Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boqueixn - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIN DE LICENCIAS URBANSTICAS

Publicación provisional : 23-11-2004 BOP N 270 -- Publicación definitiva : 31-12-2004 BOP N 300
Redacción Aplicable desde 09-07-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Supostos de non suxeicin.
 - Artigo 4.Suxeito pasivo.
 - Artigo 5.Responsables solidarios e subsidiarios.
 - Artigo 6.Cota tributaria.
 - Artigo 7.Tarifa.
 - Artigo 8.Devengo.
 - Artigo 9.Beneficios fiscais.
 - Artigo 10.Normas de xestin.
 - Artigo 11.Liquidacin, notificacin e ingreso.
 - Artigo 12.Caducidade e duracin das licenzas.
 - Artigo 13.Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, polo artigo 106 de da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade c disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Boqueixn establece a taxa pola expedicin de Licencias Urbansticas, a que se refire o artigo 20.4 h) do texto refundido aprobado polo RD lexislativo 2/2004, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, atendendo as sas normas ao previsto no artigo 58 do citado texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, dirixida a verificar se os actos de ocupacin, construcin, edificacin e uso do solo e do subsolo que vaian realizarse no termo municipal, axstanse ao ordenamento urbanstico vixente e se renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, todo elo de conformidade c establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e a sa normativa de desenrolo.

   
  Artigo 3.Supostos de non suxeicin.  
 

Non estarn suxeitos pagamento da taxa, pero si da obriga de solicitar a oportuna licenza:

a) As obras que deban efectua-los particulares nas vas pblicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificacins de aliacins ou rasantes, canalizacins ou sumidoiros que faga o Concello.

b) O branqueo, pintado ou revestimento das fachadas e muros.

c) As derrubas ou demolicins que se produzan como consecuencia de declaracins de runa inminente e que fosen ordenados polo Concello.

d) As derrubas ou demolicins daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentacin urbanstica do Concello se atopen fra de ordenacin e fosen ordenadas por este ltimo.

e) As obras necesarias para a eliminacin de barreiras arquitectnicas, sempre e cando non impliquen incremento de volume da edificacin nin cambio de uso de ela.

f) As instalacins, construcins e obras promovidas directamente por outras administracins pblicas que estiveran suxeitas a licenza urbanstica municipal ou a calquera outra actividade municipal tcnica e administrativa de verificacin que constita o feito impoible de este imposto, de conformidade co establecido no artigo 2 da presente ordenanza.

   
  Artigo 4.Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan solicitantes dunha licenza ou que executen as instalacins, obras ou construcins sen ter obtido a preceptiva licenza.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os construtores e contratistas das obras, de conformidade co previsto no artigo 23.2.b) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

   
  Artigo 5.Responsables solidarios e subsidiarios.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das persoas xurdicas, os integrantes da administracin concursal e os liquidadores de sociedades i entidades en xeral, nos supostos e coa extensin que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 6.Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cota fixa que, segundo a natureza do expediente a tramitar, se lle sumar outra cantidade en funcin da superficie, lonxitude ou unidade, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. Para determinar a superficie das obras e instalacins terase en conta a totalidade das sas plantas e espazos construdos.

   
  Artigo 7.Tarifa.  
 

1. Licencias de autorizacin para a segregacin de parcelas urbanas, por cada parcela resultante: 61,62 .

2. Licencias de primeira ocupacin de vivendas unifamiliares:

a) vivendas de ata 200 m2 de superficie construida: 61,62 .

b) vivendas de 200 m2 a 400 m2 de superficie construida: 92,43 .

c) vivendas de mais de 400 m2 de superficie construida: 123,24 .

3. Licencias de primeira ocupacin de vivendas colectivas:

a) cota fixa por inmoble: 92,43 .

b) Por cada unidade de vivenda e por cada 100m2 ou fraccin comercial ou industrial: 15,41 .

c) Por cada 100 m2 ou fraccin de garaxes, trasteiros e demais dependencias auxiliares: 10,27 .

4. Instalacin de tanques, depsitos de almacenamento de auga, piscinas, etc., as como outros depsitos de almacenamento de gas, petrleos, gasleos e similares: 61,62 .

5. Instalacin de quioscos en va pblica:

a) Cota fixa por unidade: 61,62 .

b) Por cada metro cadrado: 30,86 .

6. Instalacin de carteis publicitarios:

a) Cota fixa por unidade: 61,62 .

b) Por cada metro cadrado: 30,86 .

7. Fixacin de lias e rasantes de edificacins:

a) Cota fixa por unidade: 61,62 .

b) Por cada metro: 1,54 .

8. Construcin de edificacins:

a) Os primeiros 200 metros cadrados construdos: 0,31 por metro cadrado.

b) Dos 200 aos 1.000 metros cadrados construdos: 1,54 por cada metro cadrado deste tramo.

c) A partir de 1.000 metros cadrados construdos: 2,22 por cada metro cadrado deste tramo.

d) Cando non se acade esta conta, a taxa mnima a cobrar ser de 61,62 .

9. Demolicin de edificacins:

a) Os primeiros 1.000 metros cadrados: 0,15 por metro cadrado.

b) A partir de 1.000 metros cadrados: 0,31 por metro cadrado deste tramo.

c) cando non se acade esta conta, a taxa mnima a cobrar ser de 61,62 .

10. No caso de obras maiores: expedicin e subministro do cartel de obra normalizado segundo o modelo establecido na normativa urbanstica: 123,24 .

11. Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito impoible desta ordenanza en no apareza especificada nos epgrafes destas tarifas, esixirase unha taxa mnima de 61,62 .

   
  Artigo 8.Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e xurde a obriga de contribur cando se comece a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estes efectos, entenderase comezada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando as obras se iniciaran ou executaran sen ter obtido a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se comece a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable.

3. A obriga de contribur, unha vez xurdida, non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licenza solicitada nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  Artigo 9.Beneficios fiscais.  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos tratados internacionais.

   
  Artigo 10.Normas de xestin.  
 

1.Os interesados na obtencin dunha licenza de obras ou urbanstica virn obrigados a presentar no Rexistro Xeral do Concello a oportuna solicitude, acompaando proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, especificando a natureza da obra, lugar de emprazamento, importe estimado da mesma, medicins e destino.

2.Cando se trate de licenza para aqueles actos nos que, de conformidade coa normativa estatal, autonmica e local aplicable, non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, acompaarase solicitude un presuposto das obras a realizar as como unha descricin precisa da superficie afectada, materiais a empregar, i en xeral, das caractersticas da obra ou acto, dos cales os seus datos permitan comprobar o seu custo.

3.Cando se trate de licenza para a instalacin de carteis publicitarios, xunto coa solicitude deber achegarse memoria descritiva da instalacin que se pretende realizar, plano de situacin, acoutado punto de referencia mis prximo sobre cartografa oficial, plano acoutado do estado actual e do estado futuro con valos publicitarios instalados, con expresin do nmero de valos publicitarios e dimensins de cada un deles (no caso de non precisar proxecto tcnico), fotografas en cor do emprazamento, proxecto tcnico visado, autorizacin da Administracin titular da estrada se fora preciso, autorizacin da Consellera de Cultura no caso de instalacin en zonas de influencia de elementos catalogados ou protexidos e xustificacin de ter subscrito unha pliza de seguro de responsabilidade civil que cubra os danos que poidan derivarse da sa colocacin, mantemento e conservacin.

4.Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o proxecto, deber poerse en coecemento da administracin municipal, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artigo 11.Liquidacin, notificacin e ingreso.  
 

1. vista da documentacin presentada polos interesados, previo estudio e valoracin da mesma pola oficina tcnica municipal, practicarase liquidacin provisional tomando como base impoible para esta liquidacin o presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial correspondente cando elo constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base impoible ser determinada pola oficina tcnica municipal en funcin do presuposto, memoria ou datos subministrados polo suxeito pasivo, si elo fora posible, ou en funcin dos mdulos previstos na presente ordenanza, e que figuran como anexo da mesma.

2. vista das construcins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do custo real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o artigo 5 da presente ordenanza, practicando a correspondente liquidacin definitiva, esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3.O ingreso realizarase nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 12.Caducidade e duracin das licenzas.  
 

1.Considranse caducadas as licenzas si despois de ser concedidas transcorren mis de seis meses sen dar comezo s obras, ou cando, unha vez comezadas, foran interrompidas durante o devandito prazo, excepto nos casos de forza maior, que deber ser alegada polo titular da licenza antes de que expire o referido prazo para a sa resolucin posterior polo organismo concedente.

2.Transcorrido o prazo de caducidade, quedar sen valor nin efecto algn a autorizacin obtida, salvo que anticipadamente se solicite e se obtea a prrroga regulamentaria, que ter como prazo mximo o da licenza orixinaria.

3.No caso de carteis publicitarios o prazo de vixencia das licenzas ser de dous anos, prorrogables logo de peticin expresa do titular antes da sa extincin, por outro perodo de igual duracin, logo da presentacin de acreditacin tcnica de que o valo publicitario mantn as condicins esixidas no momento da sa concesin, especialmente as referidas s elementos estruturais de sustentacin.

Non obstante, transcorridos os prazos, poderase solicitar de novo licenza para os mesmos emprazamentos.

Para a obtencin destas novas licenzas ser imprescindible presentar a documentacin que acredite o aboamento das taxas establecidas polo Concello durante o perodo de vixencia da licenza anterior.

Terminada a vixencia dunha licenza, o seu titular deber desmontar a instalacin corrrespondente, dentro do prazo mximo dun mes.

   
  Artigo 13.Infraccins e sancins.  
 

1. En materia de infraccins e sancins ser aplicable, segundo dispn o artigo 11 do RD lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, a regulacin contida nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenrolen.

2. Como medida complementaria , ademais do disposto no punto anterior a administracin municipal poder ordenar a desmontaxe ou retirada dos valos publicitarios.

A orde de desmontaxe ou retirada de carteis publicitarios debern cumprirse polos interesados no prazo mximo de oito das.

No caso de incumprimento, os servizos municipais procedern execucin subsidiaria a costa dos obrigados, que debern aboar os gastos de desmontaxe, transporte e almacenaxe ou ben imposicin de multas coercitivas polo importe indicado na Lei 9/2002

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno do Concello de Boqueixn o 8 de maio de 2013, comezar a aplicarse a partir do da seguinte o da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, mantendo a sa vixencia ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios