Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - ORDENANZA FISCAL N 4, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS.

Publicación provisional : 21-12-2007 BOP N 293 -- Publicación definitiva : 21-12-2007 BOP N 293
Aplicable desde 13-12-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Normativa aplicable.
 - Artigo 2. Feito Impoible.
 - Artigo 3. Exencins.
 - Artigo 4. Base impoible, cota e devengo.
 - Artigo 5.- Bonificacins
 - Artigo 6.Xestin.
 - Artigo 7.Recadacin e inspeccin
 - Artigo 8. Infraccins e sancins tributarias.
 - Artigo 9. Comprobacin e investigacin.
 - Disposicin derradeira
 - ANEXO I
   
  Artigo 1. Normativa aplicable.  
 

O imposto construcins, instalacins e obras rexerase neste municipio:
a) Polas normas reguladoras do mesmo, contidas no Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais; e polas demais disposicins legais e regulamentarias que complementen e desenrolen dita Lei.
b) Pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2. Feito Impoible.  
 

1. Constite o feito impoible do imposto, a realizacin, dentro do termo municipal de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se lle esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, obtivrase ou non dita licencia sempre que a sa expedicin corresponda a este municipio.
2. Son construcins, instalacins e obras suxeitas ao imposto todas aquelas tal que a sa execucin implique a realizacin do feito impoible definido no apartado anterior e en particular as seguintes:
a) Obras de nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para a implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.
b) Obras de modificacin ou de reforma que afecten a estrutura en aspecto exterior ou a disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.
c) As obras provisionais
d) A construcin de vaos para a entrada e sada de vehculos das fincas na va pblica.
e) As construcins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou por empresas subministradoras de servizos pblicos, que correspondern tanto s obras necesarias para a apertura de calas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou beirarras, como as necesarias para a reposicin, reconstrucin ou arranxo do que puidera estragarse coas calas mencionadas.
f) Os movementos de terra tales como desmontes, explanacins, escavacins, terraplanados, salvo que estes actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.
g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e das vallas, estadas e estadaxes de precaucin.
h) A nova implantacin, ampliacin, modificacin, substitucin ou cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servizos pblicos, calquera que sexa o seu emprazamento.
i) Os usos ou instalacins de carcter provisional.
j) Instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou vallas que tean publicidade ou propaganda.
k) As instalacins subterrneas dedicadas aos aparcamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, aos servizos pblicos ou a calquera outro uso que se destine o subsolo.
l) A realizacin de calquera outra actuacin establecida polos plans de ordenacin ou polas ordenanzas que lle sexan aplicables como suxeitas a licencia municipal, sempre que se trate de construcins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 3. Exencins.  
 

Estn exentas de este imposto as construcins, instalacins e obras das que sexa dono o Estado, as Comunidades Autnomas ou as Entidades Locais que, estando suxeitas mesmo, vaian ser directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

   
  Artigo 4. Base impoible, cota e devengo.   redacciones
 

A base impoible de este imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, entendndose por tal, a estes efectos, o custo de execucin material de aquela tal e como se describe no anexo 1.
Non formarn parte da base o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas con ditas construcins, instalacins ou obras nin os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre o custo de execucin material.
A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame: 2,78.
O imposto devengarase no momento de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, anda cando non se houbera obtido a correspondente licencia

   
  Artigo 5.- Bonificacins   redacciones
 

1. Na contestacin que o Concello faga por escrito ao solicitante dunha licenza, sempre que a actuacin tea posibilidade de acceder a unha bonificacin, deber existir un recordatorio da citada bonificacin e das condicins da mesma.

Declarar de interese social as obras de construcin, ampliacin, reforma e conservacin, de explotacins gandeiras e agropecuarias no termo municipal de Ordes que cumpran coa normativa urbanstica e dispoan de licenza de apertura, previa tramitacin do expediente ambiental que corresponda. A dita bonificacin ser do 75% da cota e outorgarase, de ser o caso, previa solicitude por escrito do interesado, a cal deber presentarse previamente ao pago do ICIO por parte do interesado, e elevarase ao Pleno Corporativo, o cal decidir por maiora simple, sobre a sa concesin ou non.

A citada bonificacin levarase a cabo sobe as naves, rochos, ... etc. vinculados directamente explotacin, sen que en caso algn poida efectuarse a mesma sobre edificacins destinadas a vivenda ou outros usos non gandeiros ou agropecuarios.

En caso ningn se proceder aprobacin da citada bonificacin se a obra foi iniciada sen a oportuna licenza municipal, salvo no caso de legalizacin de explotacins preexistentes nos termos sinalados pola normativa vixente

2. Establcese unha bonificacin do 50% sobre as obras, construcins ou instalacins destinadas incorporacin de sistemas de aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar.

A presente bonificacin aplicarase s sobre a parte do presuposto de execucin que corresponda obra e/ou instalacin dos sistemas de aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar para autoconsumo. A aplicacin desta bonificacin condicinase a que se acredite que os colectores ou captadores dispoan da correspondente homologacin da Administracin competente, non concedndose en caso de que a implantacin dos sistemas sexa obrigatoria a tenor da normativa especfica na materia.

A estes efectos, xunto coa solicitude deber achegar o orzamento de execucin das ditas instalacins (en separata), un certificado asinado por tcnico competente e visado polo respectivo colexio profesional onde se recolla que a instalacin non obrigatoria pola normativa especfica na materia e a homologacin da Administracin competente.

3. Establcese unha bonificacin do 50% sobre a cota no caso de construcins, instalacins e obras que impliquen unha reforma no interior da vivenda para adecuala discapacidade de calquera persoa que resida habitualmente na mesma, alcanzando exclusivamente parte da cota correspondente s instalacins e obras destinadas estritamente a tal fin.

A estes efectos, xunto coa solicitude, deber achegar o orzamento de execucin das ditas instalacins (en separata) subscrito polo tcnico director das mesmas, certificado de discapacidade emitido pola Administracin competente e certificado de empadroamento da persoa para a que se adapta a vivenda.

A presente bonificacin s se aplicar no caso de reformas de vivendas xa existentes.

As bonificacins sinaladas nos pargrafos precedentes son compatibles entre si, aplicndose na orde na que figuran sinaladas e practicarase deducindo o importe ao que ascendan da cota resultante de deducir as que lle preceden.

   
  Artigo 6.Xestin.  
 

1. Cando se conceda a licencia preceptiva ou cando non se solicitara, concedera ou denegara a preceptiva licencia e se inicie ou realice a construcin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta, determinndose o custo de execucin material en funcin do informe tcnico municipal resultante da aplicacin dos mdulos contemplados no anexo a esta ordenanza. O pago da liquidacin provisional non implica ningn acto declarativo de dereito a favor do suxeito pasivo.
2. Cando se modifique o proxecto orixinario da construcin, instalacin ou obras que supoa un incremento do nmero de unidades dos ndices e mdulos, unha vez aceptada a modificacin pola administracin municipal, practicarase unha liquidacin complementaria.
3. Finalizada a construcin, instalacin ou obras, tendo en conta o custo real e efectivo destas, o concello previa a oportuna comprobacin administrativa, modificar no seu caso, a base impoible sinalada no pargrafo primeiro practicando a correspondente liquidacin definitiva, esixindo suxeito pasivo ou reintegrndolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
4. A determinacin da data de remate da construcin, instalacin ou obras determinarase por calquera medio de proba admisible en dereito, e en particular:
a) Obras de nova planta: certificado de fin de obra expedido polo tcnico director.
b) Nos restantes casos a partir da data de expedicin do certificado de fin de obra, faltando este, a data de finalizacin que o titular da licencia comunique Concello.
En defecto dos documentos anteriores, tomarase como data de remate a que conste no informe tcnico municipal previa comprobacin dos feitos acreditativos desta.
5. No caso de que non se execute a construcin, instalacin ou obras o suxeito pasivo ter dereito devolucin do ingresado previa renuncia expresa licencia concedida

   
  Artigo 7.Recadacin e inspeccin  
 

A recadacin e inspeccin do tributo realizarase de acordo co previsto na LXT , Regulamento Xeral de Recadacin, demais leis do Estado reguladoras da materia e disposicins ditadas para o seu desenrolo.

   
  Artigo 8. Infraccins e sancins tributarias.  
 

Para todo o relativo a cualificacin de infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 178 e seguintes da L.X.T.

   
  Artigo 9. Comprobacin e investigacin.  
 

A Administracin Municipal poder, por calquera dos medios previstos nos artigos 57 e 115 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, comprobar o valor dos elementos do feito impoible.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno do Concello de Ordes en sesin celebrada o 29 de outubro de 2007 comezar a aplicarse a partir do primeiro de xaneiro do ano dous mil oito, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXO I   redacciones
 

Estimacin do orzamento de execucin material de obras, instalacins e construcins, para aplicacin do imposto sobre construcins, instalacins e obras (ICIO).
Co fin de determinar o orzamento de execucin para aplicacin do imposto sobre construcins, instalacins e obras, estmase oportuno adoptalo procedemento de avaliacin establecido no manual para a estimacin simplificada dos presupostos de execucin material da edificacin do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), introducindo pequenas variacins para axustalo seu contido casustica do concello de Ordes.
1.- DEFINICINS.
Mb Mdulo bsico.
Mc Mdulo de construcin ou de referencia.
Ct Coeficiente de tipoloxa.
Cu Coeficiente de uso.
Mci Mdulo de construcin de acordo co destino predominante nela.
Si Superficie construda por uso de acordo co destino predominante nela.
Pmb Presuposto de execucin material segundo mdulos bsicos.
2.- MDULO BSICO.
Se establece un mdulo bsico (Mb) ou prezo en euros por cada metro cadrado de edificacin.
O seu valor ser fixado e actualizado periodicamente polo Concello en funcin dos datos coecidos, tanto de carcter oficial como do mercado da construcin e inmobiliario. No momento actual estmase en 520 euros/m
3.- MDULO DE CONSTRUCIN OU REFERENCIA (Mc).
O mdulo de construcin ou de referencia obtense aplicando a seguinte frmula:
Mc= Mb x Ct x Cu
4.- COEFICIENTE DE TIPOLOXA (Ct).
4.1.- En edificacins de nova planta e adicins.
1,20 Edificacin illada (catro fachadas). Vivenda unifamiliar. Sotos a partir do terceiro.
1,10 Agrupacin en fila. Sotos primeiro e segundo.
1,00 Edificio en quinteiro pechado. Edificacin aberta de vivenda colectiva.
4.2.- En obras de reforma e rehabilitacin.
1,20 Rehabilitacin total, inclundo a desmontaxe das fachadas.
1,00 Adecuacin interior de plantas baixas e entreplantas. Rehabilitacin integral conservando exclusivamente as fachadas.
0,65 Reforma interior de instalacins e acabados conservando a estrutura existente.
0,50 Reforma de elementos estruturais.
0,35 Rehabilitacin de fachadas. Substitucin de carpinteras e cerramentos (aplicada superficie da fachada).
0,30 Reforma de acabados interiores (sen afectar a elementos estruturais nin a instalacins)
0,08 Substitucin do material de cobertura.
0,02 Pintado de fachadas. Demolicins e derrubos.
4.3.- En obras no edificatorias.
1,00 Parcelas campings. Acondicionamento de terreos.
0,15 Cerramentos de parcelas de manpostera, formign, cantera ou similar.
0,10 Peches de zcalo, postes e arame.
0,04 Peches de postes e arame.
0,02 Tallos.
5.. COEFICIENTE DE USO (Cu)
1,60 Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis de cinco estrelas. Edificios bancarios.
1,50 Hospitais. Laboratorios. Igrexas.
1,40 Bibliotecas. Facultades e escolas universitarias. Hoteis de catro estrelas. Edificios penitenciarios. Terminais martimas e areas.
1,30 Clubs sociais. Cines. Centros de sade. Balnearios. Hoteis de tres estrelas. Salas de Festas. Discotecas. Colexios con residencia.
1,20 Casas da cultura. Casas consistoriais. Locais bancarios. Consultorios. Residencias da terceira idade. Apart-hoteis. Tanatorios. Centros de culto. Cuarteis. Matadoiros.
1,10 Vivendas. Hoteis de das estrelas. Residencias universitarias. Moteis.
1,00 Residencial VPO. Oficinas. Garderas. Centros docentes. Hoteis de unha estrela. Ambulatorios. Hostais-residencia. Restaurantes. Estacins de autobuses. Salas de exposicin. Piscinas cubertas.
0,90 Bares. Mercados.
0,80 Centros comerciais. Pavillns deportivos cubertos. Vestiarios. Bungalows. Servizos cmpings.
0,65 Edificios de aparcamentos. Locais comerciais.
0,50 Piscinas descubertas. Cemiterios.
0,40 Locais en planta baixa ou soto sen uso especfico. Garaxes e aparcamentos. Estacins de servizo.
0,35 Rochos. Prticos, soportais e terrazas abertas.
0,30 Almacns e naves industriais. Instalacins deportivas descubertas. Naves. Granxas. Alpendres, pendellos ou cubertos. Depsitos.
0,15 Acondicionamento de naves con obras mnimas.
0,10 Proxectos de urbanizacin (adscritos edificacin). Parcelas de cmpings.
0,05 Xardns. Pistas de terra e formign. Tratamento de espazos exteriores. Acondicionamento de terreos.
6.- PRESUPOSTO DE EXECUCIN MATERIAL SEGUNDO MDULOS BSICOS (Pmb).
O presuposto de execucin material segundo mdulos bsicos (Pmb), de todo tipo de construcin, instalacins e obras, poder obterse en funcin do mdulo de construcin e da superficie para cada uso, segundo a seguinte frmula:
PMb= ∑(Mci x Si)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios