Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Aranga - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS ACTIVIDADES DE CORTA FORESTAL, DEPSITO, CARGA E TRANSPORTE DE MADEIRA NO CONCELLO DE ARANGA

Publicación provisional : 09-01-2012 BOP N 5 -- Publicación definitiva : 24-02-2012 BOP N 38
Redacción Aplicable desde 26-07-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Obxecto e mbito.
 - Artigo 2.- Corta das rbores.
 - Artigo 3.- Procedemento de concesin de autorizacins.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Obrigas dos responsables.
 - Artigo 6. Infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN FINAL.
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Artigo 1.-Obxecto e mbito.  
 

De conformidade co establecido no artigo 591 do Cdigo Civil e no Decreto 2661/1967, do 19 de outubro, e a teor do establecido nos artigos 4.1.a) , 25.2.a), b) e h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, este concello de Aranga adopta unha Ordenanza xeral, sen carcter fiscal, reguladora de diversos aspectos da xestin forestal que afectan s actividades extractivas de madeira, dada a sa vinculacin ao medio ambiente, bens municipais e convivencia vecial en xeral.

O mbito territorial de aplicacin da presente ordenanza cnguese ao termo municipal de Aranga, sen prexuzo das disposicins especiais que poidan rexer nas zonas especialmente protexidas ou espacios naturais.

   
  Artigo 2.- Corta das rbores.  
 

Non se poder realizar, dentro do termo municipal de Aranga, ningunha corta forestal sen obter previamente a correspondente autorizacin do concello, que ser solicitada nas oficinas municipais.

As vas pblicas non podern usarse para almacn de madeira, anda que se autoricen as operacins imprescindibles para a sa carga.

   
  Artigo 3.- Procedemento de concesin de autorizacins.  
 

Para garantir a preservacin do medio ambiente e a conservacin de camios e pistas municipais, e sen prexuzo da necesaria obtencin doutros permisos ou autorizacins establecidos, para poder realizar a corta das rbores deber solicitarse unha autorizacin municipal cunha antelacin mnima de quince das.

Na solicitude, que ser efectuada polo madeireiro responsable da corta, deber facerse constar:

a. Identificacin do propietario da madeira e do madeireiro: NIF, nome, enderezo.

b. Identificacin da parcela ou parcelas afectadas, indicando a referencia catastral.

c. Lugar de depsito e vas pblicas a utilizar para o transporte da madeira.

d. Especie de madeira obxecto da corta e Tm. a extraer.

e. Vehculos adscritos actividade, indicando marca, modelo, matrcula e PMA.

vista da dita solicitude os servizos tcnicos municipais fixarn o importe da fianza que deber ser depositada polo madeireiro, que ser calculada segundo as categoras dos vehculos a empregar (segundo o PMA sexa inferior ou superior a 16 TM), parcelas e vas afectadas e a tonelaxe a extraer.

O madeireiro depositar a fianza a favor do concello de Aranga, con carcter previo entrega da autorizacin, ao obxecto de responder dos posibles danos que non se reparen voluntariamente.

O madeireiro que realice mis dunha corta dentro do termo municipal durante un ano, poder optar polo deposito dunha fianza nica anual, polo importe de 3.000,00 , sen prexuicio de seguir o procedemento previsto neste artigo.

A falta de resolucin expresa por parte do concello supor que se entenda denegada a autorizacin municipal.

Unha vez finalizada a corta a fianza ser reintegrada ou cancelada, logo do informe favorable dos servizos tcnicos municipais.

No caso das fianzas anuais , a fianza ser reintegrada ao fin do ano correspondente, seguindo o procedemento indicado, salvo que a dita fianza fora incautada polo seu importe total, sendo preciso, neste caso, depositar unha nova fianza para obter novas autorizacins.

No caso de non obter informe favorable, procederase sa incautacin e aplicacin do rxime sancionador e demais consecuencias legais que sexan esixibles.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

O madeireiro encargado da corta ser o responsable directo dos danos ocasionados nas vas pblicas municipais como consecuencia das operacins de corta, depsito e transporte da madeira, quedando obrigado reparacin das vas, limpeza e retirada de residuos.

Os donos das parcelas sobre as que se realizen as labores (considrandose donos os que figuren como tales nos rexistros fiscais do concello) deberanlle esixir ao madeireiro a autorizacin municipal antes da facer efectiva a venda, porque no caso de non facelo sern considerados responsables solidarios.

   
  Artigo 5. Obrigas dos responsables.  
 

Establcense as segintes obrigas:

- O responsable da corta responder dos danos ocasionados nas vas pblicas como consecuencia do depsito e transporte da madeira, quedando obrigado sa reparacin no prazo de 48 horas dende a corta.

- Prohbese realizar tarefas de almacenamento sobre as vas municipais.

- Prohbese o verquido de residuos procedentes da corta.O responsable da corta ter a obriga de limpar e retirar os refugallos producidos nas operacins realizadas, quedando as vas e as sas cunetas limpas e en bon estado de utilizacin, no prazo de 48 horas dende a corta da madeira.

- Os viais situados nas zonas de extraccin sern debidamente sinalizados segundo a lexislacin vixente, para os efectos de previrlles aos usuarios da realizacin das actividades e dos riscos derivados das mesmas.

- Logo de que transcorran sete das dende a corta, o concello poder realizar, con cargo fianza, as operacins de reparacin ou limpeza, sen prexuzo das sancins que procedan e das accins oportunas para resarcir os custos das reparacins que non fosen totalmente cubertos pola fianza.

   
  Artigo 6. Infraccins e sancins.  
 

Con carcter xeral, son infraccins leves calquera incumprimento das obrigas formais o de contido da presente ordenanza.

Sern consideradas graves as infraccins cando se cometan das infraccins leves no prazo dun ano.

As infraccins da presente ordenanza sern sancionadas do seguinte xeito:

- Pola omisin da solicitude de corta: 300,00

- Pola omisin do deber de constitucin da fianza: 1.000,00

- Por almacenamento de madeira nas pistas : 500,00

- Por falta de limpeza das pistas ou cunetas: 500,00

Esas sancins duplicaranse no seu importe no caso de constitur infraccins graves.

O exercicio da potestade sancionadora prevista nesta ordenanza requirir a incoacin e a instrucin do correspondente expediente administrativo de conformidade coa Lei 30/1992, do 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e de procedemento administrativo comn e o Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, que aprobou o regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora. Logo de que se resolva o expediente requirirase ao responsable para que se axuste normativa, outorgndolle o prazo dun mes, transcorrido o cal, sen lle dar cumprimento ao requirimento, procederase execucin subsidiaria, cargndolle os seus custos persoa responsable.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicado o seu texto ntegro e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanzadispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios