Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Aranga - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POLO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NO CONCELLO DE ARANGA

Publicación provisional : 12-11-2013 BOP N 215 -- Publicación definitiva : 07-01-2014 BOP N 3
Redacción Aplicable desde 07-01-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Concepto.
 - Artigo 3.- Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.-Conta.
 - Artigo 5.-Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.
 - Artigo 6.- Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen o copagamento.
 - Artigo 7.- Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereitode atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.
 - Artigo 8.- Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.
 - Artigo 9.- Normas de xestin.
 - Artigo 10.- Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.
 - Artigo 11.- Nacemento da obriga de pagamento e perodo impositivo.
 - Disposicins
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e de conformidade co disposto nos artigos do 15 27 e 57 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a taxa pola prestacin do servizo de axuda no fogar.

   
  Artigo 2.- Concepto.  
 

O prezo pblico regulado neste acordo constite unha prestacin patrimonial de carcter pblico que se satisfar pola prestacin do servizo de axuda no fogar concedida a travs dos servizos sociais municipais, de conformidade coa ordenanza reguladora do SAF.

   
  Artigo 3.- Suxeitos pasivos.  
 

Sern suxeitos pasivos do prezo pblico regulado na presente ordenanza os seguintes:

a) As persoas recoecidas como dependentes ao abeiro da Lei 39/2006 de 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia, e tean resolucin do Plan Individualizado de Atencin (PIA) no que se lle recoeza o citado servizo (calquera que sexa a modalidade do mesmo) sexan dadas de alta no servizo municipal de acordo co estipulado no Regulamento especfico de funcionamento.

b) As persoas que accedan ao servizo da axuda no fogar por libre concorrencia e que sexan dadas de alta no servizo municipal de acordo co estipulado no Regulamento especfico de funcionamento.

Se o/a beneficiario/a carecera da capacidade para obrar, dita obriga recaer sobre quen ostente a sa representacin legal ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.

   
  Artigo 4.-Conta.  
 

1. Aos efectos previstos para a aplicacin das tarifas do artigo 7 e 8, establcese o prezo da hora por prestacin en 12 /hora para das laborables e de 13,50 /hora para das festivos

2. De acordo co artigo 47 do texto refundido da Lei das facendas locais, delgase na Xunta de Goberno Local a competencia para a actualizacin calquera dos elementos que configuran o importe deste prezo pblico. O dito acordo publicarase no BOP, tendo efectos a partir do da da sa publicacin.

   
  Artigo 5.-Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.  
 

1. A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase en atencin sa renda e, se o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, a renda e patrimonio do cnxuxe e a existencia de persoas convivintes, economicamente dependentes. Para o clculo da devandita capacidade econmica, observaranse as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2. O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin (PIA) que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

   
  Artigo 6.- Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen o copagamento.  
 

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

2. Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimono neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3. A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

   
  Artigo 7.- Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereitode atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.  
 

1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas a efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2. Nos demis supostos, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica

(referenciada ao IPREM)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

<=20 h

<=45 h

<=70 h

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

115,00%

4,52%

9,61%

14,70%

125,00%

5,41%

11,50%

17,58%

150,00%

5,55%

11,79%

18,03%

175,00%

5,65%

12,00%

18,35%

200,00%

5,72%

12,16%

18,60%

215,00%

5,81%

12,34%

18,87%

250,00%

6,03%

12,82%

19,61%

300,00%

6,24%

13,26%

20,29%

350,00%

6,42%

13,63%

20,85%

400,00%

6,54%

13,90%

21,25%

450,00%

6,63%

14,09%

21,55%

500,00%

6,70%

14,25%

21,79%

>500,00%

6,76%

14,36%

21,97%

3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa usuaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

4. En ningn caso, o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de participacin no custo do servizo, poder exceder o 90% do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.

   
  Artigo 8.- Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.  
 

1. Para o servizo de axuda no fogar, en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo en base clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido no artigo 6 deste acordo.

CAPACIDADE ECONMICA

Participacin no custo/hora do servizo de SAF bsico

Menor de 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,50 IPREM

10%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM

20%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

40%

Maior de 2,50 IPREM

60%

2. Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento por prezo pblico nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestructuracin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

3. En calquera caso, establecerase un lmite mximo de participacin econmica por prezo pblico das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

   
  Artigo 9.- Normas de xestin.  
 

Unha vez aprobada a alta no servizo, esta manterase mentres non varen as circunstancias que motivaron a prestacin do servizo. Para ditas variacins, no seu caso, estarase ao previsto no Regulamento de funcionamento do servizo.

Anualmente, ou antes, no caso de producirse cambios na situacin das persoas usuarias, se lles requirir, por parte do Departamento de Servizos Sociais do Concello, para que xustifiquen documentalmente a sa situacin econmica e patrimonial, a efectos de actualizar a sa capacidade econmica e, no seu caso, o prezo pblico a abonar, tal e como se recolle no Regulamento do servizo de axuda no fogar.

Nos casos contemplados como de baixa temporal no regulamento do servizo de axuda no fogar os beneficiarios/as non aboarn a cota correspondente de aportacin durante ese tempo.

Se a algunha persoa beneficiaria non se lle prestase o servizo por causas non imputables mesma, lase por inconvintes derivados da organizacin interna do propio servizo, ter tamn dereito a un desconto proporcional ao tempo que estivo sen atencin hora de abonar a cota mensual.

As dbedas polos prezos pblicos podern esixirse polo procedemento administrativo de constrinximento.

En todo aquelo non sinalado nesta ordenanza,estarase ao disposto nas disposicins xerais aplicables, na ordenanza municipal do servizo, no Decreto 99/2012, na Lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia, as como na Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar e disposicins que a completen ou modifiquen.

   
  Artigo 10.- Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.  
 

De conformidade co artigo 56.7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos recadados en concepto deste prezo pblico estn afectados ao financiamento do SAF.

   
  Artigo 11.- Nacemento da obriga de pagamento e perodo impositivo.  
 

A obriga do pagamento nace dende o da en que se inicie a prestacin do servizo, pero as liquidacins practicaranse, a posteriori, mensualmente en funcin do servizo prestado.

   
  Disposicins  
 

Disposicin Adicional nica.

Non obstante o disposto anteriormente, para as persoas en situacin de dependencia o prezo do servizo adecuarase aos termos indicados nos Decretos e Ordes que desenvolvan a devandita Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin a persoas en situacin de dependencia.

Disposicin derogatoria.

A presente ordenanza derroga a ordenanza do prezo pblico do servizo de axuda no fogar municipal publicada no BOP n. 158 do 19 de agosto de 2010.

Disposicin final

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor logo da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios