Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Toques - ORDENANZA REGULADORA DAS OPERACIONS FORESTAIS DE CORTA, DEPOSITO E TRANSPORTE DE MADEIRA NO CONCELLO

Publicación provisional : 08-05-2013 BOP N 87 -- Publicación definitiva : 16-09-2013 BOP N 176
Redacción Aplicable desde 16-10-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Obxecto da ordenanza
 - Artigo 2.- Autorizacin para as actividades de corta e saca
 - Artigo 3.- Solicitudes
 - Artigo 4.- Deber de fianza.
 - Artigo 5. Normas e obrigas para a realizacin dos traballos.
 - Artigo 6.- Responsabilidade
 - Artigo 7.- Infraccins e procedemento sancionador
 - Disposicin derradeira
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Artigo 1.- Obxecto da ordenanza  
 

Consonte ao disposto nos artigos 77 do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuo, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais e os artigos 25, 28 e 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de rexime local, o concello de Toques estabelece a presente ordenanza reguladora das actividades de corta e saca de madeira no mbito do termo municipal de Toques, co fn de facela compatible coa preservacin das vas pblicas, seguridade val, bens municipais e medio natural do concello.

As actividades afectadas pola ordenanza son todas aquelas operacins que se desenvolvan para a obtencin da madeira e o seu transporte, inclundo tanto as operacins previas ou preparatorias a corta, como poden ser o desprazamento de vehculos e maquinaria ou os accesos ao terreo; como as posteriores destinadas ao depsito da madeira, a carga e o seu transporte.

A ordenanza establece a figura do permiso municipal obrigatorio para a realizacin dos traballos referidos e as normas para a sua tramitacin, a imposicin dunha fianza e os mecanismos sancionadores establecidos para garantir o seu cumprimento.

   
  Artigo 2.- Autorizacin para as actividades de corta e saca  
 

Establcese a obrigatoriedade da obtencin de autorizacin municipal previa para a realizacin de cada operacin de corta ou tala forestal e transporte de madeira dentro do termo municipal do Concello de Toques. Esta autorizacin deber ser solicitada nas dependencias municipais no modelo oficial facilitado para o efecto.

Exceptuanse desta obriga, sen menoscabo da responsabilidade dos efectos que produza a actividade, aquelas operacins de natureza non industrial destinadas ao abastecemento domstico de lea realizadas por particulares con vehculos agrcolas.

   
  Artigo 3.- Solicitudes  
 

Para a obtencin de autorizacin municipal para realizar traballos de corta e saca de madeira, as persoas fsicas ou xurdicas que o soliciten deberan entregar nas dependencias municipais o impreso formal debidamente cuberto no que figuren os seguintes datos e documentos xuntos requiridos:

-NIF, nome completo e domicilio fiscal da persoa ou entidade, e domicilio a efectos de notificacin de ser diferente.

-No caso de ser persoa xuridica: documento autntico onde consten as identidades dos

administradores e do representante legal da entidade.

-Referencia e plano catastral das parcelas onde se van desenvolver os labores.

-Lugares, das e horarios no que se van desenvolver os traballos de corta, almacenaxe e transporte da carga.

-Copia da autorizacin da autoridade forestal para a realizacin da corta ou, de non ser precisa, declaracin responsable do cumprimento da normativa forestal vixente.

-Copia dos permisos de circulacin do vehculo ou conxunto de vehculos cos que se van desenvolver os labores ou documento oficial no que conste a sua masa mxima autorizada.

-Xustificante de depsito de fianza nos termos recollidos na presente ordenanza.

-Documento acreditativo de ter constituda unha pliza de responsabilidade civil.

As solicitudes de autorizacin entregaranse como mnimo un mes antes do inicio dos traballos. A sua concesin poder estar suxeita as restricins temporais ou condicins tcnicas motivadas que decida o Concello.

Non podern solicitar esta autorizacin aquelas persoas fsicas ou xurdicas que como consecuencia de traballos anteriores cometesen infraccins contra a presente ordenanza e tean danos pendentes

de reparar ou de resarcimento ao concello; aqueles que tean pendente o pago dalgunha sancin contemplada na presente ordenanza ou aquelas empresas que participasen nos traballos e sexan susceptibles de ser responsables do pagamento dos danos.

A falta de resolucin expresa por parte do Concello nese prazo supor que se entenda denegada a autorizacin.

   
  Artigo 4.- Deber de fianza.  
 

Os solicitantes de cada autorizacin de corte e saca de madeira deberan presentar coa solicitude o xustificante de presentacin dunha fianza a favor do Concello de Toques, por calquera dos procedementos establecidos pola lexislacin vixente, co fn de responder do amao dos danos que puideran producir nas vas ou a sa limpeza.

Establcense duas contas atendendo ao peso mximo autorizado do maior dos vehculos ou conxunto de vehculos empregados. Se o seu peso mximo autorizado non supera as 16 Tm. Fxase unha fianza de mil seiscentos euros (1.600,00 ) e se algn vehculo supera esta masa mxima autorizada, entn ascende a tres mil cen euros. (3.100,00 ).

A fianza ser reintegrada e/ou cancelada previo informe favorable dos servizos tcnicos municipais, unha vez finalizada a corta forestal, no prazo de dous meses, sen prexuizo de que , de non obter dito informe favorable, se produza a incautacin definitiva da mesma, e a aplicacin do rxime sancionador e demis consecuencias legais esixibles.

   
  Artigo 5. Normas e obrigas para a realizacin dos traballos.  
 

-Prohbese a ocupacin das vas pblicas e do seu dominio con depsitos de madeira, polas ou ramaxe; as como das canalizacins, gabias, pasos ou todo lugar que dificulte o paso ou acceso a propiedades ou vas.

-Preservarase o estado das vas pblicas empregadas para a realizacin dos traballos de corta, almacenaxe, carga ou transporte; correspondendo ao responsable da corta o deber de comunicar ao concello calquera dano producido e a obriga de proceder a reparacin dos desperfeitos producidos no firme, gabias, canalizacins ou outros elementos.

-Prohbese a realizacin de desprazamentos de terras que polas suas caractersticas tean a consideracin de movementos de terra a efectos da normativa urbanstica.

-Os traballos ocuparan so o espazo indispensable da va pblica, permitindo sempre a circulacin e cumprndo as disposicins normativas vixentes que regulan o trfico, circulacin e seguridade val, especialmente as referidas a sinalizacin de traballos na calzada, corte de carrs ou desviacins na va.

-O responsable da corta deber retirar da va pblica nun prazo mximo de 48 horas calquera refugallo ou sucidade resultado da corta, depsito ou transporte da madeira.

   
  Artigo 6.- Responsabilidade  
 

Seran responsables, a efectos do cumprimento de todas as obrigas e responsabilidades recollidas nesta ordenanza, por esta orde:

-A persoa ou entidade solicitante da autorizacin municipal para realizar o traballo.

-A persoa ou persoas titulares da empresa ou establecemento mercantl que realice os labores.

   
  Artigo 7.- Infraccins e procedemento sancionador  
 

Contra o previsto nesta ordenanza, establcese o seguinte cadro de accins consideradas como infraccins moi graves, graves e leves.

Constiten infraccins moi graves:

-A realizacin de traballos de corta e saca de madeira sen a preceptiva autorizacin municipal.

-Causar danos nas pistas municipais por valor superior a 3.000 euros.

-O depsito de madeira na va pblica.

-Calquera actuacin que supoa unha situacin de risco para a seguridade val.

-A comisin, nun prazo dun ano, de das faltas graves firmes na va administrativa.

Constituen infraccins graves:

-Deixar as vas municipais en deficiente estado de suciedade, segundo o informe municipal.

-Causar danos nas pistas municipais por valor inferior a 3.000 euros.

-Non repor ao seu estado orixinal as gabias e dominio pblico empregado para o acceso aos terreos.

-A comisin, nun prazo dun ano, de das faltas leves.

Consideraranse infraccins leves:

-Calquera outro incumprimento desta ordenanza que non estea cualificado como moi grave ou grave e cuxa sancin corresponda ao Concello.

As infraccins desta ordenanza seran sancionadas coas seguintes multas:

Infraccins leves: multa de ata 300,00 euros.

Infraccins graves: multa de conta comprendida entre 300,01 euros e 1.500,00 euros.

Faltas moi graves: multa de conta comprendida entre 1.500,01 euros e 3.000,00 euros.

Sen prexuizo das sancins que correspondan, cando o Concello tea coecemento de calquera feito contrario ao recollido na presente ordenanza ordenara a paralizacin da actividade e comunicar aos responsables das cortas a obriga de restituir calquera dano provocado establecendo un prazo de quince das para proceder a sua reparacin.

Estas sancins poderan ser reiterativas por cada semana sen cumprimento do esixido ou mantendose na situacin de infraccin tipificada , podendo dar lugar a multa coercitiva ao abeiro do disposto no artigo 9 e 199 da Lei de Ordenacin Urbanstica e Proteccin do Medio Rural de Galicia 9/2002 de 30 de decembro, ou a normativa que legalmente a substita en termos similares. A resolucin do expediente sancionador corresponde a Alcalda.

- Se os danos fosen irreparables, a entidade sera indemnizada en conta igual ao valor dos bens destrudos ou ao importe do deterioro dos danos.

- O procedemento sancionador ser o establecido no R.D. 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, en desenvolvemento da Lei 30/1992, e cos criterios expostos no Titulo XI da Lei 7/1985, modificada pola Lei 57/2003, de modernizacin do goberno local.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez transcorrido UN MES, a contar desde o da seguinte ao da publicacin do anuncio de aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, quedando derrogadas cantas outras disposicins do mesmo rango normativo, en canto se opoan ou contradigan o disposto na presente.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanzadispn a sa entrada en vigor mesda sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios