Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS (ICIO)

Publicación provisional : 07-05-2013 BOP N 86 -- Publicación definitiva : 31-07-2013 BOP N 144
Redacción Aplicable desde 31-07-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.Responsables.
 - Artigo 5.Exencins.
 - Artigo 6.Base impoible.
 - Artigo 7.Tipo de gravame e cota tributaria.
 - Artigo 8.Obriga de contribur.
 - Artigo 9.Bonificacins.
 - Artigo 10.Normas de xestin.
 - Artigo 11.Comprobacin e investigacin.
 - Artigo 12.Infraccins e sancins.
 - DISPOSICINS
   
  Artigo1.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e dos artigos 15.1 e 59.2 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece o imposto sobre construcins, instalacins e obras, que se rexer polo disposto no devandito TRLRFL e pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible do ICIO a realizacin, dentro do termo municipal de Padrn, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, se tea obtido ou non esta licenza, ou para a que se esixa a presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, se presenten ou non, sempre que a expedicin da licenza ou a actividade municipal de verificacin posterior corresponda ao Concello de Padrn.

2. A estes efectos, entndense por construcin, instalacin ou obra as seguintes:

a) As obras de nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para a implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.

b) As obras de modificacin ou de reforma que afecten estrutura, aspecto exterior ou disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.

c) As obras provisionais.

d) A construcin de vaos para a entrada e sada de vehculos das fincas na va pblica.

e) As construcins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou polas empresas subministradoras de servizos pblicos, que correspondern tanto s obras necesarias para a apertura de calas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou beirarras, como as necesarias para a reposicin, reconstrucin ou amao do estragado coas calas amentadas.

f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacins, escavacins, terraplenados, salvo que estes actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.

g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e dos valados, os andamios, e as andamiaxes de precaucin.

h) A nova implantacin, a ampliacin, a modificacin, a substitucin ou o cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servizos pblicos, calquera que sexa o seu emprazamento.

i) Os usos e instalacins de carcter provisorio.

l) A instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou valados que tean publicidade ou propaganda.

m) As instalacins soterradas dedicadas aos aparcamentos, s actividades industriais, mercants, ou profesionais, aos servizos pblicos ou a calquera outro uso para o que se destine o subsolo.

n) A realizacin de calquera outra actuacin establecida polos plans de ordenacin ou polas ordenanzas que lles sexan aplicables como suxeitas a licenza municipal, sempre que se trate de construcins, instalacins ou obras.

) Derrubamentos.

o) Aliacins e rasantes.

p) As que se realicen en cemiterios.

q) Calquera outra construcin, instalacin ou obra que requira licenza de obra ou urbanstica, ou a presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa.

3. Quedan tamn includas no feito impoible do imposto as construcins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesin. Nestes supostos a licenza aludida no apartado primeiro considerarase outorgada unha vez ditada a orde de execucin, adoptado o acordo ou adxudicada a concesin polos rganos municipais competentes, con cumprimento da tramitacin preceptiva, e legalmente notificado o acto administrativo ao interesado.

   
  Artigo 3.Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos do ICIO, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas, xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

Para os efectos previstos no pargrafo anterior, ter a consideracin de dono da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.

2. No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, ter a condicin de suxeito pasivo substituto do contribunte quen solicite a correspondente licenza ou quen presente a correspondente declaracin responsable ou comunicacin previa, ou quen realice a construcin, instalacin ou obra.

O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

3. Os suxeitos pasivos que residan no estranxeiro durante mis de seis meses cada ano natural, estarn obrigados a designar un representante con domicilio en territorio espaol, aos efectos das sas relacins coa Facenda Pblica.

   
  Artigo 4.Responsables.  
 

Respondern solidaria e subsidiariamente da dbeda tributaria do ICIO as persoas ou entidades s que se refiren os artigos 42 e 43 da Lei xeral tributaria, de acordo co previsto nestes artigos.

   
  Artigo 5.Exencins.  
 

Estn exentos deste imposto as construcins, instalacins e obras das que sexa dono o Estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais que, estando suxeitas ao mesmo, vaian a ser directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por Organismos Autnomos, tanto si se trata de obras de inversin como de obras de conservacin.

   
  Artigo 6.Base impoible.  
 

1. A base impoible do ICIO est constituda polo custe real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, e entndese por tal, a estes efectos, o custe de execucin material daqueles.

2. Non forman parte da base impoible o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custo de execucin material.

   
  Artigo 7.Tipo de gravame e cota tributaria.  
 

1. O tipo de gravame ser o 3,5%.

2. A cota ntegra do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

3. A cota lquida do imposto ser, no seu caso, o resultado de aplicar cota ntegra as bonificacins que se establecen no artigo 9 desta ordenanza fiscal.

   
  Artigo 8.Obriga de contribur.  
 

1. A obriga de contribur nace no momento de comezar a construcin, instalacin ou obra, anda nos casos nos que comece sen terse presentado a comunicacin previa ou declaracin responsable, solicitado ou obtido a licenza que proceda.

2. Aos efectos deste imposto, entenderanse iniciadas as construcins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario, nos seguintes casos:

a) No suposto de precisar licenza urbanstica, cando esta fose concedida, no momento no que sexa notificado ao interesado o acordo de concesin da mesma polo rgano competente, ou, noutro caso, mes da data do decreto ou do acordo da Xunta de Goberno Local.

b) No suposto de precisar a presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, data do seu rexistro de entrada.

c) No suposto de se iniciar as construcins, instalacins ou obras sen solicitar ou obter a correspondente licenza urbanstica, ou sen ter presentado declaracin responsable ou comunicacin previa nos casos nos que sexa procedente, entenderanse iniciadas na data na que se dite o acto administrativo polo que a Administracin tome coecemento, por calquera medio, da execucin das amentadas construcins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 9.Bonificacins.  
 

1. Establcese unha bonificacin do 30% a favor das construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin a xuzo do Pleno da Corporacin, co voto da maiora simple dos seus membros.

A declaracin de especial interese ou utilidade municipal deber solicitarse polo interesado coincidindo coa solicitude da correspondente licenza ou coa presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable, acompaando informe ou memoria motivadora do amentado especial interese ou utilidade municipal.

Unha vez declarado, no seu caso, o especial interese ou utilidade municipal polo Pleno da Corporacin, a bonificacin deber ser concedida polo rgano competente para a concesin da licenza.

Esta bonificacin aplicarase sobre a cota ntegra do ICIO e ser compatible coa bonificacin do apartado nmero 2, pero sen que, en ningn caso, poidan exceder do 50% da mesma de forma acumulativa.

2. Establcese unha bonificacin do 30% a favor das construcins, instalacins ou obras declaradas como vivendas de proteccin autonmica polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Para o disfrute de dita bonificacin, o suxeito pasivo deber solicitala coincidindo coa solicitude da correspondente licenza ou coa presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable. vista da solicitude deberase acordar a sa concesin polo rgano competente para a concesin da licenza.

O suxeito pasivo deber achegar, unha vez notificado o acordo outorgando a licenza solicitada e con carcter previo ao inicio das obras, a cdula de cualificacin provisional como vivenda de proteccin autonmica emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Esta bonificacin aplicarase sobre a cota ntegra do ICIO e ser compatible coa bonificacin prevista no apartado 1 pero sen que, en ningn caso, poidan exceder do 50% da mesma de forma acumulativa.

3. Establcese unha bonificacin do 50% a favor das construcins, instalacins e obras de acondicionamento e adaptacin necesarias para o acceso e habitabilidade das persoas discapacitadas.

Os requisitos para o disfrute desta bonificacin sern os seguintes:

A) Requisitos das obras:

1. Entenderanse como construcins, instalacins e obras necesarias para o acceso e habitabilidade dos discapacitados as destinadas a:

Reforma interior da vivenda para a adecuacin discapacidade de calquera persoa que resida ou vaia a residir habitualmente na mesma.

Modificacin de elementos comns do edificio que sexan paso necesario entre a vivenda do discapacitado e a va pblica, tales como escaleiras, ascensores, pasillos, portais ou calquera outro elemento arquitectnico.

A aplicacin de dispositivos electrnicos que sirvan para superar barreiras de comunicacin sensorial ou de promocin da seguridade de calquera discapacitado que resida habitualmente nunha vivenda do edificio.

2. Non se entendern como construcins, instalacin e obras necesarias para o acceso e habitabilidade dos discapacitados as que, calquera que sexa o seu destino, se realicen en inmobles que por prescricin normativa deban estar adaptados ou deban adaptarse obrigatoriamente.

B) Requisitos das persoas:

1. No inmoble no que se van a realizar as obras bonificadas deber estar empadroada, e formando parte da unidade de convivencia, a persoa con discapacidade fsica ou sensorial a longo prazo. A estes efectos o empadroamento no inmoble deber manterse, alomenos, desde a data de finalizacin das obras ata o remate do prazo para realizar a comprobacin e/ou inspeccin fiscal correspondente.

2. Entenderase que teen a condicin de discapacitados as persoas con grao de minusvala igual ou superior ao 33%. O grao de minusvala deber acreditarse mediante certificado do rgano competente da Xunta de Galicia.

C) Requisitos mixtos:

1. A valoracin da adecuacin das obras de mellora do acceso e habitabilidade do discapacitado ser realizada polo servizo municipal de benestar social.

2. A valoracin de que as obras teen como destino ou finalidade favorecer as condicins de acceso e habitabilidade do discapacitado, e que as construcins, instalacins e obras necesarias non afectan a inmobles que por prescricin normativa deban estar adaptados ou deban adaptarse obrigatoriamente, ser realizada polo servizo de urbanismo municipal.

3. Para o disfrute da mesma, o suxeito pasivo deber achegar, xunto coa solicitude de bonificacin, o certificado acreditativo da minusvala que xustifica a realizacin das obras de acceso e habitabilidade. vista desta solicitude deberase acordar a sa concesin polo rgano competente para a concesin da licenza.

4. A bonificacin prevista neste apartado esixir con carcter especfico, os informes do Servizo de Benestar Social e do Servizo municipal de urbanismo.

5. Dita bonificacin aplicarase sobre a cota ntegra do ICIO, sendo incompatible coas bonificacins dos apartados 1 e 2.

   
  Artigo 10.Normas de xestin.  
 

1. Os suxeitos pasivos virn obrigados a presentar solicitude de licenza urbanstica, declaracin responsable ou comunicacin previa, acompaada dos correspondentes presupostos, nos casos e modos que sinala a normativa aplicable ao solo e edificacin, tanto estatal, como autonmica e local. A solicitude de licenza urbanstica, declaracin responsable ou comunicacin previa ter o valor de declaracin tributaria, por canto dos presupostos que se acompaan a aquela deducirase a base impoible do imposto. De non mediar solicitude de licenza, declaracin responsable ou comunicacin previa antes do inicio das obras, a conduta, sen prexuzo das sas repercusins urbansticas, constituir unha infraccin tributaria, segundo o disposto no artigo 12 da presente ordenanza fiscal.

2. Os suxeitos pasivos que inicien a construcin, instalacin ou obra e non tiveran presentado unha comunicacin previa ou declaracin responsable, nin tiveran solicitado ou concedida anda a licenza preceptiva, teen a obriga de presentar, no prazo mximo dun mes a contar dende o inicio da construcin, instalacin ou obra a declaracin tributaria que permita practicar a esta Administracin a correspondente liquidacin provisional a conta.

Para a determinacin da data de inicio da construcin, instalacin ou obra, atenderase ao disposto no artigo 8.2.c) da presente ordenanza fiscal.

O incumprimento desta obriga de presentar a declaracin tributaria en prazo, constituir unha infraccin tributaria nos termos do artigo 12 da presente ordenanza fiscal.

3. Concedida a licenza ou presentada a declaracin responsable ou comunicacin previa, ou adoptado o acordo aprobatorio ou autorizacin en relacin coas construcins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin material, ou cando sen ter solicitado, concedido ou denegado anda a licenza preceptiva ou presentado a comunicacin previa ou declaracin responsable, se inicie a construcin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta, sen que o pagamento comporte ningn tipo de acto declarativo de dereito a favor daqueles.

A base impoible para esta liquidacin determinarase en funcin do presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial correspondente, cando isto constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base impoible ser determinada pola oficina tcnica municipal de acordo co custo estimado da actuacin presentada polo interesado e atendendo, en caso de desproporcin ou en ausencia de presentacin dos custes estimados por parte do interesado, ao criterio tcnico.

4. O pagamento da liquidacin practicada ter carcter provisorio e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematadas as construcins, instalacins ou obras. No caso de que se modifique o proxecto e houbese incremento do presuposto, unha vez aceptada a modificacin, deber presentarse declaracin complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o modificado, con suxeicin aos requisitos sinalados nos apartados anteriores.

5. Tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, previa comprobacin, poder modificar a base impoible a que se refiren os apartados anteriores, facendo a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo ou reintegrando ao suxeito pasivo a cantidade que resulte. Para a confeccin da liquidacin definitiva, o obrigado tributario deber aclarar, no prazo de dous meses dende a finalizacin da obra, o seu custo real e efectivo, mediante a presentacin do certificado ou presuposto final da obra visado polo Colexio Oficial correspondente, cando se esixiran direccins facultativas, ou de calquera outro documento que se considere oportuno.

6. No caso de que non se executen as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado, unha vez que formule e se aprobe a renuncia expresa licenza ou caducara esta, previo informe tcnico municipal que acredite a non execucin das construcins, instalacins ou obras.

7.Nos supostos de execucin parcial das construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado na proporcin que corresponda, previo informe tcnico municipal que determine as unidades de obra efectivamente realizadas e o seu custe.

8. Nos supostos de licenzas concedidas en virtude de aplicacin das normas sobre silencio administrativo, o pagamento do imposto deber realizarse antes de dar comezo s obras.

   
  Artigo 11.Comprobacin e investigacin.  
 

A inspeccin e a comprobacin do ICIO realizaranse de acordo co previsto na Lei 58/2003, xeral tributaria, do 17 de decembro, e nas disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 12.Infraccins e sancins.  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, xeral tributaria, do 17 de decembro.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN DERROGATORIA NICA.

Queda derrogada a regulacin anterior da Ordenanza fiscal nmero 6, reguladora do imposto sobre construcins, instalacins e obras.

DISPOSICIN FINAL 1..

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia da Corua, e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios