Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cambre - Ordenanza reguladora do uso dos locais municipais de ensaio musical

Publicación provisional : 10-06-2013 BOP N 109 -- Publicación definitiva : 29-07-2013 BOP N 142
Redacción Aplicable desde 14-08-2013

Redacciones Redacciones
 - Prembulo
 - Locais municipais de ensaio: disposicins xerais
 - Solicitudes: presentacin e valoracin
 - Autorizacins
 - Rxime sancionador
 - Disposicin final
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Prembulo  
 

O artigo 25 da Lei de bases de rxime local 7/1985, de 2 de abril, no seu apartado primeiro, faculta aos municipios a promover, para a xestin dos seus intereses e dentro das sas competencias, toda clase de actividades e prestar cantos servizos pblicos contriban a satisfacer as necesidades e aspiracins da comunidade vecial e, no seu apartado segundo, letra m), sinala que o municipio exercer, en todo caso, nos termos da lexislacin do Estado e das Comunidadesa Autnomas, actividades ou instalacins culturais ou deportivas, ocupacin do tempo libre e turismo.

Co obxectivo de fomentar a producin e creacin musical, especialmente da mocidade artista local, o Concello de Cambre pon a disposicin de instrumentistas, solistas, grupos ou agrupacins musicais de calquera estilo ou tendencia, dous locais de ensaio, un local de gravacin, un pequeno almacn, unha oficina, unha cabina de gravacin e un hall (sala de espera e distribuidor), sitos na urbanizacin da Barcala.

   
  Locais municipais de ensaio: disposicins xerais  
 

Artigo 1.- Descricin

1.1.- Os locais de ensaio son un espazo que o Concello de Cambre pon disposicin de solistas e grupos musicais formados por xente moza, para o ensaio e a prctica das artes musicais.

1.2.- Os locais de ensaio pertencen ao Concello de Cambre, que exercer as sas competencias a travs do departamento de xuventude, dado que os seus usuarios principais son a mocidade do municipio.

1.3.- O equipamento que conforma os locais de ensaio ocupa unha superficie de mis de 140 m2 e estn integrados polos seguintes locais:

- 2 locais de ensaio:

n1: 30,25 m2

n2: 22,25 m2

- 1 local de gravacin de 28,40 m2

- 1 pequeno almacn: 9,75 m2

- 1 oficina: 9,45 m2

- 1 cabina de gravacin: 6,45 m2

- hall, sala de espera e distribuidor: 35 m2

1.4.- Os locais de ensaio atpanse nun baixo no que hai outros locais municipais cos que comparten determinados servizos (baos, entrada principal, sala para xuntanzas, etc...), no seguinte enderezo: Ra Ro Barcs n 3 - semisotano, na urbanizacin da Barcala.

Artigo 2.- Funcin

A finalidade nica destes locais a de servir como local de ensaio de artes musicais.

Artigo 3.- Usuarios

3.1.- Poder utilizar estes locais a mocidade que, en solitario ou formando parte dun grupo musical, rena os seguintes requisitos:

3.1.1.- Requisitos que deber reunir o grupo musical:

- practicar as artes musicais

- contar, como mnimo, cun dos compoentes empadroado no Concello de Cambre

3.1.2.- Requisitos que deber reunir o solista:

- practicar as artes musicais

- estar empadroado no Concello de Cambre

3.2.- Os grupos musicais e solistas que non reunisen os anteriores requisitos podern utilizar estes locais nas horas que queden libres, segundo a puntuacin obtida conforme ao artigo 7 desta ordenanza.

Artigo 4.- Representantes e menores de idade

4.1.- Cada solista, no seu caso, ou grupo nomear un representante, maior de idade, que actuar como portavoz del e ser, ante o Concello de Cambre, o responsable do grupo ante calquera incidencia.

4.2.- Os solistas ou compoentes do grupo menores de idade contarn con autorizacin expresa dos seus titores legais para participar nas actividades que se desenvolvan nos locais.

Artigo 5.- Participacin na xestin

5.1.- Crease o COLE (comit organizador dos locais de ensaio), un rgano de participacin e corresponsabilidade nas actividades xuvens. A sa funcin principal ser canalizar a participacin dos grupos musicais, recollendo as sas propostas e suxestins con relacin aos locais de ensaio.

5.2.- O dito comit estar formado por:

- Alcalde ou concelleiro no que delegue, que presidir as xuntanzas.

- Os responsables do departamento de Xuventude ou funcionarios en quen deleguen.

- Un compoente de cada grupo.

- Solistas.

5.3.- O COLE reunirase, como mnimo, das veces ao ano, para dar conta aos grupos das valoracins das sas solicitudes e para que, confirmadas estas, escollan horario e da. Tamn se reunir cando sexa convocado polo alcalde ou concelleiro delegado ou a peticin de, polo menos, un 10% dos grupos e/ou solistas.

   
  Solicitudes: presentacin e valoracin  
 

Artigo 6.- Presentacin

6.1.- As solicitudes para o uso dos locais presentaranse conforme ao modelo que consta como anexo I e a elas achegarase a seguinte documentacin:

- Unha relacin dos compoentes do grupo, segundo o anexo II.

- Fotocopias dos DNIs de todos os compoentes do grupo.

- Volante de empadroamento do membro ou membros do grupo ou solista, empadroado ou empadroados en Cambre.

- Autorizacin dos titores legais dos solistas ou compoentes do grupo menores de idade, no seu caso, conforme ao modelo que se achega como anexo III, achegando fotocopia do DNI da persoa que autoriza.

6.2.- As solicitudes irn dirixidas ao seor alcalde ou concelleiro delegado e presentaranse no rexistro xeral municipal ou por calquera dos medios que se establecen no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

6.3.- O rgano competente poder requirir aos interesados para que emenden ou melloren a sa solicitude, achegando a documentacin que considere conveniente, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de rxime xurdico das adminsitracins pblicas e do procedemento administrativo comn.

Artigo 7.- Valoracin das solicitudes

7.1.- As solicitudes sern valoradas atendendo aos seguintes criterios:

1) Tern preferencia os grupos musicais que renan os requisitos establecidos no artigo 3 desta ordenanza, cuxas solicitudes se avaliarn polo departamento de xuventude conforme aos seguintes criterios:

- Empadroados (mximo 20 puntos):

De 91% a 100% dos compoentes do grupo empadroados: 20 puntos

De 81% a 90% dos compoentes do grupo empadroados: 18 puntos

De 71% a 80% dos compoentes do grupo empadroados: 16 puntos

De 61% a 70% dos compoentes do grupos empadroados:14 puntos

De 50% a 60% dos compoentes do grupo empadroados: 12 puntos

Un s membro do grupo empadroado: 10 puntos.

- Menores de 35 anos (mximo 10 puntos):

De 91% a 100% dos compoentes do grupo menores de trinta e cinco anos: 10 puntos.

De 81% a 90% dos compoentes do grupo menores de trinta e cinco anos: 8 puntos.

De 71% a 80% dos compoentes do grupo menores de trinta e cinco anos: 6 puntos.

De 61% a 70% dos compoentes do grupo menores de trinta e cinco anos: 4 puntos.

De 50% a 60% dos compoentes do grupo menores de trinta e cinco anos: 2 puntos.

- Media de idade (mximo 5 puntos):

Valorarase de 0 a 5 puntos, outorgndoselle 5 puntos ao grupo ou grupos, de existir empate, coa menor media de idade.

- Nmero de compoentes (mximo 5 puntos):

Valorarase de 0 a 5 puntos, outorgndoselle 5 puntos ao grupo ou grupos, de existir empate, con maior nmero de compoentes.

- No caso de empate resolverase mediante sorteo pblico.

2) Seguidamente, outorgarselle o uso aos solistas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 3.

Valorarase a idade de 0 a 10 puntos, outorgndoselle 10 puntos ao solista con menor idade.

No caso de empate resolverase mediante sorteo pblico.

3) Por ltimo, de existir horas libres, outorgarselle o uso a aqueles grupos e solistas que non cumpran os requisitos establecidos no artigo 3.

Dentro destes, primarn os grupos fronte aos solistas.

No caso dos grupos, valorarase:

a) De 0 a 10 puntos o nmero de compoentes empadroados no Concello de Cambre, outorgndoselle 10 puntos ao grupo ou grupos, de existir empate, con maior nmero de empadroados.

b) De 0 a 5 puntos a media de idade, outorgndolle 5 puntos ao grupo ou grupos, de existir empate, coa menor media de idade.

c) De 0 a 5 puntos o nmero de compoentes, outorgndoselle 5 puntos ao grupo ou grupos, de existir empate, con maior nmero.

d) En caso de empate, resolverase mediante sorteo pblico.

No caso dos solistas, tern preferencia os empadroados e, para o resto, resolverase por sorteo.

7.2.- Por esta orde, o uso dos locais ser autorizado segundo o establecido nos artigos seguintes, crendose unha lista de espera cos solicitantes que non obtean autorizacin.

   
  Autorizacins  
 

Artigo 8.- Caractersticas das autorizacins

8.1.- Necesariedade: O uso dos locais de ensaio, requirir da previa obtencin da correspondente autorizacin municipal, de acordo co procedemento previsto nesta ordenanza.

8.2.- Duracin limitada: As autorizacins tern unha duracin mxima, includas as prrrogas, de dous anos.

8.3.- nica: Requirirase unha autorizacin por cada grupo ou solista, sen prexuzo de que as solicitudes se resolvan no mesmo acto.

8.4.- Competencia: O outorgamento das autorizacins ser competencia do alcalde ou concelleiro delegado.

8.5.- Intransferibles: As autorizacins sern intransferibles, de conformidade co establecido, con carcter bsico, no artigo 92.2 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de patrimonio das administracins pblicas.

Artigo 9.- Outorgamento

9.1.- Para a entrada en funcionamento dos locais de ensaio, o alcalde ou concelleiro delegado aprobar, mediante resolucin publicada no taboleiro de anuncios, no BOP e na pxina web oficial deste concello, as bases da convocatoria que rexern o outorgamento das autorizacins de uso, de conformidade co establecido na presente ordenanza.

Para tal efecto, dende a ltima publicacin abrirase un prazo de presentacin de solicitudes de 15 das naturais, que sern avaliadas conforme ao establecido no artigo 7.

9.2.- Logo desta primeira adxudicacin, semestralmente, procederase revisin das autorizacins concedidas, tendo en conta as presentadas durante este perodo. Desta forma, elaborarase unha nova relacin de aspirantes coa puntuacin correspondente a cada un deles e, coa participacin do COLE, reestruturaranse os horarios.

9.3.- As autorizacins tern unha duracin de seis meses, prorrogables previa solicitude que achegar unha declaracin responsable conforme ao modelo que consta como anexo IV ata un mximo de dous anos.

As mesmo, tamn se prorrogar a inclusin na lista de espera por un perodo mximo de dous anos, previa solicitude que achegar unha declaracin responsable conforme ao modelo que consta como anexo IV.

9.4.- Na revisin semestral non se alterar a puntuacin acadada polos autorizados e polos includos na lista de espera, salvo que presenten novas solicitudes.

Artigo 10.-Contido

10.1.- De conformidade co disposto, con carcter bsico e supletorio respectivamente, nos artigos 84.1 e 92.7 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do patrimonio das administracins pblicas, ningun poder utilizar os locais de ensaio sen autorizacin previa e expresa, que conter, como mnimo, os seguintes extremos:

O rxime de uso do ben ou dereito (persoas autorizadas, das, horarios e perodos).

Liquidacin da taxa que corresponda, se fora o caso.

A garanta que hai que prestar, se o caso.

Compromiso de utilizar o ben segundo a sa natureza e de entregalo no estado no que se recibe.

O compromiso de previa obtencin sa costa de cantas licenzas e permisos requira o uso do ben ou actividade que hai que realizar sobre el.

A asuncin da responsabilidade derivada da ocupacin, con mencin, no seu caso, da obrigatoriedade de formalizar a oportuna pliza de seguro, aval bancario, ou outra garanta suficiente.

A aceptacin da revogacin unilateral, sen dereito a indemnizacins, por razns de interese pblico cando resulten incompatibles coas condicins xerais aprobadas con posterioridade, produzan danos no dominio pblico, impidan a sa utilizacin para actividades de maior interese pblico ou menoscaben o uso xeral.

A reserva por parte do concello cedente da facultade de inspeccionar o ben obxecto de autorizacin, para garantir que este usado de acordo cos termos da autorizacin.

O prazo e rxime de prrroga que, en todo caso, requirir a previa autorizacin.

As causas de extincin.

10.2.- A autorizacin condicionarase ao ingreso da taxa que corresponda, constitucin da fianza e presentacin da pliza de seguro de responsabilidade civil, no seu caso.

10.3.- Acreditado o anterior, farselle entrega ao representante das chaves para acceder aos locais, que ter a custodia e garda delas e ser responsable da sa perda. A chave resultar intransferible a outras persoas ou grupos e non poder facerse copia dela.

10.4.- Calquera outra actividade musical diferente dos ensaios musicais (presentacins, concertos, gravacins e similares) deber contar coa autorizacin expresa do alcalde ou concelleiro delegado e quedar subordinada aos ensaios programados.

Artigo 11.- Extincin das autorizacins

Sen prexuzo do disposto noutros artigos desta ordenanza e demais normativa aplicable, as autorizacins extinguiranse automaticamente polas seguintes causas:

1. Transcurso do prazo.

2. Renuncia expresa e escrita do titular.

3. Causas sobrevidas de interese pblico.

4. Falta de pagamento das exaccins correspondentes dentro do prazo fixado na correspondente ordenanza fiscal, se fora o caso.

5. Presentacin dunha nova solicitude.

6. Non usar os locais tendo horarios autorizados ou incumprir os horarios autorizados.

7. Como sancin accesoria.

Artigo 12.- Fin de uso e devolucin da fianza

Unha vez concludo o uso do local, o Concello de Cambre poder practicar cantas comprobacins considere oportunas para os efectos de constatar o cumprimento das obrigas dos usuarios.

Unha vez comprobado o cumprimento das obrigas establecidas nesta ordenanza, as como a inexistencia de danos e perdas nos inmobles e mobles cedidos, e a non comisin de ningunha infraccin, o responsable do departamento de xuventude emitir un informe ao respecto, propoendo ao rgano competente a devolucin da fianza que se tivese constitudo.

No caso de que o resultado da comprobacin fose desfavorable para os autorizados, o informe describir os incumprimentos ou infraccins que se tivesen cometido. Darase traslado dese informe ao autorizado, concedndoselle un prazo de dez das para alegacins, transcorrido o cal ditarase a correspondente resolucin polo rgano competente respecto da reposicin dos bens, concedndoselle un prazo para facelo.

En caso de incumprimento, incautarase a fianza constituda ata cubrir os danos causados e a sancin imposta, no seu caso.

Para o caso de que non se esixise fianza ou fose insuficiente, o concello poder levar a cabo as reparacins dos bens, mediante execucin subsidiaria por conta do autorizado. En caso de impago, e de conformidade co establecido no artigo 97 da Lei 30/1992, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, o importe dos gastos, danos e perdas, sancins e demais responsabilidades a que houber lugar esixirase mediante constrinximento sobre o patrimonio, segundo as normas reguladoras do procedemento recadatorio en va executiva, e cantos mecanismos permita a lexislacin ata a sa total satisfaccin.

Artigo 13.- Fianza

O Concello de Cambre poder esixir aos autorizados a constitucin dunha fianza en calquera das formas legalmente admitidas. A fianza, cun importe que se determinar atendendo superficie do inmoble, o seu equipamento, actividade a desenvolver, nmero de usuarios e continuidade de uso, responder do bo cumprimento das obrigas de uso e da restitucin, no seu caso, do inmoble ou mobles situados no seu interior, situacin anterior ao momento da cesin. As mesmo, garantir a indemnizacin dos danos e perdas, cando deban responder os usuarios dos que efectivamente se produzan, as como do pagamento das sancins que poidan impoerse en virtude da aplicacin da presente ordenanza.

Artigo 14.-Responsabilidade por danos

Os autorizados dos locais obxecto de utilizacin, respondern dos danos e perdas que polo seu dolo ou neglixencia se ocasionen neles.

Se fosen varios os grupos e/ou solistas autorizados e non se puidese identificar ao causante/s dos danos sufridos nos inmobles, respondern solidariamente do pagamento das indemnizacins que procedesen. No caso de que o importe desas indemnizacins se detraia das fianzas constitudas, reterase proporcionalmente, en funcin do nmero de grupos e/ou solistas que tean autorizado o uso do inmoble.

Os autorizados que non constituran fianza, e que deban responder solidariamente con outras asociacins s que si se lles esixise garanta, participarn na porcentaxe que lles correspondese achegando a suma en metlico.

No caso de que se causasen danos nos inmobles, producidos pola actuacin de persoas fsicas identificadas, ser responsable directo ante o Concello de Cambre o grupo a que pertenza o causante do dano, sen prexuzo da posibilidade que poida ter este de repetir.

Artigo 15.-Extravo de obxectos

O Concello de Cambre non se responsabilizar do extravo de dieiro ou doutros obxectos que se produza durante os tempos de uso dos inmobles polos usuarios. En todo caso, se os usuarios os trouxesen consigo, quedarn baixo a garda e responsabilidade exclusiva dos seus propietarios.

Funcionamento, horarios e libro de control dos locais

Artigo 16.- Funcionamento

16.1.- Unha vez dentro dos locais deber pecharse a porta de acceso a estes por cuestins de seguridade e control de persoas non autorizadas.

16.2.- O grupo da derradeira hora debe abandoar o local nun mximo de 15 minutos, unha vez rematado o seu tempo de ensaio.

Artigo 17.- Horarios

17.1.- Os horarios de uso dos locais irn dende as 09:00 horas ata as 00:00 horas, todos os das do ano, laborais ou festivos, e de luns a domingo.

17.2.- Na asignacin de horarios, cada grupo escoller, segundo a puntuacin acadada conforme ao artigo 7, un bloque de 3 horas semanais. Unha vez que todos os grupos escollan esas tres horas, podern volver escoller se precisan mis tempo de ensaio, sempre en bloques de tres horas.

Artigo 18.- Libro de control

Cada local contar cun libro de control onde cada grupo deber asinar a sa presenza, o estado en que atopou o local ou calquera incidencia que desexe destacar.

Deberes e dereitos

Artigo 19.- Obrigas e prohibicins para os autorizados

1. Respectar os horarios e das asignados. Os horarios de remate do ensaio son inflexibles, pois afectan ao grupo que ensaia a continuacin.

2. S poden entrar nos locais de ensaio os compoentes do grupo autorizados. Excepcionalmente, poder autorizarase a presenza de persoas alleas.

3. Manter un comportamento axeitado nas instalacins. Non se permite a celebracin de festas nin outros actos que non estean relacionados cos propios ensaios.

4. Cubrir o libro-folla de control ao que se refire o artigo 18.

5. Comunicar o antes posible ao departamento de Xuventude calquera incidencia provocada ou detectada nos locais.

6. Unha vez rematado o ensaio, recoller o material, desconectar todo da rede elctrica e deixar todo listo para a sa utilizacin polo seguinte grupo.

7. Manter limpos os locais, levando a cabo a limpeza bsica e deixando o local nas mesmas condicins no que se atopou.

8. Cada grupo ser responsable de repoer o material por eles danado ou aboar o seu importe integro.

9. Cada grupo designar a un compoente para asistir s accins formativas que puidera convocar o concello para a mellor utilizacin do equipamento existente nos locais de ensaio.

10. Non poden consumirse alimentos, bebidas alcohlicas, tabaco nin substancias ilegais.

Artigo 20.- Dereitos dos autorizados

1.- Utilizar os locais de ensaio conforme ao establecido na autorizacin.

2.- Participar na xestin dos locais, a travs do COLE.

3.- Desfrutar do equipamento existente nos locais de ensaio.

Artigo 21.- Deberes do concello

1.- Realizar o control adecuado dos locais de ensaio.

2.- Seguimento do libro de control.

3.- Mantemento, limpeza e conservacin dos locais.

4.- Xestionar e coordinar o uso dos locais.

5.- Canalizar a participacin dos grupos a traves do COLE

Artigo 22.- Dereitos do concello

1. Controlar e supervisar o uso dos locais.

2. Revogar unilateralmente o uso do local ou modificar as condicins de uso, sen dereito a indemnizacins, por razns de interese pblico cando resulten incompatibles coas condicins xerais aprobadas con posterioridade, produzan danos no dominio pblico, impidan a sa utilizacin para actividades de maior interese pblico ou menoscaben o uso xeral.

3. Esixir, de acordo coa programacin do concello, unha actuacin ao ano aos grupos que utilizan o local.

4. Realizar fotografas ou gravacins dos ensaios e actuacins dos grupos co fin de difundilas e utilizalas para memorias, difusin de actividades, utilizacin na pxina web e similares.

   
  Rxime sancionador  
 

Artigo 23.- A infraccin das obrigas e demais normas de obrigado cumprimento establecidas nesta ordenanza, sern obxecto dun procedemento sancionador nos termos do artigo 127 e seguintes da Lei 30/1992, de 26 de novembro, reguladora do rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn e do Regulamento sancionador de desenvolvemento da citada lei, aprobado por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto.

Artigo 24.- Infraccins

24.1.- Considerarase infraccin calquera incumprimento do estipulado na presente ordenanza e clasificaranse, de acordo co artigo 140 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, en moi graves, graves e leves.

24.2.- Tern a condicin de falta moi grave:

A reiteracin, por terceira vez, de faltas graves.

A perturbacin relevante da convivencia no local, que afecte de maneira grave, inmediata e directa tranquilidade ou ao exercicio de dereitos lextimos doutras personas, ao normal desenvolvemento de actividades de toda clase conformes coa normativa aplicable ou salubridade ou ornato pblicos, sempre que se trate de condutas non subsumibles nos tipos previstos no captulo IV da Lei 1/1992, de 21 de febreiro, de proteccin da seguridade cidad.

O impedimento do uso dun servizo pblico por outra ou otras personas con dereito sa utilizacin.

O impedimento ou a grave e relevante obstruccin ao normal funcionamento das actividades realizadas na instalacin.

Os actos de deterioramento grave e relevante de equipamentos, infraestruturas, instalacins ou elementos dun servizo pblico.

O impedimento do uso dun espazo pblico por outra ou outras personas con dereito sa utilizacin.

Os actos de deterioracin grave e relevante de espazos pblicos ou de calquera das sas instalacins e elementos, sean mobles ou inmobles, non derivados de alteracins da seguridade cidad.

24.3.- As demais infraccins clasificaranse en graves e leves, de acordo cos seguintes criterios:

A intensidade da perturbacin ocasionada na tranquilidade ou no pacfico exercicio dos dereitos doutras personas ou actividades.

A intensidade da perturbacin causada salubridade ou ornato pblicos.

A intensidade da perturbacin ocasionada no uso dun servizo ou dun espazo pblico por parte das personas con dereito a utilizalos.

A intensidade da perturbacin ocasionada no normal funcionamento dun servizo pblico.

A intensidade dos danos ocasionados aos equipamentos, infraestruturas, instalacins ou elementos dun servizo ou dun espazo pblico.

A reiteracin, por terceira vez, dunha infraccin leve ter a consideracin de grave.

Artigo 25.- Sancins

25.1.- De acordo co artigo 141 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, as multas por infraccin da presente ordenanza tern como lmite:

Infraccins leves: multa de ata 750 euros.

Infraccins graves: multa de ata 1.500 euros.

Infraccins moi graves: multa de ata 3.000 euros.

As mesmo, poder impoerse como sancin accesoria:

Infraccins leves: extincin da autorizacin.

Infraccins graves e moi graves: extincin da autorizacin e prohibicin de acceder ao local durante un perodo mximo de cinco anos a todos os compoentes do grupo ou solistas.

25.2.- Para a gradacin da sancin a aplicar teranse en conta as seguintes circunstancias:

A reiteracin de infraccins ou reincidencia.

A existencia de intencionalidade do infractor.

A transcendencia social dos feitos.

A gravidade e natureza dos danos ocasionados.

Artigo 26.- Prescricin das faltas

26.1.- As faltas prescribirn:

As leves aos 15 das.

As graves aos 30 das.

As moi graves aos 60 das.

26.2.- O prazo de prescricin comezar a contarse dende que a falta se comete e, unha vez iniciado o expediente, quedar paralizado o prazo de prescricin.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicado integramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

SOLICITUDE USO LOCAL MUNICIPAL DE ENSAIO MUSICAL DE CAMBRE

NOME DO GRUPO:

REPRESENTANTE:

DNI:

DATA NACEMENTO:

TLF1:

ENDEREZO:

TLF2:

CORREO ELECTRNICO:

N TOTAL DE MEMBROS:

ESTILO MUSICAL:

SOLICITA

- O uso do Local Municipal de Ensaio Musical, MANIFESTANDO que coece e acepta as normas de uso dos mesmos e comprometndome, como representante do grupo, a asumir as responsabilidades que puideran existir polo uso incorrecto do local ou do material existente.

Achgase como documentacin complementaria:

listado de compoentes do grupo (anexo II)

copia dos DNI de tdolos membros (acompaa ao anexo II)

volantes de empadroamento (acompaa ao anexo II)

historial do grupo ou dossier

NO CASO DE MENORES, ademais:

autorizacins nai/pai/titor (anexo III)

copia do DNI da persoa que autoriza ao menor

- Prrroga do uso o local

Achgase como documentacin complementaria:

Declaracin Responsable (anexo IV).

Ademais, os horarios e das preferentes para ensaiar son: (marcar de 1 a 7, por orde de prioridade)

Horarios

LUNS

MARTES

MRCORES

XOVES

VENRES

SABADO

DOMINGO

Sala 1

Sala 2

Sala 1

Sala 2

Sala 1

Sala 2

Sala 1

Sala 2

Sala 1

Sala 2

Sala 1

Sala 2

Sala 1

Sala 2

09,00 12,00

12,00 15,00

15,00 18,00

18,00 21,00

21,00 00,00

Cambre,................ de................................... de 20...........

O/A representante

Asdo.

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Cambre

ANEXO II

LISTADO DE COMPOENTES DO GRUPO

NOME DO GRUPO:

N.

Nome e apelidos

Tlf.

DNI

E/NE

Data nac.

Correo electrnico

AVISO IMPORTANTE: Non esquezas cumplimentalo dorso desta folla

Coecemos e aceptamos as normas de uso dos Locais Municipais de Ensaio Musical e comprometmonos, como membros do grupo, a asumir as responsabilidades que puideran existir polo uso incorrecto do local e/ou do material existente.

Sinatura de todos os membros

(poer o n de DNI debaixo da sinatura)

DOCUMENTACIN A ACOMPAAR:

- copia dos DNI de todos os membros

- volante de empadroamento de todos os membros (s vecios/as de Cambre)

ADVRTESELLE QUE:

1.En cumprimento da L.O. 15/1999, de Proteccin de Datos de Caracter Persoal, informmoslle que os datos persoais obtidos mediante a cumprimentacin desta folla, e a documentacin que poida achegar a ela, sern incorporados para o seu tratamento ao Ficheiro de Participantes de Actividades Xuvens do Concello de Cambre. A recollida e tramitacin dos seus datos teen coma finalidade realizar unha correcta xestin nas actividades nas que vostede participa, levar o rexistro de participantes nas actividades xuvens municipais e remitirlle informacin xuvenil do seu interese. Ademais, coma interesado/a, poder exercer os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin, polos motivos indicados na citada LO 15/1999, presentado a solicitude no rexistro do Concello de Cambre.

2.Nos locais municipais de ensaio musical poderan realizarse fotografas e/ou vdeos por parte do Concello para a elaboracin de memorias fotogrficas, exposicins e/ou para a divulgacin dos programas do Departamento de Xuventude do Concello de Cambre. No caso de que non permitas a utilizacin da ta imaxe, ou a dos menores ou incapacitados ao teu cargo, cos fins antes mencionados, deber deixar constancia mediante escrito presentado no rexistro xeral do Concello. No caso contrario, entendemos que expresamente autorizas a captacin da ta imaxe no sentido do disposto no artigo Segundo dos da Lei Orgnica 1/1982, de 5 de maio, de proteccin civil do dereito ao honor, intimidade persoal e familiar e propia imaxe.

ANEXO III

AUTORIZACINS COMPOENTES DO GRUPO MENORES DE IDADE

(debe acompaar copia do DNI da persoa que autoriza)

AUTORIZACIN PARA O USO DO LOCAL DE ENSAIO DE CAMBRE PARA MENORES DE IDADE

(por cada menor de idade do grupo)

Don/a.................................................................................................... con DNI......................................

telfono..............................., nai/pai/titor do/a menor

que forma parte do grupo musical.............................................. AUTORIZO a que participe nos ensaios do grupo musical do que forma parte, no Local Municipal de Ensaio Musical de Cambre, nas condicins, das e horarios que o Concello de Cambre determine, facndome RESPONSABLE dos posibles danos que puidera ocasionar.

........................................................................., ............... de............................................... de 20...........

Asdo. (pai, nai, titor)

ADVRTESELLE QUE:

1) En cumprimento da L.O. 15/1999, de Proteccin da Datos da Caracter Persoal, informmoslle que os datos persoais obtidos mediante a cumprimentacin desta folla, e a documentacin que poida achegar a ela, sern incorporados para o seu tratamento ao Ficheiro de Participantes de Actividades Xuvens do Concello de Cambre. A recollida e tramitacin do seus datos teen coma finalidade realizar unha correcta xestin nas actividades nas que vostede participa, levar o rexistro de participantes nas actividades xuvens municipais e remitirlle informacin xuvenil do seu interese. Ademais, coma interesado/a, poder exercer os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin, polos motivos indicados na citada LO 15/1999, presentado a solicitude no rexistro xeral do Concello de Cambre.

2) As mesmo, advrteselle que nos locais municipais de ensaio musical poderan realizarse fotografas e/ou vdeos por parte do Concello para a elaboracin de memorias fotogrficas, exposicins e/ou para a divulgacin dos programas do Departamento de Xuventude do Concello de Cambre. No caso de que non permitas a utilizacin da ta imaxe, ou a dos menores ou incapacitados teu cargo, cos fins antes mencionados, deber deixar constancia mediante escrito presentado no rexistro xeral do Concello. No caso contrario, entendemos que expresamente autorizas a captacin da ta imaxe no sentido dos disposto no artigo Segundo dos da Lei Orgnica 1/1982, do 5 de maio, de proteccin civil do dereito ao honor, intimidade persoal e familiar e propia imaxe.

ANEXO IV

DECLARACIN RESPONSABLE

USO LOCAIS MUNICIPAIS DE ENSAIO MUSICAL

NOME DO GRUPO:

REPRESENTANTE:

DNI:

DATA NACEMENTO:

TLF1:

ENDEREZO:

TLF2:

CORREO ELECTRONICO:

DECLARO RESPONSABLEMENTE

 Que os datos e requisitos que constan nos arquivos do Concello de Cambre, presentados na anterior solicitude para o uso de locais municipais de ensaio musical, non sufriron cambios que afecten puntuacin que se outorga segundo o artigo 7 da ordenanza reguladora do uso dos locais municipais de ensaio.

Cambre, ............. de................................... de 20.........

O/A representante

Asdo.

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Cambre

ADVRTESELLE QUE, de conformidade co disposto no apartado 4 do artigo 71.bis da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn, a inexactitude, falsidade ou omisin, de carcter esencial, en calquera dato, manifestacin ou documento que se achegue ou incorpore a unha declaracin responsable ou unha comunicacin previa, ou a non presentacin ante a Administracin competente de declaracin responsable ou comunicacin previa, determinar a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o momento en que se tea constancia de tales feitos, sen prexuzo das responsabilidades penais, civs ou administrativas a que houbese lugar.

Asemade, a resolucin da Administracin Pblica que declare tales circunstancias poder determinar a obriga dos interesado de restitur a situacin xurdica ao momento previo ao recoecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

 

 

 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

 

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

 

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

 

 

 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios