Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mesa - ORDENANZA MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE MESA

Publicación provisional : 15-10-2013 BOP N 196 -- Publicación definitiva : 04-12-2013 BOP N 231
Aplicable desde 25-02-2014

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO.
 - SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS
 - SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO POLO CONCELLO DE MESA
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de Rxime Local (BOE n 80, do 3 de abril de 1985), establece no seu artigo 25.2k) que os concellos exercern, en todo caso, competencias nos termos da lexislacin do Estado e das Comunicades Autnomas en materia de prestacin de servizos sociais e de promocin e reinsercin social.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondndolles, aos poderes pblicos, garantir este dereito, posibilitando as que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitucin Espaola.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu captulo II, o catlogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencins s persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que funcin dos servizos sociais comunitarios bsicos a xestin da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s persoas en situacin de dependencia, as como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fxose necesario establecer un novo marco regulador de carcter bsico dos contidos, formas de prestacin e aspectos procedementais e organizativos de axuda no fogar de maneira que coa aprobacin da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carcter xeral para asegurar un nivel equitativo de atencin a todas as persoas que tian limitada a sa autonoma persoal.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7. b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoer dunhas normas de funcionamento, visadas polo rgano competente, en materia de autorizacin e inspeccin de servizos sociais, da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicins de prestacin e desenvolvemento dos servizos.

Coa aprobacin e publicacin do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira primeira do citado decreto.

En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxneas nos tipos de atencin e os criterios de participacin econmica das persoas usuarias, o Concello de Mesa, de conformidade co marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria, e de autoorganizacin dentro da esfera das sas competencias, regula os requisitos e condicins da prestacin do servizo de axuda no fogar municipal, a travs da presente ordenanza.

   
  CAPTULO I: DISPOSICINS XERAIS   redacciones
 

Artigo 1.- Obxecto.

obxecto desta ordenanza a regulacin do servizo de axuda no fogar desenvolvido polo Concello de Mesa.

Artigo 2.- mbito de aplicacin.

O establecido nesta ordenanza de aplicacin ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no Concello de Mesa.

Artigo 3.- Natureza, definicin e obxectivos do servizo.

1. O servizo de axuda no fogar un servizo pblico de carcter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencins s persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

2. O servizo de axuda no fogar poder prestarse, a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

3. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins en que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestructuracin familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

c) Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio.

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social.

e) Previr situacins de dependencia ou exclusin social.

f) Retardar ou evitar a institucionalizacin.

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4.- Contido do servizo

1. De conformidade coa valoracin tcnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo de axuda no fogar podern prestarse os seguintes tipos de atencin de carcter bsico:

a) Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, tales como:

I. Asistencia para levantarse e deitarse.

II. Tarefas de coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

III. Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

IV. Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por facultativos.

V. Apoio para cambios posturais, mobilizacins, orientacin espacio-temporal.

VI. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

VII. Outras tarefas para favorecer a atencin integral da persoa usuaria.

b) Acompaamento persoal na realizacin doutras actividades complementarias:

I. Seguimento das intervencins realizadas polo sistema sanitario.

II. Apoio en trmites urxentes de carcter administrativo, xudicial e similares.

c) Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

II. Compra de alimentos e outros produtos de uso comn.

III. Preparacin de alimentos.

IV. Lavado e coidado de pezas de vestir, as como do enxoval domstico.

V. Apoio unidade familiar.

VI. Coidados e mantemento bsico da vivenda.

Este tipo de atencin poder ser facilitado en parte, se o caso, por programas especficos de lavandara ou alimentacin a domicilio.

d) Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, afectividade, convivencia e integracin na comunidade as como mellora da estruturacin familiar.

2. Con carcter complementario, unha vez garantizado o nivel bsico de atencin, o servizo de axuda no fogar poder incorporar, entre outros, as seguintes actuacins e servizos:

a) Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables.

b) Servizo de prstamo de axudas tcnicas para persoas en situacins de dependencia ou dependencia temporal. Para estes efectos entndese por axuda tcnica calquera produto, dispositivo, equipamento, instrumento, tecnoloxa ou software, fabricado especialmente ou dispoible no mercado, para previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacins na actividade e restricins na participacin social das persoas.

c) Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

d) Adaptacin funcionais do fogar

e) Servizo de podoloxa.

f) Servizo de fisioterapia.

3. Podern integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e calidade de vida.

4. En todo caso, as atencins prestadas tern un carcter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se facilite e promova a sa autonoma.

5. En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

a) A realizacin de actividades domsticas, que non fosen includas no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

b) Actuacins, que polo seu carcter sanitaria, deban en todo caso, ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 5.- Persoas destinatarias.

1. O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, as como fogares con menores, en que se observe a necesidade dunha intervencin de carcter socioeducativo. Tamn poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social.

2. En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

Artigo 6.- Dereitos das persoas usuarias.

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen na lexislacin aplicable sobre servizos sociais e, se o caso, sobre o procedemento administrativo comn, tern dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido sa dignidade, intimidade e autonoma.

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicins de igualdade e non discriminacin.

3. A recibiren unha atencin individualizada e adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin determinadas en cada caso.

4. A recibiren unha informacin de xeito xil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacins do sistema galego de servizos sociais, as como a que sexan asistidas e orientadas nos trmites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que acte como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervencin.

6. A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos de acordo co disposto na Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

8. A coeceren a situacin do seu expediente

9. A seren informadas, de maneira clara e precisa, sobre a intervencin prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoracin tcnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, as como a participar na toma de decisins que modifiquen o proceso de intervencin acordado.

10. calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestins persoa coordinadora do servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingsticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a prctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7.- Deberes das persoas usuarias.

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e, se o caso, na lexislacin vixente sobre o procedemento administrativo comn, tern os seguintes deberes:

1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2. Facilitar a informacin precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilizacn dos servizos, as como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideren resultar relevantes na asignacin, modificacin, suspensin ou extincin das prestacins ou servizos.

3. Cumprir coas condicins do servizo, facilitando e colaborando na execucin das tarefas do persoal ao seu cargo e pondo sa disposicin, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

4. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo s entrevistas programadas, seguindo as orientacins e participando no desenvolvemento das actividades includas no servizo, centro ou programa en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5. Manter unha actitude positiva de colaboracin coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonoma persoal e insercin social.

6. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliacin e inspeccin do servizo.

7. Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que lles presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

8. A comunicar, con dez das de antelacin, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir ou dificultar a execucin dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

9. Manter informado sobre os aspectos relativos sa sade para mellorar a sa atencin, e permitir adoptar as medidas preventivas que se requiran.

10. Non realizar cambios de horarios, tarefas, etctera, sen autorizacin do tcnico responsable do servizo.

11. Participar no pagamento do servizo nos termos que se estableza na sa norma reguladora.

Artigo 8.- Deberes dos/as auxiliares de axuda no fogar.

1. O trato ser sempre de respecto, evitando que a confianza co usuario e a sa familia interfiran no seu traballo.

2. Respectar a confianza do usuario e gardar a debida confidencialidade.

3. Non acudir lugar de traballo acompaado de persoas alleas servizo.

4. Non se poder recibir en custodia, dieiro, xoias nin obxectos.

5. Non recibir ningn tipo de prestacin/bonificacin por parte do usuario/a do servizo de axuda no fogar.

6. Non facerlle traballos a outros membros da familia distintos dos beneficiarios, anda que convivan na mesma casa, se as non est establecido no proxecto de intervencin.

7. Non realizar en ningn caso tarefas domsticas que non foran includas no proxecto de intervencin.

8. Non se dispoer de chaves de ningn domicilio salvo autorizacin por escrito do usuario/a.

9. En caso de ausencia os/as auxiliares debern poelo en coecemento do xefe de persoal coa maior brevidade posible para facilitar as a sa substitucin a fin de evitar a non prestacin do servizo de usuarios/as do mesmo.

Artigo 9.- Causas de extincin e modificacin do servizo.

1. Son causas de extincin do servizo de axuda no fogar, as seguintes:

a. A renuncia da persoa usuaria

b. O cambio de programa individual de atencin ou do proxecto de intervencin que implique un cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidad eco servizo de axuda no fogar.

c. Traslado definitivo da sa residencia a outro concello.

d. Falecemento da persoa usuaria.

e. Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do servizo.

f. A falta reiterada de pagamento do servizo.

g. Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo.

2. Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3. Cando se trate dun servizo pblico de axuda no fogar, asignado a persoas en situacin de dependencia, na correspondente resolucin de Programa Individual de Atencin, consonte o establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento do sistema para a Autonoma e Atencin Dependencia, o procedemento para a elaboracin do Programa Individual de Atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoacin por parte da entidade titular do servizo, dun expediente de extincin ou modificacin das condicins de prestacin do servizo, deber notificarse en todo caso ao rgano competente para ditar resolucin de Programa Individual de Atencin.

Artigo 10.- Causas de suspensin temporal do servizo.

Son causa de suspensin temporal do servizo, logo de tramitacin do correspondente expediente e informe razoado do persoal tcnico coordinador do servizo, que deber incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses para os usuarios de libre concorrencia e por un mximo de dous meses para os usuarios de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia.

2. Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensin, coa excepcin das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonoma e a atencin dependencia, suposto no que se estar ao disposto na correspondente normativa reguladora.

   
  CAPTULO II. DA PRESTACIN DO SERVIZO.  
 

   
  SECCIN 1. DISPOSICINS COMNS   redacciones
 

Artigo 11.- Formas de prestacin do servizo.

O servizo pblico de axuda no fogar ser prestado polo Concello de Mesa ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades de contratacin da xestin de servizos pblicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector pblico, a travs de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 12.- Requisitos especficos.

1. Existir un profesional de referencia, que actuar como coordinador do servizo e que deber estar en posesin dunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea de servizos sociais. No caso de que o nmero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal tcnico mnimo exixible ser de 0,02 profesionais en cmputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte tboa:

Nmero de persoas usuarias

Persoal tcnico mnimo

50 a 99

1 tcnico/a titulado/a xornada completa

100 a 199

2 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

200 a 399

3 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponder un incremento de 1 tcnico/a titulado/a a xornada completa

2. O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de prestar o servizo a persoas en situacin de dependencia valorada, debern estar en posesin do ttulo de tcnico en atencin a persoas en situacin de dependencia ou equivalente, regulado no Real decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, de 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

3. O seguimento da prestacin do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mnimo, con carcter bimensual. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisin revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacins expresado no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

4. O Concello de Mesa, e de ser o caso, a entidade prestadora en rxime privado do servizo, abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

a. Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo.

b. Un proxecto de intervencin, asinado polo tcnico responsable, segundo o Anexo VI desta ordenanza.

c. Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Mesa e a persoa usuaria, segundo o anexo IV desta ordenanza.

d. Informes de seguimento peridicos, que tern un carcter bimensual, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

En todo caso o tratamento da informacin contida nos expedientes realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  SECCIN 2. DA PRESTACIN DO SERVIZO POLO CONCELLO DE MESA   redacciones
 

Artigo 13.- Modalidades de acceso ao servizo, organizacin e procedemento

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acordo co seguinte:

1. O acceso ser prioritario e directo para as persoas que, tendo recoecida unha situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin de programa individual de atencin, e consonte a aplicacin do programa de asignacin de recursos, establecido no ttulo II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos. Para estes efectos, o Concello de Mesa, cando sexa o caso, proceder a dar de alta as persoas en agarda, de acordo coa orde de prelacin establecida no programa de asignacin de recursos. As persoas para as que o programa individual de atencin, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idneo tern, en todo caso, preferencia sobre aquelas s que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

2. Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescricin tcnica do profesional de referencia resolverase en rxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

a. Presentacin da solicitude, segundo o anexo I desta ordenanza, dirixida ao Alcalde no Rexistro Municipal do Concello, acompaada da seguinte documentacin:

I. Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

II. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante

III. Certificado de convivencia

IV. Informe mdico ou clnico sobre o seu estado de sade

V. Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o caso

VI. Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1. Fotocopia da ltima declaracin da renda ou no seu defecto certificado de imputacins do IRPF expedido pola Axencia Tributaria.

2. Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensins, subsidios e outros bens que posan

3. Xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso.

4. Calquera outra documentacin que sexa requirida polo traballador/a social para a valoracin do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes individuais realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

As solicitudes incompletas contarn cun prazo de 10 das para emendar deficiencias, en caso de non facelo, sern arquivadas sen mis trmite tal como se establece na lexislacin que regula o procedemento administrativo.

b. As solicitudes presentadas sern valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar, mediante o informe tcnico, a idoneidade do servizo, as como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicacin do baremo establecido a tal fin, segundo anexo V.

O departamento de Servizos Sociais abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

- Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo, segundo o anexo III.

- Un proxecto de intervencin, asinado polo tcnico responsable, segundo o anexo VI desta ordenanza (anexo II da Orde do 22 de xaneiro de 2009).

- Un acordo de servizo asinado entre o concello de Mesa e a persoa usuaria, segundo o anexo IV desta ordenanza.

- Informes de seguimento peridicos, que tern un carcter bimensual, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

c. O departamento de Servizos Sociais elaborar un Informe proposta que ser elevado Xunta de Goberno Local, que no prazo mximo de tres meses, resolver as solicitudes presentadas no Rexistro Xeral do concello. En caso favorable, a mesma ter a consideracin de alta no servizo. En caso de non existir dispoibilidade, a solicitude pasar a integrarse na lista de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuacin que obtivese na aplicacin do baremo. En caso de empate de puntuacin, atenderase por orde temporal da demanda.

En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo, s persoas que tean un dereito recoecido de atencin, dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

O acordo da Xunta de Goberno Local incluir, no caso de ser favorable, indicacin expresa do nmero de horas que se prestarn, relacin de tarefas que se levarn a cabo e a porcentaxe de financiacin da persoa usuaria sobre o custo total do servizo. No caso de ser desfavorable, o acordo deber de motivar as razns de denegacin.

d. Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervencin inmediata do servizo, a Alcalda resolver o expediente, vista do informe - proposta do/a traballador/a social. Este informe conter as causas que motiven a tramitacin pola va de urxencia. O procedemento de urxencia ter validez mentres se mantea a situacin desencadeante. A desaparicin desta, levar consigo a extincin do servizo e a tramitacin pola va ordinaria.

e. Para o inicio da prestacin do servizo ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo IV desta ordenanza (anexo III da Orde de 22 de xaneiro de 2009).

f. Anualmente, farase unha revisin de todas as persoas beneficiarias do servizo, co fin de comprobar que cumpre as condicins para a continuidade do mesmo. Para a renovacin anual do servizo, as persoas beneficiarias debern presentar a documentacin establecida no apartado a) deste artigo, ags aquela que xa conste no seu expediente individual.

Artigo 14.- Desenvolvemento da prestacin do servizo.

1. O prazo de alta no servizo, ser como mximo dunha semana, dende que a persoa usuaria se lle asigna o recurso dende o Programa de Asignacin de Recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou dende que se aproba a sa solicitude na Xunta de Goberno Local, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia. Para as persoas usuarias s que se lles concede o servizo, pola va de urxencia, o prazo de alta ser como mximo de dous das.

2. Previo ao inicio do servizo, o persoal tcnico realizar unha avaliacin da situacin e establecer un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacins e tarefas a desenvolver no domicilio. Designarase tamn a persoa profesional de referencia.

3. A asignacin do persoal de atencin directa farase en base perfil requirido para cada caso concreto e realizarase unha visita domiciliaria para a presentacin do persoal de atencin directa persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/ auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razn suficientemente xustificada, pasar lista de espera ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa tecnicamente posible.

Os cambios no persoal tcnico asignado, as como nos horarios de prestacin do servizo, que deban efectuarse, por circunstancias de necesidades de organizacin do servizo, comunicaranse persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4. Para o inicio da prestacin do servizo, ser requisito previo, asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo IV desta ordenanza.

5. O persoal tcnico elaborar un proxecto de intervencin, segundo o anexo VI desta ordenanza (anexo II da Orde do 22 de xaneiro de 2009), que deber conter: das da semana de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin, identidade do persoal de atencin directa responsable da execucin do proxecto, obxectivos e tarefas a desempear no domicilio, seguimento efectivo da prestacin no domicilio do usuario, con carcter mnimo bimensual.

6. Farase entrega persoa usuaria, dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo rgano competente.

7. As mesmo, entregarase persoa usuaria e ao persoal de atencin directa, do documento que contea as tarefas a desenvolver no domicilio.

8. Informarase s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacins, que estar sa disposicin, para calquera queixa ou reclamacin. No caso de queixa ou reclamacin, facilitarase unha copia da queixa persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspeccin no prazo de tres das, xunto cun informe do caso.

Artigo 15.- Intensidade na prestacin do servizo.

1. A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribudas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do informe tcnico.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar, para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, estar predeterminada no seu programa individualizado de atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co proxecto de intervencin, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1 a) da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os das da semana.

3. Nos restantes casos, a intensidade do servizo, vir determinada na prescricin efectuada polo departamento de servizos sociais do concello.

Artigo 16.- Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.

1. A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do ttulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2. O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

Artigo 17.- Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

2. Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3. A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificacas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 18.- Participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.

1. No caso de que a capacidade econmica da persoas usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido sexa igual ou inferior ao indicador publico de rendas a efectos mltiples (IPREM), quedara exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2. Nos demais supostos, aplicaranse a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica
(referida IPREM) ata

GRAO I

GRAO II

GRAO III

<=20 horas

<=45 horas

<=70 horas

100%

0%

0%

0%

115%

4,52%

9,61%

14,70%

125%

5,41%

11,50%

17,58%

150%

5,55%

11,79%

18,03%

175%

5,65%

12,00%

18,35%

200%

5,72%

12,16%

18,60%

215%

5,81%

12,34%

18,87%

250%

6,03%

12,82%

19,61%

300%

6,24%

13,26%

20,29%

350%

6,42%

13,63%

20,85%

400%

6,54%

13,90%

21,25%

450%

6,63%

14,09%

21,55%

500%

6,70%

14,25%

21,79%

> 500%

6,76%

14,36%

21,97%

3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

4. En ningn caso, o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento, poder exceder o 90% do custo do servizo, determinado en termos de prezo/hora.

5. No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar, prestados s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

% capacidade econmica (referencia ao IPREM) ata

GRAO I

GRAO II

GRAO III

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa e fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa e fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa e fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

<=15

<=28

<=45

100,00%

0,00%

12,87%

13,76%

0,00%

22,73%

24,29%

0,00%

35,51%

37,95%

115,00%

5,98%

13,10%

14,00%

10,56%

23,12%

24,71%

16,50%

36,13%

38,61%

125,00%

7,15%

13,39%

14,31%

12,63%

23,64%

25,26%

19,73%

36,94%

39,47%

150,00%

7,34%

13,52%

14,44%

12,95%

23,87%

25,50%

20,24%

37,29%

39,85%

175,00%

7,47%

13,61%

14,54%

13,18%

24,03%

25,67%

20,60%

37,54%

40,12%

200,00%

7,57%

13,76%

14,70%

13,36%

24,29%

25,96%

20,87%

37,96%

40,56%

215,00%

7,68%

13,83%

14,78%

13,56%

24,42%

26,09%

21,18%

38,16%

40,77%

250,00%

7,98%

13,96%

14,91%

14,09%

24,64%

26,33%

22,01%

38,50%

41,14%

300,00%

8,25%

14,06%

15,02%

14,57%

24,82%

26,52%

22,77%

38,78%

41,44%

350,00%

8,48%

14,16%

15,13%

14,98%

25,00%

26,72%

23,40%

39,07%

41,74%

400,00%

8,65%

14,35%

15,33%

15,27%

25,33%

27,06%

23,85%

39,57%

42,29%

>400,00%

8,77%

14,48%

15,48%

15,48%

25,57%

27,32%

24,19%

39,95%

42,69%

Artigo 19.- Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.

1. Para o servizo de axuda no fogar, en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo en base clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido no artigo 18 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONMICA

Participacin no custe do servizo de SAF bsico

Menor de 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,00 IPREM

10%

Maior de 1,00 e menor ou igual a 1,50 IPREM

12%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM

20%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

40%

Maior de 2,50 IPREM ou igual a 3,50 IPREM

60%

Maior de 3,50 IPREM

90%

2. Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestructuracin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

3. En calquera caso, establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

Artigo 20.- Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o Concello de Mesa, en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios, estarn afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

Artigo 21.- Da coordinacin coas entidades privadas que atendan a persoas usuarias financiados total ou parcialmente con fondos pblicos.

1. No caso de que o servizo de axuda no fogar se preste, a travs dunha entidade privada, existir unha coordinacin efectiva cos servizos sociais comunitarios.

2. Para tal efecto, establecerase un protocolo de comunicacin de altas no servizo de cada persoa usuaria, dirixido aos servizos sociais comunitarios do concello.

3. As mesmo, a entidade trasladar aos servizos sociais comunitarios, unha copia actualizada do correspondente proxecto de intervencin e dos informes de seguimento.

Artigo 22.- Obrigados ao pagamento.

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza, as persoas usuarias beneficiarias do servizo prestado por este Concello s que se refire o artigo 5.

Artigo 23. -Nacemento da obriga de pago.

A obriga de pagar os prezos pblicos regulados neste acordo regulador, nace, en xeral, dende que se inicie a prestacin do servizo e deber facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestin:

1. Os prezos pblicos contemplados nesta ordenanza satisfaranse con carcter posterior prestacin do servizo e con carcter especfico, durante a primeira quincena do mes seguinte.

2. Por parte do concello e sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, elaborarase un recibo individual c importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitir entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria para que se efecte o pagamento.

Artigo 24. - Infraccins e sancins.

As infraccins e sancins rexeranse, no relativo s pagos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadacin, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Esta ordenanza derroga expresamente o regulamento da prestacin do servizo de axuda no fogar no Concello de Mesa e a ordenanza nm. 9 reguladora do prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar, aprobados en sesin plenaria, de 26 de setembro de 2009, e publicados no Boletn Oficial da Provincia nm. 245, do 17 de novembro de 2009, e calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria mesma.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

A presente ordenanza entrar en vigor tras a sa aprobacin definitiva, unha vez publicado integramente o seu texto no Boletn Oficial da Provincia, e transcorrido o prazo a que se refiren os artigos 65.2 e 70.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I.- SOLICITUDE DE AXUDA NO FOGAR.

NOME E APELIDOS:

DNI:

ENDEREZO:

TELFONOS:

FIXO:

MBIL:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE OU GARDADOR/A DE FEITO.

NOME E APELIDOS:

DNI:

ENDEREZO:

TELFONOS:

FIXO:

MBIL:

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR.

NOME E APELIDOS

DNI

DATA DE NACEMENTO

PARENTESCO

SITUACIN LABORAL

SOLICITO: horas semana, para

DECLARO:

Que toda a informacin que figura nesta solicitude e nos documentos que se achegan verdadeira, non existindo omisin de datos e que autorizo ao concello de Mesa para que realice as consultas precisas de ficheiros pblicos para os efectos de comprobar a veracidade dos datos declarados

Mesa a de do 20 .

SINATURA DO SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL.

Asdo.:

ANEXO II.- INFORME MDICO

NOME E APELIDOS DO/A DOUTOR/A

N COLEXIADO/A

MOTIVO: Valoracin de solicitude de axuda no fogar

Centro de sade de ______________________________.

TELFONO:

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE.

NOME E APELIDOS:

DNI:

ENDEREZO:

TELFONOS:

FIXO:

MBIL:

(MARCAR CUNHA X).

Padece enfermidade infecto-contaxiosa.

Si

Non

Atpase inmobilizado na cama, precisando coidados mdicos de maneira permanente.

Si

Non

Presenta trastornos psquicos graves que poden producir alteracin na convivencia.

Si

Non

SITUACIN FSICA/SENSORIAL.

Vlese por si mesmo, segundo o seu estado fsico para desenvolverse nas actividades normais da vida diaria.

Si

Non

1.1- Limitacins no campo visual e/ou auditivo.

Non

Leve

Importante

Total

1.2- Incontinencia.

Non

Ocasional

Frecuente

Total

1.3- Dificultade no manexo das extremidades superiores.

Non

Leve

Importante

Total

1.4- Dificultade no manexo das extremidades inferiores.

Non

Leve

Importante

Total

1.5- Dificultade respiratoria.

Non

Leve

Moderada

Total

SITUACIN PSQUICA.

Vlese por si mesmo, segundo o seu estado psquico para desenvolverse nas actividades normais da vida diaria.

Si

Non

2.1- Desorientacin temporal-espacial.

Non

Leve

Importante

Total

2.2- Alteracins de percepcin.

Non

Leve

Moderada

Importante

2.3- Incoherencia na comunicacin.

Non

Leve

Moderada

Importante

2.4- Descontrol emocional.

Non

Lixeiro

Importante

Total

2.5- Trastorno da memoria.

Non

Leve

Moderada

Severa

2.6- Trastorno da conducta.

Non

Leve

Moderada

Grave

DIAGNSTICO (Especificarase o tratamento e a evolucin).

Mesa a de do 20 .

Asdo.:

ANEXO III .- INFORME SOCIAL.

Concello: Mesa.

Motivo: Solicitude de Servizo de axuda no fogar.

Telfono:

Traballadora Social:

N Colexiado/a:

DATOS DE IDENTIFICACIN DA PERSOA SOLICITANTE.

NOME E APELIDOS:

DNI:

DATA DE NACEMENTO:

N DA SEGURIDADE SOCIAL:

ENDEREZO:

TELFONOS:

1.COMPOSICIN DO GRUPO DE CONVIVENCIA.

NOME E APELIDOS

PARENTESCO

DATA DE NACEMENTO

ESTADO CIVIL

PROFESIN

Solicitante

2.FAMILIARES OU PERSOAS ACHEGADAS NON CONVIVINTES.

NOME E APELIDOS

PARENTESCO

ENDEREZO

TELFONOS:

3.SITUACIN SOCIOFAMILIAR.

3.1. Situacin familiar.

 Vive con parella e/ou familia sen conflicto.

 Vive con parella e/ou familia con conflicto.

 Vive con parella e/ou familia e/ou outros, pero non poden ou non queren atendelo/a,

Causas:_________________________________________________________________.

 Vive s/a, con fillos e/ou familiares prximos que no cobren as sas necesidades,

Causas:_________________________________________________________________.

 Vive s/a.

3.2. Relacins e contactos sociais.

 Mantn relacins sociais fra do domicilio con normalidade.

 Relacinase s coa sa familia ou vecios/as, anda que sae da casa.

 S se relaciona coa sa familia, raramente sae da casa.

 Non sae do seu domicilio, recibe familia ou visitas (> 1 por semana).

 Non sae do seu domicilio, nin recibe visitas (< 1 por semana).

3.3. Apoios/rede social.

 Non precisa ningn apoio.

 Recibe apoio da familia e/ou vecios/as.

 Recibe apoio social formal suficiente (centro de da, Traballador/a familiar...).

 Ten soporte social pero insuficiente.

 Non ten ningn soporte social e precsao.

4.SITUACIN SOCIOPERSOAL E FUNCIONAL DO SOLICITANTE CON RELACIN CONTIDO DO PROGRAMA.

 Se existen conflictos na familia (explicalos brevemente).

Causas:______________________________________________________________________.

 Se existen persoas con limitacins de tempo para realizar as tarefas de coidado.

 Se existen dificultades por parte do/a solicitante para desenvolver as tarefas esenciais ou instrumentais da vida diaria.

 Se existe desestructuracin familiar (explicar brevemente as razns ou motivos)

Causas:______________________________________________________________________.

(1) Indicar cal o membro da familia, ou persoa, que asume o rol de coidador/a principal, en caso de que exista.

5.SITUACIN ECONMICO-LABORAL DO/A SOLICITANTE.

INGRESOS NETOS (pensins, prestacins econmicas, retribucins pecuniarias,...)

CONCEPTO

CONTA ANUAL

DO SOLICITANTE

DO SOLICITANTE

DA UNIDADE DE CONVIVENCIA FAMILIAR

DA UNIDADE DE CONVIVENCIA FAMILIAR

CAPITAL MOBILIARIO (xuros, venda de valores, letras do tesouro .../accins, contas correntes ...)

CONCEPTO

CONTA ANUAL

DO SOLICITANTE

DO SOLICITANTE

DA UNIDADE DE CONVIVENCIA FAMILIAR

DA UNIDADE DE CONVIVENCIA FAMILIAR

OUTROS RENDEMENTOS (capital mobiliario, actividades econmicas ...)

CONCEPTO

CONTA ANUAL

DO SOLICITANTE

DO SOLICITANTE

DA UNIDADE DE CONVIVENCIA FAMILIAR

DA UNIDADE DE CONVIVENCIA FAMILIAR

BENS INMOBLES

CONCEPTO

VALOR CATASTRAL

DO SOLICITANTE

DO SOLICITANTE

DA UNIDADE DE CONVIVENCIA FAMILIAR

DA UNIDADE DE CONVIVENCIA FAMILIAR

6.CARACTERSTICAS DA VIVENDA.

6.1. Tipo de vivenda

 Piso.

 Vivenda unifamiliar.

 Infravivenda/chabola.

 Outros (especificar)_________________________________________________________.

6.2. Rxime de tenza

 Propia.

 Propia con prstamo hipotecario. Gasto mensual __________________________________.

 Alugada. Gasto aluguer ____________________________________.

 Cedida.

 Outros (especificar)_________________________________________________________.

6.3.Equipamento e adaptabilidade

 Calefaccin.

 Telfono.

 Ascensor.

 Auga corrente.

 Auga quente.

 Luz elctrica.

 Retrete.

 Cuarto de bao.

Barreiras arquitectnicas

 SI.

 NON.

Indicar cales:

6.4. Caractersticas da zona. Localizacin da vivenda.

 Ncleo urbano.

 Fora do ncleo urbano.

 Zona rural.

 Zona rural illada.

Accesibilidade, medios de comunicacin s equipamentos e servizos.

 Proximidade.

 Pouca distancia/accesos aceptables.

 Distancia media/accesos con certas deficiencias.

 Moita distancia/vas de acceso deficientes.

7. DATOS DE SADE.

Especial referencia existencia de persoas con dependencia ou discapacidade na unidade familiar.

8.OUTROS DATOS DE INTERESE RELACIONADOS CO OBXECTIVO DO INFORME.

Se o/a solicitante ten outros apoios informais de interese para a sa situacin, etc.

9.INTERPRETACIN E VALORACIN PROFESIONAL.

En Mesa a de do 20 .

Asdo.: O/A traballador/a social.

Esta informacin remtoa para que tea os efectos oportunos e dado que contn datos de carcter persoal, est amparada pola LOPD (Lei Orgnica 15/1999).

ANEXO IV .- ACORDO DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Reunidos en Mesa o da .........de 20.. dunha parte don/dona ................con D.N.I.

E doutra, o Concello de Mesa e na sa representacin, ..............., traballadora social municipal, colexiada n ......., en calidade de Tcnico responsable do servizo de axuda no fogar

ACORDAN:

PRIMEIRO: Que a prestacin do Servizo de Axuda no Fogar se realizar con carcter indefinido no caso de persoas usuarias derivadas do Sistema de Atencin Dependencia e para os usuarios que accedan ao servizo polo sistema de libre concorrencia por un prazo de .............., con posibilidade de prrroga segundo valoracin tcnica do departamento de Servizos Sociais do Concello de Mesa.

SEGUNDO: Que o nmero de horas mensuais a realizar no domicilio de................ distribudas nos seguintes das da semana: ...............................

TERCEIRO: Que atendendo Orde do22 de xaneiro do 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, Decreto 99/2012, de 16 de marzo e Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF e a aplicacin do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade econmica de ............ euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de . ..... sobre a sa capacidade econmica. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo compromtese a achegar a cantidade de .......... euros polas horas prestadas.

CUARTO: Que atendendo Orde do 22 de xaneiro do 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, Decreto 99/2012, de 16 de marzo, Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF e a aplicacin do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade econmica de ............ euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de . ..... sobre o custo do servizo. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo compromtese a achegar a cantidade de .......... euros polas horas prestadas.

QUINTO: Que a persoa usuaria acepta domiciliar o abono da taxa do SAF establecido no punto 4 ou 5, segundo a modalidade do servizo, na entidade bancaria da sa eleccin, no nmero de conta autorizada para tal efecto.

SEXTO: Que de acordo co proxecto de intervencin establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

Atencins de carcter persoal

Atencins de carcter persoal doutras actividades da vida diaria (acompaamentos fora do fogar)

Atencins de apoio psicosocial e educativo

Atencins de carcter domstico e da vivenda

Atencins de carcter tcnico-complementario

STIMO: Que as tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF, e que sern levadas a cabo polo persoal auxiliar do servizo sern as contempladas no Proxecto de intervencin individual deseado pola entidade prestadora, conforme a este acordo de Servizo.

OITAVO: Que as modificacins que puidese haber nas condicins inicialmente estipuladas neste acordo, debern ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal.

NOVENO: Que no concello existen follas de queixa e reclamacin a disposicin das persoas usuarias.

Ambas partes dan a sa conformidade presente acordo de prestacin do SAF, e o asinan

En a de .de 200...

A persoa usuaria O tcnico responsable

_______________________ _________________________

ANEXO V .- BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN RXIME DE LIBRE CONCORRENCIA.

(modalidade de prestacin bsica de servizos sociais de atencin primaria).

FACTOR-1: AUTONOMA PERSOAL (mximo total 40 puntos).

O valor asignado en funcin da falta de autonoma das persoas ser o que se deduza da valoracin realizada polos rganos oficiais competentes para a valoracin da discapacidade e do grao de dependencia.

As persoas dependentes valoradas que polo calendario oficial de implantacin tean dereito prestacin pola va de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignacin de servizos de axuda no fogar), non podern acceder polo sistema de libre concorrencia.

A asignacin de valor en funcin do factor autonoma persoal realizarase de acordo coa seguinte tboa:

TBOA DE EQUIVALENCIAS PARA A VALORACIN DO NIVEL DE AUTONOMA PERSOAL

De 33% a 64% de

discapacidade

De 65% a 74%

de discapacidade

75%-100%

25-39 pts

BVD

81%-87%

50-64 pts

BVD

88%-93%

75-89 pts

BVD

94%-100%

Grao de discapacida

de en menores de 18 anos sen valoracin de ATP ou BVD

75%-100%

discapacidade e ata 14 pts ATP

75%-100%

discapacidade

e 15-29 pts ATP

75%-100%

discapacidade

e 30-44 pts ATP

75%-100%

discapacidade

e 45-72 pts ATP

Grao de Discapacidade + Axuda Terceira Persoa.

ATP

RD 1971/1999

75% discapacidade e ata 24 pts BVD

40-49 pts

BVD

65-74 pts

BVD

90-100 pts

BVD

Grao de Discapacidade + Axuda Terceira Persoa.

Puntuacin BVD

(RD. 504/2007)

Grao I,

Nivel 1

Grao I,

Nivel 2

Grao II,

Nivel 1

Grao II,

Nivel 2

Grao III,

Nivel 1

Grao III,

Nivel 2

Situacin de dependencia. Decreto 176/2007

5 pts

10 pts

14

pts

20 pts

24 pts

30 pts

32 pts

38 pts

40 pts

PUNTUACIN

Nivel de Autonoma persoal

Puntos

Total puntos autonoma persoal......................................................................................................

FACTOR-2: APOIO SOCIAL (mximo total 20 puntos).

Puntos

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)

A persoa vive soa, carece de familiares e s ten apoio do contorno vecial ou outras redes (18 puntos)

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

Os familiares nganse a atendelo/a anda que tean posibilidades (8 puntos)

Vive s/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos)

Est ben atendido (0 puntos)

Puntos

Total puntos apoio social

FACTOR-3: SITUACIN FAMILIAR/SOCIALIZACIN MENORES (mximo total 20 puntos)

3.1. Conflito (mximo total 4 puntos) Puntos

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)

Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)

Con mis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)

3.2. Limitacins de rol (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias nas que ambos proxenitores ou titores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencins aos menores (2 puntos)

3.3. Monoparentalidade (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)

3.4. Habilidades parentais (mximo total 2 puntos) Puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimenticios, aseo persoal, administracins do orzamento, ausencia de roles, organizacin...) (2 puntos)

3.5. Nmero de menores (mximo total 10 puntos) Puntos

Un menor (3 puntos)

Dous menores (5 puntos)

Tres menores (7 puntos)

Catro ou mis menores (10 puntos)

Puntos

Total puntos situacin familiar/socializacin menores

FACTOR-4: OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (mximo total 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos) Puntos

Non hai luz elctrica (1 punto)

Non hai auga corrente (1 punto)

Non pose WC (1 punto)

Non pose cuarto de bao completo (1 punto)

Non ten neveira (1 punto)

Non ten quentador (1 punto)

Non ten lavadora (1 punto)

Non rene condicins mnimas de hixiene/habitabilidade (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda (1 punto)

4.2. Integracin no contorno (total 10 puntos) Puntos

Situacin de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)

Ausencia de relacins sociais (6 puntos)

Existen escasas relacins coas persoas do contorno (4 puntos)

Integracin axeitada no contorno (0 puntos)

Puntos

Total puntos outros aspectos sociais

TOTAL XERAL

Puntos

ANEXO VI.- SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Proxecto de Intervencin

1.-Datos de Identificacin do Expediente

Expediente (1)

Intervencin n (2)

Data de solicitude

Data de Inicio

Sector de Referencia (3)

mbito de Atencin 3

N Total de Usuarios

Nome e Apelidos

Data de Nacemento

DNI

Sexo

Estado Civil

Proxecto

Data do Proxecto

Data Fin de Proxecto

Antecedentes relevantes:

2.-Atencin a prestar

Das da semana

L

M

X

J

V

S

D

N de horas semanais

Horario

Tipo de servizo a prestar (4)

Perfil dos/as profesionais

Outros servizos:

3.-Existencia doutros Servizos/Apoios prestados a Domicilio

Existencia:

Servizos/apoios:

N de horas semanais:

4.-Obxectivos Especficos e Tarefas que se propoen

Obxectivos do servizo proposto:

Tarefas a realizar:

5.-Periodicidade do Seguimento (mnimo bimensual)

Tcnico responsable:

Asdo.:

(1) Identificacin do expediente en SIUSS

(2) Nmero de orde desta intervencin en relacin co total realizadas neste expediente

(3) Tipoloxa SIUSS

(4) Pdese empregar a tipoloxa SIUSS

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanzadispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

BOP n 49 de 13/03/2014:

Correccin de erros no anuncio de aprobacin definitiva da Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar

Advertidos erros no anuncio de aprobacin definitiva da modificacin da Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar, publicado no BOP n. 38, de data 25 de febreiro de 2014, procdese a publicar o texto ntegro das modificacins da citada ordenanza de conformidade co artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios