Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - Ordenanza fiscal nm. 10, reguladora da taxa pola prestacin do servizo da rede de sumidoiros e depuracin de augas residuais

Publicación provisional : 31-12-1999 BOP N 299 -- Publicación definitiva : 31-12-1999 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 01-01-2014 hasta 15-12-2017 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME.
 - Artigo 2. .-Feito impoible.
 - ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 4.- RESPONSABLES.
 - ARTIGO 5.- BASE IMPOIBLE E LIQUIDABLE.
 - Artigo 6. .-Cota tributaria
 - ARTIGO 7.- DEVENGO.
 - Artigo 8. .-Exencins, reduccins e demais beneficios fiscais legalmente aplicables.
 - Artigo 9. .-Liquidacin e recadacin.
 - Artigo 10. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin adicional.
 - Disposicin final.
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RXIME.  
 

Este Concello, no uso das potestades conferidas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de Abril, reguladora das Bases do Rxime Local e de acordo co previsto nos artigos 20.4 r) e 58 da Lei 39/88 do 28 de Decembro, reguladora das Facendas Locais, establece a taxa pola prestacin de servicios de rede de sumidoiros e depuracin de augas residuais, que se regular pola presente ordenanza, redactada conforme disposto nos artigos 20 a 27 da Lei 39/88 citada.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible.   redacciones
 

1. Constite o feito impoible destas Taxas a prestacin do servicio de evacuacin de excretos, augas negras, residuais e pluviais mediante a utilizacin da rede de sumidoiros municipal, e a conseguinte depuracin das devanditas augas na Estacin Depuradora de Augas Residuais (E.D.A.R.).

2. O servicio de evacuacin de excretas, augas negras, rediduais e pluviais e o servicio de depuracin das mesmas na E.D.A.R. sern de recepcin obrigatoria, polo que en consecuencia tdolos inmobles enclavados a distancia menor de cen metros dalgunha arteria da rede de sumidoiros debern estar dotadas destes servicios, devengndose as taxas correspondentes anda cando os suxeitos pasivos non realicen a acometida da finca rede xeral.

   
  ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS.  
 

1. Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuintes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin; que ocupen ou utilicen por calquera clase de ttulo, incluso en precario, as vivendas e locais onde se presta o servicio.

2. Tern a consideracin de sustitutos do contribuinte o propietario das vivendas ou locais, os cales podern repercutir, no seu caso, s ocupantes ou usuarios, as cotas abonadas por razn da taxa.

   
  ARTIGO 4.- RESPONSABLES.  
 

1. Sern responsables solidariamente das obrigas tributarias establecidas nesta Ordenanza toda persoa causante ou colaboradora na realizacin dunha infraccin tributaria. Nos supostos de declaracin consolidada, tdalas sociedades integrantes do grupo sern responsables solidarias das infraccins cometidas neste rxime de tributacin.

2. Os copartcipes ou cotitulares das herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de persoalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin as sas respectivas participacins das obrigas tributarias das devanditas entidades.

3. Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria no caso de infraccins graves cometidas polas persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa incumbencia para o cumprimento das obrigas tributarias infrinxidas, consentiran no incumprimento por quen dependan deles ou adopten acordos que fixeran posible as infraccins. As mesmo, tales administradores respondern subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que cesen nas sas actividades.

4. Sern responsables subsidiarios os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, cando por neglixencia ou mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias devengadas con anterioridade a ditas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  ARTIGO 5.- BASE IMPOIBLE E LIQUIDABLE.   redacciones
 

1.- Usuarios con subministro de auga potable da rede municipal.

A base impoible vir determinada polos metros cbicos de auga consumida na finca, medida por contador segundo a facturacin realizada polo Servizo Municipal.

2.- Usuarios con outros subministros de auga potable.

2.1.- Os usuarios cuio subministro de auga provea de forma parcial ou total dun autoabastecemento ou outra fonte, debern instalar un contador para medir o volume extrado ou implantar no sa captacin un sistema de aforo directo dos caudais aportados, aprobados polo concello.

2.2.- Durante o perodo en que tal sistema no exista ou o Concello non tea acceso ao mesmo, o volume de auga consumida estimarase nunha conta de 14 metros cbicos/vivenda e mes, dicir 42 metros cbicos/vivenda ao trimestre.

   
  Artigo 6. .-Cota tributaria   redacciones
 

1. Acometida rede xeral: A cota tributaria no suposto de licencia ou autorizacin para a acometida rede de sumidoiro coincidir exactamente co importe do presuposto material da obra, presupostado pola empresa concesionaria dos servicio e aprobado pola Comisin de Goberno.

2.-Servizo de evacuacin rede de sumidoiros:

a) Cota de mantemento: 4,60 /trimestre

b) Cota de consumo:

Industrial: 0,410868 /metro cbico

Domstico: 0,150105 /metro cbico

3.- Servizo de depuracin:

a) Consumo industrial: 0,453059 /metro cbico

b) Consumo domstico: 0,254174 /metro cbico.

4. Cando os feitos impoibles descritos nesta ordenanza non se produzan conxuntamente co feito impoible de subministro de auga potable regulado na ordenanza fiscal n. 17, de maneira que non sexa posible determina-la cantidade de auga vertida rede de sumidoiros e depurada posteriormente, aplicarase unha cota mnima equivalente a 10 m3 de facturacin mensuais.

   
  ARTIGO 7.- DEVENGO.   redacciones
 

O tributo considerarase devengado dende que naza a obriga de contribuir a teor do establecido no artigo 2. Considerarase que comenza a prestacin do servicio que da orixe nacemento da obriga de contribuir, entre outras, cando se formule a solicitude, ou dende que tea lugar a acometida efectiva se se levase a cabo sen autorizacin, ou cando se est en disposicin de recibir o servizo nos termos sinalados na presente Ordenanza e non se solicite o preceptivo enganche.

   
  Artigo 8. .-Exencins, reduccins e demais beneficios fiscais legalmente aplicables.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9.1 da Lei 39/88, non se recoecen outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de Lei ou os derivados da aplicacin dos Tratados Internacionais.

   
  Artigo 9. .-Liquidacin e recadacin.  
 

1. A liquidacin da cota tributaria pola acometida rede xeral de sumidoiros ser aprobada polo rgano competente do Concello, simultaneamente outorgamento da correspondente licencia e basendose no presuposto presentado pola empresa concesionaria do servicio. A recadacin levarase a cabo polo concesionario do servicio, unha vez realizada a notificacin suxeito pasivo segundo o disposto no artigo 124.1 da Lei Xeral Tributaria.

2. As liquidacins pola prestacin dos servicios de rede de sumidoiros e depuracin de augas residuais sern aprobadas polo rgano competente do Concello, unha vez confeccionados os correspondentes padrns polo concesionario do servicio, tendo en conta as lecturas de contadores do devandito perodo. O cobro dos recibos realizarase nas Oficinas do Servicio ou ben mediante xestin bancaria. Os Padrns de cada perodo trimestral, cos datos dos suxeitos pasivos e a dbeda tributaria resultante, sern expostos pblico por un perodo mnimo de quince das hbiles.

3. Dada a unidade de xestin e mantemento dos servicios de subministro de auga, rede de sumidoiros e depuracin de augas residuais, poderase expedir un recibo nico que incorpore a facturacin trimestral das tres taxas.

   
  Artigo 10. .-Infraccins e sancins.  
 

No tocante cualificacin das infraccins tributarias e as sas correspondentes sancins, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e demais normativa que a desenrola.

   
  Disposicin adicional.  
 

As cotas tributarias fixadas no artigo 6 desta ordenanza modificaranse anualmente de acordo coa variacin do ndice de Prezos Consumo que sinale o Instituto Nacional de Estatstica.

   
  Disposicin final.   redacciones
 

Esta ordenanza foi modificada por acordo plenario, tomado na sesin ordinaria celebrada o da... (Expte. 99/176). Exposta pblico por prazo de trinta das hbiles, segundo anuncio publicado no BOP o da... e no Diario... do da..., foi aprobada definitivamente o da. Publicada no Boletn Oficial da Provincia n. .. do da..., entrou en vigor o da 1 de xaneiro do ano 2000

Esta Ordenanza foi modificada por acordo plenario, tomado na sesin extraordinaria do 20 de decembro de 2002. Exposta pblico por prazo de 30 das hbiles, segundo anuncio publicado no B.O.P. n 299, de 31 de decembro de 2002, sen que se tiveran presentado reclamacins, entrou en vigor o da primeiro de xaneiro de 2003.

Esta Ordenanza foi modificada por acordo plenario, tomado na sesin ordinaria do 24 de novembro de 2008. Exposta ao pblico por prazo de 30 das hbiles, segundo anuncio publicado no B.O.P. n 286, de 13 de decembro de 2008, sen que se tivera presentado reclamacins, entrou en vigor o da primeiro de xaneiro de 2009.

No B.O.P. n. 207, do 31 de outubro de 2011 pxina 23, publicouse o anuncio de aprobacin inicial dos acordos. Unha vez transcorrido o prazo establecido no art. 17 do R.D.L. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aprobou o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, sen que se tean presentado alegacins, procede, consonte sinala o pargrafo 4. do devandito artigo, elevar a definitivos os acordos inicialmente adoptados, procedendo a inserir o texto ntegro das modificacins operadas nos textos das devanditas normas no B.O.P., a efectos da sa entrada en vigor, que se producir:

Para a ordenanza fiscal n. 10, o primeiro de xaneiro de 2012.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios