Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - ORDENANZA FISCAL N 4, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS, E ORDENANZA XERAL REGULADORA DALGNS ASPECTOS XERAIS SOBRE AS LICENCIAS URBANSTICAS

Publicación provisional : 10-05-2004 BOP N 105 -- Publicación definitiva : 10-08-2004 BOP N 183
Aplicable desde 10-10-2013

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME.
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3.- EXENCINS.
 - ARTIGO 4.- SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 5.- BASE IMPOIBLE.
 - ARTIGO 6.- OBRAS MAIORES.
 - ARTIGO 7.- OBRAS MENORES.
 - ARTIGO 8.- DOCUMENTACIN A ACHEGAR. OBRAS MAIORES.
 - ARTIGO 9.- DOCUMENTACIN A ACHEGAR. OBRAS MENORES.
 - ARTIGO 10.- COTA TRIBUTARIA NTEGRA.
 - ARTIGO 11.- BONIFICACINS POTESTATIVAS DO TRLRHL 2/2004.
 - ARTIGO 12.- COTA TRIBUTARIA LQUIDA.
 - ARTIGO 13.- DEIVINDICACIN: NACEMENTO DA OBRIGA TRIBUTARIA.
 - ARTIGO 14.- NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 15.- INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICINS
 - ANEXOS
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME.  
 

1.- No uso das facultades conferidas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do rxime local, e dacordo co previsto no artigo 59.2. do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais (TRLRHL en diante), este Concello establece o Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras.

2.- Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do TRLRHL, polas disposicins que o desenvolvan e polo disposto na presente Ordenanza.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE.  
 

1.- O Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras un tributo indirecto, e o seu feito impoible est constituido pola realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, tase obtido ou non a dita licenza, ou para a que se esixa a presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa nos termos previstos na Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades de apertura de establecementos e da realizacin de determinadas obras menores -sempre que a expedicin da licenza ou a actividade de control corresponda ao Concello de Carballo.

2.- Son actos suxeitos a previa licenza ou susceptibles de se incorporar a unha comunicacin previa ou declaracin responsable, segundo estableza a normativa vixente-, sen prexuzo das demis autorizacins que poidan esixirse segundo a lexislacin que sexa aplicable ao caso concreto, e constitutivos do feito impoible deste imposto, entre outros:

a) Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase de nova pranta.

b) Obras de ampliacin de edificios e instalacins de todas as clases existentes.

c) Obras de modificacin ou reforma que afecten estructura dos edificios e instalacins de todas as clases existentes.

d) Obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de todas as clases existentes.

e) Obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios.

f) Obras e usos que se tean que realizar con carcter porvisional no caso en que estean xustificadas, que debern demolerse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnizacin.

g) Movementos de terra, tales coma desmontes, explanacins, escavacins e terraplns, obras de instalacins de servizos pblicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanizacin, excepto que estes actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin definitivamente aprobado ou de edificacin que dispoa de licenza outorgada.

h) A demolicin das construccins, ags nos casos declarados de runa inminente.

i) As instalacins subterrneas adicadas a estacionamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servizos pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.

k) As obras de construccin de infraestructura civil, ags que estes actos fosen detallados e programados coma obras a executar nun plan especial ou nun instrumento de ordenacin territorial, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

l) As construccins nas zonas de dominio pblico, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

m) A instalacin ou radicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, provisionais ou permanentes, ags que se efecten dentro de campamentos legalmente autorizados e nas zonas expresamente previstas para a dita finalidade.

n) A instalacin de invernadoiros.

) A colocacin de carteis e paneis de propaganda visibles desde a va pblica, sempre que non estean en locais pechados.

o) Os cerramentos e valados de predios.

p) As obras de apertura de accesos a parcelas en solo rstico, ags as autorizadas polo organismo competente en materia agraria e/ou forestal.

q) Obras de fontanera e sumidoiros.

r) Instalacin de elementos permanentes, tales coma postes, torretas, etc..., de telefona mbil, transmisins e similares, sobre inmobles.

s) Obras nos cemiterios.

t) Calquera outra construccin, instalacin ou obra que requira licenza urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente sobre o solo.

3.- Son actos suxeitos a comunicacin previa ou declaracin responsable os que as estean previstos na normativa vixente, e, en concreto, os sinalados na Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades de apertura de establecementos e da realizacin de determinadas obras menores.

   
  ARTIGO 3.- EXENCINS.  
 

Est exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexa titular o Estado, a Comunidade Autnoma de Galicia ou a Deputacin Provincial de A Corua, que, estando suxeitas ao mesmo, vaian ser directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de vilas e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se trate de obras de inversin nova coma de conservacin.

   
  ARTIGO 4.- SUXEITOS PASIVOS.  
 

1.- Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuintes, as persoas fsicas, as persoas xurdicas ou entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre do que se realice aquela. A este efectos previstos, ter a consideracin de dono da construccin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custe que comporte a sa realizacin.

2.- No suposto de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribuinte, tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do mesmo aqueles que soliciten as correspondentes licenzas ou presenten as correspondentes declaracins responsables ou comunicacins previas, ou quenes realicen as construccins, instalacins ou obras. O susbtituto poder esixir do contribuinte o importe da cota tributaria satisfeita, consonte s normas do Dereito Privado.

   
  ARTIGO 5.- BASE IMPOIBLE.  
 

1.- A base impoible do imposto est constituida polo custe real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, entendndose por tal, a estes efectos, o custe de execucin material daquela.

Non forman parte da base impoible:

a) O Imposto sobre o Valor Engadido e demis impostos anlogos propios de rximes especiais.

b) As taxas, prezos pblicos e demis prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construccin, instalacin ou obra.

c) Os honorarios de profesionais.

d) O beneficio empresarial do contratista, no suposto de que ste esista. Nos supostos de autopromocin polo propio construtor non se poder deducir o beneficio empresarial de terceiros subcontratistas que facturen directamente ao promotor-construtor que sexa dono da obra.

e) Calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custe de execucin material.

2.- O clculo da base impoible a efectos da liquidacin provisional do imposto realizarase:

a) Nos supostos de obra menor, polos propios interesados, para cumprimentar a obriga de autoliquidacin do imposto, no modelo normalizado aprobado pola Alcalda, tomando como referencia para a contificacin da mesma o Presuposto de Execucin Material segundo os mdulos establecidos no Anexo da presente Ordenanza, esto , os mdulos do Anexo I, se resultasen de aplicacin ao caso, ou, no seu defecto, os do Anexo II, coa excepcin prevista no pargrafo segundo do art. 14.2 da presente Ordenanza, dicir, aqueles supostos de obra menor que soliciten a aplicacin dalgunha das bonificacins previstas no art. 11 desta norma, nos que ser determinada pola Administracin segundo o previsto no pargrafo seguinte.

b) Nos supostos de obra maior, ser determinada pola Administracin, a travs da rea de Urbanismo e Obras, tomando como referencia o Anexo I desta Ordenanza, e o Anexo II para os supostos nos que sexa de imposible aplicacin o previsto no Anexo I.

c) Cando do proxecto ou solicitude presentada se infira que o orzamento presentado polo interesado consonte sa propia valoracin, sendo superior ao determinado consonte aos mdulos expresados nos apartados a) e b), mis axeitado realidade da obra, estarase ao aportado polo interesado.

   
  ARTIGO 6.- OBRAS MAIORES.  
 

Tern a consideracin de obras maiores:

a) Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase de nova pranta, sexa cal sexa a sa entidade.

b) Obras de ampliacin de edificios e instalacins de todas as clases existentes.

c) Obras de modificacin ou reforma que afecten estructura dos edificios e instalacins de todas as clases existentes, e obras de rehabilitacin integral.

d) Substitucin de cubertas de calquera edificio ou instalacin., cando non supoan a mera substitucin do material de cuberta, senn que supoan a substitucin, reforma, ampliacin, reforzo, ou calquera outra operacin sobre da substentacin da cuberta.

e) Obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de todas as clases existentes, salvo os pintados de fachadas

f) Obras que modifiquen a disposicin interior de calquera edificio ou instalacin., ou supoan a alteracin do nmero de locais e/ou vivendas.

g) Obras que supoan a alteracin das instalacins e servizos de uso comn de calquera edificio ou instalacin.

h) Obras que supoan a alteracin do volume ou do uso de calquera edificio ou instalacin.

i) Obras que afecten cimentacin de calquera edificio ou instalacin.

j) Obras que impliquen a sobreelevacin de calquera edificio ou instalacin.

k) Obras que incidan nas condicins de habitabilidade e seguridade de calquera edificio ou instalacin

l) As parcelacins urbansticas.

m) A realizacin de muros de contencin.

n) Calquera actuacin en edificacins declaradas bens de interese cultural.

o) Os movementos de terras tales coma dragaxes, defensas de ros e rectificacin de leitos, abancalamentos, desmontes, recheos e outras anlogas que supoan alteracins de topografa, segundo o previsto no art. 331 a) da Lei 9/2002, de Galicia.

p) As obras de demolicin de edificacins.

   
  ARTIGO 7.- OBRAS MENORES.  
 

Tern a consideracin de obras menores:

a) Os pintados nas fachadas, as reparacins de fachadas de escasa entidade, e a substitucin de fiestras por outras anlogas.

b) Os cambios de material de cubricin, sen afectar directa ou incidentalmente estructura e sempre que non supoan un incremento do volume da edificacin.

c) Os cerramentos de parcela distintos aos previstos no artigo anterior.

d) Aquelas sinaladas no art. 15 da Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades de apertura de establecementos e da realizacin de determinadas obras menores.

e) As demis que, pola sa escasa entidade, as o aconsellen.

   
  ARTIGO 8.- DOCUMENTACIN A ACHEGAR. OBRAS MAIORES.  
 

1.- Os interesados en solicitar licenzas de obras ou urbansticas calificadas coma maiores debern presentar, en todo caso:

a) Proxecto completo redactado por tcnico competente, visado nos casos nos que regulamentariamente resulte esixible, cun exemplar para cada un dos organismos que tean que informar a solicitude. O dito proxecto o conxunto de documentos que definan as actuacins a realizar co suficiente contido e detalle para permitir Administracin coecer o obxecto das mesmas e decidir se se axusta ou non normativa urbanstica aplicable e s condicins legalmente esixibles, debendo conter unha memoria urbanstica coma documento independente, indicando o uso e finalidade da construccin ou actuacin proxectada, razoando a sa adecuacin normativa vixente, con expresa indicacin da clasificacin e calificacin do solo obxecto da actuacin e da normativa e ordenanza aplicables ao mesmo, razoando o cumprimento da sa adaptacin ao ambiente. b) Acompaaranse planos de situacin, sobre a cartografa do planeamento municipal vixente, a escala adecuada, e calquera informacin grfica que resulte precisa para respaldar o seu contido.

c) Memoria xustificativa do cumprimento da condicins de accesibilidade e supresin de barreiras arquitectnicas.

d) Documento acreditativo da titularidade dalgn dereito real ou de superficie sobre do solo ou inmoble sobre o que se pretende edificar, ou calquera outro que habilite legalmente para a realizacin dos labores solicitados.

e) En todo caso, localizacin en plano catastral da parcela sobre da que se pretenda actuar, ou identificacin con referencia catastral do inmoble ou parcela.

2.- Ademis do disposto, con carcter xeral, no pargrafo primeiro deste artigo, deberanse presentar, en cada un dos seguintes casos particulares:

2.1.- Obras de construccin e instalacins de nova planta, ampliacin, modificacin, reforma, alteracin do volume, sobreelevacin ou que incidan nas condicins de habitabilidade, seguridade e/ou accesibilidade de calquera edificacin ou instalacin:

a) Proxecto asinado por tcnico competente segundo a Lei 38/99 de ordenacin da edificacin (L.O.E. en diante), e visado polo correspondente Colexio Profesional nos casos en que regulamentariamente sexa esixible, no que se incluirn todos os apartados e anexos xustificativos do cumprimento da normativa urbanstica e das condicins de accesibilidade, habitabilidade, seguridade e salubridade.

b) Nomeamentos dos tcnicos encargados da direccin das obras e da sa execucin, segundo o especificado na L.O.E. ou lexislacin que a substita.

c) Folla de estatstica de edificacin e vivenda.

d) Anexo de control de calidade segundo o esixido pola normativa vixente.

e) Estudio de seguridade e sade nos supostos contemplados no art. 4.1.a) do R.D. 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicins mnimas de seguridade e sade nas obras de construccin.

f) Estudio bsico de seguridade e sade nos proxectos de obras non incluidos nos supostos do art. 4.1.a) do R.D. 1627/1997.

g) Acreditacin da superficie da parcela naqueles casos que resulte necesario pola aplicacin da Ordenanza urbanstica particular correspondente. Esta acreditacin farase mediante calquera medio de proba admisible en Dereito.

h) Certificacin catastral descritiva e grfica, e de titularidade, da parcela sobre da que se pretenda actuar, se esta parcela se atopase inscrita no Catastro Inmobiliario coma un ben inmoble de natureza rstica. Non obstante, esta certificacin poder ser substituida por ficha catastral expedida polo propio Concello de Carballo, ou copia do ltimo recibo do Imposto sobre Bens Inmobles, se se tratase dunha parcela inscrita no Catastro Inmobiliario coma un ben inmoble de natureza urbana ou un ben inmoble de caractersticas especiais.

i) Proxecto tcnico de infraestructura comn de telecomunicacins asinado por tcnico competente segundo o regulamentariamente establecido, nos casos contemplados pola lexislacin aplicable.

j) Cando se trate de actuacins en solo urbano consolidado, nos casos en que resulte necesario completar a obra urbanizadora para que a parcela alcance a condicin de solar, deberase presentar o correspondente proxecto ordinario de obras de urbanizacin.

k) Cando se trate de actuacins en solo de ncleo rural, cando resulte necesario deberase presentar proxecto de obra ordinaria de urbanizacin para a regularizacin do viario e conexin cos servizos existentes no ncleo.

l) Reportaxe fotogrfica, con vistas da parcela/edificacin tomadas desde a va pblica que dea fronte, nas que se reflicta o seu estado actual, tanto da parcela/solar/edificacin, como da va e urbanizacin.

2.2.- Obras de nova construccin e edificacin de escasa entidade e de ocupacin ocasional (galpns agrcolas, cobertizos, locais para garda de ferramenta ou aperos...), e sempre que non superen os 25 metros cadrados:

a) Proxecto asinado por tcnico competente segundo a L.O.E., no que queden claras as condicins constructivas e formais da edificacin, no que se incluir memoria xustificativa do cumprimento da normativa urbanstica, e plano de situacin sobre cartografa urbanstica do concello.

b) Acreditacin da superficie da parcela mediante calquera medio de proba aceptado en Dereito.

2.3.- Substitucin de cubertas de calquera edificio ou instalacin., cando non supoan a mera substitucin do material de cuberta, senn que supoan a substitucin, reforma, ampliacin, reforzo, ou calquera outra operacin sobre da substentacin da cuberta, por afectar ao deseo exterior e supr un risco para as condicins de seguridade do edificio, dos predios colindantes e dos viandantes durante a sa execucin; obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de todas as clases existentes, salvo os pintados de fachadas; obras que modifiquen a disposicin interior de calquera edificio ou instalacin., ou supoan a alteracin do nmero de locais e/ou vivendas; obras que supoan a alteracin das instalacins e servizos de uso comn de calquera edificio ou instalacin; obras que supoan a alteracin do volume ou do uso de calquera edificio ou instalacin; obras que afecten cimentacin de calquera edificio ou instalacin; obras que afecten realizacin de muros de contencin:

a) Proxecto tcnico completo, asinado por tcnico competente segundo a L.O.E. e visado polo Colexio profesional correspondente nos casos regulamentariamente esixibles, no que se incluirn os apartados e anexos xustificativos do cumprimento da normativa urbanstica e das condicins de seguridade.

b) Nomeamento de tcnico encargado da direccin e da direccin de execucin das obras.

c) Estudio de seguridade e sade ou estudio bsico de seguridade e sade, segundo proceda en aplicacin do art. 4 do R.D. 1627/1997.

2.4.- Parcelacins urbansticas. O proxecto de parcelacin contar, como mnimo, con:

a) Plano de situacin na cartografa urbanstica municipal.

b) Certificacin expedida polo Rexistro da Propiedade. Se a finca/s non estiveran inscritas, indicarase tal circunstancia na solicitude, acompandose o ttulo/s adquisitivo/s do/s que se dispona, as coma de certificacin catastral descritiva, grfica e de lindeiros das parcelas.

c) Memoria descritiva da finca inicial, sinalando lindeiros e accidentes, topografa superficie e demis caractersticas das fincas, de forma inequvoca e precisa.

d) Memoria descritiva das fincas resultantes, sinalando os mesmos extremos que no disposto na letra anterior.

e) Copia do ltimo recibo de I.B.I. de cada finca. Se non constase, referencia catastral de cada unha das fincas afectadas.

f) Plano da finca/s inicial a escala axeitada, e como mnimo a 1:1000, asinado por tcnico competente onde se reflictan todas as caractersticas da finca e das edificacins existentes, no seu caso, sinaladas nas memorias.

g) Plano das fincas resultantes a escala axeitada, e como mnimo a 1:1000 coas mesmas indicacins que na letra anterior.

h) No caso de que existan edificacins nas mesmas, aportarase, ademis, unha memoria indicando a superficie, o nmero de prantas e a distancia va pblica e aos lindeiros de cada unha das fincas. Deberase realizar un estudio de edificabilidade e ocupacin consumida polas ditas construccins, realizando unha comparativa de cumprimento de normativa, preferiblemente enforma de cadro comparativo de parmetros. Tamn, neste caso, se deber aportar copia do ltimo recibo de I.B.I.U.

i) No caso de agrupacin e posterior parcelacin, aportarase un plano similar aos anteriores como mnimo a escala 1:1000- onde se identifique a parcela total resultante da agrupacin.

j) Indicarase nas Memorias e nos Planos, para cada parcela resultante, a superficie de cesin prevista, a superficie de parcela bruta e a superficie de parcela neta).

2.5.- Obras de demolicin de edificacins.

2.5.1.- Demolicins ordinarias.

a) Proxecto asinado por tcnico competente e visado polo correspondente Colexio Profesional, nos casos regulamentariamente esixibles, no que consten, alomenos, os seguintes datos:

- Autor do encargo.

- Autor do proxecto.

- Datos do solar no que se asente o edificio (situacin, forma, lindeiros, superficies e orientacin).

- Descricin do sistema constructivo do edificio a derrubar, estado da construccin e idade aproximada.

- Indicacin de se o edificio est nalgn catlogo que impida o seu derrubamento total ou parcial.

- Procedemento a utilizar para o seu derrubamento.

- Descricin da forma na que se realizar o derrubamento.

- Plano de situacin sobre cartografa urbanstica municipal.

- Plano de cada unha das plantas diferentes, a escala mnima de 1:100

- Alzado de todas as fachadas, a escala mnima de 1:100

- Seccin, a escala.

- Fotografas de todas as fachadas e da urbanizacin colindante.

- Presuposto detallado, desglosndoo por partidas, ou ben simple en funcin da superficie do edificio a derrubar e do custe de derrubamento por metro cadrado.

b) Nomeamento do tcnico encargado da direcin e da direcin de execucin das obras, segundo o establecido na L.O.E. ou lexislacin que a sustituia

c) Folla de estatstica de edificacin e vivenda.

d) Estudio ou estudio bsico de seguridade e sade, segundo proceda en virtude do disposto no art. 4 do R.D. 1627/1997.

2.5.2.- Demolicins inminentes.

Son aqueles casos declarados expresamente polo Concello, onde abonda coa realizacin da fase de direccin.

a) Folla de encargo.

b) Plano de emprazamento.

c) Fotografas de cada unha das fachadas do edificio a derrubar.

d) Fotocopia da declaracin de ruina inminente.

e) Poder acompaarse informe previo ou, no seu caso, paralelo ao derrubamento.

2.6.- Actuacins en edificacins declaradas bens de interese cultural ou incluidas no catlogo:

a) A documentacin a presentar ser a establecida nos apartados anteriores, segundo o caso, coa singularidade de ter que presentar proxecto por duplicado polo motivo de tramitacin da autorizacin preceptiva do rgano competente en materia de proteccin do patrimonio histrico-cultural

2.7.- Movementos de terras.

a) Proxecto asinado por tcnico competente, visado polo Colexio profesional correspondente, nos casos en que regulamentariamente sexa esixible, no que constarn, alomenos, os seguintes documentos:

- Plano de emprazamento referido planimetra urbanstica do Concello.

- Plano topogrfico da parcela/s a que se refire a solicitude a escala axeitada e non menor de 1:1000, do estado actual no que se indiquen as cotas de altimetra, edificacins, arboreda existente, cursos fluviais, escorrentas e a posicin en pranta e altura das fincas ou construccins vecias que poidan ser afectadas.

- Plano topogrfico a escala axeitada e non menor de 1:1000 do estado reformado coa mesma informacin ca no anterior.

- Plano de aliacins oficiais se as houbera, e dos perfs que sexan necesarios para apreciar o volume e os efectos sobre do medio ambiente, vas pblicas e propiedades colindantes, tanto do estado inicial coma do reformado.

- Memoria tcnica complementaria, referida documentacin dos apartados anteriores.

- Comunicacin da aceptacin do facultativo designado coma director da obra.

2.8.- Obras en ncleos rurais.

a) No caso de edificacins de nova planta ou ampliacins en horizontal, coa finalidade de mostrar a integracin da vivenda no terreo, o proxecto conter un plano topogrfico da parcela de emprazamento (planta e perfiles) reflexando, tanto o estado previo da parcela, como o estado tras da construccin da obra, no que se representar a edificacin nos planos topogrficos de planta e perfiles en congruencia cos planos de arquitectura de alzados.

b) Plano de emprazamento no que se reflexarn os catro servizos urbansticos necesarios para edificar, co seguinte detalle e informacin:

- Vial de acceso: representacin do viario colindante coa parcela, con acotacin do seu largo e indicacin do tipo de pavimentado co que conta.

- Abastecemento de auga: representacin da forma de abastecemento (rede municipal, trada vecial, pozo de captacin, ). No caso de rede ou trada, trazarase a situacin da conduccin; no caso de pozo, sinalizarase a sa ubicacin concreta na parcela.

- Evacuacin de augas sucias: representacin da solucin da evacuacin de augas grises e de pluviais (rede de sumidoiros municipal, fosa sptica, ). No caso de rede, trazarase a situacin da conduccin, no caso de fosa reflectirase a sa ubicacin concreta na parcela.

- Suministro de electricidade: grafiado de lia de suministro (xeralmente de baixa tensin), tanto no caso de tendido elctrico areo como no caso de rede soterrada.

c) No caso de edificacins en Ncleo Histrico-Tradicional, o proxecto conter un apartado ou anexo de xustificacin do cumprimento de condicins de edificacin establecidas na lexislacin do solo (artigo 29 da Lei 9/2002 de Ordenacin Urbanstica e Proteccin do Medio Rural de Galicia, ou lexislacin que a sustituia). Dita memoria urbanstica de cumprimento de condicins edificatorias, en congruencia co medio tradicional no que se insertan, contar con fotografas desde o interior da parcela que, como mnimo, reflictan as visuais existentes hacia os catro ventos principais.

3.- O incumprimento do deber de presentacin de calquera elemento da documentacin prevista na presente Ordenanza, unha vez requerido para a sa complitude, provocar a caducidade do expediente, que se arquivar sen mis trmite, notificndollo ao interesado.

   
  ARTIGO 9.- DOCUMENTACIN A ACHEGAR. OBRAS MENORES.  
 

1.- Os interesados en solicitar licenzas de obras ou urbansticas calificadas coma menores, sempre que non se trate das incluidas no procedemento simplificado de tramitacin recollida no Captulo VI da Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades de apertura de establecementos e da realizacin de determinadas obras menores, debern presentar, en xeral:

a) Memoria descritiva detallada, que ser proporcionada en cada caso ao volume e envergadura das obras.

b) Presuposto detallado de execucin material das obras.

c) En caso de que resulte necesario achegarase un croquis explicativo da obra a nivel bsico.

d) Planos de situacin sobre a planimetra urbanstica municipal.

e) Localizacin en plano catastral da parcela/edificacin sobre da que se pretenda actuar, ou indicacin da referencia catastral completa.

f) No caso de licenza para actuar sobre unha edificacin preexistente, copia do ltimo recibo de I.B.I.U. ou no seu caso copia da solicitude de alta catastral.

g) Fotografas de estado actual da edificacin, local ou parcela, segundo proceda. As imaxes presentadas permitirn observar o estado previo as obras solicitadas. E as, segundo o tipo de actuacin, as fotografas mostrarn o seguinte:

- Obras en fachadas: vistas dos alzados afectados.

- Obras de cubertas: vistas de fachada-cuberta desde dous ou mis ngulos.

- Obras no interior de locais ou vivendas: vistas interiores dos elementos afectados e da fachada do inmoble.

- Cerramentos de parcela: vistas do vial contra o que se pretende pechar.

h) Indicarase a forma de xestin dos residuos da construccin xerados (e disporase en obra da documentacin que acredite a xestin dos mesmos por xestor autorizado), todo elo en aplicacin do Real Decreto 105/2008, polo que se regula a producin e xestin dos residuos da construcin e demolicin.

i) Identificacin do promotor, do contratista, e do propietario da obra.

j) Xustificante do pago de tributos da autoliquidacin do imposto, cando sexa procedente.

2.- Para o caso de obras menores de tramitacin abreviada, con declaracin responsable, o documentacin a presentar ser a especificada no Captulo VI da Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades de apertura de establecementos e da realizacin de determinadas obras menores.

3.- O incumprimento do deber de presentacin de calquera elemento da documentacin prevista na presente Ordenanza, ou da prevista no no Captulo VI da Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades de apertura de establecementos e da realizacin de determinadas obras menores, unha vez requerido para a sa complitude, provocar a caducidade do expediente, que se arquivar sen mis trmite, notificndollo ao interesado.

   
  ARTIGO 10.- COTA TRIBUTARIA NTEGRA.  
 

1.- A cota tributaria vir determinada pola aplicacin do tipo de gravame sobre a base impoible.

2.- O tipo de gravame queda fixado en:

a) Para os feitos impoibles realizados sobre dos terreos calificados coma urbanos, xa sexan urbanos consolidados ou non consolidados, e urbanizables, delimitados ou non delimitados, consonte s definicins contidas nos artigos 11, 12 e 14 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e demis normativa aplicable, o tipo de gravame ser do ................................................. 2,5 %,

b) Para os feitos impoibles realizados sobre dos terreos calificados coma solo de ncleo rural no artigo 13 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e demis normativa aplicable, as coma dos calificados coma rsticos no artigo 15 da mesma norma e demis normativa aplicable, o tipo de gravame ser do .................. 2 %.

   
  ARTIGO 11.- BONIFICACINS POTESTATIVAS DO TRLRHL 2/2004.   redacciones
 

1.- O Concello de Carballo, en virtude do previsto no art. 103.2 do TRLRHL establece as seguintes bonificacins:

1.1.- BONIFICACIN DO ART. 103.2. a) TRLRHL.

Dacordo co previsto no artigo 103.2. a) do TRLRHL, o Pleno da Corporacin poder conceder unha bonificacin de ata o 95 por 100 sobre a cota tributaria en favor das construccins, instalacins ou obras destinadas realizacin de actividades industriais ou comerciais, cando as mesmas sexan declaradas en cada caso concreto de especial inters ou utilidade municipal polo devandito rgano, por concorrer circunstancias que poan de manifesto a creacin de emprego (apartado A) ou servan para a modernizacin do comercio de locais comerciais (Apartado B). As bonificacins previstas en cada un dos apartados sern incompatibles entre s, debndose cumprir os seguintes requisitos:

A)BONIFICACIN POLA CREACIN DE EMPREGO:

A.1) Creacin de emprego na pequena e mediana empresa:

A bonificacin poder ser concedida s pequenas e medianas empresas, considerndose coma tales as que se adiquen fabricacin ou venda de productos en reas nicas de superficie inferior a 400 metros cadrados, ou, ainda en superficies superiores, cando non poidan ser encadradas nas actividades do epgrafe A.2) do presente artigo, se cumpren os requisitos que seguen:

1.- Creacin de novos postos de traballo por parte promotor ou titulado do establecemento mercantil das obras, que deben ser cubertos por persoas empadroadas en Carballo con alomenos dous anos de antigidade e que non tivesen unha relacin laboral dependente co promotor ou titulado do establecemento mercantil nos ltimos cinco anos. Se o nmero de postos creado fose igual ou superior a catro, o 25 % dos novos contratos ha de ser de carcter indefinido. Cando resulte un nmero de contratos indefinidos non enteiro, redondearase ao enteiro inferior.

2.- Que a execucin material das construccins, instalacins ou obras sexa realizada por un empresario que tea o seu domicilio fiscal establecido en Carballo con alomenos un ano de antigidade.

Acreditado o cumprimento destes dous requisitos, a porcentaxe de bonificacin determinarase en funcin do presuposto de execucin material da construccin, instalacin ou obra e do nmero de novos postos de traballo creados, de acordo cos seguintes cadros:

Puntuacin dos requisitos:

PRESUPOSTOS DE EXEC. MATERIAL

PUNTOS

POSTOS DE TRABALLO DE NOVA CREACIN

PUNTOS

Ata 90.000

1

1

4

90.000,01 a 120.000

2

2

6

120.000,01 a 150.000

3

3

7

150.000,01 a 180.000

4

4 ou mis

8

Mis de 180.000

5

Porcentaxe de bonificacin:

PUNTOS

% BONIFICACIN

5

50%

6

60%

7

70%

8

80 %

9

95%

A.2) Creacin de emprego por superficies comerciais e reas de comercio mixto ou multiproducto:

Considranse reas de comercio mixto s superficies de comercio en grandes almacns, entendendo por tales aqueles establecementos que ofrezan un surtido amplo e, en xeral, profundo, de varias gamas de productos principalmente artculos para o equipamento do fogar, confeccin, calzado, perfumera, alimentacin, etc- presentados en departamentos mltiples, con ou sen a asistencia de persoal de venda, e que poen, ademis, diversos servizos a disposicin dos clientes, sempre e cando a superficie total, incluidos toda clase de locales de explotacin vinculada ou dependente, supere os 400 metros cadrados.

En tal sentido, considrase como nica explotacin aquela que, constando de diversos mdulos constructivos, fsicamente independentes, sexa xestionada directa ou indirectamente pola mesma entidade mercantil ou por outras vinculadas mesma ou pertencentes ao mesmo grupo de sociedades, anda que desenvolvan actividades non estrictamente encadradas no grupo 66 da Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas contemplada no R.D. 1175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban as Tarifas e a Instruccin do Imposto sobre Actividades Econmicas.

Os requisitos para a concesin da bonificacin nestes casos son os que seguen:

1.- Creacin de novos postos de traballo por parte do promotor ou titulado do establecemento mercantil das obras, que deben ser cubertos por persoas empadroadas en Carballo con alomenos dous anos de antigidade e que non tivesen unha relacin laboral dependente co promotor ou titulado do establecemento mercantil nos ltimos cinco anos. En todo caso, o 25 % dos novos contratos ha de ser de carcter indefinido. Cando resulte un nmero de contratos indefinidos non enteiro, redondearase ao enteiro inferior.

2.- Que a execucin material das construccins, instalacins ou obras sexa realizada por un empresario que tea o seu domicilio fiscal establecido en Carballo con alomenos un ano de antigidade.

Acreditado o cumprimento destes dous requisitos, a porcentaxe de bonificacin determinarase en funcin do presuposto de execucin material da construccin, instalacin ou obra e do nmero de novos postos de traballo creados, de acordo cos seguintes cadros:

Puntuacin dos requisitos:

PRESUPOSTOS DE EXEC. MATERIAL

PUNTOS

POSTOS DE TRABALLO DE NOVA CREACIN

PUNTOS

Ata 3.000.000

1

15-50

1

De 3.000.000,01 a 6.000.000

2

51-125

2

De 6.000.000,01 a 9.000.000

3

126-200

3

De 9.000.000,01 a 12.000.000

4

201-275

4

De 12.000.000,01 a 15.000.000

5

Mis de 275

5

Mis de 15.000.000

6

Porcentaxe de bonificacin:

PUNTOS

% BONIFICACIN

7

50%

8

60%

9

70%

10

80 %

11

95%

B) MODERNIZACIN DE LOCAIS COMERCIAIS DA PEQUENA E MEDIANA EMPRESA.

Seguindo os criterios de delimitacin dos casos previstos para o apartado A), cando cumpran os seguintes requisitos:

1/ Que se trate de obras de reforma, rehabilitacin ou reparacin de comercios abertos con mis de cinco anos de antigidade.

2/ Que as obras sexan executadas por un empresario que tea o seu domicilio fiscal establecido en Carballo con alomenos un ano de antigidade.

Acreditado o cumprimento destes dous requisitos, a porcentaxe de bonificacin vir determinada polo importe do presuposto de execucin material da obra, segundo o seguinte cadro:

PRESUPOSTO DE EXEC. MATERIAL

PORCENTAXE BONIFICACIN

Ata 18.000

25 %

De 18.000,01 a 30.000

50 %

Mais de 30.000

95 %

2.- A bonificacin regulada no apartado anterior ser de carcter rogado, debendo presentar o o suxeito pasivo a correspondente solicitude, coa que se adxuntarn os documentos acreditativos do cumprimento dos requisitos establecidos en cada caso. Para xustificar o requisito da contratacin de traballadores abondar inicialmente coa presentacin dunha declaracin xurada por parte do promotor ou titulado mercantil das obras, na que figuren os datos dos traballadores que van a ser contratados cando se rematen as obras. Neste suposto, a bonificacin concederase baixo condicin resolutoria, de maneira que de non presentarse copia autenticada dos correspondentes contratos de traballo no prazo de seis meses desde o remate das obras, quedar sen efecto a bonificacin concedida e a Tesourera Municipal esixir o importe da bonificacin pola va de constrinximento.

3.-As construccins, instalacins ou obras que se inicien sen terse concedido a licenza municipal sempre e cando sexa preceptiva e non se trate do suposto previsto no Captulo VI da Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades de apertura de establecementos e da realizacin de determinadas obras menores,, ou presentado a declaracin responsable ou comunicacin previa, no seu caso, non podern acorllerse aos beneficios fiscais previstos neste artigo.

1.2.- BONIFICACIN DO ART. 103.2. b) TRLRHL.

Gozarn dunha bonificacin do 95 % da cota do imposto as construccins, instalacin ou obras que consistan en incorporar sistemas para o aproveitamento trmino ou elctrico da enerxa solar, restrinxida ao custe de instalacin e obra dos ditos sistemas, e non extensible, por tanto, ao custe total da instalacin, construccin ou obra. A bonificacin deber solicitarse xunto coa peticin da licenza municipal ou coa presentacin da declaracin responsable ou comunicacin previa, e deber desglosarse o presuposto e compoentes da actuacin que se refiren montaxe e incorporacin do sistema. A aplicacin desta bonificacin quedar condicionada a que as instalacins para a produccin de calor inclan colectores que dispoan da correspondente homologacin da Administracin competente.

1.3.- BONIFICACIN DO ART. 103.2. d) TRLRHL.

Gozarn dunha bonificacin do 50 % as construccins, instalacins ou obras referentes s vivendas de proteccin oficial. Deber solicitarse xunto coa peticin de licenza municipal.

1.4.- BONIFICACIN DO ART. 103.2. e) TRLRHL.

Gozarn dunha bonificacin do 90 % todas as construccins, instalacins ou obras tendentes a facilitar as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados, tan s sobre do custe referido adaptacin ou mellora. Deber solicitarse xunto coa peticin de licenza municipal ou coa presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable, e estar supeditada posterior comprobacin do cumprimento das condicins urbansticas aplicables adaptacin para persoas minusvlidas.

2.- As bonificacins dos pargrafos 1.3 e 1.4 sern aplicables simultneamente, de xeito que se aplicar primeiro a do pargrafo 1.3, e, sobre a cota restante, a do pargrafo 1.4.

3.- A bonificacin do pargrafo 1.2. non ser simultaneable con ningunha das outras.

4.- A bonificacin prevista no pargrafo 1.1 non ser compatible coas previstas nos pargrafos 1.2 e 1.3, senn tan s coa prevista no pargrafo 1.4 deste artigo.

   
  ARTIGO 12.- COTA TRIBUTARIA LQUIDA.  
 

A cota tributaria lquida ser o resultado de practicar, no seu caso, sobre da cota tributaria ntegra, as bonificacins previstas nesta Ordenanza, que reducir a sa conta na porcentaxe a que haxa dereito.

   
  ARTIGO 13.- DEIVINDICACIN: NACEMENTO DA OBRIGA TRIBUTARIA.  
 

1.- O imposto retribuirase no momento de comenzar a construccin, instalacin ou obra, anda que non se obtivera a correspondente licenza, ou non se tievera presentado a preceptiva comunicacin previa ou declaracin responsable.

2.- Nos supostos de inicio das obras sen se teren presentado as preceptivas solicitudes de licenza, ou comunicacin previa ou declaracin responsable, a data de inicio das obras ser tida en conta aos efectos de determinar a falta de ingreso das cotas, que supor a esixibilidade dos recargos de constriximento ou a comisin de infraccin tributaria por falta de ingreso do imposto.

   
  ARTIGO 14.- NORMAS DE XESTIN.  
 

1.- O procedemento de xestin do tributo ser diferenciado en funcin do tipo de obra do que se trate.

2.- No suposto de solicitude de licenzas de obra menor, ou da presentacin de declaracins responsables ou comunicacins previas que comporten a realizacin de obras de tal condicin, o interesado deber acompaar solicitude da licenza, comunicacin previa ou declaracin responsable, o xustificante de pagamento da autoliquidacin do I.C.I.O. no modelo normalizado aprobado polo Concello, determinndose a base impoible da sa declaracin-liquidacin aplicando os mdulos establecidos no Anexo desta Ordenanza. A Administracin tributaria poder ditar unha liquidacin provisional modificando a autoliquidacin nos supostos nos que se aprecie un erro na confeccin da mesma, xa sexa aritmtico ou formal coma de interpretacin dos elementos determinantes da aplicacin dos mdulos previstos na presente Ordenanza, que determine unha errnea estimacin da base impoible ou do tipo de gravame, sen prexuzo da ulterior comprobacin da obra efectivamente executada para efectuar a liquidacin definitiva do imposto.

Nos supostos de obras menores que desexen acollerse s bonificacins contidas no art. 11 da presente Ordenanza, non ser de aplicacin o rxime de autoliquidacin, sometndose ao rxime de liquidacin administrativa previsto no pargrafo seguinte para as obras maiores.

3.- No suposto de solicitude de licenza de obra maior, cando se tome o acordo de conceder a licenza, aprobarase asimesmo a correspondente liquidacin provisional, que deber ser notificada de inmediato suxeito pasivo nos termos establecidos na Lei Xeral Tributaria.

4.- vista das construccins, instalacins ou obras realizadas e do custe real e efectivo das mesmas, o Concello, previa a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible e practicar a correspondente liquidacin definitiva, esixindo ao suxeito pasivo ou devolvndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda. Esta devolucin ter o carcter de devolucin derivada das normas do propio tributo segundo o previsto no art. 31 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

O prazo mximo para realizar a Administracin ou solicitar o interesado a comprobacin definitiva ser de catro anos, contados desde a data que sexa acreditada coma de finalizacin de obra. A estes efectos, a dita data ser a da escritura notarial de finalizacin da obra. Os certificados emitidos polos tcnicos competentes en materia de edificacin non tern validez acreditativa por s ss, sendo, simplemente considerados coma indicios de proba.

Corresponde ao Servizo de Xestin e Inspeccin Tributaria e Catastral, mediante o oportuno expediente de comprobacin ou inspeccin, determinar o custe real e efectivo de realizacin da obra, para o que poder acudir aos seguintes medios:

a) Estimacin directa: mediantes facturas, certificacins de obra, exame da contabilidade do suxeito pasivo, presupostos de obra e calesquera outros medios directos de proba admisibles en dereito.

b) Estimacin indirecta: mediante os medios previstos na Lei xeral Tributaria. En especial, mediante informes ou ditames emitidos polos tcnicos competentes da rea de Urbanismo e Obras aos efectos de determinar o coste de execucin material das obras.

5.- Os suxeitos pasivos virn obrigados a presentar solicitude de licenza urbanstica, comunicacin previa ou declaracin responsable, nos casos e modos que sinala a normativa aplicable ao solo e edificacin, tanto estatal, coma autonmica e local, as coma

A dita solicitude de licenza urbanstica, presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, ter o valor de declaracin tributaria, por canto dos elementos que acompaan a aquela poderase deducir a base impoible do imposto. De non mediar solicitude de licenza, comunicacin previa ou declaracin responsable, antes do inicio das obras, a conducta, sen prexuzo das sas repercusins urbansticas, constituir unha infraccin tributaria, segundo o disposto no artigo seguinte.

   
  ARTIGO 15.- INFRACCINS E SANCINS.  
 

En materia de infraccins e de sancins, sern aplicables, segundo dispn o artigo 11 do TRLRHL, o disposto na Lei xeral tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN TRANSITORIA PRIMEIRA.-

Esta Ordenanza ser aplicable, nos seus aspectos tributarios, a todas aquelas obras que anda non fosen iniciadas na data da sa entrada en vigor, anda que a solicitude das mesmas fora anterior data de entrada en vigor da Ordenanza, e incluso anda que tean obtido a pertinente licenza con anterioridade entrada en vigor da mesma, se anda non se tivera iniciado a construccin, instalacin ou obra.

Esta Ordenanza non se aplicar, nos seus aspectos non tributarios, at a sa entrada en vigor, unha vez transcorrido o prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local. Polo tanto, os procedementos iniciados con anterioridade entrada en vigor desta Ordenanza seguirn o seu curso sen aplicar as normas clasificatorias que sexan de nova creacin, salvo que o estado de tramitacin anda puidera permitir a aplicacin nalgunha fase do procedemento administrativo, e sempre que elo non conleve a denegacin dunha licenza que, doutro xeito, se tivera outorgado.

DISPOSICIN TRANSITORIA SEGUNDA.-

As declaracins responsables ou comunicacins previas que, presentadas antes da entrada en vigor desta Ordenanza, se referisen a obras que, data de entrada en vigor anda non se atopen iniciadas, suxeitaranse ao sistema de xestin de liquidacin administrativa, practicndose pola Administracin a liquidacin provisional do imposto en calquera momento antes do remate das obras, ao longo do procedemento de verificacin administrativa recollido na Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades de apertura de establecementos e da realizacin de determinadas obras menores.

DISPOSICIN DERRADEIRA.-

Esta Ordenanza entrar en vigor ao da seguinte ao da publicacin do anuncio da sa aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, ags no establecido no pargrafo segundo da Disposicin Transitoria Primeira.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I:

CLCULO DO PRESUPOSTO DE EXECUCIN MATERIAL DE OBRAS MAIORES

1. NORMAS XERAIS

1.1. CRITERIOS DE VALORACIN

1.1.1.- Un traballo considerarase incluido no apartado que lle corresponde dacordo co destino predominante da superficie, desglosndose ou non, segundo o bo xuzo do arquitecto, as superficies destinadas a usos minoritarios.

1.1.2. - A superficie total construida a suma da superficie de cada unha das prantas do edificio, medida dentro dos lmites definidos polas lneas perimetrais das fachadas, tanto exteriores coma interiores, e os eixos dos medians compartidos, de ser o caso.

Nos edificios de vivendas, as superficies de desvns accesibles, que polas sas caractersticas constructivas e tipolxicas sexan susceptibles de seren destinadas a vivenda, sern includas no cmputo cando a sa altura libre sexa superior a 1,5 mts. e sern valoradas co uso de vivenda.

1.2. TRABALLOS POR FASES

1.2.1.- En aplicacin do R.D. 2512/1977 sempre ser posible contratar e realizar un traballo por fases.

1.2.2.- Cando un traballo se realice por fases, aplicarase en cada fase o Mdulo bsico Mb vixente no momento da comprobacin de cada unha delas. Nos Proxectos de Execucin aplicarase o mesmo mdulo que no Proxecto Bsico se anda non transcorreron seis meses desde a tramitacin deste ltimo. No caso contrario, e se o Mdulo bsico vixente fose distinto, aplicarase o novo mdulo.

1.2.3.- Cando o encargo sexa en misin completa, xunto co Proxecto bsico podern acompaarse os oficios de direccin.

1.2.4.- Nos Proxectos de Execucin incluiranse medicins e presuposto de execucin material con desglose suficiente por unidades de obra e captulos, presuposto que poder ser estimado por calquera mtodo de clculo, anda que se recomenda utilizar como valor de referecia o resultante da aplicacin deste Manual.

1.2.5.- Nos encargos que contemplen exclusivamente o Proxecto Bsico, ou o Proxecto Bsico e de Execucin, non se entregarn os oficios de direccin por non estar contratada esta fase.

2.-ESTIMACIN SIMPLIFICADA DOS PRESUPOSTOS DE EXECUCIN MATERIAL DA EDIFICACIN

2.1.- DEFINICINS

Mb.- Mdulo Bsico.

Cg.- Coeficiente xeogrfico.

Mc.- Mdulo de construccin ou de referencia.

S.- Superficie total construida, en m2.

Si.- Superficie construida por uso dacordo co destino predominante nela, en m2.

Ct.- Coeficiente corrector en funcin do tipo da edificacin.

Cu.- Coeficiente corrector en funcin do uso da edificacin.

PMb.- Presuposto de Execucin Material segundo Mdulos Bsicos.

PEM.- Presuposto de Execucin Material do proxecto.

2.2. VALORES DE APLICACIN

2.2.1. MODULO BSICO: Mb.

Establece un precio en euros/m2 de edificacin en funcin de datos coecidos, tanto de carcter oficial Prezo bsico Nacional, Mdulos Ponderados, ndices de prezos do consumo e do custo da vivenda, actualizacins catastrais, cadros de prezos oficiais de organismos pblicos (IGVS), licitacins e adxudicacins de obras oficiais- como de carcter xeral que provean do mercado da construccin e do mercado inmobiliario.

O Mdulo Bsico (Mb) establecido inicialmente por esta ordenanza, e que estar vixente mentras non sexa actualizado e modificado por un acordo posterior, de 520,00 Euros.

2.2.2. COEFICIENTE XEOGRFICO: Cg

un coeficiente corrector por situacin xeogrfica dacordo co reparto das reas establecidas no Decreto 345/1998, publicado no D.O.G. do 4 de decembro de 1998, que modifica a inclusin dos concellos da Comunidade Autnoma nas reas vixentes ata esa data (circular colexial n 107/1998).

Coeficiente xeogrfico para a rea 1: Cg = 1. Este coeficiente ser aplicable ao Concello de Carballo, por se atopar na dita rea.

2.2.3. SUPERFICIE CONSTRUIDA POR USO: Si.

Un traballo considerarase includo no apartado que lle corresponda dacordo co destino predominante da superficie, desglosndose ou non as superficies destinadas a usos minoritarios, tal e coma se especifica no apartado 1.1.1.

2.2.4. COEFICIENTE TIPOLOXAS: Ct.

Ct.- Tipo edificatorio

1. En Edificacins de Nova Planta e Adicins.

1,20 Edificacin illada (4 fachadas). Vivenda unifamiliar illada. Stanos a partir do 3

1,10 Agrupacin en ringleira. Sotos 1 e 2.

1,00 Edificio en quinteiro pechado. Edificacin aberta vivenda colectiva.

2. En Obras de Reforma e Rehabilitacin

1,20 Rehabilitacin total, inclundo a desmontaxe de fachadas.

1,00 Adecuacin interior de prantas baixas e entreprantas.

Rehabilitacin integral do edificio conservando exclusivamente as fachadas.

0,65 Reforma interior de instalacins e acabados conservando a estructura existente.

0,50 Reformas de elementos estructurais.

0,35 Rehabilitacin de fachadas. Substitucin de carpinteras e cerramentos (aplicado superficie de fachada).

0,30 Reformas de pouca entidade que non afecten a elementos estructurais nin a instalacins (acabados interiores).

0,02 Demolicins e derrubos (aplicada superficie total das plantas que se van derrubar)*

* = Coeficiente por uso Cu=1

2.2.5. COEFICIENTE DE USOS: Cu.

1.Edificacin:

Cu.- Usos da edificacin.

1,60 Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5*. Edificios bancarios.

1,50 Hospitais. Laboratorios. Igrexas.

1,40 Bibliotecas. Facultades e Escolas Universitarias. Hoteis 4*. Edificios penitenciarios. Terminais Martimas e Areas.

1,30 C!ubes sociais. Cines. Centros de Sade. Balnearios. Hoteis 3*. Salas de festas. Discotecas. Colexios con Residencia.

1,20 Casas da Cultura. Casas Consistoriais. Locais Bancarios. Consultorios. Residencias 3 idade. Apart-Hoteis. Tanatorios. Centros de culto. Cuarteis. Matadoiros.

1,10 Vivenda. Hoteis 2**. Residencias Universitarias. Moteis.

1,00 Residencial VPO. Oficinas. Garderas. Centros docentes. Hoteis 1*. Ambulatorios. Hostais-Residencias. Restaurantes. Estacins de autobuses. Salas de exposicins. Piscinas cubertas.

0,90 Bares. Mercados.

0,80 Centro comercial. Pavillns deportivos cubertos. Vestiarios. Bungalows. Servizos camping.

0,65 Edificios de aparcamentos. Local comercial. Establecementos comerciais industria escaparate.

0,50 Piscinas descubertas. Cemiterios.

0,40 Locais en planta baixa ou semisoto se uso especfico. Garaxes e Aparcamentos. Estacins de Servizo.

0,35 Trasteiros. Prticos, soportais e terrazas abertas.

0,30 Almacns e naves industriais. Instalacins deportivas descubertas. Naves. Granxas. Alpendres, pendellos ou cubertos. Depsitos. Graderos. Pantens (por nicho).

0,10 Proxectos de Urbanizacin (adscritos edificacin). Parcelas campings **.

0,05 Xardns. Camios de terra e formign. Tratamento de espacios exteriores. Acondicionamento de terreos **.

** Coeficiente por tipo edificatorio Ct = 1

2.3. OBTENCIN DO PRESUPOSTO DE EXECUCIN MATERIAL SEGUNDO MDULOS BSICOS: PMb.

Como xa quedou dito, o valor obtido polo procedemento exposto neste manual un custe de avaliacin aproximada, que se recomenda utilizar coma valor de referencia, de carcter orientativo, e que cobre as esixencias legais e deontolxicas de congruencia, veracidade, responsabilidade civil profesional e credibilidade do traballo de arquitectura.

O custe da execucin material de todo tipo de proxectos e traballos de edificacin que os arquitectos leven a cabo poder obterse en funcin do Mdulo de construccin, Mc, e da superficie construida para cada uso, segundo as seguintes frmulas:

2.3.1. MDULO DE CONSTRUCCIN:

O Mdulo de Construccin, Mc, obtense pola seguinte frmula:

Mc = Mb x Cg x Ct x Cu

Sendo:

Mc = Mdulo de construccin.

Mb = Mdulo bsico.

Cg = Coeficiente xeogrfico.

Ct = Coeficiente por tipo edificatorio.

Cu = Coeficiente por uso.

Nos casos nos que un proxecto non se axuste aos tipos edificatorios ou aos usos antes definidos, aplicarase a media entre os que mis se lle asemellen.

2.3.2. PRESUPOSTO DE EXECUCIN MATERIAL SEGUNDO MDULOS BSICOS: PMb

PMb. = (Mci x Si)

Sendo:

PMb = Presuposto de Execucin Material segundo Mdulos Bsicos.

Mci = Mdulo de construccin dacordo co destino predominante da superficie.

Si = Superficie construida por cada uso parcial dacordo co destino predominante nela.

ANEXO II:

IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS.

ANEXO DE VALORACINS DE OBRAS MENORES.

Este cadro de mdulos valorativos tan s se aplicar cando sexa imposible aplicar, por razn da concreta obra menor, o mdulo xeral Mb de obra maior do Anexo I.

:

I. CERRAMENTOS DE FINCAS

Executados con bloque de formign ou semellante ....... 40,00 /m2

Executados con malla plstica ou semellante.. 10,00 /m2

Executados con postes e arame............ 15,00 /m2

Executados con elementos vexetais.......... 7,00 /m2

Executados con pedra ou semellante........... 55,00 /m2

II. CUBERTAS

(Medicin en planta)

Cubricin estructura cuberta con tella curva..... 23,00 /m2

Cubricin estructura de cuberta con lousa..... 32,00 /m2

Cubricin estructura cuberta con tella plana.. 23,00 /m2

Cubricin estructura cuberta con fibrocemento. 20,00 /m2

Formacin de vertentes de cuberta con estructura de madeira ou mediante forxa de formign armado..... 37,00 /m2

Cuberta de tella curva completa. Inclese a estructura de soporte (madeira, fibrocemento, etc.) e o material de cubricin............................ 60,00 /m2

Cuberta de lousa completa.................. 70,00 /m2

Cuberta de fibrocemento completa.......... 57,00 /m2

Cano vertical de pluviais PVC ou mat. pintado........ 17,00 /ml

Cano horizontal de pluviais PVC ou mat.pintado... 17,00 /ml

III. REMATES DE FACHADA

Cachotera con espesor mnimo 25 cms..................... 85,00 /m2

Pintura impermeable en fachadas, descontando os ocos de portas e vents........ 8,00 /m2

Selado de xuntas en fachadas con morteiro de cemento branco coloreado........................................... 5,00 /m2

Enfoscado mestreado e alisado en paramentos verticais exteriores pintado con pintura impermeable..... 19,00 /m2

Limpeza de fachadas de pedra con auga ou con area a presin............................................................. 5,00 /m2

Repicado de enfoscados en fachadas............... 5,00 /m2

Rexuntado de muros de pedra, incluido limpeza previa e sen descontar ocos carpintera 16,00 /m2

IV. CARPINTERIA EXTERIOR

Pintura e/ou restauracin de carpintera exterior ............. 21,00 /m2

Porta de balcn con contra de madeira para pintar ou varnizar, incluso ferraxes de colgar, seguridade e acristala-mento.................... 220,00 /m2

Porta de balcn de aluminio lacado ou PVC, incluido acristalamento........................................... 170,00 /m2

Porta de entrada a vivenda de madeira maciza, para pintar ou varnizar, incluso ferraxes de colgar, seguridade e acristalamento (Ude.).................................................... 420,00 /m2

Porta de entrada a vivenda de aluminio lacado ou PVC, incluido acristalamento (Ude.)......................... 380,00 /m2

Vent con contra de madeira para varnizar ou pintar, incluso ferraxes de colgar, seguridade e acristalamento........ 220,00 /m2

Vent ou galera de aluminio lacado ou PVC, incluso acristalamento................................ 170,00 /m2

V. REMATES INTERIORES

Porta de paso en madeira pintada ou vernizada, incluidas ferraxes de colgar e seguridade ........ 130,00 /ude

Chan con pavimento cermico ou terrazo pulido e abrillantado con rodap ......................... 25,00 /m2

Obras con azulexo (descontaranse os ocos) ............... 23,00 /m2

Chan con madeira incluido rodap ........................ 25,00 /m2

Divisin interior de ladrillo enfoscado .................. 31,00 /m2

VI. OBRAS DIRIXIDAS A GARANTIR AS CONDICIONS HIXIENICO - SANITARIAS E DE HABITABILIDADE

Arqueta de rexistro ......................................................... 85,00 /ude

Tubera de formign ....................................................... 18,00 /ml

Fosa sptica con capacidade para unhas dez persoas...... 900,00 /ude

Lavado (includas billas con conexin rede de auga fra e quente e desaugadoiro) ................... 150,00 /ude

Baeira (incluidas billas con conexin rede de auga fra e quente e desaugadoiro) ...................... 170,00 /ude

Bid (incluidas billas con conexin rede de auga fra e quente e desaugadoiro) ......................... 130,00 /ude

Inodoro (incluidas billas con conexin rede de auga fra e quente e desaugadoiro) ................. 160,00 /ude

Quentador de auga de 10 litros ............................. 250,00 /viv

Acometida xeral de auga ......................................... 170,00 /ude

Instalacin de desaugadoiro para lavadora automtica ou lavapratos ............... 120,00 /ude

Depsito de auga con capacidade mil litros.................. 380,00 /viv

Rede interior de auga fra e quente ...................... 530,00 /viv

Instalacin interior de gas ....................... 120,00 /viv

VII. ACONDICIONAMENTO TERMICO, ILLAMENTO E ESTANQUEIDADE DA VIVENDA

Formacin de cmara de aire con fbrica de Ladrillo, enfoscado, pintado e illamento interior ...... 23,00 /m2

Doble acristalamento con vidrios incoloros, cmara e selado con xunta plstica .......... 60,00 /m2

Instalacin completa de calefaccin....................... 4.000,00 /viv

VIII. INSTALACIONS ELECTRICAS

Instalacin elctrica en vivenda, totalmente rematada, incluso acometida e mecanismos de proteccin conforme aos vixentes regulamentos. Grao de electrificacin medio........ 2.300,00 /viv

IX. VARIOS

Desbroce e limpeza manual de terreo............................ 5,00 /m2

Movemento de terras ......................................... 3,00 /m2

Forxado de viguetas de formign pretensado e Bovedias de formign (sen vigas nen pilares).............. 30,00 /m2

Soleira de formign e encachado de pedra.......... 28,00 /m2

Muros de contencin de formign armado (de 15 a 35 cm de espesor)........................... 210,00 /m2

Demolicin de tabiquera interior ................... 4,00 /m2

NOTA: En caso de que unha obra non atope un encadre directo nas distintas aqu tipificadas, aplicarselle a tarifa que mis se aproxime por identidade de razn entre os supostos tipificados neste Anexo II, salvo que o suxeito pasivo aduza razns suficientes para desestimar a valoracin realizada.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios