Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - TAXA POLA PRESTACIN DE SERVIZOS NAS INSTALACINS DEPORTIVAS, SOCIOCULTURAIS E DE LECER.

Publicación provisional : 29-03-2007 BOP N 73 -- Publicación definitiva : 19-05-2007 BOP N 114
Redacción Aplicable desde 23-07-2013

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1..FUNDAMENTO E RXIME.
 - ARTIGO 2..FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3..DEVENGO.
 - ARTIGO 4..OBRIGADOS TRIBUTARIOS.
 - ARTIGO 5..BASE IMPOIBLE.
 - ARTIGO 6..COTA TRIBUTARIA.
 - ARTIGO 7. .NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 8..EXENCINS, REDUCCINS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.
 - ARTIGO 9..INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
   
  ARTIGO 1..FUNDAMENTO E RXIME.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello das Pontes establece a taxa pola prestacin de servizos nas instalacins deportivas, socioculturais de de lecer, a que se refiren o artigo 20.4 apartado o) e w) do propio RDL, que se rexer pola presente Ordenanza fiscal, e cuxas normas atenden ao prevido no artigo 57 do citado RDL.

   
  ARTIGO 2..FEITO IMPOIBLE.  
 

Constite o feito impoible deste tributo:

A) O uso da piscina municipal.

B) O uso do pavilln polideportivo.

C) O uso de instalacins socioculturais.

D) O uso doutras instalacins deportivas complementarias.

As como a prestacin dos servizos de que estn dotadas as transcritas instalacins.

   
  ARTIGO 3..DEVENGO.  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribur dende que se solicita a prestacin dos servizos regulados nesta Ordenanza. Nos supostos xerais de entrada a instalacins, entenderase solicitada no momento en que os usuarios soliciten os despachos de billetes para o acceso s instalacins manifestando verbalmente a peticin. Nos supostos nos que medie solicitude expresa, devengarase a taxa no momento da sa presentacin.

   
  ARTIGO 4..OBRIGADOS TRIBUTARIOS.  
 

1. suxeito pasivo, en concepto de contribunte, a persoa fsica ou xurdica e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que solicite a utilizacin das instalacin ou a prestacin dos servizos suxeitos e quen as use anda sen obter a preceptiva autorizacin.

2. Sern responsables solidarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

3. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5..BASE IMPOIBLE.  
 

A cota tributaria determinrase mediante o sistema de cotas fixas, conforme s tarifas fixadas no artigo seguinte.

   
  ARTIGO 6..COTA TRIBUTARIA.  
 

Aos efectos de determinar a cota tributaria, sern de aplicacin as seguintes tarifas:

1. USO DAS INSTALACINS DEPORTIVAS MUNICIPAIS.

Epgrafe primeiro.Tipos de aboados da piscina municipal.

1.a. Aboado individual de mas: 15 de matrcula e 20 de mensualidade. Usuario maior de 18 anos. Ten acceso libre instalacin en horario de ma, excepto domingos e festivos.

1.b. Aboado individual xeral: 15 de matrcula e 25 de mensualidade. Usuario maior de 18 anos. Ten acceso libre instalacin en tdolos horarios de apertura excepto domingos e festivos.

1.c. Aboado individual especial (menores de 18 anos, 3. idade 60 anos mis pensin ou 65 anos, discapacitados, rehabilitacin, embarazadas e parados): 15 de matrcula e 15 mensualidade. Teen libre acceso instalacin e tdolos horarios de apertura excepto domingos e festivos.

1.d. Aboado familiar: 25 de matrcula e 30 de mensualidade. Estn includos dous membros da unidade familiar. Os fillos menores de 6 anos acceden gratuitamente. Os fillos entre 6 e 17 anos teen unha taxa propia de 3 cada un. Teen libre acceso instalacin en tdolos horarios de apertura excepto domingos e festivos.

1.e. Tdolos aboados teen libre acceso tdolos servizos da instalacin (piscina, sauna, spa, ximnasio cardio vascular e musculacin).

1.f. Tdolos aboados tern unha reduccin dun 50 por cento en tdolos cursos que se impartan na instalacin, as como tern preferencia nas listas de espera en devanditos cursos.

Coa formalizacin da matrcula, que se efectuar coa primeira mensualidade, o usuario ten un seguro de accidentes. A matrcula ten unha validez dunha tempada, de setembro a xullo, s se pagar unha vez e ser vlida para outras actividades.

Nmero 1.Escolas de natacin, por persoa:

1.1.Escola de natacin para nenos menores de 16 anos (matrcula anual: 10 ).

1.1.1. Unha sesin semanal de 30 minutos (neno/mes): 7,00

1.1.2. Unha hora semanal (neno/mes): 12,50

1.1.3. Das horas semanais (neno/mes): 22,00

1.1.4. Tres horas semanais (neno/mes): 31,50

1.1.5. Catro horas semanais (neno/mes): 38,00

1.1.6. Cinco horas semanais (neno/mes): 42,50

1.1.7. Unha hora nenos con deficiencias: 10,00

1.1.8. Das horas nenos/as con deficiencias: 15,00

1.2.Escola de natacin para adultos maiores de 16 anos (matrcula anual: 15 )

2.1.1. Das sesins semanais de 60 minutos: 22,00

2.1.2. Tres sesins semanais de 60 minutos: 31,50

2.1.3. Catro sesins semanais de 60 minutos: 40,00

2.1.4. Cinco sesins semanais de 60 minutos: 45,50

1.3. - Escola de natacin para colectivos especiais (3. idade 60 anos mis pensin ou 65 anos, discapacitados, rehabilitacin, embarazadas e parados). Matrcula anual de 15 .

1.3.1. Unha sesin semanal de 60 minutos: 10,00

1.3.2. Das sesins semanais de 60 minutos: 17,00

1.3.3. Tres sesins semanais de 60 minutos: 21,00

Nmero 2.Bonos individuais para nado libre, 1 sesin=1 hora (non se pagar matrcula). Cos bonos de nado libre, accdese s vaso da piscina:

2.1.Nenos (menores de 18 anos):

2.1.1. Bono nado libre 1 sesin: 2,00

2.1.2. Bono nado libre 8 sesins: 12,50

2.1.3. Bono nado libre 12 sesins: 17,00

2.2.Adultos (maiores de 18 anos):

2.2.1. Bono nado libre 1 sesin: 3,00

2.2.2. Bono nado libre 8 sesins: 20,00

2.2.3. Bono nado libre 12 sesins: 24,00

2.3.Colectivos especiais (3. idade 60 anos mis pensin ou 65 anos, discapacitados, rehabilitacin, matronatacin e parados).

2.3.1. Bono nado libre 1 sesin: 2,00

2.3.2. Bono nado libre 8 sesins: 12,50

2.3.3. Bono nado libre 12 sesins: 17,00

2.4.Bonos de bao libre para domingos e festivos.

2.4.1. Bono adultos sen limitacin de tempo en horarios aprobados de apertura e peche: 4,00

2.5.Non aboados.

2.5.1. Entrada libre sen lmite de tempo/da: 4,00 /da

2.5.2. Entrada libre menores de 18 anos: 3,00 /da

Nmero 3.Natacin escolar (mximo de 10 usuarios por ra):

3.1.Usuarios inscritos no padrn municipal das Pontes:

3.1.1 .Ra con monitor: 1 sesin/semana de 60 minutos/neno: 8,00 /mes

3.2.Usuarios que non estn inscritos no padrn municipal das Pontes:

3.2.1. Ra con monitor: 1 sesin/semana de 60 minutos/neno: 9,50 /mes

Nmero 4.Natacin Grupos Deportivos(mximo de 8 usuarios por ra). Non pagan Matrcula:

4.1.Usuarios inscritos no padrn municipal das Pontes:

4.1.1. Ra sen monitor, por hora: 10,50 /hora

4.1.2. Ra con monitor, por hora: 18,50 /hora

4.2.Usuarios que non estn inscritos no padrn municipal das Pontes:

4.2.1. Ra sen monitor, por hora: 18,50 /hora

4.2.2. Ra con monitor, por hora: 26,00 /hora

Nmero 5.Aluguer de toda a instalacin piscina (mximo 4 horas): 63,50 /hora

Nmero 6.Ximnasio do piscina municipal:

6.1.Cursos dirixidos a nenos menores de 16 anos. Matrcula anual: 10

6.3.1. Das sesins semanais de 1 hora: 15,00

6.3.2. Tres sesins semanais de 1 hora: 20,00

6.2.Cursos dirixidos a adultos maiores de 16 anos. Matrcula anual: 15 .

6.3.1. Das sesins semanais de 1 hora: 20,00

6.3.2. Tres sesins semanais de 1 hora: 25,00

6.3.Bonos de uso libre de ximnasio (cardiovascular e musculacin) maiores de 18 anos ou menores entre 16 e 18 anos con autorizacin paterna.

6.4.1. Bono de 1 sesin de 1 hora: 2,50

6.4.2. Bono de 8 sesins de 1 hora: 18,00

6.4.3. Bono de 12 sesins de 1 hora: 22,00

6.4.Alugamento do ximnasio:

6.5.1. Media hora: 4,00

6.5.2. Unha hora: 8,00

Epgrafe segundo.Polideportivo municipal.

Nmero 1.Espectculos de carcter deportivo:

1.1.Adestramentos, por 60 minutos:

Opcin A (sen luz elctrica): 7,50

Opcin B (con luz elctrica): 9,00

1.2.Competicins, por 90 minutos:

Opcin A (sen luz elctrica): 9,00

Opcin B (con luz elctrica): 11,00

1.3.Competicins con uso de despacho de billetes, por 90 minutos:

Opcin A (sen luz elctrica): 28,00

Opcin B (con luz elctrica): 30,00

1.4.Espectculos deportivos, por 60 minutos:

Opcin A (sen despacho de billetes): 30,00

Opcin B (con despacho de billetes): 47,00

Nmero 2.Restantes espectculos, cun tempo mximo de utilizacin de 4 horas:

2.1.Actividades para colexios: 150,00

2.2.Actos benficos, culturais, etc.: 404,00

2.3.Actividades profesionais de carcter lucrativo: 797,50

No suposto de que sexa necesaria a utilizacin por mais tempo, aplicarase a tarifa proporcionalmente tempo excedido.

Epgrafe terceiro.(Pavillns Madalena e Monte Caxado).

Nmero 1.Espectculos de carcter deportivo:

1.1.Adestramentos, por 60 minutos:

Opcin A (sen luz elctrica): 6,00

Opcin B (con luz elctrica): 7,50

1.2.Competicins, por 90 minutos:

Opcin A (sen luz elctrica): 7,50

Opcin B (con luz elctrica): 9,00

Epgrafe cuarto.Instalacins deportivas complementarias.

Nmero 1.PISTAS DE PDEL E DE TENIS DA CANLE IV

1.1.PISTAS DE PDEL.

Utilizacin para adestramentos por sesin (1hora e 30 minutos) 5,00 Utilizacin para cursos por hora: 8,00

Utilizacin para competicins por hora: 10,00

1.2.PISTAS DE TENIS.

Utilizacin para adestramentos por sesin (1hora e 30 minutos) 2,50 Utilizacin para cursos por hora: 6,00

Utilizacin para competicins por hora: 8,00

O uso e disfrute das pistas de padel e tenis est condicionado ao previo pago da taxa, os usuarios aportarn o correspondente resgardo acreditativo do pago, que ser ao mesmo tempo a autorizacin para facer uso das pistas.

Os alquileres peridicos poden estar suxeitos disponibilidade das instalacins, podendo o servizo de deportes restrinxir determinadas franxas horarias nas que non se permita o aluguer das pistas.

Non se cambiarn as horas ou das de utilizacin das pistas, ags por causa imputable ao servizo de deportes ou en caso de choiva. Neste ltimo caso a compensacin farase cun aluguer a elexir polo usuario e que deber estar dentro das das semanas seguintes data do incidente.

Nmero 2.Por cada sesin (20 minutos), de utilizacin das saunas municipais (pavilln e piscina):

Bono individual de 1 sesin (20): 4,50

Bono individual de 8 sesins (20): 32,00

Bono individual de 12 sesin(20): 42,00

Nmero 3.Por cada sesin (30 minutos), de utilizacin de jacuzzi ou spa:

Bono individual de 1 sesin (20): 4,50

Bono individual de 8 sesins (20): 32,00

Bono individual de 12 sesin(20): 42,00

Nmero 4.Ximnasio do pavilln municipal:

Media hora: 3,00

Unha hora: 6,00

Nmero 5.Escolas deportivas municipais, por persoa:

5.1.Escola de mantemento fsico ( mes) 3 horas/semana: 12,00

5.2.Escola de aerobic ( mes) 2 horas/semana: 12,00

5.3.Restantes escolas deportivas:

5.3.1.Inscricin por curso.

1. Matrcula da unidade familiar: 40,00

2. Matrcula da unidade familiar: 30,00

3. Matrcula da unidade familiar: 20,00

4. Matrcula e sucesivas da unidade familiar, de balde.

5.3.2.Por inscricin feita, unha vez iniciado o curso (ao mes): 4,50

2. SERVIZOS DEPORTIVOS, SOCIOCULTURAIS E DE LECER.

1.1. Escolas deportivas municipais:

Primeira matrcula por unidade familiar: 40,00

Segunda matrcula por unidade familiar na mesma escola: 30,00

Terceira matrcula por unidade familiar na mesma escola: 20,00

Cuarta matrcula e sucesivas, gratis.

Sobre estas tarifas establecese unha reduccin do 50 por cento no caso de familia numerosa concepto este que ven recollido e regulado no Real Decreto 1621/2005, de 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 40/2003, de 18 de novembro, de proteccin s familias numerosas.Neste caso deberase presentar a acreditacin correspondente.

2.2. Escolas municipais culturais.

Primeira matrcula por unidade familiar: 40,00

Segunda matrcula por unidade familiar na mesma escola: 30,00

Terceira matrcula por unidade familiar na mesma escola: 20,00

Cuarta matrcula e sucesivas, gratis.

Sobre estas tarifas se establece unha reduccin do 50 por cento no caso de familia numerosa concepto este que ven recollido e regulado no Real Decreto 1621/2005, de 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 40/2003, de 18 de novembro, de proteccin s familias numerosas. Neste caso deberase presentar a acreditacin correspondente.

3.3. Obradoiros, cursos, seminarios e xornadas.

A. Monogrficos:

a) Actividades de duracin igual ou inferior a 10 horas que non precisen material especfico: 3,00 .

b) Actividades de duracin igual ou inferior a 10 horas que precisen material especfico: 5,00 .

c) Actividades de duracin 10 a 20 horas que non precisen material especfico: 8,00 .

d) Actividades de duracin 10 a 20 horas que precisen material especfico: 10,00 .

B. Con continuidade superior a un mes:

a) De 1 a 2 horas semanais: 13,00 /mes

b) De 3 a 4 horas semanais: 26,00 /mes

c) De mis de 4 horas semanais: 40,00 /mes

   
  ARTIGO 7. .NORMAS DE XESTIN.  
 

1. A xestin e recadacin da taxa corresponde aos centros deportivos e culturais que prestan os servizos. Nos centros xestionados por concesin, o prego de condicins pode encomendar ao concesionario a xestin e recadacin da Taxa. Sern os centros os encargados de ingresar mensualmente ditas cantidades na Tesourera do Concello.

O uso das instalacins as que se fai referencia nesta Ordenanza deberan solicitalo mediante escrito, presentado na xerencia adscrita instalacin, que ira dirixido ao seor alcalde, expresando os das e horas nas que se desexa utilizar estas.

2. Tern a consideracin de aboados das instalacins quen o solicite ao Concello en escrito dirixido ao seor alcalde, facendo constar idade e domicilio. A calidade de aboado que ser outorgada pola Alcalda, unha vez comprobado que a solicitude rene todas as condicins esixidas e que existe cupo suficiente para a capacidade das instalacins, estendndose neste caso o correspondente carn, dar dereito utilizacin da instalacin, aboando a cota correspondente. Os aboados debern satisfacer as sas cotas como tales dentro dos primeiros cinco das hbiles do respectivo perodo, por adiantado.

   
  ARTIGO 8..EXENCINS, REDUCCINS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, non se recoece beneficio tributario algn, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais ou vean previstos nas normas con rango de Lei.

Previa proposta do Concelleiro, informe tcnico e aprobacin da Xunta de Goberno Local, ou convenio con outras administracins, poderase establecer a gratuidade dos espectculos, actividades ou proxeccins cinematogrficas co fin de favorecer a sa difusin cultural.

   
  ARTIGO 9..INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS.  
 

Para a cualificacin das infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponden en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e na Ordenanza xeral de xestin.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA.  
 

Apresente Ordenanza derroga a Ordenanza fiscal do prezo pblico pola prestacin dos servizos nas Escolas Municipais de Cultura aprobada polo Pleno do Concello en sesin ordinaria de data 26 de setembro de 1997.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

A presente ordenanza fiscal, que consta de 9 artigos, unha disposicin derrogatoria e unha disposicin derradeira, foi aprobada polo Pleno do Concello en sesin extraordinaria de data 14 de maio de 2013 e publicada integramente no boletn oficial provincia, comezar a rexer a partir do mesmo da da sa publicacin ntegra, e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios