Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Somozas As - Ordenanza fiscal nm. 10, reguladora da taxa pola prestacin do servicio do subministro domiciliario de auga potable para usos domsticos e industriais

Publicación provisional : 09-11-1998 BOP N 257 -- Publicación definitiva : 30-12-1998 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 27-12-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Base impoible.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Devengo.
 - Artigo 9. Normas de xestin.
 - Artigo 10. Autorizacin do servicio.
 - Artigo 11. Gastos de conexin.
 - Artigo 12. Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 13. Corte da subministracin.
 - Artigo 14. Limitacins de consumo.
 - Artigo 15. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin adicional
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co previsto 15 a 19 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TR LRFL), este Concello establece a taxa polo subministro de auga potable para usos domsticos e industriais que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 da referida Lei.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Est constitudo pola activade municipal desenvolvida con motivo do abastecemento de auga potable a domicilio e do enganche na rede xeral.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuntes, as persoas fisicas ou xuridicas, e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiadas polos servicios a que se refire esta ordenanza.

2. Tern a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os propietarios das vivendas ou locais nos que se preste o servicio, os cales podern repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1. Sern responsables de forma solidaria das obrigas tributarias establecidas nesta ordenanza toda persoa causante ou colaboradora na realizacin da infraccin tributaria. Nos supostos de declaracin consolidada, tdalas sociedades integrantes do grupo sern responsables solidarias das infraccins cometidas neste rxime de tributacin.

2. Os copartcipes ou cotitulares das herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin e respondern de forma solidaria e en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas entidades.

3. Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria en caso de infraccins graves cometidas polas persoas xurdicas, os administradores daquelas que realicen os actos necesarios da sa incumbencia, para o cumprimento das obrigas tributarias infrinxidas, consentiran o incumprimento por quen dependan deles ou adopten acordos que fixesen posible as infraccins. As mesmo, tales administradores responderan de forma subsidiaria das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que cesaran nas sas actividades.

4. Os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, sern responsables subsidiarios cando por neglixencia ou mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigacins tributarias devengadas con anterioridade a ditas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 5. Base impoible.  
 

A base impoible do tributo estar constituida por:

a) Na subministracin de auga: os metros cbicos de auga consumido no inmoble onde est instalado o servicio.

b) No enganche rede xeral: o feito de conexin rede por cada local comercial, industria ou vivenda individual.

   
  Artigo 6. Cota tributaria.   redacciones
 

A cota tributaira desta taxa por subministracin ser a fixada na seguinte tarifa e dacordo cos seguintes usos:

Usos domsticos:

Usos non domsticos

A clasificacin destes usos farase atendendo ao establecido no artigo 6 do Decreto 136/2012 de 31 de maio da Consellera de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas pblicos de depuracin de augas residuais

Dentro dos usos non domsticos establcense os realizados por actividades empresariais sitas nas reas de desenvolvemento empresarial determinadas polo Concello ( parque empresarial e zona de Marbn); e outras actividades industriais desenvolvidas fora das areas empresariais antes sinaladas

Domsticos

Non domsticos

Outros concellos

Outras industrias

Actividad empresarial

Cuota servicio (/mes)

5,00

10,00

105,00

1.750,00

Bloque 0 - 15 m3/trim. (/m3)

0,15

Bloque 16 - 30 m3/trim. (/m3)

0,40

Bloque 31 - 45 m3/trim. (/m3)

0,65

Bloque > 45 m3/trim. (/m3)

1,00

Bloque 0 - 100 m3/trim. (/m3)

1,00

Bloque >100 m3/trim. (/m3)

1,70

Bloque 0 - 150 m3/trim. (/m3)

2,20

Bloque > 150 m3/trim. (/m3)

2,70

Subministro outros concellos (/m3)

0,55

Acometida a rede xeral

120,00

160,00

250,00

A estos prezos engadirselles o IVE vixente en cada momento.

 

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do TR LRFL, non se recoece beneficio tributario ningn, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Intemacionais ou vean previstos en normas con rango de Lei.

   
  Artigo 8. Devengo.  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribur no momento do comenzo da prestacin do servicio logo da correspondente solicitude ou desde que se utilice este sen ter obtido a correspondente licencia, debendo facerse o previo pagamento dos dereitos de enganche

   
  Artigo 9. Normas de xestin.  
 

1. O enganche na rede xeral de abastecemento de auga, ser solicitado de forma individual para cada vivenda ou local. A referida solicitude presentarase no rexistro xeral do Concello e cada usuario establecer un contador individual para a vivenda ou local que dote de servicio.

2. Na solicitude de enganche, os interesado farn consta-lo fin a que se destina a auga, coa advertencia que calquera infraccin ou aplicacin diferente da solicitada, ser sancionada cunha multa na conta que acorde o Concello, sen prexuzo de retirarlle a subministracin da auga.

3. Ningn abonado poder dispoer da auga para uso distinto do que lle sexa concedido, quedando prohibida a cesin gratuta ou a revenda de auga.

   
  Artigo 10. Autorizacin do servicio.  
 

A concesin do servicio outorgarase por resolucin da Alcalda, e quedar suxeito s disposicins da presente ordenanza e as que se fixen no regulamento do servicio e no correspondente contrato. Ser por tempo indefinido mentres que as partes non manifesten por escrito a sa vontade de rescindilo e se cumpran as condicins desta ordenanza.

   
  Artigo 11. Gastos de conexin.  
 

Tdalas obras necesarias para conduci-la auga desde a rede xeral ata a toma do abonado, sern de cargo deste, pero os traballos realizaranse baixo direccin dos tcnicos municipais e na forma que sinale o Concello. No caso de que a obra fose realizada por persoal municipal, formularase a correspondente conta de persoal e material a utilizar, procedndose liquidacin correspondente

   
  Artigo 12. Liquidacin e ingreso.  
 

Os dereitos de enganche liquidaranse no momento da concesin do servicio na forma establecida na correspondente resolucin.

A oficina do servicio practicar trimestralmente, ou no prazo que se acorde por resolucin da Alcalda, as liquidacins correspondentes consumo de auga e de conservacin de acometidas e contadores que se poern cobramento dos abonados por un prazo de 1 mes. Transcorrido este prazo, o Concello, logo da notificacin interesado, poder suspenderlle a subministracin da auga abonado que est en descuberto e retirarlle o servicio, causando baixa por falta de pagamento.

O cobramento farase preferentemente a travs de entidades bancarias colaboradoras, sen prexuzo de que a Administracin, en casos que o xustifiquen, poida establecer outra modalidade.

As dbedas non satisfeitas nos perodos citados esixiranse pola va de constrinximento, de acordo co establecido na Lei Xeral Tributaria e no Regulamento Xeral de Recadacin, computndose, no seu caso, como pagamentos a conta as cantidades pagadas fora de prazo.

   
  Artigo 13. Corte da subministracin.  
 

O Concello, mediante resolucin da Alcalda, poder corta-la subministracin de auga a un abonado cando este se negue entrada no domicilio para exame das instalacins, se proceda cesin gratuta ou onerosa a outra persoa, non realice o pagamento das cotas de consumo, exista rotura de precintos ou limitacins de consumo.

O corte de subministracin por falta de pago, levar implcito o pagamento de dereitos de nova acometida para proceder a novo enganche do servicio.

   
  Artigo 14. Limitacins de consumo.  
 

Se por motivos de escaseza de caudal, seca, reparacins e outras causas semellantes, o Concello tivera que suspende-la subministracin de forma parcial ou total, os abonados non tern dereito a reclamacin algunha, nin indemnizacin por danos ou perdas, entendndose neste sentido que a concesin se fai a ttulo de precario.

   
  Artigo 15. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias,as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e outras normas que resulten de aplicacin.

   
  Disposicin adicional  
 

As tarifas enumeradas no artigo 6 sern incrementadas anualmente no IPC.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 24 de novembro de 2004, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios