias dos rganos bsicos.  
 

O Pleno do Concello exerce as atribucins e competencias que lle confire a vixente lexislacin en materia de rxime local e demais normas pertinentes, as como cantas outras lle atriban as disposicins xerais ou sectoriais.

Artigo 10.- Das competencias do Alcalde ou Alcaldesa.

1.- O Alcalde-Presidente ou a Alcaldesa-Presidenta exerce as atribucins e competencias establecidas na lexislacin vixente, no presente regulamento, as como cantas outras lle correspondan de acordo coa lexislacin xeral e sectorial. Tamn asumir todas as competencias que non estean expresamente atribudas a outros rganos, podendo, nos casos legalmente establecidos, conferir delegacins xerais ou especficas na forma establecida na vixente lexislacin.

Corresponde ao Alcalde ou Alcaldesa a presidencia de todos os rganos municipais. Ags nos casos do Pleno e da Xunta de Goberno Local, poder delegar a presidencia dos demais rganos municipais.

Como Presidente ou Presidenta dos rganos colexiados, asegura o cumprimento das leis e a regularidade das deliberacins e votacins, podendo suspendelas por causa xustificada.

2.- Corresponde as mesmo ao Alcalde ou Alcaldesa o nomeamento dos concelleiros e concelleiras que integran a Xunta de Goberno Local e, entre eles, dos Tenentes de Alcalde ou Alcaldesa, dando conta, en ambos os dous casos, ao Pleno.

3.- O Alcalde ou Alcaldesa dar conta Corporacin en cada sesin ordinaria do Pleno das resolucins que adoptara despois da ltima sesin plenaria ordinaria, para que os concelleiros e concelleiras coezan o desenvolvemento das actuacins municipais, a efectos de control e fiscalizacin dos rganos de goberno, segundo o previsto no artigo 22.2 a) da Lei 7/1985.

4.- No caso de ausencia, enfermidade ou impedimento, as funcins do Alcalde ou Alcaldesa non podern ser asumidas polo Tenente de Alcalde a quen corresponda sen antes ter expresa delegacin, segundo o previsto no artigo 47 do ROF. A delegacin surtir efectos desde a data que dispoa o propio decreto e darase conta aos membros da Corporacin, a travs da comunicacin escrita Voceiro ou Voceira de cada grupo poltico e, no seu caso, s concelleiros e concelleiras non adscritos. Darase publicidade do decreto de delegacin a travs do taboleiro de anuncios.

5.- Malia o disposto no pargrafo anterior, cando o Alcalde ou Alcaldesa se ausente do termo municipal por mis de vinte e catro horas, sen ter confirmada a delegacin, ou cando por causa imprevista lle fose imposible outorgala, substituirao nas sas funcins o Tenente de Alcalde ou Alcaldesa a quen corresponda, dando conta resto da Corporacin a travs de comunicacin escrita s voceiros e voceiras dos grupos polticos e s concelleiros e concelleiras non adscritos. Darase publicidade da resolucin a travs do taboleiro de anuncios.

Artigo 11.- Das competencias da Xunta de Goberno Local.

1.- A Xunta de Goberno Local ter asignadas as seguintes atribucins:

a) A asistencia permanente ao Alcalde ou Alcaldesa no exercicio das sas atribucins

b) As atribucins que a Alcalda, de forma expresa, lle delegue dentro do establecido pola lexislacin vixente, sen prexuzo de que por razns de urxencia ou por necesidade da xestin municipal, poidan ser exercidas polo Alcalde ou Alcaldesa, dando conta Xunta de Goberno Local no menor tempo posible

c) As atribucins que o Pleno, de forma expresa, lle delegue dentro do establecido pola lexislacin vixente

d) En caso de urxencia, a Xunta de Goberno Local poder adoptar acordos sobre materias reservadas competencia do Pleno e que non esixan maiora absoluta, dando conta ao propio Pleno na primeira sesin ordinaria que se celebre para a sa ratificacin se procedese

2.- Os acordos da Xunta de Goberno Local, dentro da esfera da sa competencia e atribucins, son executivos e teen a mesma eficacia cs do Pleno.

Artigo 12.- Das competencias dos Tenentes de Alcalde ou Alcaldesa.

Os Tenentes de Alcalde ou Alcaldesa exercen as delegacins que lles confira o Alcalde ou Alcaldesa, e asumen a sa substitucin, pola orde do seu nomeamento, no caso de vacante, ausencia, enfermidade ou impedimento de calquera orde.

Artigo 13.- Das competencias dos Concelleiros delegados ou Concelleiras delegadas.

1.- O Alcalde ou Alcaldesa, nos termos previstos na Lei 7/1985, poder delegar nos Concelleiros ou Concelleiras o exercicio das sas atribucins.

2.- A delegacin ser efectiva desde o momento da notificacin persoal ao Concelleiro delegado ou Concelleira delegada. Os documentos que deban asinar os Concelleiros delegados ou Concelleiras delegadas no exercicio da sa delegacin deixarn constancia da data de aprobacin e do nmero de decreto no que recibiron a dita delegacin.

   
  Captulo II. Competencias dos demais rganos bsicos.  
 

Artigo 14.- Das competencias da Comisin Especial de Contas.

Dentro das atribucins como Comisin Especial de Contas correspndelle:

a) O exame e o informe das contas anuais e dos orzamentos municipais

b) Calquera asunto de ndole econmica que a Presidencia ou a Xunta de Goberno Local sometan ao seu ditame

   
  Captulo III.- Competencias dos rganos complementarios.  
 

Artigo 15.- Das competencias da Comisin Informativade Asuntos do Pleno.

Dentro das atribucins como Comisin Informativa correspndelle o ditame sobre calquera asunto que deba de ser sometido decisin do Pleno. Exceptanse do seu coecemento as actas das sesins, os asuntos declarados de urxencia e as cuestins de mero trmite non susceptibles de produciren deliberacin.

Artigo 16.- Das competencias da Xunta de Voceiros e Voceiras.

1.- A Xunta de Voceiros e Voceiras reunirase, logo da sa convocatoria por parte do Alcalde ou Alcaldesa, cando sexa necesario para estudar cales poden ser as lias xerais de actuacin en temas determinados de interese municipal.

2.- A Xunta tamn poder ser convocada polo Alcalde ou Alcaldesa antes da formacin da orde do da para a convocatoria dun Pleno.

Artigo 17.- Das competencias das Comisins Especiais.

As Comisins Especiais estudarn e debatern exclusivamente sobre os asuntos para os que foron creadas. Como resultado do seu traballo podern elevar propostas de resolucin ao rgano competente para a sa resolucin.

Artigo 18.- Das competencias das Comisins de Investigacin.

As Comisins de Investigacin estudarn e investigarn exclusivamente sobre os asuntos para os que foron creadas. Como resultado do seu traballo podern elevar propostas de resolucin ao rgano competente para a sa resolucin.

   
  Captulo IV.- Competencias dos restantes rganos do Concello.  
 

Artigo 19.- Das competencias dos Grupos municipais.

Os Grupos municipais son rganos de fixacin de postura dos seus membros. Os Grupos elixen e separan libremente aos seus voceiros e voceiras comunicando Pleno calquera variacin, sen prexuzo da sa inmediata executividade.

Artigo 20.- Das competencias dos Voceiros e Voceiras.

Os Voceiros e Voceiras interveen nos debates en nome do seu Grupo e expresan a motivacin e vontade daquel. Forman, co Alcalde ou Alcaldesa a Xunta de voceiros e voceiras.

   
  TTULO III: FUNCIONAMENTO DOS RGANOS MUNICIPAIS COLEXIADOS  
 

   
  Captulo I.- Funcionamento do Pleno.  
 

Artigo 21.- Da periodicidade das sesins.

1.- O Pleno renese con carcter ordinario unha vez cada dous meses, o primeiro sbado de cada mes impar do ano, ags que sexa festivo, que se trasladar para o sbado seguinte. A data concreta de celebracin seralle comunicada s Voceiros e Voceiras con cinco das naturais de antelacin celebracin da Comisin informativa correspondente.

2.- Celebrar sesins extraordinarias cando sexan convocadas de acordo co previsto na lexislacin vixente.

3.- Poder, as mesmo, celebrar sesins extraordinarias de urxencia por causa debidamente xustificada, tendo que ser ratificada a urxencia polo propio Pleno.

Artigo 22.- Da convocatoria das sesins.

1.- Correspndelle ao Alcalde ou Alcaldesa convocar todas as sesins do Pleno, ags cando perante a solicitude de sesin extraordinaria efectuada por, polo menos, a cuarta parte do nmero legal de membros da Corporacin, a Presidencia non a convocara no prazo de 15 das. Neste caso o Pleno extraordinario ficar automaticamente convocado s doce horas do dcimo da hbil seguinte ao de finalizacin do dito prazo de 15 das, o cal ser notificado pola/o Secretaria/o da Corporacin a todos os membros da mesma ao da seguinte da finalizacin dese prazo.

2.- As sesins ordinarias e extraordinarias debern ser convocadas cunha antelacin mnima de dous das hbiles.

3.- As sesins de urxencia debern ser convocadas coa antelacin mnima necesaria para garantir a asistencia de todos os concelleiros e concelleiras, ags que circunstancias especialsimas o impidan.

4.- convocatoria das sesins do Pleno, as como das Comisins informativas, acompaarselle a orde do da compresiva coa suficiente descricin dos asuntos que se han tratar.

5.- Xunto orde do da, no momento da convocatoria, ficar a disposicin dos membros da Corporacin toda a documentacin dos asuntos que deba servir de base para o debate e, no seu caso, votacin. A posta a disposicin da documentacin realizarase desde o mesmo da da convocatoria na Secretara da Corporacin.

6.- A notificacin da convocatoria das sesins do Pleno, as como das Comisins informativas, poder realizarse por medios telemticos que deixen acreditada a sa prctica. Para este fin, todos os concelleiros e concelleiras da Corporacin debern facilitarlle Secretara un enderezo electrnico.

7.- A convocatoria para unha sesin ordinaria ou extraordinaria dar lugar apertura do correspondente expediente, no que deber constar:

a) A relacin de expedientes que a Secretara prepare e poa a disposicin da Alcalda ou Presidencia

b) A fixacin da orde do da polo Alcalde ou Alcaldesa

c) As copias das notificacins cursadas aos membros da Corporacin

d) A copia do anuncio do taboleiro de edictos do Concello

e) A minuta da acta

f) A copia dos oficios de revisin dos acordos adoptados nas Administracins do Estado e da Comunidade Autnoma

g) A publicacin dos acordos no taboleiro de edictos

8.- As convocatorias das sesins plenarias e sesins informativas podern recibirse (e en consecuencia entenderanse efectivamente notificadas) polo persoal disposto no seu caso polo Concello a disposicin dos Grupos polticos municipais, ben persoalmente, ben de xeito telemtico. Para que este persoal poida recibir as convocatorias debe ser expresamente autorizado, e as se comunicar por escrito Secretara xeral, a travs do Rexistro xeral do Concello. No suposto de existir concelleiros ou concelleiras non adscritos, notificarselles no seu domicilio, sen prexuzo de que deban facilitar un enderezo para a notificacin telemtica, utilizndose este medio con carcter preferente.

9.- Para o exame dos expedientes, a documentacin poerase a disposicin dos concelleiros e concelleiras no saln de xuntas da Casa do Concello, ou noutro local municipal que se habilite para tal fin, desde o momento da convocatoria das Comisins informativas ata a sa celebracin, e desde a convocatoria do Pleno ata o momento da sa celebracin, no seguinte horario: desde as 09:00 ata as 14:00 horas, de luns a venres, e de 10:00 a 13:00 horas os sbados. Este horario axustarase ao dos funcionarios e funcionarias da Corporacin no caso que dispoan de xornada reducida. Os concelleiros e concelleiras tern dereito a examinar, e mesmo, a obter copias dos documentos que conformen os expedientes e cantos antecedentes se relacionen cos asuntos da orde do da.

Artigo 23.- Da constitucin do Pleno.

1.- Para a vlida constitucin do Pleno debern estar presentes como mnimo un terzo dos seus membros e nunca menos de tres.

2.- Debern estar presentes o Presidente/a e o Secretario/a, ou quen legalmente os substita.

3.- Se non se acadase o qurum necesario, a sesin entenderase convocada automaticamente para a mesma hora do segundo da posterior. De non acadarse de novo o qurum, quedar sen efecto a convocatoria.

Artigo 24.-Da unidade do acto.

1.- Toda sesin ha respectar o principio de unidade de acto, salvo circunstancias especiais extraordinarias.

2.- Procurarase que o Pleno remate no mesmo da en que comece. De rematar o da sen que finalizase a sesin, o Alcalde ou Alcaldesa poder levantala ou permitir a sa continuacin ata completar o estudo da orde do da. No caso de levantala, os asuntos non debatidos debern ser includos na orde do da da seguinte sesin.

3.- Durante o transcurso da sesin a Presidencia poder acordar, por se ou a proposta dalgn Voceiro ou Voceira, interrupcins para permitir a deliberacin dos Grupos por separado, ou para descanso nos debates.

Artigo 25.- Da publicidade das sesins.

1.- As sesins do Pleno da Corporacin sern pblicas. Soamente sern secretos, cando as se decida por maiora absoluta, o debate e a votacin dos asuntos que poidan afectar s dereitos fundamentais da cidadana a que se refire o artigo 18.1 da Constitucin.

2.- A convocatoria das sesins do Pleno porase en coecemento dos medios de comunicacin, anunciarase no taboleiro de edictos do Concello e tamn naqueles outros habilitados por todo o Concello como puntos de informacin.

3.- Unha vez rematada a sesin, o Alcalde ou Alcaldesa poder abrir unha rolda de intervencins por parte do pblico asistente, de conformidade co que dispoa o Regulamento de participacin vecial.

4.- As mesmo, cando algunhas das asociacins ou entidades constitudas para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos vecios e vecias desexen efectuar unha exposicin ante o Pleno en relacin con algn punto da orde do da no que intervieron na sa tramitacin administrativa como interesados, debern solicitarllo por escrito Presidencia con 24 horas de antelacin ao comezo da sesin. Coa autorizacin da Alcalda, e a travs dun nico representante, podern expoer o seu parecer durante un tempo mximo de cinco minutos, sempre con anterioridade lectura, debate e votacin da proposta includa na orde do da.

5.- Todas as intervencins, xa foren por parte dos membros de Corporacin, as como por parte dos representantes das entidades ou do pblico xeral, sern recollidas na acta do Pleno.

6.- As actas das sesins do Pleno exporanse no taboleiro de edictos do Concello por un prazo de quince das, e ser publicadas na pxina web municipal, unha vez sexan aprobadas. Igualmente as actas aprobadas sern remitidas a todos os concelleiros e concelleiras, canda a convocatoria da sesin plenaria seguinte.

7.- As sesins do Pleno podern ser gravadas con medios audiovisuais, para a sa posterior edicin e difusin pblica.

Artigo 26.- Da orde da sesin.

1.- As sesins comezarn, no seu caso, coa aprobacin da acta ou actas anteriores.

2.- Os asuntos da orde do da debateranse e votaranse na orde en que se atopen nela.

3.- A Presidencia poder alterar a orde dos temas ou retirar un asunto cando para a sa aprobacin se esixa unha maiora especial e non puidese obterse no momento previsto inicialmente na orde do da.

4.- Calquera concelleiro ou concelleira poder pedir a retirada dalgn expediente includo na orde do da, ou solicitar que quede pendente para a prxima sesin plenaria. En ambos os dous casos, a peticin ser votada tras o debate antes da votacin sobre o fondo do asunto. Se a peticin acadase a maiora simple, non haber lugar a votar a proposta de acordo.

5.- Nas sesins ordinarias a orde do da ter das partes diferenciadas: a dispositiva e a de control. Est ltima incluir a comunicacin pola Alcalda dos decretos ditados dende a anterior sesin ordinaria, as como os rogos e preguntas.

6.- Nas sesins ordinarias, unha vez rematado o exame dos asuntos includos na orde do da, e antes de pasar parte de control, a Presidencia preguntar se algn Grupo poltico desexa someter consideracin do Pleno algn asunto que non estivese naquela e que non tea cabida no apartado de rogos e preguntas.

7.- No caso de asuntos non includos na orde do da que requiran informe preceptivo de Secretara ou Intervencin e non puidese ser emitido no acto, a persoa titular das ditas funcins deber solicitar da Presidencia que se aprace o estudo, ficando sobre a mesa ata a seguinte sesin plenaria.

Artigo 27.- Das actas anteriores.

1.- En caso de que non houbese obxeccins s borradores das actas das sesins anteriores consideraranse aprobadas. Se as houber, debateranse e decidiranse as rectificacins que procedan.

2.- En ningn caso poder cambiarse o fondo dos acordos adoptados, podendo s corrixirse os erros materiais ou de feito.

Artigo 28.- Do tratamento de cada punto.

1.- A consideracin de cada punto comezar coa lectura ntegra ou en extracto da proposta ou proposicin de acordo.

2.- A peticin de calquera Grupo darase lectura ntegra s partes do expediente, informe ou ditame que se consideren convenientes.

Artigo 29.- Dos debates.

1.- Se ningun solicita o uso da palabra, o asunto someterase directamente a votacin.

2.- Se se promove o debate, as intervencins sern ordenadas pola Presidencia, de acordo coas seguintes regras:

a) O debate iniciarase coa exposicin e xustificacin da proposta, a cargo de quen a subscriba, en nome propio ou do colectivo ou rgano propoente

b) A continuacin os Grupos municipais disporn dunha quenda de tres minutos nos que podern debater sobre a proposta e, no seu caso, sobre as emendas presentadas. A orde de intervencin dos Grupos ser de maior nmero de membros a menor. No caso de igualdade en nmero de concelleiros e concelleiras, intervir antes quen tivese maior nmero de votos electorais.

c) Se algn Grupo o solicitar, procederase a unha segunda quenda de 2 minutos por Grupo, na mesma orde establecida.

d) Se no transcurso do debate algn Grupo presentase unha emenda in voce, o voceiro ou voceira do dito Grupo dispor de dous minutos para xustificala, podendo os restantes Grupos debatela en quendas de dous minutos, tomando remate a palabra o autor da emenda para ratificala, modificala ou retirala.

e) Rematadas as intervencins dos Grupos pecharase o debate cunha breve intervencin do poente quen ratificar ou modificar a sa proposta.

3.- S poder facerse uso da palabra, previa autorizacin da Presidencia.

4.- Durante o debate non se permitir ningunha intervencin para chamar orde ou cuestin, ags as da Presidencia.

5.- Se no transcurso do debate algn concelleiro ou concelleira se vise directamente aludido/a por unha intervencin poder solicitar da Presidencia unha quenda por alusins, que ser breve e concisa.

6.- En calquera momento do debate, e sen interromper a intervencin en curso, os concelleiros e concelleiras podern suscitar unha cuestin de orde indicando expresamente o precepto cal se acollen. A dita cuestin ser resolta pola Presidencia.

7.- Os funcionarios e funcionarias responsables de Secretara ou da Intervencin podern intervir cando fosen requiridos pola Presidencia por razns de asesoramento tcnico ou aclaracin de conceptos. Se no transcurso do debate entendesen que pode dubidarse da legalidade dalgunha proposta feita ou da sa repercusin orzamentaria, podern solicitar da Presidencia o uso da palabra para asesorar Corporacin.

8.- Nos debates sobre a aprobacin do Orzamento municipal e do Plan Xeral de Ordenacin Municipal, as quendas a que se refiren os pargrafos b) e c) do punto 2 deste artigo sern de dez e cinco minutos respectivamente.

Artigo 30.- Chamamento orde.

1.- A Presidencia chamar orde a calquera membro da Corporacin que:

a) Profira palabras ou conceptos ofensivos ao decoro da Corporacin ou dos seus membros, das institucins pblicas ou de calquera outra persoa ou entidade

b) Produza interrupcins ou de calquera outro xeito altere a orde da sesin

c) Pretenda facer uso da palabra sen que se lle concedese ou despois de serlle retirada

2.- Na segunda chamada orde a un mesmo concelleiro ou concelleira, a Presidencia advertiralle que de producirse unha terceira ordenar a sa expulsin do Pleno.

3.- No caso da terceira chamada orde a Presidencia ordenar persoa afectada que abandone o Saln de sesins, adoptando a tal fin as medidas necesarias.

Artigo 31.- Chamamento cuestin.

1.- A Presidencia poder chamar cuestin ao concelleiro ou concelleira que no transcurso do debate se afaste eventualmente do tema de que se trate e que centre a sa intervencin noutros temas diferentes do que se estuda.

2.- Se a persoa afectada non fixese caso do requirimento ou non xustificase axeitadamente a pertinencia da sa intervencin, ser advertida pola Presidencia que de continuar na sa actitude se lle retirar o uso da palabra.

Artigo 32.- Das votacins.

1.- Rematado o debate e antes de comezar a votacin, a Presidencia presentar de xeito claro e conciso os termos da votacin e o xeito de emitir o voto.

2.- Unha vez comezada a votacin non poder interromperse por ningn motivo. Durante a mesma a Presidencia non conceder o uso da palabra, e ningn concelleiro ou concelleira poder entrar ou sar do saln.

3.- Rematada unha votacin ordinaria a Presidencia declarar o acordado.

4.- Rematada unha votacin nominal, o Secretario ou Secretaria computar os sufraxios emitidos e anunciar en voz alta o seu resultado, tras o cal a Presidencia proclamar o acordo adoptado.

Artigo 33.- Da explicacin de voto.

Proclamado o acordo, podern solicitar unha quenda de palabra para explicar o sentido do seu Grupo, por tempo mximo de dous minutos:

a) Os Voceiros ou Voceiras dos Grupos que non interviran no debate

b) Os Voceiros ou Voceiras dos Grupos que tras o debate mudasen o sentido do seu voto

c) Os membros dun Grupo que votasen nun sentido diferente postura fixada polo seu propio Grupo e exposta polo seu Voceiro ou Voceira

Artigo 34.- Dos rogos.

1.- Darase lectura s rogos presentados por escrito antes da sesin. A persoa autora poder explicar o seu contido durante dous minutos, podendo a Presidencia ou o Concelleiro ou Concelleira con delegacin aludido darlle contestacin en igual tempo.

2.- O concelleiro ou concelleira que faga un rogo oralmente durante o Pleno dispor de dous minutos para formulalo, e a Presidencia ou o Concelleiro ou Concelleira con delegacin a quen corresponda ter outros dous minutos para lle dar resposta.

3.- En ningn caso a presentacin dun rogo dar lugar a debate ou intervencin doutros concelleiros ou concelleiras que non sexan quen o formula e o membro do Goberno que responda, ags en casos de alusins.

Artigo 35.- Das preguntas.

1.- Darase lectura s preguntas presentadas por escrito antes da sesin. A persoa autora poder explicar o seu contido durante dous minutos, podendo a Presidencia ou o concelleiro ou concelleira preguntados darlle contestacin en igual tempo. A continuacin, quen fixo a pregunta e a persoa preguntada podern intervir novamente por espazo de dous minutos cada un.

2.- O concelleiro ou concelleira que faga unha pregunta oralmente durante o Pleno dispor de dous minutos para formulala e a Presidencia ou o concelleiro ou concelleira a quen corresponda doutros dous para lle dar resposta. A continuacin, quen fixo a pregunta e a persoa preguntada podern intervir novamente por espazo de dous minutos cada un.

3.- En ningn caso a presentacin dunha pregunta dar lugar a debate ou intervencin doutros concelleiros ou concelleiras que non sexan quen a formula e o membro do Goberno que responda, ags en casos de alusins.

Artigo 36.- Do debate na eleccin do Alcalde ou Alcaldesa.

1.- Constituda a Corporacin como consecuencia da celebracin de eleccins municipais, os candidatos a Alcalde ou Alcaldesa disporn dunha quenda de oito minutos para expor o seu programa de goberno, intervindo por orde de maior a menor segundo o nmero de votos acadados nas eleccins.

2.- Rematadas as ditas intervencins, concederselle unha quenda de catro minutos a un voceiro ou voceira elixido ao efecto de cada unha das listas electorais que acadasen representacin no Concello.

3.- A Presidencia conceder de novo a palabra a cada un das persoas candidatas, pola orde establecida, por espazo de tres minutos, remate do cal se preceder votacin.

4.- Rematada a eleccin, o Alcalde ou Alcaldesa electo poder dirixirse s persoas presentes por un tempo de cinco minutos, e a continuacin farano os representantes dos demais grupos, por espazo de tres minutos, sen que estas intervencins poidan supor volver debate xa rematado.

Artigo 37.- Do debate na mocin de censura.

1.- Os Grupos polticos e os concelleiros e concelleiras podern exercer o seu dereito a presentar unha mocin de censura, consonte o procedemento establecido na normativa vixente.

2.- Durante o Pleno de debate da mocin de censura, a Presidencia, tras dar lectura ao contido da mocin, dar a palabra persoa candidata Alcalda proposto na mocin, quen, durante un tempo de cinco minutos, expor as causas da polas cales se presenta e cal o seu programa de goberno.

3.- A continuacin o Alcalde ou Alcaldesa dispor doutros cinco minutos para explicar a sa xestin e rebater, se o estimar oportuno, os motivos da mocin de censura.

4.- Intervirn, a seguir, os voceiros ou voceiras dos Grupos na orde establecida en quenda de tres minutos.

4.- A persoa candidata e o Alcalde ou Alcaldesa disporn dunha nova quenda de dous minutos, tras a cal os Grupos podern intervir de novo, durante dous minutos cada un.

5.- A persoa candidata e o Alcalde ou Alcaldesa tern dereito a unha ltima intervencin de dous minutos cada unha.

Artigo 38.- Do debate na cuestin de confianza.

1.- O Grupo de goberno e a Alcalda podern exercer o seu dereito a presentar unha mocin de confianza, consonte o procedemento establecido na normativa vixente.

2.- A sesin do debate da mocin de confianza comezar cunha intervencin do Alcalde ou Alcaldesa de oito minutos, na que expor os motivos da presentacin da cuestin e defender a sa xestin.

3.- Intervirn a continuacin os voceiros ou voceiras dos Grupos, segundo a orde establecida, por un tempo de cinco minutos cada un.

4.- A continuacin o Alcalde ou Alcaldesa intervir por un tempo mximo de catro minutos, seguido dunha nova quenda de tres minutos dos voceiros ou voceiras.

4.- Rematar o debate cunha ltima intervencin do Alcalde ou Alcaldesa, por un tempo de tres minutos, procedndose votacin.

5.- Rematada a votacin, poder haber unha quenda de explicacin de voto nos supostos establecidos no artigo 33.

Artigo 39.- Do debate sobre o estado do Concello.

1.- Unha vez ao ano celebrarase un Pleno extraordinario para debater sobre o estado do Concello.

2.- Previamente sa celebracin, a Alcalda remitir s Voceiros e Voceiras dos Grupos municipais unha comunicacin na que expor os puntos da xestin que quere destacar.

3.- O debate comezar cunha intervencin da Alcalda, dunha duracin mxima de dez minutos.

4.- Intervirn a continuacin os voceiros e voceiras dos Grupos, consonte a orde establecida, durante un tempo de oito minutos cada un.

5.- A Alcalda dispor dun tempo de oito minutos e a continuacin haber unha nova quenda de catro minutos para cada un dos voceiros e voceiras.

6.- A Presidencia rematar o debate cunha intervencin dun mximo de seis minutos.

7.- Rematado o debate, poderanse presentar rogos.

Artigo 40.- Do debate nas sesins de control.

1.- O debate comezar cunha intervencin dun dos concelleiros ou concelleiras que solicitase o control da Xunta de Goberno Local, do Alcalde ou Alcaldesa, ou dun Concelleiro ou Concelleira con delegacin, por espazo de cinco minutos, nos que expor os motivos polos cales solicitou o control, e far as preguntas que estime oportunas.

2.- O Alcalde ou Alcaldesa, o concelleiro ou concelleira, ou a persoa representante do Goberno do Concello daralle resposta por un tempo de cinco minutos.

3.- Intervirn a continuacin as persoas portavoces dos Grupos municipais, pola orde habitual, durante un tempo de cinco minutos cada un.

4.- Intervir novamente un representante dos solicitantes durante tres minutos, que seguir un novo tempo de tres minutos para a resposta da persoa interpelada.

   
  Captulo II: Funcionamento da Xunta de Goberno Local.  
 

Artigo 41.- Composicin.

1.- A Xunta de Goberno Local estar integrada polo Alcalde ou Alcaldesa, e ata tres concelleiros e concelleiras, que sern nomeados e separados libremente pola Alcalda, dando conta ao Pleno.

2.- A Xunta de Goberno Local estar asistida pola Secretara xeral da Corporacin, que ter que:

a) Recompilar do resto de departamentos municipais a informacin e documentacin dos asuntos que se vaian tratar e poela a disposicin dos membros da Xunta

b) Asesorar Xunta na toma de decisins, naqueles aspectos legais e orzamentarios que as o precisen

c) Levantar acta das deliberacins da Xunta

Artigo 42.- O rxime de funcionamento.

O rxime de funcionamento adaptarase ao seguinte:

a) As sesins da Xunta de Goberno Local celebraranse cando sexan convocadas pola Alcalda, podendo ser ordinarias, extraordinarias ou extraordinarias de urxencia

b) O Pleno da Corporacin establecer a periodicidade das sesins ordinarias da Xunta de Goberno Local

c) Ademais dos seus membros, podern asistir os concelleiros ou concelleiras, ou o persoal municipal ou externo que, pola natureza dos asuntos a tratar, sexan convocados ou invitados pola Alcalda

d) O Alcalde ou Alcaldesa ordenar o debate segundo o seu prudente criterio

e) Cando a Xunta de Goberno Local exerza competencias delegadas polo Pleno ser preceptivo o previo informe da Comisin Informativa

   
  Captulo III.- Funcionamento doutros rganos colexiados.  
 

Artigo 43.- Das Comisins informativas.

1.- A Comisin Informativa reunirase con carcter previo s Plenos para ditaminar os asuntos da sa orde do da e cando a convoque a Alcalda.

2.- O seu funcionamento adaptarase s seguintes particularidades:

a) Se ningun solicita o uso da palabra o asunto someterase directamente a votacin.

b) Se se promove debate, as intervencins sern ordenadas pola Presidencia de acordo coas seguintes regras:

1) Iniciarase coa exposicin e xustificacin da proposta a cargo de quen a subscriba, en nome propio ou do colectivo ou rgano propoente

2) A continuacin os Grupos municipais disporn dunha quenda de dous minutos nos que podern preguntar sobre a proposta e, no seu caso, sobre as emendas presentadas. A orde de intervencin dos Grupos ser de maior nmero de membros a menor. No caso de igualdade en nmero de concelleiros e concelleiras, intervir antes quen tivese maior nmero de votos electorais

3) Se no transcurso do debate algn grupo presentase unha emenda in voce, a persoa voceira do dito Grupo dispor de dous minutos para xustificala, podendo os restantes Grupos debatela en quendas de dous minutos, tomando ao remate a palabra a persoa autora da emenda para ratificala, modificala ou retirala

4) Rematadas as intervencins dos Grupos pecharase o debate cunha breve intervencin da persoa poente, quen ratificar ou modificar a sa proposta

c) S poder facerse uso da palabra previa autorizacin da Presidencia.

d) Durante o debate non se permitir ningunha intervencin, ags as da Presidencia para chamar orde ou cuestin.

e) Se no transcurso do debate algn concelleiro ou concelleira se vise directamente aludido por unha intervencin, poder solicitar da Presidencia unha quenda por alusins, que ser breve e concisa.

f) En calquera momento do debate, e sen interromper a intervencin en curso, os concelleiros e concelleiras podern suscitar unha cuestin de orde indicando expresamente o precepto ao cal se acollen. A dita cuestin ser resolta pola Presidencia.

g) Os funcionarios e funcionarias responsables de Secretara ou Intervencin podern intervir cando fosen requiridos pola Presidencia por razns de asesoramento tcnico ou aclaracin de conceptos. Se no transcurso do debate entendesen que pode dubidarse da legalidade dalgunha proposta feita ou da sa repercusin orzamentaria, podern solicitar da Presidencia o uso da palabra para asesorar corporacin.

h) Ser de aplicacin o establecido para o Pleno o relativo aos chamamentos orde e cuestin.

Artigo 44.- Da Xunta de Voceiros e Voceiras.

1.- A Xunta de Voceiros e Voceiras un rgano de consulta e negociacin poltica, sendo a sa misin a de asistir e asesorar Alcalda na sa condicin de Presidente/a da sesin do Pleno, naqueles asuntos que estime de interese corporativo.

2.- A Xunta estar composta polo Alcalde ou Alcaldesa, que a presidir, ou polo concelleiro ou concelleira en quen delegue, as como polos voceiros e voceiras ou os seus suplentes dos Grupos municipais constitudos

3.- A Xunta de Voceiros e Voceiras reunirase cando as o convoque a Alcalda, mediante decreto, que poder ser notificado por medios telemticos, telefonicamente ou por fax.

Artigo 45.- Do funcionamento das Comisins Especiais e de Investigacin.

1.- As Comisins Especiais e as de Investigacin adaptarn o seu funcionamento establecido para as Comisins Informativas, naquilo que lles sexa de aplicacin.

2.- O acordo de creacin das ditas comisins poder establecer as especialidades do seu funcionamento ou facultar aos seus membros para establecer as normas que as regulen.

Artigo 46.- Do funcionamento dos Grupos municipais.

Cada Grupo municipal establecer as normas do seu funcionamento interno.

   
  TTULO IV: ESTATUTO DOS MEMBROS DA CORPORACIN  
 

Artigo 47.- Do dereito de participacin.

1.- Todos os membros da Corporacin teen o dereito e o deber de asistir con voz e voto s sesin do Pleno e dos demais rganos colexiados aos que pertenzan.

2.- Os membros da Corporacin podern presentar no Rexistro de entradas do Concello, por se ou polos seus voceiros ou voceiras, mocins ou propostas que se incluirn na orde do da da seguinte sesin ordinaria plenaria que se celebre. Do mesmo xeito, podern formular rogos ou preguntas por escrito.

Artigo 48.- Do dereito informacin.

1.- Todos os concelleiros e concelleiras teen dereito a obter da Alcalda canta informacin sexa necesaria para o desenvolvemento do seu labor.

2.- O dito dereito rexerase polas seguintes normas:

a) Os membros da Corporacin que ostenten delegacins tern acceso directo informacin propia das reas nas que exerzan competencias

b) A documentacin relativa aos asuntos includos na orde do da dunha sesin plenaria estarn a dispor dos concelleiros e concelleiras na Secretara do Concello dende o momento da convocatoria e ata a sa celebracin. Os concelleiros e concelleiras podern obter copia de cantos documentos estimen oportunos

c) Tern as mesmo dereito a obter dos funcionarios e funcionarias responsables cantos antecedentes dos asuntos a que se refire o pargrafo anterior, e fiquen no Concello, sen que sexa precisa autorizacin previa

d) Os acordos e as resolucins ditadas polos rganos de goberno do Concello tamn estarn a disposicin dos membros da Corporacin

e) Os membros da Corporacin tern acceso a todos os documentos e informacin de libre acceso para a cidadana

f) O resto da documentacin, ags a que estea afectada pola lexislacin de proteccin de datos persoais ou a que puidese afectar aos dereitos constitucionalmente protexidos das persoas, estar a dispor do membros da Corporacin, de acordo co seguinte procedemento:

- O acceso dos concelleiros e concelleiras s informacins solicitarase por escrito dirixido Alcalda, no que se especificarn os documentos ou expedientes obxecto deste pedimento

- A resolucin da dita peticin, que de ser negativa deber de ser motivada, farase no prazo mximo dos cinco das naturais seguintes ao da presentacin da solicitude

- De non producirse a dita resolucin, a autorizacin entenderase concedida, estando o persoal do Concello obrigados a facilitala

3.- A consulta e exame concreto dos expedientes, libros e documentacin en xeral rexerase polas seguintes normas:

a) Poderase realizar no arquivo ou na dependencia na que se atope a documentacin, ben mediante entrega dos orixinais ou de copia. O libramento de copias limitarase aos casos de acceso libre dos concelleiros e concelleiras informacin, ou aos que sexan expresamente autorizados pola Alcalda

b) En ningn caso a documentacin poder sar da Casa Consistorial ou das oficinas municipais

c) A consulta dos libros de actas e resolucin deber facerse na Secretara xeral.

d) O exame de expedientes sometidos a sesin poder facerse unicamente no lugar no que se encontren a partir da convocatoria

e) No caso de entrega do expediente a que se refire o apartado a), a persoa interesada deber asinar un acuse de recibo

4.- Os membros do Concello tern a obriga de gardar reserva en relacin coas informacins que se lle faciliten para facer posible o desenvolvemento das sas funcins, e especialmente das que sirvan de antecedentes para decisins anda non adoptadas, as como de evitar a reproducin da documentacin que lles sexa facilitada. Os concelleiros e concelleiras, no uso da informacin e da documentacin que tean acceso por razn do seu cargo, debern respectar os dereitos fundamentais das persoas, nomeadamente o dereito intimidade, e non divulgarn as actuacins municipais que excepcionalmente tean o carcter de secretas.

5.- Para evitar os custos e o dano medio ambiente que supn o exceso de copias, procurarase que toda a informacin sexa comunicada aos concelleiros e concelleiras interesados por correo electrnico ou calquera outra forma telemtica, ags no caso de vontade en contra expresa da persoa interesada.

6.- Non se establecern das e horas concretas para a consulta e a obtencin de documentacin, senn que se far da forma mis inmediata posible, co criterio da mxima transparencia e respecto as funcins e dereitos dos concelleiros e concelleiras. En todo caso a celeridade na entrega da documentacin estar supeditada ao funcionamento normal do Concello na atencin ao publico e na resolucin dos asuntos urxentes. Se unha utilizacin excesiva deste dereito dese lugar a unha perturbacin no normal funcionamento dos servizos municipais, a Alcalda poder adoptar as medidas oportunas para garantir o dito funcionamento, podendo denegar ou condicionar o exercicio do dereito informacin dos concelleiros e concelleiras por medio de resolucin motivada nos casos nos que dispoa a lei, dando conta Pleno na seguinte sesin ordinaria que se celebre.

7.- Os concelleiros e concelleiras non se podern servir do seu cargo para obter informacins ou documentos nos que soamente tean un interese persoal ou profesional. Tampouco podern usar ou permitir que outras persoas usen esa informacin ou documentacin para finalidades diferentes das derivadas do seu cargo.

Artigo 49.- Declaracin de bens e actividades.

1.- Os concelleiros e concelleiras estn obrigados a declararen:

a) Sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles xere ou lles poida xerar ingresos econmicos

b) Sobre os seus bens patrimoniais

2.- As das declaracins formularanse perante a Secretara da Corporacin consonte os modelos aprobados polo Pleno, e inscribiranse en senllas seccins do Rexistro de intereses do Concello.

3.- As declaracins dos concelleiros e concelleiras sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles poida xerar ingresos tern carcter pblico. s declaracins sobre bens patrimoniais soamente podern acceder as persoas que tean un interese lextimo.

4.- As declaracins dbense presentar antes da toma de posesin do cargo; as mesmo, tamn se debern presentar durante o mandato no caso de que se produza unha variacin patrimonial ou no exercicio de actividades privadas. Neste ltimo caso, o prazo para presentar a declaracin ser dun mes.

5.- Con motivo da finalizacin do mandato ou renuncia dos membros da Corporacin asemade deben presentar as declaracins de bens e actividades.

   
  TTULO V. ESTATUTO DOS VECIOS E VECIAS  
 

Artigo 50.- Da participacin dos vecios e vecias.

1.- Os vecios e vecias do Concello de San Sadurnio poden participar na actividade municipal por se propio ou a travs das organizacins veciais ou sectoriais que constitan, de acordo co previsto na lei e neste regulamento.

2.- Son dereitos bsicos dos vecios e vecias os de informacin, participacin e asociacin.

3.- En todo caso, este Regulamento non limita os dereitos dos vecios e vecias naqueles expedientes nos que intervean como persoas interesadas ou afectadas.

4.- O Concello promover a democracia participativa e a implicacin activa da cidadana na vida municipal. Nomeadamente, o Concello poder regular as iniciativas populares, as como a participacin cidad na definicin dos obxectivos e das actuacins recollidas nos orzamentos municipais.

Artigo 51.- Do dereito de informacin.

1.- Os vecios e vecias teen dereito a obter do Concello informacin veraz e completa sobre a actividade municipal e sobre os acordos e resolucins dos rganos municipais.

2.- Os vecios e vecias do Concello tern dereito a acceder aos expedientes e arquivos municipais nos termos que sinale a lexislacin vixente.

3.- Os Plenos do Concello sern pblicos, e as sas actas faranse pblicas no taboleiro de edictos e na pxina web municipal.

4.- O Concello crear e manter unha base de datos de correos electrnicos dos vecios e vecias que o soliciten exclusivamente para remitirlles informacin municipal de interese.

5.- O Concello manter e actualizar a pxina web institucional, na cal inserir aquela informacin que poida ser de interese xeral sobre o municipio, e promover que a cidadana faga uso das novas tecnoloxas para se informar sobre as polticas, os servizos e as actuacins municipais.

Artigo 52.- Da participacin dos vecios e vecias no Pleno.

1.- Cando unha entidade ou un vecio ou vecia formule unha proposta de actuacin municipal de interese xeral ou unha iniciativa popular, a Presidencia poder requirir a presenza da persoa autora ou representante na sesin do Pleno que corresponda, aos efectos de explicala e defendela antes de que o Pleno entre no debate do dito asunto.

2.- Ao remate dos Plenos a Presidencia abrir unha quenda de rogos e preguntas por parte do pblico asistente sesin, que versarn sobre temas concretos de interese municipal. Corresponde Presidencia ordenar e pechar a dita quenda.

Artigo 53.- Do dereito de asociacin.

1.- Os vecios e vecias podern constitur asociacins de mbito territorial ou sectorial para a sa participacin na actividade municipal e a defensa dos seus intereses.

2.- A pertenza s asociacins libre para os vecios e vecias, e o seu funcionamento ser democrtico e consonte normativa vixente.

Artigo 54.- Do rexistro das asociacins.

1.- O Concello pose un Rexistro municipal de asociacins, no que se inclen aquelas legalmente constitudas que as o solicitan.

2.- Establecerase regulamentariamente a documentacin que se precise para a inscricin das asociacins no rexistro.

Artigo 55.- Das relacins entre o Concello e o movemento asociativo.

1.- As relacins entre o Concello e o movemento asociativo establcense baixo os criterios de colaboracin, cooperacin e informacin mutua.

2.- O Concello, na medida das sas posibilidades, poder colaborar no financiamento das actividades das asociacins municipais cando desenvolvan actuacins que son de interese pblico.

Artigo 56.- Do uso de inmobles e locais.

1.- O Concello poder ceder o uso de inmobles da sa propiedade s asociacins de carcter territorial en cuxo mbito se encontren situados, mediante a sinatura do correspondente convenio.

2.- Igualmente, e dentro das sas posibilidades, o Concello facilitar locais municipais s asociacins de carcter sectorial que o soliciten.

3.- O uso destas instalacins poder ser compartido por varias asociacins cando a sa natureza o permita.

4.- O Concello reservarase o dereito de uso das ditas instalacins, de xeito coordinado coas asociacins s que estean adscritas.

Artigo 57.- Da participacin das asociacins nas sesins do Concello.

1.- As persoas representantes das asociacins podern ser invitadas a participar nas sesins das Comisins Informativas, aos efectos de escoitar o seu parecer ou recibiren o seu informe sobre un tema concreto que lles afecte.

2.- As entidades asociativas podern presentar para o seu debate no Pleno, iniciativas populares que recollan propostas de actuacin dentro do mbito municipal.

3.- Cando algunha asociacin queira efectuar unha exposicin ante o Pleno en relacin con algn punto da orde do da en cuxa tramitacin administrativa intervira como interesada, deber solicitalo Presidencia con vinte e catro horas de antelacin ao comezo da sesin. Coa autorizacin da Presidencia poder, con anterioridade ao debate da proposta includa na orde do da, expor o seu parecer durante un tempo mximo de cinco minutos e a travs dun nico representante.

Artigo 58.- Dos Consellos sectoriais.

1.- Cando as circunstancias o aconsellen, poderanse constitur Consellos sectoriais para canalizar a participacin das asociacins na vida municipal e coordinar a sa actividade.

2.- No acordo da sa creacin, o Pleno establecer a sa composicin, organizacin e mbito de actuacin.

3.- A sa presidencia corresponder a un membro da Corporacin, nomeado e separado libremente pola Alcalda.

   
  Disposicin transitoria. Normativa precedente.  
 

Os regulamentos e outras normas municipais aprobadas con anterioridade a este regulamento mantern a sa vixencia naquilo que non contradiga o recollido no presente documento.

No caso de seren modificadas, as normas afectadas pola alia anterior sufrirn o proceso indicado neste regulamento.

   
  Disposicins finais.  
 

Primeira.- Lexislacin supletoria.

No non previsto neste regulamento estarase ao establecido na lexislacin vixente e especialmente no Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, ou da normativa que o substita.

Segunda.- Vixencia.

O presente regulamento entrar en vigor unha vez cumpridos os requisitos previstos na Lei 7/1985, do 2 de abril, e se publique o seu texto de conformidade co artigo 70.2 do mesmo texto, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou expresa derrogacin.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamentodispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios