Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - ORDENANZA FISCAL NM. 19 REGULADORA DA TAXA POR UTILIZAR AS INSTALACINS DEPORTIVAS E/OU CULTURAIS MUNICIPAIS E POR PRESTAR SERVIZOS DEPORTIVOS, CULTURAIS E TURSTICOS

Publicación provisional : 09-08-2012 BOP N 191 -- Publicación definitiva : 09-10-2012 BOP N 193
Redacción Aplicable desde 03-12-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Cota tributaria.
 - Artigo 6. Devengo e perodo impositivo.
 - Artigo 7. Normas de xestin e ingreso.
 - Artigo 8. Infraccins e sancins.
 - Disposicin derrogatoria.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Este Concello establece a taxa por utilizar as instalacins deportivas e/ou culturais municipais e por prestar servizos deportivos, culturais e tursticos que se rexern por esta ordenanza, de acordo co previsto nos artigos 57 e 20, epgrafes 1 e 4.o) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (en diante TRLRFL), e de conformidade co que dispoen os artigos 15 a 19 do citado texto legal.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a utilizacin das instalacins deportivas e/ou culturais municipais e a prestacin de servizos deportivos, culturais e tursticos especificados nas tarifas contidas no artigo 5 desta ordenanza.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo.  
 

Sern suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que se beneficien da utilizacin, dos servizos ou das actividades que constiten o feito impoible da taxa.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo tdalas persoas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria.

2. Os copartcipes ou cotitulares das entidades xurdicas ou econmicas a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, xeral tributaria, respondern solidariamente en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias nestas entidades.

3. Os administradores das persoas xurdicas que non fagan os actos da sa incumbencia para o cumprimento das obrigas tributarias daquelas respondern subsidiariamente das dbedas seguintes:

a) cando se cometa unha infraccin tributaria simple, do importe da sancin

b) cando se cometa unha infraccin tributaria grave, da totalidade da dbeda esixible

c) nos supostos de cese da actividade da sociedade, do importe das obrigas tributarias pendentes na data do cese

4. A responsabilidade esixirase en todo caso, nos termos e de acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. Cota tributaria.  
 

A conta da taxa determinarase aplicando as tarifas seguintes:

Epgrafe 1. Utilizacin dos pavillns polideportivos.

1.a. Aluguer para usar libremente os pavillns polideportivos:

Empadroados/as: 10,20 /hora.

Non empadroados/as: 15,30 /hora.

1.b. Aluguer para adestramentos de clubs ou entidades de equipos federados:

Rexistrados no Concello: 3,06 /hora.

Non rexistrados no Concello: 5,10 /hora.

1.c. Aluguer para a competicin federada de clubs ou entidades:

Rexistrados no Concello: sen cobrar a entrada: 3,06 /hora.

Cobrando a entrada: 5,10 /hora.

Non rexistrados no Concello: sen cobrar a entrada: 5,10 /hora.

cobrando a entrada: 8,16 /hora.

*O aluguer mensual ter unha bonificacin do 20% sobre as taxas anteriores.

1.d. Uso puntual das duchas pola actividade non realizada na instalacin:

Persoas, colectivos ou entidades empadroadas ou rexistradas no Concello:

Grupos de menos de 10 persoas: 15,30 /da.

Grupos de 10 a 19 persoas: 30,60 /da.

Grupos de 20 a 29 persoas: 51,00 /da.

Grupos de 30a 49 persoas: 76,50 /da.

Grupos de 50 a 99 persoas: 127,50 /da.

Grupos de 100 a 199 persoas: 255,00 /da.

Grupos de mis de 200 persoas: 408,00 /da.

Persoas, colectivos ou entidades non empadroadas ou non rexistradas no Concello: o dobre de cada categora anterior.

1.e. Pasar a noite na instalacin debido a actividade deportiva, cultural ou turstica organizada por entidades ou colectivos:

Rexistrados no Concello:

Grupos de 10 ou menos persoas: 30,60 /da.

Grupos de 10 a 19 persoas: 61,20 /da.

Grupos de 20 a 29 persoas: 91,80 /da.

Grupos de 30 a 49 persoas: 153,00 /da.

Grupos de 50 a 99 persoas: 306,00 /da.

Grupos de 100 a 199 persoas: 612,00 /da.

Grupos de mis de 200 persoas: 918,00 /da.

Non rexistrados no Concello: o dobre de cada categora anterior.

1.f. Estancia puntual na instalacin por entidades ou colectivos:

Rexistrados no Concello:

Grupos de 10 ou menos persoas: 10,20 /da.

Grupos de 10 a 19 persoas: 20,40 /da.

Grupos de 20 a 29 persoas: 30,60 /da.

Grupos de 30 a 49 persoas: 51,00 /da.

Grupos de 50 a 99 persoas: 102,00 /da.

Grupos de 100 a 199 persoas: 204,00 /da.

Grupos de mis de 200 persoas: 306,00 /da.

Non rexistrados no Concello: o dobre das categoras anteriores

1.g. Maratns deportivos organizados por entidades ou colectivos:

Rexistrados no Concello: 153,00 /da.

Non rexistrados no Concello: 306,00 /da.

1.h. Actos extraordinarios organizados por entidades ou colectivos, festivais ou espectculos de carcter profesional:

Rexistrados no Concello:

Sen cobrar a entrada: 51,00 /da.

Cobrando a entrada: 102,00 /da.

Non rexistrados no Concello:

Sen cobrar a entrada: 102,00 /da.

Cobrando a entrada: 408,00 /da.

1.i. Publicidade esttica nos pavillns polideportivos: 51,00 /ano por cada m2 de panel publicitario.

Epgrafe 2. Uso doutras instalacins culturais por entidades ou colectivos:

Rexistrados no Concello:

Sen nimo de lucro: 5,10 /hora.

Con nimo de lucro 10,20 /hora.

Non rexistrados no Concello: o dobre das categoras anteriores

Epgrafe 3. Escolas culturais e deportivas.

3.a. Inscricin nunha nica escola cultural ou deportiva:

25,50 /curso para os/as empadroados/as

35,70 /curso para os/as non empadroados/as

3.b. Por cada inscricin adicional noutra escola:

10,20 /curso para os/as empadroados/as

15,30 /curso para os/as non empadroados/as

*20% de bonificacin nos maiores de 70 anos e para segundos/as, terceiros/as irms/ns inscritos/as.

Epgrafe 4. Actividades para adultos/as.

4.a. Actividades dunha vez por semana:

Empadroados/as: 25,50 /curso.

Non empadroados: 35,70 /curso.

4.b. Actividade de das veces por semana:

Empadroados/as: 30,60 no mes de outubro e 30,60 no mes de febreiro

Non empadroados/as: 40,80 no mes de outubro e 40,80 no mes de febreiro

4.c. Actividade de tres ou mis veces por semana:

Empadroados/as: 35,70 no mes de outubro e 35,70 no mes de febreiro

Non empadroados/as: 45,90 no mes de outubro e 45,90 no mes de febreiro

4.d. Cursos de formacin:

Empadroados/as: de duracin menor a 15 horas: 10,20 /curso.

De duracin de 15 a 40 horas: 20,40 /curso

De duracin de 41 a 60 horas: 30,60 /curso

De duracin maior a 60 horas: 40,80 /curso

Non empadroados/as: o dobre

*O material necesario para os cursos ser costeado polo usuario/a.

Epgrafe 5. Sadas con uso de autobs

Empadroados/as: pagarn o 1,5% do presuposto total do transporte pola viaxe de ida e volta

Non empadroados/as: pagarn o 2% do presuposto total do transporte pola viaxe de ida e volta.

Epgrafe 6. Outras actividades.

6.a. Con despacho de billetes (actuacins ou eventos en interior ou auditorio).

Espectculo non profesional: 1,53 /entrada.

Espectculo profesional 3,06 /entrada.

6.b. Para aqueles/as usuarios/as que non estean inscritos/as nalgunha actividade anual (paralela ao curso escolar), pois senn sera gratuto, e realicen actividades que non estean reguladas anteriormente:

Empadroados/as: 1,02 /da, cun mximo de 10,20 por actividade.

Non empadroados/as: 2,04 /da, cun mximo de 20,40 por actividade.

* Aplicarase un 50% de desconto (non acumulable con outros) na tarifa total naqueles casos nos que se acredite que na unidade de convivencia familiar entran uns ingresos mensuais inferiores ao IPREM. Tal circunstancia ser avaliada polos Servizos Sociais do Concello, previa a correspondente achega de documentacin.

Non obstante o disposto no presente artigo e previa resolucin da Alcalda, o importe da taxa por utilizar as instalacins deportivas e/ou culturais municipais e por prestar servizos deportivos, culturais e tursticos ser 0,00 nos seguintes supostos:

1. Actos ou eventos que organice ou promova o Concello de Ponteceso.

2. As actividades das comunidades escolares dos centros docentes do Concello para actos propios da sa finalidade educativa.

3. Para celebrar campionatos escolares onde participen rapaces/zas escolarizados/as no Concello.

4. As competicins deportivas federadas, de base e do deporte en idade escolar.

   
  Artigo 6. Devengo e perodo impositivo.  
 

A taxa devengarase no momento no que se conceda a autorizacin de uso das instalacins deportivas ou no momento no que se preste o servizo correspondente.

   
  Artigo 7. Normas de xestin e ingreso.  
 

1. A obriga de pagamento da taxa nace dende que se inicie a utilizacin privativa das instalacins deportivas e/ou dende que se inicia a prestacin das actividades deportivas, culturais e/ou tursticas. Se ben o Concello poder esixir o depsito previo no momento de autorizar o uso das instalacins e/ou no momento da inscricin nas actividades deportivas, culturais e/ou tursticas.

2. Solicitarase por escrito a correspondente autorizacin, no caso da utilizacin das instalacins deportivas municipais. Coa solicitude haber que achegar o volante de empadroamento e resolveraa o alcalde. Na resolucin da solicitude de autorizacin de uso das instalacins deportivas municipais seguirase a orde que determine o Rexistro Xeral do Concello de Ponteceso.

3. As cantidades esixibles de conformidade coas tarifas autoliquidaranas os suxeitos pasivos. O ingreso realizarase en calquera das entidades bancarias colaboradoras.

4. O suxeito pasivo da taxa deber reintegrar o custo total dos gastos de reconstrucin e reparacin e o depsito previo do seu importe, cando a utilizacin privativa das instalacins deportivas leve aparellada a destrucin ou o seu deterioro.

O Concello ser indemnizado na conta igual ao valor dos bens destrudos ou ao importe do deterioro dos danados, se os danos foran irreparables.

5. Proceder a devolucin do importe correspondente, cando por causas non imputables ao suxeito pasivo, non se utilicen as instalacins ou se presten os servizos deportivos, culturais e/ou tursticos.

   
  Artigo 8. Infraccins e sancins.  
 

Estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable, ademais do previsto nesta ordenanza, en todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e sancins.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

Coa entrada en vigor desta ordenanza queda derrogada a anterior ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilizacin das instalacins deportivas, aprobada polo Pleno da Corporacin na sesin do 15 de novembro de 2001.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal aprobouna o Pleno da Corporacin na sesin celebrada o 30 de xullo de 2012, entrar en vigor ao da seguinte da publicacin do BOP da Corua e permanecer en vigor ata que se modifique ou se derrogue.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios