Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestacin de servizos deportivos municipais

Publicación provisional : 01-01-1970 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 01-01-1970 BOP N 00
Aplicable desde 07-11-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Concepto.
 - Artigo 2.- Obrigados pagamento.
 - Artigo 3.- Conta.
 - Artigo 3.- Conta.
 - Artigo 4.- Exencins e bonificacins.
 - Artigo 5.- Devengo, liquidacin e ingreso.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.- Concepto.  
 

No uso das facultados concedidas polos artigos 133.2 e 142 da CE e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto no artigo 24 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola prestacin de servizos deportivos municipais, que se rexer pola presente Ordenanza fiscal, atendendo s normas previsto no artigo 57 do citado RDL.

   
  Artigo 2.- Obrigados pagamento.  
 

Estn obrigados pagamento das taxas reguladas nesta Ordenanza as persoas ou entidade que utilicen as instalacins deportivas municipais ou sexan usuarias dos servizos deportivos abaixo citados.

   
  Artigo 3.- Conta.  
 

1. A conta das taxas reguladas nesta Ordenanza ser a fixada nas tarifas contidas no apartado seguinte para cada un dos distintos servizos ou actividades.

   
  Artigo 3.- Conta.  
 

1. A conta das taxas reguladas nesta Ordenanza ser a fixada nas tarifas contidas no apartado seguinte para cada un dos distintos servizos ou actividades.

2. Tarifas, (excepto piscina municipal climatizada):

a. Entrada piscina: 1,00 euros por persoa.

b. Abono mensual piscina: 10 euros por persoa.

c. Abono temporada piscina: 20 euros por persoa.

d. Abono familiar de temporada: 30 euros (ata 4 persoas pais e fillos)

e. Abono familiar de temporada, familia numerosa: 40 (+4 persoas)

f. Cursios natacin: 8 euros por persoa.

g. Utilizacin pavilln polideportivo: 8 euros/hora.

h. Liga ftbol-sala (inverno): 250 euros por equipo.

i. Escolas deportivas: 40 euros por persoa; 35 euros por persoa cando haxa mis dun membro da mesma familia; 30 euros por persoa cando haxa mis de dous membros da mesma familia.

j. Ximnasia de mantemento: 50 euros por persoa.

k. Campamentos: 60 euros por persoa; 55 euros por persoa cando haxa mis dun membro da mesma familia.

l. Ximnasia da 3 idade: 40 euros por persoa.

m. Utilizacin campo de ftbol de herba artificial de Cepelo: 50 euros/hora.

n. Utilizacin das pistas de tenis: 2 euros/hora.

3. Tarifas da piscina municipal climatizada

CONCEPTO

COTA 2013

CLIENTE

ABONADO

NON ABONADO

MATRCULA

Matrcula abonado

26,50

ABONO Tarimas mensuais

Abono familiar

33,00

Abonado individual adulto

26,50

Abonado individual adulto matinal

18,00

Colectivos desfavorecidos

19,50

Abonado xoven (menos de 18 anos),maiores de 65 e xubilados

19,50

ENTRADAS LIBRES

Entrada ADULTO

4,50

Entrada MAIORES 65 ANOS, XUBILADOS e MENORES DE 18

3,00

BONOS (1 MES DE VALIDEZ)

Bono 10 sesins ADULTO

27,00

Bono 10 sesins MAIORES 65 ANOS, XUBILADOS e MENORES DE 18

20,00

CURSOS NATACIN Tarifas mensuais

INFANTIL Curso 1 da por semana

6,70

12,00

INFANTIL Curso 2 das por semana

13,30

23,90

INFANTIL Curso 3 das por semana

21,20

39,00

ADULTO Curso 1 da por semana

8,00

15,00

ADULTO Curso 2 das por semana

15,90

27,00

ADULTO Curso 3 das por semana

23,90

41,00

BEBS un da a la semana

5,00

10,00

CURSOS SECO

1 da/semana (excepto Ioga e Contacto)

6,00

12,00

2 das/semana (excepto Ioga e Contacto)

12,00

23,00

3 das/semana (excepto Ioga e Contacto)

17,90

35,80

Mantemento 1 da/semana

5,40

10,70

Mantemento 2 das/semana

10,70

21,30

Ioga 2 das/semana

18,00

29,00

Contacto 2 das semana

18,00

29,00

   
  Artigo 4.- Exencins e bonificacins.  
 

1. Non estn suxeitos a esta taxa aquelas utilizacins correspondentes a competicins organizadas ou patrocinadas por iniciativa do Concello de Negreira.

2. A Xunta de Goberno Local poder conceder exencins ou bonificacins desta taxa no caso de utilizacin das instalacins para a celebracin de actos organizados con fins benficos.

As persoas ou entidades interesadas na obtencin da devandita exencin ou bonificacin debern solicitalas por escrito con anterioridade celebracin das actividades, acreditando abondo as circunstancias que concorran na sa pretensin.

   
  Artigo 5.- Devengo, liquidacin e ingreso.  
 

1. No caso xeral de utilizacin individualizada das instalacins deportivas municipais fundiranse nun s intre procedimental as fases de devengo, liquidacin e pago da taxa. Dito intre procedimental producirase cando a persoa manifeste a sa pretensin de utilizar as referidas instalacins.

2. No caso de solicitude por colectivos para a utilizacin nun momento posterior, o devengo e a liquidacin produciranse coa autorizacin da Alcalda. O pago, que se efectuar con anterioridade utilizacin efectiva, realizarase na Tesourera municipal.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor da seguinte o da sa ntegra publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios