Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cedeira - Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Ocupacin de terreos de Uso Pblico con Mesas e Cadeiras e outros elementos anlogos con finalidade lucrativa

Publicación provisional : 11-11-2013 BOP N 214 -- Publicación definitiva : 27-12-2013 BOP N 246
Aplicable desde 01-01-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e Natureza
 - Artigo 2. Feito Impoible
 - Artigo 3. Suxeitos Pasivos
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Cota Tributaria
 - Artigo 6. Exencins e Bonificacins
 - Artigo 7. Normas de Xestin
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICION FINAL
   
  Artigo 1. Fundamento e Natureza  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1.985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por Ocupacin de terreos de Uso Pblico con Mesas e Cadeiras e o outros elementos anlogos con finalidade lucrativa, que se rexer tanto por a presente Ordenanza Fiscal e demis normativa de aplicacin.

   
  Artigo 2. Feito Impoible  
 

Constite o feito impoible desta Taxa a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local como consecuencia da ocupacin de terreos de uso pblico con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, mostradores e outros elementos anlogos, con finalidade lucrativa.

   
  Artigo 3. Suxeitos Pasivos  
 

1. Son suxeitos pasivos da Taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico local en beneficio particular, independentemente de que se obtivera a correspondente licenza ou autorizacin.

2. Tern a condicin de substitutos do contribunte os cales soliciten as correspondentes licenzas, se non fosen os propios contribuntes.

   
  Artigo 4. Responsables  
 

A responsabilidade, solidaria ou subsidiaria, das obrigas tributarias do suxeito pasivo, aplicarase nos supostos e co alcance que se sinala nos artigos 41 a 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Cota Tributaria  
 

1. A conta da taxa regulada na presente Ordenanza calcularase de acordo cos conceptos e importes establecidos por mesa e ano na tboa seguinte:

CONCEPTO

Epgrafe 1 Cota

Epgrafe 2 Cota

Epgrafe 3 Cota

Por cada mesas, cadeiras, tribunas, taboados, mostradores e outros elementos anlogos.

Por cada unha das tres primeiras

40,00

46,00

52,00

Por cada unha, da cuarta a dcima

25,00

30,00

33,00

A partir da dcima mes, por cada unha

16,00

19,00

22,00

Por ocupacin de espazos na calzada ou zonas non peons de titularidade municipal, por cada m2 ou fraccin

30,00

40,00

50,00

2. Regras especiais.-

a) Para o cmputo de nmero de mesas, considerarse o nmero de prazas de asento divididas entre catro.

b) No caso de mostradores, considerarse equivalente a unha mesa por cada dous metros lineal ou fraccin de mostrador.

c) Cando se empreguen toldos, sombrillas ou elementos similares que supoan un aproveitamento especial do dominio pblico, ou ben se acote ou delimite o espacio destinado s mesas e cadeiras e outros elementos anlogos mediante cortaventos, separadores, vallados, macetas ou elementos similares, aplicarase o epgrafe 2, e cando concorran as das circunstancias, ser de aplicacin o epgrafe 3.

d) As tarifas pola ocupacin con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, mostradores e outros elementos anlogos e de espazos na calzada son compatibles entre s.

   
  Artigo 6. Exencins e Bonificacins  
 

Non se conceder exencin ou bonificacin ningunha no pagamento da taxa.

   
  Artigo 7. Normas de Xestin  
 

1. A presente taxa devengarse cando se inicie o uso privativo ou o aproveitamento especial do dominio pblico local que determina o seu feito impoible. Non obstante, en caso de aproveitamentos xa autorizados ou prorrogados, a remuneracin da taxa prodcese o da primeiro de cada ano natural.

2. De conformidade co previsto no artigo 26.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, toda solicitude de licenza para que poida ser admitida a trmite, deber acompaarse dun xustificante do depsito previo da presente taxa.

Ao amparo do establecido no artigo 27 do citado texto legal, o importe da taxa regulada na presente Ordenanza, esixirase en rxime de autoliquidacin, debendo presentarse simultaneamente coa oportuna solicitude sinalando a superficie e mesas ou elementos similares a instalar, non facultando o peticionario para realizar a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial, que s podern levarse a cabo cando se obtea a correspondente licenza ou autorizacin.

Unha vez recada resolucin ou acordo sobre a concesin da licenza ou autorizacin, practicarase, se procede, a liquidacin oportuna, deducindo o importe da autoliquidacin realizada e esixindo ou reintegrando no seu caso o suxeito pasivo as diferenzas existentes.

Se a licenza fose denegada, e sempre que a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial non se efectuasen, o interesado poder solicitar a devolucin dos dereitos ingresados por tal concepto.

3. Unha vez autorizada iniciada a ocupacin, independentemente de que se obtivera a correspondente licenza ou autorizacin, entenderase prorrogada a taxa e esixirase mediante recibo deducido do correspondente padrn nos perodos correspondentes.

4. A presentacin da baixa producir efectos a partir do exercicio seguinte e nos casos de altas prorratearase por trimestres naturais os importes das cotas do artigo 5.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

A partir da entrada en vigor desta ordenanza queda derrogada a ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupacin de terreos de uso pblico con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos anlogos con finalidade lucrativa, publicada definitivamente no BOP 295 de 24 de decembro de 2007

   
  DISPOSICION FINAL  
 

A presente Ordenanza Fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir do da 1 de xaneiro de 2014, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios