Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Abegondo - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE ABEGONDO

Publicación provisional : 29-11-2013 BOP N 228 -- Publicación definitiva : 17-01-2014 BOP N 247
Redacción Aplicable desde 18-01-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Concepto.
 - Artigo 3.Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.Conta.
 - Artigo 5.Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.
 - Artigo 6.Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.
 - Artigo 8.Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias do servizo.
 - Artigo 9.Devindicacin e xestin.
 - Artigo 10.Nacemento da obriga de pago.
 - Artigo 11.Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polo artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos do 15 ao 27 e 57 do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a taxa pola prestacin do servizo de axuda no fogar.

   
  Artigo 2.Concepto.  
 

O prezo pblico regulado neste acordo constite unha prestacin patrimonial de carcter pblico que se satisfar pola prestacin do servizo de axuda no fogar concedida a travs dos servizos sociais municipais de conformidade coa Ordenanza reguladora do SAF.

   
  Artigo 3.Suxeito pasivo.  
 

Sern suxeitos pasivos da taxa regulada na presente ordenanza:

a) As persoas recoecidas como dependentes ao abeiro da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia, e tean resolucin do Plan Individualizado de Atencin (PIA) no que se lle recoeza o citado servizo (calquera que sexa a sa modalidade), sexan dadas de alta no servizo municipal de acordo co estipulado no Regulamento especfico de funcionamento.

b) As persoas que accedan ao servizo de axuda no fogar por libre concorrencia e que sexan dadas de alta no servizo municipal de acordo co estipulado no Regulamento especfico de funcionamento.

Se o/a beneficiario/a carece da capacidade para obrar, a dita obriga recaer sobre quen ostente a sa representacin legal ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.

   
  Artigo 4.Conta.  
 

Para os efectos da aplicacin das tarifas tomarase como referencia o indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM).

Para os efectos previstos para a aplicacin das tarifas do presente artigo establcese o prezo da hora por prestacin do servizo en 12,38 mis IVE.

O prezo/hora poder ser revisable anualmente segundo do IPC.

   
  Artigo 5.Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.  
 

1.A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase en atencin sa renda e, se o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, a renda e patrimonio do cnxuxe e a existencia de persoas convivintes, economicamente dependentes. Para o clculo da citada capacidade econmica, observaranse as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2.O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

   
  Artigo 6.Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.  
 

Artigo 6.Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

1.Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

2.Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico do que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3.A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 7.Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.

1.Para facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

GRAO I

GRAO II

GRAO III

Capacidade econmica (referida ao IPREM)

Ata

< = 20 horas

< = 45 horas

< = 70 horas

100%

0,00%

0,00%

0,00%

115%

4,52%

9,61%

14,70%

125%

5,41%

11,50%

17,58%

150%

5,55%

11,79%

18,03%

175%

5,65%

12,00%

18,35%

200%

5,72%

12,16%

18,60%

215%

5,81%

12,34%

18,87%

250%

6,03%

12,82%

19,61%

300%

6,24%

13,26%

20,29%

350%

6,42%

13,63%

20,85%

400%

6,54%

13,90%

21,25%

450%

6,63%

14,09%

21,55%

500%

6,70%

14,25%

21,79%

> 500%

6,76%

14,36%

21,97%

2.Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa usuaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao correspondente, a cantidade que se debe pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

3.En ningn caso, o importe da participacin econmica que debe ingresar a persoa usuaria en concepto de participacin no custo do servizo, poder exceder o 90% do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.

4.No caso de que o Concello asuma tamn a prestacin s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar regulados no artigo 14.2 do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

% Capacidade econmica (referenciada ao IPREM)

Ata

GRAO I

GRAO II

GRAO III

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

< = 15

< = 28

< = 45

100,00%

0,00%

12,87%

13,76%

0,00%

22,73%

24,29%

0,00%

35,51%

37,95%

115,00%

5,98%

13,10%

14,00%

10,56%

23,12%

24,71%

16,50%

36,13%

38,61%

125,00%

7,15%

13,39%

14,31%

12,63%

23,64%

25,26%

19,73%

36,94%

39,47%

150,00%

7,34%

13,52%

14,44%

12,95%

23,87%

25,50%

20,24%

37,29%

39,85%

175,00%

7,47%

13,61%

14,54%

13,18%

24,03%

25,67%

20,60%

37,54%

40,12%

200,00%

7,57%

13,76%

14,70%

13,36%

24,29%

25,96%

20,87%

37,96%

40,56%

215,00%

7,68%

13,83%

14,78%

13,56%

24,42%

26,09%

21,18%

38,16%

40,77%

250,00%

7,98%

13,96%

14,91%

14,09%

24,64%

26,33%

22,01%

38,50%

41,14%

300,00%

8,25%

14,06%

15,02%

14,57%

24,82%

26,52%

22,77%

38,78%

41,44%

350,00%

8,48%

14,16%

15,13%

14,98%

25,00%

26,72%

23,40%

39,07%

41,74%

400,00%

8,65%

14,35%

15,33%

15,27%

25,33%

27,06%

23,85%

39,57%

42,29%

> 400%

8,77%

14,48%

15,48%

15,48%

25,57%

27,32%

24,19%

39,95%

42,69%

   
  Artigo 8.Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias do servizo.  
 

1.Para o servizo de axuda no fogar, en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo en base clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido no artigo 16 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONMICA

Participacin no custo do servizo de SAF bsico

Menor ou igual do 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,20 IPREM

10,00%

Maior de 1,20 e menor ou igual a 1,50 do IPREM

15,00%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 1,70 IPREM

20,00%

Maior de 1,70 e menor ou igual a 2,00 IPREM

25,00%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

40,00%

Maior de 2,50 e menor ou igual a 3,50 IPREM

60,00%

Maior do 3,50 IPREM

90,00%

2.Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestruturacin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

3.En calquera caso, establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

   
  Artigo 9.Devindicacin e xestin.  
 

1.A obriga do pagamento da taxa regulada nesta ordenanza nace desde que se inicie a prestacin do servizo e o seu cobramento realizarase cunha periodicidade mensual.

2.As liquidacins correspondentes practicaranse mensualmente nos primeiros quince das do mes seguinte prestacin do servizo, na entidade bancaria que a persoa usuaria establecese para tal efecto.

3.Anualmente, no mes de xaneiro, ou no caso de producirse cambios na situacin persoal, s persoas beneficiarias do servizo requirirselles por parte dos Servizos Sociais do Concello para que xustifiquen documentalmente a sa situacin econmica e patrimonial, para os efectos de actualizar a sa capacidade econmica, e, no seu caso, a taxa que deber pagar segundo se establece no Regulamento do servizo de axuda no fogar.

4.As cotas non satisfeitas polos obrigados do seu pagamento no perodo voluntario, podern esixirse polo procedemento administrativo de constrinximento.

   
  Artigo 10.Nacemento da obriga de pago.  
 

A obriga de pagar os prezos pblicos regulados neste acordo regulador, nace, en xeral, dende que se inicie a prestacin do servizo e deber facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestin:

1. Os prezos pblicos contemplados nesta ordenanza satisfaranse con carcter posterior prestacin do servizo e con carcter especfico, durante a primeira quincena do mes seguinte.

2. Por parte do Concello e, sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, elaborarase un recibo individual co importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitir entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria, para que se efecte o pagamento.

   
  Artigo 11.Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.  
 

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o Concello de Abegondo, en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios, estarn afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza reguladora do servizo de axuda a domicilio publicada no BOP nm. 264, do 16 de decembro de 2009, e calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria a esta.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

Esta ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia da Corua.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios