Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ames - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccins, instalacins e obras

Publicación provisional : 28-12-2006 BOP N 296 -- Publicación definitiva : 28-12-2006 BOP N 296
Aplicable desde 01-01-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..-Feito impoible.
 - Artigo 3..-Exencins.
 - Artigo 4..-Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte.
 - Artigo 5. Base impoible.
 - Artigo 6..-Tipo de gravame e cota tributaria.
 - Artigo 7..-Devengo do imposto.
 - Artigo 8..-Bonificacins.
 - Artigo 9. Normas de xestin.
 - Artigo 10..-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
 - ANEXO
   
  Artigo 1..-Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e 106 de la Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases do rxime local, e dos artigos 15.1 e 59.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece o Imposto sobre construcins, instalacins e obras, que se rexer polo disposto na devandita lei e pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2..-Feito impoible.  
 

1.-Constite o feito impoible do Imposto a realizacin no termo municipal de Ames, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase ou non a devandita licenza, ou para a que se esixa presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, sempre que a expedicin da licenza ou a actividade de control corresponda a este Concello

2.-Son construcins, instalacins e obras suxeitas imposto todas aquelas na que a execucin implique a realizacin do feito impoible definido no apartado anterior; e en particular as seguintes:

a) As obras da nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para a implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.

b) As obras de modificacin ou de reforma que afecten a estrutura, o aspecto exterior ou a disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.

c) As obras provisionais.

d) A construcin de vaos para a entrada e sada de vehculos das fincas na va pblica.

e) As construcins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou polas empresas subministradoras de servizos pblicos, que correspondern tanto as obras necesarias para a apertura de calas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou beirarras, como as necesarias para a reposicin, reconstrucin ou amao do estragado coas calas mencionadas.

f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacins, escavacins, terraplenados, salvo que estes actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.

g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e dos valados, os andamios e as andamiaxes de precaucin.

h) A nova implantacin, a ampliacin, a modificacin, a substitucin ou o cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servizos pblicos, calquera que sexa seu emprazamento.

i) Os usos e instalacins de carcter provisorio.

l) A instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou valados que tean publicidade ou propaganda.

ll) As instalacins subterrneas dedicadas s aparcamentos, as actividades industriais, mercants ou profesionais, s servizos pblicos ou a calquera outro uso a que se destine o subsolo.

m) A realizacin de calquera outra actuacin establecida polos plans de ordenacin ou polas ordenanzas que lles sexan aplicables como suxeitas a licenza municipais, sempre que se trate de construcins, instalacins ou obras.

n) Derrubamentos.

) Aliacins e rasantes.

o) As que se realicen en cemiterios.

p) Calquera outra construcin, instalacin ou obra que precise licenza de obra o urbanstica.

3.-Quedan tamn includas no feito impoible do imposto, as construcins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesin. Nestes supostos a licenza aludida no apartado 1, considerarase outorgada unha vez ditada a orde de execucin, adoptado o acordo ou adxudicada a concesin polos rganos municipais competentes, con cumprimento da tramitacin preceptiva, e legalmente notificado o acto administrativo o interesado.

   
  Artigo 3..-Exencins.  
 

Esta exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais, que estando suxeitas a este, sexan directamente destinadas a carreteiras, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamentos de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

A declaracin de que concorren as circunstancias expresadas no pargrafo anterior ser efectuada polo rgano competente, previo informe dos servizos econmicos.

   
  Artigo 4..-Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte.  
 

1.-Son suxeitos pasivos deste imposto a ttulo de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58 / 2003, de 17 de decembro, que sexan donos das construcins, instalacins ou obras, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realicen aquelas.

Os efectos deste punto tern a consideracin de donos das construcins instalacins ou obras quen soporten os gastos ou costos que comporten a sa realizacin.

2.-Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte, no caso de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, quen soliciten as correspondentes licenzas ou presenten as correspondentes declaracins responsables ou comunicacins previas ou realicen as construcins, instalacins ou obras.

3.-O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 5. Base impoible.  
 

A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra; e se entende por tal, a estes efectos, o custo de execucin material de aquela

Non formarn parte de dita base o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin, instalacin ou obra, nin os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre o custo de execucin material.

   
  Artigo 6..-Tipo de gravame e cota tributaria.  
 

1.-A cota ntegra do imposto ser o resultado de aplicar base impoible os seguintes tipos de gravame:

a) Tipo xeral: 2%.

b) Construcins, instalacins e obras en solo industrial: 2,5%.

c) Construcin de edificacins plurifamiliares, vivendas colectivas ou promocins de mais dunha vivenda unifamiliar: 4%. Considerarase como promocin de mais dunha vivenda unifamiliar aqueles casos en que as licenzas, sen prexuzo de referirse no seu caso a unha soa vivenda, sexan solicitadas de xeito simultneo ou sucesivo por un mesmo promotor, cando as obras estean ubicadas nun mesmo lugar.

2.-A cota lquida do Imposto ser, no seu caso, o resultado de aplicar a cota as bonificacins que establecesen no artigo 8. desta ordenanza.

   
  Artigo 7..-Devengo do imposto.  
 

1.-A obriga de contribur nace no intre de comezar a construcin, instalacin ou obra, mesmo nos casos en que comece sen ter obtido a licenza que proceda.

2.-Os efectos deste imposto, entenderanse iniciadas as construcins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario, cando fora concedida a preceptiva licenza municipal; no momento no que sexa retirada a devandita licenza polo interesado ou o seu representante, ou noutro caso, mes da data do Decreto ou do acordo da Xunta de Goberno Local.

   
  Artigo 8..-Bonificacins.   redacciones
 

1.- Bonificacins enmarcadas no artigo 103.2.a) do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, para as que se require a previa declaracin de especial interese ou utilidade municipal polo rgano competente a solicitude do suxeito pasivo:

a) Establcese un beneficio fiscal do 95% da cota tributaria para as seguintes instalacins, construcins e obras:

1) As obras, construcins e instalacins que, debendo ser entregadas ao Patrimonio Municipal, fosen executadas por outras administracins pblicas en virtude de convenio de colaboracin ou cooperacin co Concello.

2) As obras, construcins e instalacins realizadas por entidades de interese pblico ou asociacins veciais en bens de uso ou servizo pblico municipal, coa autorizacin previa do rgano correspondente.

3) As obras que consistan en construcin e reconstrucin de muros, como consecuencia da necesidade de ensanche das vas pblicas se efectuara a cesin gratuta dos terreos polos propietarios.

4) As obras, construcins e instalacins que promovan dentro do termo municipal de Ames a Mancomunidade de Concellos de Compostela.

5) A execucin de obras de urbanizacin realizadas polos propietarios afectados, sempre e cando se entreguen posteriormente ao Patrimonio municipal.

6) As obras realizadas nos centros pblicos e nos centros privados concertados sempre que estas se realicen nos niveis de educacin obrigatoria.

b) Establecese un beneficio fiscal do 90% da cota para instalacins, construcins e obras promovidas directamente por outras administracins pblicas e destinadas ao equipamento comunitario primeiro, sempre e cando non estea prevista a sa repercusin no prego de condicins que rexa para a contratacin da obra.

c) Tern unha bonificacin do 50% da cota as construcins, instalacins e obras, realizadas por asociacins sen nimo de lucro, en centros destinados a asistencia e integracin social ou desenvolvemento de actividades culturais de libre acceso e participacin. Para acceder a esta bonificacin ser necesario acompaar solicitude cos estatutos da asociacin debidamente rexistrados, as como unha memoria explicativa da actividade que se vai desenvolver no local. A inactividade por un prazo superior a 6 meses ou o cambio de actividade nos locais dentro dos cinco anos seguintes ao outorgamento do beneficio darn lugar perda da bonificacin e liquidaranse as cantidades bonificadas coa aplicacin dos xuros de demora correspondentes.

d) Establcese ademais unha bonificacin do 30% a favor doutras construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. A concesin da mesma requirir informe ou memoria motivadora do especial interese ou utilidade municipal.

En todos os casos recollidos nas letras anteriores a concesin do beneficio fiscal, as como a declaracin de especial interese ou utilidade municipal requirir, en todo caso, solicitude previa do suxeito pasivo e informe ou memoria motivadora do especial interese ou utilidade municipal.

2.-Establcese unha bonificacin a favor das construcins, instalacins ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar para autoconsumo. A aplicacin desta bonificacin estar condicionada a que as instalacins para producin de calor inclan colectores que dispoan da correspondente homologacin da Administracin competente. Non se conceder esta bonificacin cando a implantacin deses sistemas sexa obrigatoria a tenor da normativa especfica vixente en cada momento

A bonificacin establcese no 25% dos gastos de execucin material dos sistemas de aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar, a deducir da cota ntegra do imposto, sen que en ningn caso a deducin poida exceder da porcentaxe do 50% da cota.

O suxeito pasivo deber aportar, xunto coa solicitude da licenza, o proxecto tcnico visado polo Colexio Oficial correspondente, acreditativo da incorporacin construcin, instalacin ou obra de instalacins de enerxa solar trmica ou de enerxa solar fotovoltaica para autoconsumo, as como da homologacin dos colectores empregados para a producin de calor.

3.-Establcese unha bonificacin do 30% a favor das construcins, instalacins ou obras referentes a actuacins protexidas en materia de vivenda, de conformidade co disposto no Decreto da Xunta de Galicia 199/2002, do 6 de xuo e demais normativa estatal e autonmica sobre a materia.

Para o goce da mesma, o suxeito pasivo deber aportar, no momento previo retirada da licenza, a cdula de cualificacin provisional como VPO emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo ou declaracin ou visado emitido polo mesmo Instituto considerando protexida a actuacin en que consiste a construcin, instalacin ou obra.

4.-Establcese unha bonificacin a favor das construcins, instalacins e obras que, en edificacins e instalacins xa existentes, favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados/as. A bonificacin establcese no 10% dos gastos de execucin material das obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos/as discapacitados/as, a deducir da cota ntegra do imposto, sen que en ningn caso a deducin poida exceder da porcentaxe do 30% da cota. Non se conceder esta subvencin cando a eliminacin de barreiras arquitectnicas sexa obrigatoria a tenor da normativa especfica vixente en cada momento.

5.-As bonificacins previstas neste artigo esixirn:

a) Solicitude do interesado

b) Informe dos Servizos municipais correspondentes (Urbanismo, Cultura, Emprego, Medio ambiente) e, en todo caso, informe do Servizo de xestin, recadacin e inspeccin tributaria do Concello

c) Acordo de concesin do rgano competente .

6.-As solicitudes de bonificacin includas neste artigo debern presentarse con carcter previo concesin das correspondentes licenzas.

7.-As bonificacins aplicaranse sobre a cota ntegra do imposto e sern compatibles, salvo as recollidas no apartado 1 deste artigo que sern incompatibles entre si, e a recollida no apartado 1 a), que ser incompatible con calquera outra. En todo caso as bonificacins aplicadas de forma acumulativa neste artigo en ningn caso podern exceder do 75% da cota ntegra.

8.-Nos seguintes casos, o importe da taxa por expedicin de licenzas urbansticas ser deducida da cota bonificada do imposto sobre construcins, instalacins e obras devengado con ocasin da actividade construtiva en cuestin, de acordo en todo caso co procedemento previsto no punto 5 deste artigo.

a) As obras que deban efectuar os particulares nas vas pblicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificacins de aliacins ou rasantes, canalizacins ou sumidoiros que faga o concello.

b) O branqueo, pintado ou revestimento das fachadas e muros.

c) As derrubas ou demolicins que se produzan como consecuencia de declaracins de runa inminente e que fosen ordenados polo concello.

d) As derrubas ou demolicins daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentacin urbanstica do concello se atopen fra de ordenacin e fosen ordenadas por este ltimo.

e) As obras necesarias para a eliminacin de barreiras arquitectnicas, sempre e cando non impliquen incremento de volume da edificacin nin cambio de uso de ela.

f) As instalacins, construcins e obras promovidas directamente por outras administracins pblicas que estivesen suxeitas a licenza urbanstica municipal ou a calquera outra actividade municipal tcnica e administrativa de verificacin que constita o feito impoible da taxa por expedicin de licenzas urbansticas.

g) Nas obras previstas no apartado 1.a) deste artigo

A deducin prevista neste apartado non dar dereito ao interesado, en ningn caso, devolucin de ningn importe.

   
  Artigo 9. Normas de xestin.  
 

1. Os suxeitos pasivos virn obrigados a presentar solicitude de licenza urbanstica, declaracin responsable ou comunicacin previa, acompaada dos correspondentes presupostos, nos casos e modos que sinala a normativa aplicable ao solo e edificacin, tanto estatal, como autonmica e local. A solicitude de licenza urbanstica declaracin responsable ou comunicacin previa ter o valor de declaracin tributaria, por canto dos presupostos que se acompaan a aquela deducirase a base impoible do imposto. De non mediar solicitude de licenza, declaracin responsable ou comunicacin previa antes do inicio das obras, a conduta, sen prexuzo das sas repercusins urbansticas, constituir unha infraccin tributaria, segundo o disposto no artigo 10 da presente ordenanza.

2. Os suxeitos pasivos que inicien a construcin, instalacin ou obra e non tiveran presentado unha comunicacin previa ou declaracin responsable, nin tiveran concedida anda a licenza preceptiva teen a obriga de presentar, no prazo mximo dun mes a contar dende o inicio da construcin, instalacin ou obra a declaracin tributaria que permita practicar a esta administracin a correspondente liquidacin provisional a conta.

3. Concedida a licenza ou presentada a declaracin responsable ou comunicacin previa ou adoptado o acordo aprobatorio ou autorizacin en relacin coas construcins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin material ou cando sen ter solicitado, concedido ou denegado anda a licenza preceptiva ou presentado a comunicacin previa ou declaracin responsable, se inicie a construcin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta, sen que o pagamento comporte ningn tipo de acto declarativo de dereito a favor daqueles.

A base impoible para esta liquidacin determinarase en funcin do presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial correspondente cando isto constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base impoible ser determinada pola oficina tcnica municipal de acordo co custo estimado da actuacin presentado polo interesado e atendendo, no caso de desproporcin, aos mdulos previstos na presente ordenanza, e que figuran como anexo desta.

4. O pagamento da liquidacin practicada ter carcter provisorio e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematadas as construcins, instalacins ou obras. No caso de que se modifique o proxecto e houbese incremento do presuposto, unha vez aceptada a modificacin, deber presentarse declaracin complementaria pola diferencia entre o presuposto inicial e o modificado con suxeizn aos requisitos sinalados nos apartados anteriores.

5. Tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, previa comprobacin, poder modificar a base impoible a que se refiren os apartados anteriores, facendo a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo ou reintegrando ao suxeito pasivo a cantidade que resulte. Para a confeccin da liquidacin definitiva, o obrigado tributario deber declarar, no prazo de dous meses dende a finalizacin da obra, o seu custo real e efectivo, mediante a presentacin do certificado ou presuposto final da obra visado polo Colexio Oficial correspondente, cando se esixiran direccins facultativas, ou de calquera outro documento que se considere oportuno.

6. No caso de que non se executen as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado, unha vez que formule e se aprobe a renuncia expresa licenza ou caducara esta.

7. Nos supostos de licenzas concedidas en virtude da aplicacin das normas sobre silencio administrativo, o pagamento do imposto deber realizarse antes de dar comezo as obras.

   
  Artigo 10..-Infraccins e sancins.  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporacin, e entrar en vigor, unha vez se produza a publicacin do seu texto no BOP, o 01/01/2014. A presente ordenanza permanecer vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa. O texto ntegro da nova ordenanza, ou da ordenanza modificada, ser obxecto de publicacin no BOP.

   
  ANEXO  
 

ANEXO.- Mdulos para a determinacin obxectiva da base impoible do Imposto de Construcins, instalacins e obras.

1.-Obra menor:

1.1. Demolicin de muros:

17,61

/m2

1.2. Demolicin de tabiques:

4,64

/m2

1.3. Levantado de solainas:

5,12

/m2

1.4. Picado de azulexados e revestimentos:

6,13

/m2

1.5. Demolicin de forxados:

11,46

/m2

1.6. Demolicin completa:

11,08

/m2

2.-Movemento de terras:

2.1. Escavacin de gabias:

9,18

/m3

2.2. Escavacin de baleirado:

2,52

/m3

2.3. Recheo de gabias:

13,15

/m3

2.4. Recheo de ceo aberto:

7,58

/m3

2.5. Carga e transporte de terras a vertedoiro:

5,15

/m3

2.6. Tubos de canalizacin:

4,30

/m

3.-Peches:

3.1. Peche de estacas e arame:

4,30

/m

3.2. Peche de tea:

22,85

/m

3.3. Peche de zcalo fbrica e tea:

36,79

/m

3.4. Peche de fbrica h. 1 m:

27,81

/m

3.5. Peche de zcalo fbrica e celosa:

53,75

/m

3.6. Peche de cachotera e celosa:

89,08

/m

3.7. Peche de cachotera e reixa:

40,91

/m

3.8. Colocacin de columna para contador da luz:

228,98

/ud.

4.-Cuberta:

4.1. Demolicin de cuberta de fibrocemento:

2,47

/m2

4.2. Demolicin de cuberta de tella:

4,30

/m2

4.3. Cuberta de fibrocemento:

15,59

/m2

4.4. Cuberta de tella:

36,79

/m2

4.5. Cuberta de lousa:

53,21

/m2

4.6. Substitucin de tella por fibrocemento:

20,46

/m2

4.7. Substitucin de tella por tella:

32,72

/m2

4.8. Substitucin de tella por fibrocemento e tella:

45,02

/m2

5.-Albanelera:

5.1. Formign en masa:

9,58

/m3

5.2. Estrutura completa de formign armado:

67,89

/m2

5.3. Estrutura completa de aceiro:

74,42

/m2

5.4. Estrutura naves de formign armado:

42,55

/m2

5.5. Estrutura naves metlica:

50,71

/m2

5.6. Soleira:

17,97

/m2

5.7. Forxado:

57,27

/m2

5.8. Muro de contencin de formign armado:

66,51

/m2

5.9. Muro de cachotera:

122,69

/m2

5.10. Muro de bloque:

28,63

/m2

5.11. Muro de ladrillo (tabiquera):

14,77

/m2

5.12. Cerramento de dobre folla de ladrillo:

42,49

/m2

5.13. Celosa, balaustrada:

31,04

/m2

5.14. Azulexado:

20,46

/m2

5.15. Solaina:

29,45

/m2

5.16. Enfoscado:

10,63

/m2

6.-Pinturas:

6.1. Pintura interior:

4,87

/m2

6.2. Pintura exterior:

7,79

/m2

7.-Galpns:

7.1. Galpn de bloque ou ladrillo:

167,66

/m2

7.2. Galpn de madeira:

85,90

/m2

8.-Carpintera:

8.1. Porta de entrada:

286,33

/m2

8.2. Porta interior:

126,69

/ud.

8.3. Fiestra:

173,67

/m2

8.4. Fiestra en plano de tellado:

180,02

/m2

8.5. Peche de balcns e terrazas con galera:

163,62

/m2

8.6. Reixa de seguridade e portas e fiestras:

53,21

/m2

8.7. Fronte de portal:

139,09

m2

9.-Instalacin de fontanera e saneamento:

9.1. Instalacins en aseo (sen aparatos sanit.):

180,02

/ud.

9.2. Instalacins en baos (sen aparatos sanit.):

237,30

/ud.

9.3. Instalacin de cocia:

204,48

/ud.

9.4. Lavado incluso billame:

204,48

/ud.

9.5. Inodoro:

220,88

/ud.

9.6. Bid incluso billame:

167,18

/ud.

9.7. Baeira incluso billame:

196,32

/ud.

10.-Instalacin de electricidade:

10.1. Instalacin de electricidade:

1.472,50

/ud.

11.-Instalacin de calefaccin:

11.1. Instalacin.

Mnimo ata 100 m2: 4.402,44 /ud.

16,40

euros/m2.

12.-Pozos:

12.1. Pozo de barrena:

1.554,28

/ud.

12.2. Pozo artesn:

2.045,10

/ud.

13.-Depuracin:

13.1. Fosa sptica e pozo filtrante:

1.472,50

/ud.

14.-Piscinas:

14.1. Piscina completa. Mnimo:

12.270,75

/ud.

15.-Pistas:

15.1. Pista deportiva:

81,71

/m2

15.2. Beirarra:

21,28

/m2

16.-Guindastre:

16.1. Guindastre:

354,82

/ud.

17.-Colocacin de andamios:

17.1. Colocacin de andamios:

35,48

/ud.

2.-Obra maior:

Relacin de prezos medios de execucin material (m2 construdo).

Uso de vivenda en edificio de vivendas plurifamiliares:

461,36

/m2

Outros usos en edificio de vivendas plurifamiliares: (Espazos baleiros, sotos, semisotos e garaxes)

183,44

/m2

Usos de vivenda unifamiliar:

550,1

/m2

Outros usos en edificio de vivenda unifamiliar: (Espazos baleiros, sotos, semisotos e garaxes):

178,1

/m2

Edificios con uso exclusivo industrial.

Sen proceso produtivo:

229,26

/m2

Edificio con uso exclusivo terciario:

412,4

/m2

Acondicionamento ou reforma de locais comerciais:

400,56

/m2

Nota: no caso de que unha obra non atope un encadre directo nas distintas aqu tipificadas, aplicarselle a tarifa que mis se aproxime por identidade de razn entre os supostos tipificados neste anexo, salvo que o suxeito pasivo aduza razns suficientes para desestimar a valoracin realizada.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios