Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Aranga - ORDENANZA MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE ARANGA

Publicación provisional : 12-11-2013 BOP N 215 -- Publicación definitiva : 07-01-2014 BOP N 3
Redacción Aplicable desde 08-01-2014

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II.- DA PRESTACIN DO SERVIZO.
 - SECCIN 1.- DISPOSICINS COMNS.
 - SECCIN 2.- DA PRESTACIN DO SERVIZO.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
 - ANEXO I.BAREMO LIBRE CONCORRENCIA
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de Rxime Local (BOE n 80, do 3 de abril de 1985), establece no seu artigo 25.2 k) que os concellos exercern, en todo caso, competencias nos termos da lexislacin do Estado e das Comunicades Autnomas en materia de prestacin de servizos sociais e de promocin e reinsercin social.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondndolles, aos poderes pblicos, garantir este dereito, posibilitando as que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitucin Espaola.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu captulo II, o catlogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencins s persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que funcin dos servizos sociais comunitarios bsicos a xestin da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s Persoas en Situacin de Dependencia, as como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fxose necesario establecer un novo marco regulador de carcter bsico dos contidos, formas de prestacin e aspectos procedementais e organizativos de axuda no fogar de maneira que coa aprobacin da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carcter xeral para asegurar un nivel equitativo de atencin a todas as persoas que tian limitada a sa autonoma persoal.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7.b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoer dunhas normas de funcionamento, visadas polo rgano competente, en materia de autorizacin e inspeccin de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicins de prestacin e desenvolvemento dos servizos.

Coa aprobacin e publicacin do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar c fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira primeira do citado decreto.

Coa aprobacin e publicacin de Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira cuarta do citado decreto.

En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxneas nos tipos de atencin e os criterios de participacin econmica das persoas usuarias, o Concello de Aranga, de conformidade co marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria, e de autoorganizacin dentro da esfera das sas competencias, regula os requisitos e condicins da prestacin do servizo de axuda no fogar municipal, a travs da presente ordenanza.

   
  CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.- Obxecto.

obxecto desta ordenanza a regulacin do Servizos de Axuda no Fogar (SAF), xestionado polo Concello de Aranga.

Artigo 2. mbito de aplicacin.

O establecido nesta ordenanza de aplicacin ao Servizo de Axuda no Fogar que se xestiona no Concello de Aranga.

Artigo 3. Natureza, definicin e obxectivos do servizo.

1. O servizo de Axuda no Fogar un servizo pblico de carcter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencins s persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual.

2. O Servizo de Axuda no Fogar poder prestarse a calquera persoa ou unidade de convivencia para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

3. O Servizo de Axuda no Fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins en que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestructuracin familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual. Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio

c) Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social.

d) Retardar ou evitar a institucionalizacin.

e) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

f) Previr situacins de dependencia ou exclusin social

g) Apoiar e complementar a labor da familia en situacins de sobrecarga derivadas da atencin de persoas dependentes ou de crise familiar.

h) Favorecer a conciliacin da vida familiar e laboral.

Artigo 4. Contido do Servizo.

1. Consonte valoracin tcnica realizada en cada caso polos Servizos Sociais, no marco do Servizo de Axuda no Fogar podern prestarse os seguintes tipos de atencin de carcter bsico:

a) Atencins de Carcter Persoal na realizacin das tarefas bsicas da vida diaria, tales como:

I. Asistencia para levantarse e deitarse.

II. Apoio no coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

III. Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

IV. Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por facultativos.

V. Apoio para cambios posturais, mobilizacins e orientacin espazo-temporal.

VI. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

b) Atencins de carcter persoal na realizacin doutras actividades da vida diaria, tales como:

I. Acompaamento fra do fogar para acudir a consultas e/ou tratamentos

II. Apoio na realizacin de xestins necesarias e urxentes

c) Atencins das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

II. Compra de alimentos e outros produtos de uso comn.

III. Preparacin dos alimentos.

IV. Lavado e coidado das prendas de vestir.

V. Coidados bsicos da vivenda.

Este tipo de atencin poder ser facilitado en parte, se o caso, por programas especficos de lavandera ou alimentacin a domicilio.

a) Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, afectividade, convivencia e integracin na comunidade as como mellora da estruturacin familiar.

2. Con carcter complementario, o servizo de axuda no fogar poder incorporar, entre outros, os seguintes tipos de atencin:

a.) actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables.

b). Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

c). Adaptacins funcionais do fogar.

d). Servizo de podoloxa

e). Servizo de fisioterapia.

3. Ademais, podern integrarse dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e calidade de vida.

4. En todo caso, as atencins prestadas tern un carcter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se facilite e promova a sa autonoma.

5. En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

a). a realizacin de actividades domsticas, que non fosen incluidas no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

b). actuacins, que polo seu carcter sanitario, deban en todo caso, ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 5.- Persoas destinatarias.

1. O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia empadroadas no concello de Aranga, para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, as como fogares con menores en que se observe a necesidade dunha intervencin de carcter socioeducativo. Tamn poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social.

2. En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

Artigo 6.- Dereitos das persoas usuarias.

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen na lexislacin aplicable sobre servizos sociais e, se o caso, sobre procedemento administrativo comn, tern dereito:

1. A seren tratadas c respecto debido sa dignidade, intimidade e autonoma.

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicins de igualdade e non discriminacin.

3. A recibiren unha atencin individualizada e adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin determinadas en cada caso.

4. A recibiren unha informacin de xeito xil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacins do sistema galego de servizos sociais, as como a que sexan asistidas e orientadas nos trmites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que acte como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervencin.

6. A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo coa lexislacin vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

8. A coeceren a situacin do seu expediente.

9. A seren informadas, de xeito claro e preciso, sobre a intervencin prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoracin tcnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, as como a participar na toma de decisins que modifiquen o proceso de intervencin acordado.

10. calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestins persoa coordinadora do servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingsticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a prctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7.- Deberes das persoas usuarias.

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e, se o caso, na lexislacin vixente sobre o procedemento administrativo comn, tern os seguintes deberes:

1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2. Facilitar a informacin precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilizacin dos servizos, as como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignacin, modificacin, suspensin ou extincin das prestacins ou servizos.

3. Cumprir coas condicins do servizo, facilitando e colaborando na execucin das tarefas do persoal ao seu cargo e poendo sa disposicin, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

4. Colaborar c persoal encargado do seu caso, acudindo s entrevistas programadas, seguindo as orientacins e participando no desenvolvemento das actividades includas no servizo, centro ou programa en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5. Manter unha actitude positiva de colaboracin coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonoma persoal e insercin social.

6. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliacin e inspeccin do servizo.

7. Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que lles presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

8. A comunicar, con dez das de antelacin, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir ou dificultar a execucin dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

9. Participar no pagamento do servizo nos termos que se establezan na ordenanza municipal e nas normas reguladoras correspondentes que desenvolvan este servizo.

   
  CAPTULO II.- DA PRESTACIN DO SERVIZO.  
 

   
  SECCIN 1.- DISPOSICINS COMNS.  
 

Artigo 8.- Formas de Prestacin do Servizo.

O servizo pblico de axuda no fogar ser prestado polo Concello de Aranga ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades da contratacin da xestin de servizos pblicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector pblico, a travs de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 9.- Requisitos Especficos.

1. Existir un profesional de referencia, que actuar como coordinador/a do servizo e que deber estar en posesin dunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea de servizos sociais. No caso de que o nmero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal tcnico mnimo exixible ser de 0,02 profesionais en cmputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte tboa:

Nmero de persoas usuarias

Persoal tcnico mnimo

50 a 99

1 tcnico/a titulado/a a xornada completa

100 a 199

2 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

200 a 399

3 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponder un incremento dun tcnico/a titulado/a a xornada completa

2. O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar, que no caso de prestar axuda a persoas en situacin de dependencia valorada, debern estar en posesin do ttulo de formacin profesional de grao medio de atencin sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real Decreto 496/2003, do 2 de maio, ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade, ou o recoecido pola lexislacin vixente.

3. O seguimento da prestacin do servizo nos domicilios das persoas usuarias ser realizada polo persoal tcnico, sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mnimo, con carcter bimestral. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisin revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacins expresado no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

4. O Concello de Aranga abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

a) Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo.

b) Un proxecto de intervencin asinado polo tcnico/a responsable.

c) Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Aranga e a persoa usuaria.

d) Informes de seguimento peridicos, que tern un carcter bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes, realizarase de acordo coa normativa vixente de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  SECCIN 2.- DA PRESTACIN DO SERVIZO.  
 

Artigo 10.- Modalidades de acceso ao Servizo.

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase do xeito que segue:

10. 1.- Acceso Directo:

O acceso ser prioritario e directo para as persoas que, tendo recoecida unha situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin do programa individual de atencin (P.I.A) e, consonte aplicacin do programa de asignacin de recursos (P.A.R) establecido no Ttulo II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos.

Para estes efectos, o Concello de Aranga, cando sexa o caso, proceder a dar de alta s persoas en agarda de acordo coa orde de prelacin establecida no programa de asignacin de recursos. As persoas para as que o programa individual de atencin determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idneo tern, en todo caso, preferencia sobre aquelas s que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

10. 2.- Acceso por libre concorrencia:

Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescricin tcnica do profesional de referencia, resolverase en rxime de libre concorrencia.

Artigo 11.- Requisitos.

Para acceder ao servizo de atencin domiciliaria de libre concorrencia, debern reunirse os seguintes requisitos:

1. Estar empadroado/a e residir no Concello de Aranga.

2. Presentar a documentacin esixida.

3. Ser valorado/a como recurso idneo a aplicar polo tcnico/a de servizos sociais.

Artigo 12.- Solicitudes e documentacin.

12. 1.- Para o Acceso Por Libre Concorrencia:

O procedemento iniciarase mediante a presentacin da solicitude, en modelo normalizado, no rexistro xeral do Concello, sen prexuzo do previsto no artigo 38 da Lei 30/1992 de rxime xurdico das administracins pblicas e o procedemento administrativo comn, acompaada da seguinte documentacin:

1. Fotocopia do DNI/NIE do interesado ou da interesada.

2. No caso de que a persoa solicitante acte a travs de representante deber presentar: copia compulsada a sentencia de incapacitacin legal e nomeamento de titor/representante legal;se o caso, fotocopia compulsada do DNI/NIE/ pasaporte da persoa que tea esta representacin

3. Fotocopia do Libro de Familia, no caso de seren menores de idade.

4. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa interesada.

5. Informe das condicins de sade.

6. Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o caso.

7. Certificado de convivencia.

8. Xustificantes de tdolos ingresos procedentes de salarios, pensins, subsidios e/ou outros bens que posan a persoa solicitante e tdolos membros que convivan no domicilio:

- Certificado de pensin do organismo competente.

- Fotocopia da ltima declaracin da renda ou no seu caso certificado negativo de imputacins do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria Correspondente.

- Certificacin do INEM acreditativa de estar en situacin de desemprego e de percepcin ou non de prestacins, de ser o caso.

- Xustificante das percepcins doutras prestacins sociais.

Calquera outra documentacin que sexa requirida polo traballador social para a valoracin do seu expediente.

9. Xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso.

10. Xustificante dos gastos deducibles: custo da vivenda habitual e bens e dereitos cualificados como exentos na normativa aplicable sobre o imposto do patrimonio. Nos supostos de cotitularidade, s se ter en consideracin a porcentaxe correspondente propiedade do beneficiario.

11. Declaracin do patrimonio, Certificado da Consellera de Economa e Facenda.

No acceso de libre concorrencia con independencia da documentacin que se sinala, o Concello de Aranga poder esixir os documentos complementarios que durante a tramitacin do expediente considere oportunos en relacin coa prestacin solicitada.

12. 2.- Para o Acceso Directo:

As persoas que tean recoecida unha situacin de dependencia, que se lles asignara o servizo de axuda no fogar no PIA e no PAR, achegarn, se fose o caso, a documentacin precisa para actualizar os datos persoais e familiares as como os referidos capacidade econmica.

13.- Emenda da Solicitude.

Cando se presenten solicitudes incompletas, que non renan os requisitos ou que non acheguen algn dos documentos esixidos, requirirase /a interesado/a para que no prazo de 10 das emende a falta ou acompae os documentos preceptivos, con indicacin de que se non o fixese se lle ter por desistido/a do seu pedimento.

a) As solicitudes presentadas sern valoradas polo traballador social dos servizos sociais comunitarios do Concello, que unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar mediante o informe tcnico, a idoneidade do servizo, as como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e aplicacin do baremo establecido para tal fin.

b) O departamento de servizos sociais elaborar un informe e a proposta que ser elevada Alcalda ou ben ao Concelleiro/a por delegacin para ditar resolucin. O prazo mximo para resolver ser de tres meses.

No caso de que sexa favorable ter a consideracin de alta no servizo. En caso de non existir dispoibilidade, a solicitude pasar a integrarse na lista de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuacin que obtivese na aplicacin do baremo, segundo se establece no Anexo I. En caso de empate na puntuacin, atenderase por orde temporal da demanda. En todo caso na Resolucin farase constar cando menos:

* Aprobacin ou denegacin do servizo.

* Dispoibilidade de alta efectiva ou paso lista de agarda.

* Prezo pblico do servizo que satisfar a persoa beneficiaria (porcentaxe)

A resolucin de aprobacin que se dite, notificarase persoa interesada, unidade de traballo social e entidade prestadora do servizo,no seu caso.

En caso de denegacin, faranse constar as causas que motivan a resolucin, que ser notificada persoa interesada no prazo de 10 das a partir da data en que a resolucin fose ditada. Desta resolucin darase conta unidade de traballo social.(consorte a Lei 30/92)

a) Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervencin inmediata do servizo, a Alcalda ou Concelleiro por delegacin resolver o expediente vista do informe do traballador social e da proposta. Este informe conter as causas que motiven a tramitacin pola va de urxencia. O procedemento de urxencia ter validez mentres se mantea a situacin que a desencadeou. A desaparicin desta, levar consigo a extincin do servizo e a tramitacin pola va ordinaria.

b) Para o inicio da prestacin do servizo ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido.

c) Anualmente, farase unha revisin de tdalas persoas usuarias que accederon polo sistema de libre concorrencia, c fin de comprobar que se cumpren tdalas condicins para a sa continuidade.

Artigo 14.- Causas de denegacin no procedemento de acceso por Libre Concorrencia.

1. Non cumprir os requisitos esixidos no artigo 11 da presente ordenanza.

2. Poder satisfacer axeitadamente as sas necesidades por si mesmo ou por si mesma e/ou con axuda de familiares.

3. Non ser a necesidade alegada obxecto de cobertura polo servizo de axuda no fogar.

4. Non aceptar as condicins do servizo de axuda no fogar municipal en canto a prestacins e a obriga de participar no pagamento dos servizos naqueles supostos concretos que se establezan nesta ordenanza.

5. Que a vivenda non rena as mnimas condicins de habitabilidade, sexa unha infravivenda, chabola ou similar, segundo establece a lexislacin vixente.

6. A negativa a asinar o acordo de servizo e o proxecto de intervencin.

7. Calquera outra causa debidamente motivada.

Artigo 15.- Causas de Extincin e Modificacin do Servizo.

1. Son causas de extincin e/ou modificacin do servizo de axuda no fogar as seguintes:

a) Falecemento da persoa usuaria.

b) A renuncia da persoa usuaria

c) Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo.

d) Cambio de programa individual de atencin ou de proxecto de intervencin que implique un cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidade c servizo de axuda no fogar.

e) Incumprimento reiterado das obrigas e deberes establecidos para as persoas usuarias na prestacin do servizo.

f) A falta reiterada de pagamento do servizo.

g) Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo.

2. Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar a modificacin das condicins da prestacin nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3. Cando se trate dun servizo pblico de axuda no fogar, asignado a persoas en situacin de dependencia, a incoacin dun expediente de extincin ou modificacin da prestacin ter que ser notificada ao rgano competente para ditar a resolucin do PIA, de acordo co establecido na orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, modificado polo decreto 148/2011, do 7 de xullo.

Artigo 16.- Causas de suspensin temporal do servizo.

Son causa de suspensin temporal do servizo, logo da tramitacin do correspondente expediente e do informe do persoal tcnico coordinador do servizo, que deber incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses para os usuarios de libre concorrencia e por un mximo de dous meses para os usuarios de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia.

2. Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensin, coa excepcin das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia, suposto no que se estar ao disposto na correspondente normativa reguladora.

Artigo 17.- Desenvolvemento da Prestacin do Servizo.

1. O prazo de alta no servizo, ser como mximo dunha semana, dende que a persoa usuaria se lle asigna o recurso dende o Programa de Asignacin de Recursos (P.A.R) para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia ou dende que se dita Resolucin por parte da Alcalda para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia. Para as persoas usuarias s que se lles concede o servizo, pola va de urxencia, o prazo de alta ser como mximo de dous das.

2. Antes do inicio do servizo, o persoal tcnico de servizos sociais realizar unha avaliacin da situacin e establecer un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacins e tarefas a desenvolver no domicilio. Designarase tamn a persoa profesional de referencia.

3. A asignacin do persoal de atencin directa farase en base ao perfil requirido para cada caso concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentacin do persoal de atencin directa persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita / auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razn suficientemente xustificada, pasar lista de agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa tecnicamente posible.

Os cambios no persoal tcnico asignado, as como nos horarios de prestacin do servizo, que deban efectuarse, por circunstancias de necesidades de organizacin do servizo, comunicaranse persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

Para o inicio da prestacin do servizo, ser requisito previo, asinar o acordo de servizo.

O persoal tcnico elaborar un proxecto de intervencin, que deber conter: das da semana de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin, identidade de persoal de atencin directa responsable da execucin do proxecto, obxectivos e tarefas que cmpre desempear no domicilio e o seguimento efectivo da prestacin no domicilio do/a usuario/a, con carcter mnimo bimestral.

Farase entrega persoa usuaria dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo rgano competente.

As mesmo, entregarase persoa usuaria e persoal de atencin directa, o documento que contea as tarefas que se van desenvolver no domicilio.

Informarase s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacins, que estar ao seu dispor para calquera queixa ou reclamacin. En caso de queixa ou reclamacin, facilitarase unha copia da queixa persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspeccin no prazo de tres das, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i.) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos Servizos Sociais en Galicia.

O departamento de Servizos Sociais do Concello de Aranga abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

un informe de avaliacin inicial, asinado polo/a tcnico/a competente, responsable da coordinacin do servizo de axuda no fogar.

Un proxecto de intervencin, asinado polo/a tcnico/a responsable.

Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Aranga e a persoa usuaria.

Informes de seguimento da prestacin nos domicilios das persoas usuarias, que tern, como mnimo, un carcter bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

Artigo 18.- Intensidade na Prestacin do Servizo.

A intensidade do servizo determinarase con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribudas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do informe tcnico.

A intensidade do servizo de axuda no fogar, para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, estar predeterminada no seu programa individual de atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e concordar co proxecto de intervencin, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1. a) da Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os das da semana.

Nos restantes casos, a intensidade do servizo vir determinada na prescricin efectuada polo departamento de Servizos Sociais do Concello.

Artigo 19.- Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.

1. A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase en atencin sa renda e, se o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, a renda e patrimonio do cnxuxe e a existencia de persoas convivintes, economicamente dependentes. Para o clculo da citada capacidade econmica, observaranse as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2. O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

Artigo 20.- Determinacin da Capacidade Econmica das Persoas Usuarias doutros Servizos que Impliquen Copagamento.

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cs seguintes criterios:

1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2. da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

2. Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte s regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deduccin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3. A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 21.- Participacin no Financiamento do Servizo das Persoas Dependentes con Dereito de Atencin Recoecido como Usuarias do Servizo de Axuda no Fogar.

1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas a efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2. Nos demis supostos, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica

(referenciada ao IPREM)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

<=20 h

<=45 h

<=70 h

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

115,00%

4,52%

9,61%

14,70%

125,00%

5,41%

11,50%

17,58%

150,00%

5,55%

11,79%

18,03%

175,00%

5,65%

12,00%

18,35%

200,00%

5,72%

12,16%

18,60%

215,00%

5,81%

12,34%

18,87%

250,00%

6,03%

12,82%

19,61%

300,00%

6,24%

13,26%

20,29%

350,00%

6,42%

13,63%

20,85%

400,00%

6,54%

13,90%

21,25%

450,00%

6,63%

14,09%

21,55%

500,00%

6,70%

14,25%

21,79%

>500,00%

6,76%

14,36%

21,97%

3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa usuaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

4. En ningn caso, o importe da participacin econmica que debe ingresar a persoa usuaria en concepto de participacin no custo do servizo poder exceder o 90% do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.

Artigo 22.- Participacin das Persoas Usuarias no Financiamento doutros Servizos que Impliquen Copagamento.

Para o servizo de axuda no fogar en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo con base no clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido no artigo 20 desta ordenanza:

Capacidade Econmica

Participacin no custe do servizo de SAF bsico

Menor do 0,80 do IPREM

0%

Maior do 0,80 e menor ou igual a 1,50 IPREM

10%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM

20%

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM

40%

Maior de 2,5 IPREM

60%

Sen prexuizo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos nos que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestructuracin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

En calquera caso, establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

Artigo 23.- Afectacin dos Ingresos.

De conformidade c artigo 56.7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o concello en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios, estarn afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

Artigo 24.- Da Coordinacin coas Entidades Privadas que Atendan a Persoas Usuarias financiados Total ou Parcialmente con Fondos Pblicos.

No caso das entidades privadas que presten o servizo de axuda no fogar, mediante o financiamento total ou parcial con fondos pblicos, ou que atendan a persoas usuarias derivadas do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, mantern unha coordinacin efectiva cs servizos sociais comunitarios bsicos, establecendo un protocolo de comunicacin de altas no servizo de cada persoa usuaria, as como unha copia do correspondente proxecto de intervencin e dos informes de seguimento, dirixidos s servizos sociais comunitarios bsicos do Concello de Aranga

Artigo 25.- Obrigados/as ao Pagamento.

Estn obrigados/as pagamento do prezo pblico polo servizo de axuda no fogar, as persoas usuarias beneficiarias do servizo prestado por este Concello s que se refire o artigo 5.

Artigo 26.- Nacemento da Obriga de Pagamento.

A obriga de pagamento dos prezos pblicos, consonte coa ordenanza fiscal reguladora do prezo para a prestacin deste servizo no Concello de Aranga, nace desde que se inicie a prestacin do servizo e deber facerse efectiva de acordo coas seguintes normas de xestin:

1. Os prezos pblicos previstos nesta ordenanza satisfaranse con carcter posterior prestacin do servizo e con carcter especfico, durante o mes seguinte.

2. Por parte do departamento de servizos sociais concello de Aranga, e sobre a base do parte de traballo asinado conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, elaborarase un informe mensual das horas prestadas a tdolos/as usuarios/as do servizo o cal trasladarase a Secretaria para a posterior elaboracin da resolucin pertinente e notificacins individuais da mesma. O pago realizarase mediante ingreso derivado de domiciliacin bancaria.

Artigo 27.- Infraccins e Sancins.

As infraccins e sancins rexeranse, no relativo aos pagos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadacin, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA.  
 

Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar publicada no BOP n 165 de 30 de agosto de 2010 e as sas modificacins as como calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria a ela.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

Esta ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no BOP e transcorrido o prazo do artigo 70.2 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril, e manter a sa vixencia ata que se aprobe a sa modificacin ou derrogacin expresas.

   
  ANEXO I.BAREMO LIBRE CONCORRENCIA  
 

ANEXO I.BAREMO LIBRE CONCORRENCIA

Baremo para determinar a asignacin do servizo de axuda no fogar (Orde 22 de xaneiro de 2009) DOG n. 22 do 2 de febreiro 2009

FACTOR 1: autonoma persoal (mximo total 40 puntos)

TBOA DE EQUIVALENCIA PARA A VALORACIN DO NIVEL DE AUTONOMA PERSOAL

Falta de autonoma pero pendente de valoracin

Do 33% ao 64% de discapacidade

Do 65% ao 74% de

discapacidade

75% - 100%

81% - 87%

88% - 93%

94% - 100%

Grao de

discapacidade

sen valoracin

de ATP ou

BVD

75% - 100%

discapacidade

e ata

14 pts ATP

75% - 100%

discadacida

de

e

15-29

pts ATP

75% - 100%

discadacida

de

e

30-44 pts

ATP

75% -

100%

discapacidade e

45-72

pts ATP

Grao de

discapacidade

+ axuda

terceira persoa

(RD

1971/1999)

75% - 100% de

discapacidade

e ata

14 pts ATP

75% - 100% de

discadacidade

e

15-29

pts ATP

75% - 100%

discadacida

de

30-44 pts

ATP

75% - 100%

discapacidade e

45-72

pts ATP

Grao de

discapacidade

+ axuda

terceira persoa

(RD

1971/1999)

75%

discapacidade ata

24 pts

BVD

25 - 39 pts.

BVD

40 - 49

pts BVD

50 4 pts

BVD

65 74

pts BVD

75 89 pts.

BVD

90 100

pts BVD

Grao de

discapacidade

+ axuda

terceira persoa.

Puntuacin

BVD (RD

504/2007)

Grao I,

nivel 1

Grao I,

nivel 2

Grao II,

nivel 1

Grao II,

nivel 2

Grao

III,

nivel 1

Grao III,

nivel 2

Situacin de

dependencia

(Decreto

176/2007)

5 pts

5 pts

10 pts.

14 pts.

20 pts

24 pts.

30 pts.

32 pts.

38 pts.

40 pts.

Puntuacin

nivel de

autonoma

persoal

FACTOR 1.Total puntos autonoma persoal (mximo 40 puntos)

Factor 2: apoio social (mximo total 20 puntos)

2.1. Vive soa

Puntos

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)

A persoa vive soa, carece de familiares e s ten apoio do contorno vecial ou outras redes (18 puntos)

2.2. Convive con algun

Puntos

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendela (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

TOTAL

Os familiares nganse a atendelo/a anda que tean posibilidades (8 puntos)

Vive s/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos)

Est ben atendido (0 puntos)

FACTOR 2.Total puntos apoio social (mximo 20 puntos)

ANEXO I.BAREMO LIBRE CONCORRENCIA

FACTOR 3: situacin familiar/socializacin menores (mximo 20 puntos)

3.1. Conflito (mximo total 4 puntos)

Puntos

Puntos

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)

Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)

Total 3.1 (mximo 4 puntos)

3.2. Limitacins de rol (mximo 2 puntos)

Familias en que ambos os proxenitores ou titores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencin aos menores (2 puntos)

3.3. Monoparentalidade (mximo total 2 puntos)

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada...) non poidan atender os menores (2 puntos)

3.4. Habilidades parentais (mximo total 2 puntos)

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimentarios, aseo persoal, administracins do orzamento, ausencia de roles, organizacin...) (2 puntos)

3.5. Nmero de menores (mximo total 10 puntos)

Puntos

Un menor (3 puntos)

Dous menores (5 puntos)

Tres menores (7 puntos)

Catro ou mis menores (10 puntos)

Total 3.5 (mximo 10 puntos)

FACTOR 3.Total puntos situacin familiar/socializacin menores (mximo 20 puntos)

FACTOR 4: outros aspectos sociais (mximo 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos)

Puntos

Puntos

Non rene condicins mnimas de hixiene/habitabilidade (6 puntos)

Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda (2 puntos)

Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda (2 puntos)

Total 4.1.(Mximo 10 Puntos)

4.2. Integracin no contorno (total 10 puntos)

Puntos

Situacin de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)

Ausencia de relacins sociais (6 puntos)

Existen escasas relacins coas persoas do contorno (4 puntos)

Integracin axeitada no contorno (0 puntos)

Total 4.2.(Mximo 10 Puntos)

FACTOR 4.Total puntos outros aspectos sociais (mximo 20 puntos)

RESUME

Puntos

FACTOR I.Total puntos autonoma persoal

FACTOR II.Total puntos apoio social

FACTOR III.Total puntos situacin familiar/socializacin menores

FACTOR IV.Total puntos outros aspectos sociais

TOTAL XERAL

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanzadispn a sa entrada en vigor daseguinte a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios