Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Somozas As - ORDENANZA REGULADORA DAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE MADEIRA NOS MONTES E ESPAZOS FORESTAIS DO CONCELLO DE AS SOMOZAS

Publicación provisional : 01-10-2013 BOP N 187 -- Publicación definitiva : 27-12-2013 BOP N 246
Redacción Aplicable desde 27-01-2014

Redacciones Redacciones
 - LIMIAR
 - TTULO PRELIMINAR: OBXECTO E FUNDAMENTO
 - TTULO I: REXISTRO, AUTORIZACINS E RXIME XURDICO
 - TTULO II: INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICINS DERRADEIRAS
 - ANEXOS
   
  LIMIAR  
 

A actividade madeireira ten suma importancia no Concello de As Somozas debido a que boa parte da superficie municipal est cuberta por especies forestais. Pero asemade, o 25% da poboacin galega propietaria de parcelas forestais, polo que a incidencia do monte nas economas familiares moi importante, e cmpre darlle o valor que lle corresponde.

Igualmente, a industria de transformacin da madeira tamn esencial para a economa de As Somozas, debido s postos de traballo que xera, e elaboracin de produtos de maior valor engadido.

Ademais, o monte galego pose unha elevada produtividade, grazas noso clima e nosa terra, e isto xera unha manchea de potencialidades, que ben aproveitadas, poderan incrementar a producin de madeira, facer medrar as rendas das persoas propietarias, mellorar a xestin das empresas madeireiras, achegar produto de calidade para a industria transformadora, e con todo isto xerar mis valor, mis rendas, mis emprego e mis calidade de vida.

Nembargante, para lograr todo isto preciso virar a actual situacin e camiar cara a un novo paradigma de xestin sustentable do monte galego. E iso pasa por eliminar ou reducir os graves problemas que ten hoxe en da o sector, como son, entre outros, a escasa cualificacin da man de obra, unha distribucin de parcelas minifundista e irregular, ou os importantes impactos sobre a rede viaria municipal causados pola maquinaria forestal e os labores de extraccin e carga da madeira.

O Concello, consciente da importancia do sector, pero tamn preocupado polos custos que esta actividade xera nas infraestruturas locais, e polo tanto no conxunto da poboacin, pretende regular con esta ordenanza os labores de xestin forestal en As Somozas, no que atinxa conservacin das vas e as promover unha xestin racional e sustentable dos espazos forestais. E faino con base nas competencias que posen os municipios nos mbitos da prevencin e extincin de incendios, o medio ambiente ou o urbanismo, establecidas pola Lei 7/1985, reguladora das bases do rxime local, e pola Lei 5/1997, de administracin local de Galicia, entre outras.

Nomeadamente, esta ordenanza pretende acadar a adecuada proteccin dos recursos naturais e paisaxsticos, as como velar pola debida conservacin das vas pblicas de titularidade municipal, que poden ser obxecto de estragos por causa das operacins de plantacin, corta e saca da madeira.

por iso que esta ordenanza vn regular a actividade extractiva de madeira no termo municipal, ags aquela que poida considerarse de autoconsumo. Neste senso crase un rexistro de empresas madeireiras, para levar control das entidades que realizan actividades forestais no termo municipal, e se establecen unha serie de obrigas de xestin que afectan tanto s empresas como s persoas propietarias dos montes explotados.

Para levar control das operacins forestais que se desenvolvan, o Concello requirir a presentacin dunha comunicacin previa, para informar da realizacin de actividades extractivas de madeira, e dunha fianza, para cubrir os posibles estragos que se produzan nas infraestruturas e no dominio pblico local.

Por ltimo a ordenanza recolle un apartado de infraccins e de sancins.

   
  TTULO PRELIMINAR: OBXECTO E FUNDAMENTO  
 

Artigo 1.- Obxecto e fundamento

1. Consonte ao disposto nos artigos 591 do Cdigo civil e 25, 28 e 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do rxime local, o Concello de As Somozas establece a presente ordenanza reguladora das cortas forestais.

2. A presente ordenanza ten por obxecto a regulacin da actividade forestal consistente na corta e saca de madeira dentro do termo municipal, para facela compatible coa preservacin do medio natural, dos bens municipais e da seguridade viaria. Esta ordenanza afecta aos actos que se desenvolvan e que tean por obxecto a obtencin de madeira e o seu transporte (operacins preparatorias da corta, desprazamentos de vehculos e maquinaria, construcin de ramplas de acceso aos terreos, depsitos de madeira, transporte da madeira etc.). Con isto qurese facer compatible a liberdade de empresa e o desenvolvemento do sector forestal, tan importante no noso Concello, coa preservacin do medio natural, a conservacin dos camios e pistas municipais e coa seguridade viaria.

Artigo 2.- Definicins

1. Para os efectos de aplicacin desta ordenanza considrase como actividade forestal aquela que se desenvolve a partir do aproveitamento mltiple dos recursos que proporcionan os terreos nos que vexetan especies arbreas, sexan de nacemento ventureiro, de semente ou de plantacin, sempre que non sexan caractersticas de cultivo agrcola.

2. Por corta e saca de madeira deber entenderse, para os efectos desta ordenanza, a totalidade das operacins que se desenvolvan dentro do municipio de As Somozas que tean por obxecto a obtencin e transporte de madeira de corta, inclundo tanto as operacins previas ou preparatorias corta (desprazamento de vehculos e maquinaria, construcin de ramplas ou accesos s fincas, preparacin do terreo etc.) como as posteriores (preparacin e depsito da madeira, cargamento e transporte).

3. Por empresa madeireira debe entenderse a persoa fsica ou xurdica que realice os labores de preparacin do terreo, repoboacin, corta, saca, depsito e/ou transporte da madeira. Tamn abrangue a aquelas persoas propietarias que realicen algns destes labores nas parcelas da sa propiedade, sempre e cando non sexa para o autoconsumo de madeira e tean por destino a sa comercializacin.

Artigo 3.- mbito de aplicacin

O mbito de aplicacin desta ordenanza o termo municipal de As Somozas, sen prexuzo das disposicins especiais que poidan rexer en zonas cualificadas como especialmente protexidas ou espazos naturais.

   
  TTULO I: REXISTRO, AUTORIZACINS E RXIME XURDICO  
 

Artigo 4.- Rexistro de empresas madeireiras

As persoas fsicas ou xurdicas que realicen actividades madeireiras no Concello de As Somozas debern inscribirse nun Rexistro establecido para controlar o desenvolvemento destas actividades, no que se far constar a denominacin da empresa, NIF, enderezo, telfono, correo electrnico e persoa/s de contacto. Recllese o modelo de solicitude de inscricin no Anexo I.

Artigo 5.- Requisitos para as operacins de corta e saca de madeira

1. Para realizar traballos de corta e saca de madeira en plantacins forestais deste Concello, cun volume estimado superior a 20 metros cbicos, ser obrigatorio presentar nas oficinas municipais unha comunicacin previa por escrito, cunha antelacin mnima de tres das comezo das actividades. Isto farase sen prexuzo da necesaria obtencin, con carcter previo, dos permisos ou autorizacins que, conforme normativa vixente, sexan necesarios, xa foren da autoridade forestal, de conservacin da natureza, de proteccin de augas ou de preservacin do patrimonio arqueolxico.

2. O escrito de comunicacin previa ser asinado pola empresa madeireira, debendo constar nel os seguintes datos:

1 Datos identificativos empresa madeireira (denominacin, nmero do NIF, enderezo e telfono, nome e apelidos da persoa encargada ou responsable da empresa)

2 Especie de madeira obxecto da corta

3 Volume de madeira que se prev extraer

4 Nome das fincas ou montes afectados, lugar ou sitio e parroquia

5 Identificacin catastral da finca ou monte afectado (polgono e parcela/s)

6 Datas previstas de inicio e remate dos traballos

7 Lugar onde se depositar a madeira espera da sa carga

8 Fotocopia compulsada da solicitude ou do permiso, autorizacin ou licenza de corta expedido pola autoridade competente

9 Fotocopia compulsada do seguro de responsabilidade civil ou calquera outro similar da empresa madeireira que cubra os eventuais danos e prexuzos que poidan causarse con ocasin da corta e saca de madeira, as como do ltimo recibo pagado, acreditativo de que o dito seguro est vixente no momento de realizarse as ditas operacins. No suposto de que a empresa madeireira non sexa posuidora de ningn seguro destas caractersticas, deber facelo constar expresamente no escrito de comunicacin que presente, e prestar fianza en metlico ou aval bancario na forma e conta establecidas no artigo 8 desta ordenanza

3. O Concello de As Somozas ter a disposicin das persoas interesadas un modelo normalizado de escrito de comunicacin previa, tal e como se recolle no Anexo II.

4. O Concello de As Somozas requirir empresa madeireira ou persoa propietaria do monte ou predio forestal a presentacin dun escrito de posta en coecemento (o mesmo que o de comunicacin previa) cando comprobe que a empresa madeireira non cumpriu coa sa obriga de presentar nas oficinas municipais a comunicacin previa.

5. Exceptuase de todo o descrito anteriormente, e, polo tanto, do disposto na presente ordenanza, a realizacin de cortas para usos propios domsticos, entendendo como tales os que non tean fins comerciais e tean un volume mximo de 20 m3.

Artigo 6.- Responsables

1. A empresa madeireira ser responsable directamente de todos os danos e prexuzos a persoas e bens que se produzan ou ocasionen con motivo da corta, depsito e transporte da madeira, debendo reparar o dano causado. O Concello de As Somozas velar especialmente para que as ditas operacins de corta e saca de madeira non ocasionen danos nas vas pblicas municipais e estas queden en adecuado estado de conservacin, limpeza e seguridade.

2. A obriga recollida no punto anterior ser esixible non s polos actos ou omisins propios, senn tamn polos cometidos por calquera persoa que, sen ser empregada ou traballadora da empresa madeireira, intervea nas operacins de corta e saca de madeira por conta, consentimento ou aquiescencia da empresa madeireira, e, en xeral, polos cometidos por aquelas persoas de quen deba responder.

3. As persoas propietarias das parcelas de monte nas que se efecten actividades de extraccin de madeira sern responsables, nomeadamente cando a corta se faga a eito en zonas con pendentes elevadas, de tomar as medidas precisas para previr tanto os riscos erosivos sobre o terreo como as posibles consecuencias da erosin sobre os bens pblicos.

Artigo 7.- Obrigacins

1. A empresa madeireira estar obrigada a asumir os custes da reparacin dos estragos producidos nas vas, nas estruturas anexas ou noutros elementos do dominio pblico local.

2. A empresa madeireira fica obrigada limpeza e retirada dos residuos da corta de madeira, de xeito que as pistas, camios ou espazos pblicos queden en todo momento no mesmo estado de limpeza e conservacin que tian antes de levarse a cabo as operacins de corta e saca de madeira. A obriga de limpeza deber cumprirse todos os das ao final da xornada de traballo.

3. Os depsitos de rolla, plas, podalla ou demais restos non podern invadir as zonas de circulacin viaria, nin menoscabar a funcionalidade das cunetas, gabias, canalizacins, pontellas ou calquera outra infraestrutura auxiliar ou anexa s camios ou vas, de cara a evitar riscos para as persoas usuarias.

4. Prohbese que os refugallos que non sexan estritamente vexetais fiquen ou se depositen no monte, vas ou lugares non autorizados. Os residuos asimilables s urbanos seleccionaranse e depositaranse no contedor municipal adecuado. Os residuos industriais, especialmente, aceites usados, entregaranse a un xestor autorizado de residuos.

5. As empresas madeireiras e/ou as persoas propietarias dos montes tratarn os restos forestais de maneira que minimicen o risco de incendio, dando prioridade s tratamentos que supoan a incorporacin dos ditos restos ciclo produtivo agroforestal ou aproveitamento de biomasa forestal residual nas sas distintas variantes.

6. A empresa madeireira estar obrigada a sinalizar as vas situadas nas zonas de extraccin e depsito de madeira conforme ao establecido na normativa vixente en materia de trfico, circulacin e seguridade viaria.

7. Prohbese o uso das vas pblicas para almacn ou depsito irregular da madeira. Entenderase por depsito irregular, para os efectos desta ordenanza, aquel que exceda de 30 das naturais.

8. A empresa madeireira ou o propietario forestal debern derrubar e repor ao seu estado anterior as ramplas abertas para facilitar o acceso ao terreo ou ao monte, co obxecto de que, cando chova, a auga e a terra arrastrada non asolague e cause danos nas pistas ou camios municipais.

9. As limpezas ou reparacins deberanse realizar nun prazo mximo de 72 horas a partir da retirada da madeira.

Artigo 8.- Fianza ou cota tributaria

1. As empresas madeireiras debern depositar unha fianza en metlico ou aval bancario en favor do Concello, co obxecto de responderen diante dos posibles danos non reparados voluntariamente, segundo se recolle nesta ordenanza. Para os efectos desta fianza (que debe ser depositada con anterioridade ao comezo dos traballos) establcense catro categoras:

1 Volume de corta inferior a 300 metros cbicos: 500,00

2 Volume de corta entre 300 e 1.000 metros cbicos: 1.500,00

3 Volume de corta entre 1.000 e 3.000 metros cbicos: 4.000,00

4 Volume de corta superior a 3.000 metros cbicos: 6.000,00

2. No caso de que a mesma empresa madeireira vaia realizar, ao mesmo tempo, cortas en parcelas contiguas, o volume total de madeira extrada desas parcelas deber sumarse, s efectos do clculo da fianza que se lle aplicar.

3. Unha vez comunicado o remate dos traballos por parte da persoa interesada, a tramitacin administrativa do expediente da devolucin da fianza completarase nun prazo de 30 das naturais, toda vez que os servizos municipais comprobaren a inexistencia de danos nas vas, nas infraestruturas ou no dominio pblico local.

Artigo 9.- Normas comns no uso da fianza non devolta e execucin subsidiaria

1. Transcorrido un prazo de sete das dende que se producise a destrucin ou deterioro do dominio pblico viario local ou a acumulacin de restos procedentes das operacins de carga e almacenamento, o Concello poder realizar, con cargo fianza, as operacins de reparacin, correccin e/ou retirada de restos, sen prexuzo da sancin que proceda.

2. Se os danos foren dunha conta superior ao da fianza, o Concello elaborar un informe tcnico sobre os ditos danos e requirirselle ao responsable da corta para que abone as cantidades resultantes a maiores do establecido na fianza inicial. No caso de non ser atendido o dito requirimento, o Concello resrvase o exercicio das accins legais e fiscais oportunas.

   
  TTULO II: INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 10.- Infraccins

1. Son infraccins da presente ordenanza os actos e omisins que contravean o establecido nesta. A comisin de calquera infraccin levar aparellada a imposicin aos responsables das correspondentes sancins, ademais da obriga de indemnizar aos prexudicados polos danos derivados da sa comisin.

2. As infraccins a esta ordenanza cualifcanse en moi graves, graves e leves.

3. Constiten infraccins moi graves:

1 Non presentar, no prazo que se lle indique, o escrito de comunicacin previa de realizacin dos traballos forestais, unha vez fose requirido polo Concello

2 Deixar as vas municipais nun estado de sucidade que supoa unha situacin de risco para a seguridade viaria, segundo o informe municipal emitido para o caso

3 Causar danos nas estradas, pistas, camios ou noutros elementos do dominio pblico local por valor superior a 6.000,00

4 Cometer, nun prazo dun ano, das faltas graves firmes na va administrativa

4. Son infraccins graves:

1 Non presentar o escrito de comunicacin previa, anda que o achegue despois de ser requirido polo Concello

2 Deixar as vas municipais en deficiente estado de sucidade, segundo o informe municipal emitido para o caso

3 Causar danos nas estradas, pistas, camios ou noutros elementos do dominio pblico local por valor inferior a 6.000,00

4 Non demoler ou non repor ao seu estado orixinal as ramplas ou accesos que se abriran para acceso aos terreos forestais

5 Cometer, nun prazo dun ano, das faltas leves, firmes na va administrativa

5. Considranse infraccins leves calquera outro incumprimento desta ordenanza que non estea cualificado como moi grave ou grave e cuxa sancin corresponda ao Concello.

Artigo 11.- Sancins

1. As infraccins desta ordenanza sern sancionadas coas seguintes multas:

1 Infraccins leves: multa de ata 300,00

2 Infraccins graves: multa de conta comprendida entre 300,01 e 1.500,00

3 Infraccins moi graves: multa de conta entre 1.500,01 e 3.000,00

2. A tramitacin do procedemento sancionador, non previsto nesta ordenanza, rexerase pola normativa xeral na materia e, en todo caso, coa audiencia e demais garantas procesuais para a persoa interesada.

3. O importe das multas ser graduado tendo en conta as circunstancias concorrentes e de acordo co establecido na normativa vixente.

4. As multas e sancins impostas ao amparo da presente ordenanza reduciranse na sa conta nun 50% no caso de seren aboadas no prazo de 15 das a partir da notificacin da multa ou sancin, e se a persoa infractora mostra por escrito a sa conformidade con estas, e renuncia expresamente ao exercicio de toda accin de impugnacin no citado prazo.

5. O pagamento das multas poderase esixir pola va administrativa de constrinximento, sen prexuzo da esixencia, se for o caso, das correspondentes responsabilidades civs e penais.

6. As sancins sern independentes da reparacin do dano causado e da indemnizacin de danos e perdas a que houber lugar.

7. A resolucin do expediente sancionador corresponder Alcalda.

Artigo 12.- Requirimentos

Advertido o incumprimento da presente ordenanza, e de forma paralela apertura do expediente sancionador, requirirase persoa responsable da infraccin para que se axuste normativa e, de ser o caso, repare os danos e prexuzos causados, outorgndolle para isto un prazo prudencial fixado polos servizos tcnicos municipais, que, en calquera caso, non poder exceder dun mes. Transcorrido este prazo sen que se dea cumprimento ao requirimento, procederase, sen necesidade de novas notificacins, sa execucin subsidiaria, cargndolle os custos derivados persoa responsable.

   
  DISPOSICINS DERRADEIRAS  
 

1. A presente ordenanza entrar en vigor logo dun mes dende a sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

2. A Alcalda queda facultada para ditar cantas ordes ou instrucins resulten necesarias para a adecuada interpretacin, desenvolvemento e aplicacin desta ordenanza.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I: SOLICITUDE DE INSCRICIN NO REXISTRO DE EMPRESAS MADEIREIRAS DO CONCELLO DE AS SOMOZAS

ANEXO II: MODELO DE COMUNICACIN PREVIA DAS OPERACINS DE CORTA E SACA DE MADEIRA

SOLICITUDE DE INSCRICIN NO REXISTRO DE EMPRESAS MADEIREIRAS DO CONCELLO DE AS SOMOZAS

Datos da empresa madeireira

Denominacin

NIF

Enderezo

Telfono

Correo electrnico

Persoa/s de contacto

A empresa devandita solicita a sa inclusin no REXISTRO DE EMPRESAS MADEIREIRAS DO CONCELLO DE AS SOMOZAS

As Somozas, . de . de 20.....

Asdo.

Nome:

Representante da empresa

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AS SOMOZAS

COMUNICACIN PREVIA DAS OPERACINS DE CORTA E SACA DE MADEIRA

Datos da empresa madeireira

Denominacin

NIF

Enderezo

Telfono

Nome da persoa encargada

Datos da propiedade forestal

Especie de madeira obxecto da corta

Volume total da madeira a extraer (m3)

Nome das fincas ou montes afectados, lugar ou sitio e parroquia

Identificacins catastrais

Polgono:

1

2

3

Parcela/s:

4

5

6

Datos do aproveitamento forestal

Datas previstas de inicio e remate

Lugar onde se depositar a madeira

En aplicacin da Ordenanza reguladora das actividades extractivas de madeira nos montes e espazos forestais do Concello de As Somozas comunico o inicio de actividades forestais nas parcelas indicadas previamente.

Documentacin que achega (marque o que corresponda):

 Fotocopia compulsada da solicitude ou do permiso, autorizacin ou licenza de corta

 Fotocopia compulsada do seguro de responsabilidade civil ou calquera outro similar

 Fotocopia compulsada do ltimo recibo pagado do seguro de responsabilidade civil

 Non pose ningn seguro de responsabilidade civil

 Fotocopia compulsada da fianza ou aval bancario

As Somozas, . de . de 20.....

Asdo._____________________

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AS SOMOZAS

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios