Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - ORDENANZA FISCAL N 7, TAXA POR LICENZAS URBANSTICAS, DECLARACINS RESPONSABLES E COMUNICACINS PREVIAS

Publicación provisional : 18-07-2005 BOP N 163 -- Publicación definitiva : 02-09-2005 BOP N 201
Redacción Aplicable desde 01-01-2014

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS
 - ARTIGO 4.- RESPONSABLES
 - ARTIGO 5.- EXENCINS, REDUCCINS E DEMAIS BENEFICIOS FISCAIS
 - ARTIGO 6.- TARIFA
 - ARTIGO 8.- NORMAS DE XESTIN
 - ARTIGO 9.- DECLARACIN
 - ARTIGO 10.- INGRESO
 - ARTIGO 11.- INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das potestades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e de acordo co previsto no artigo 57 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais -RD lexislativo 2/2004 do 5 de marzo-, este Concello establece a Taxa por licencias urbansticas, declaracins responsables e comunicacins previas que se regular pola presente Ordenanza e polo disposto no artigos 20 a 27 do citado texto refundido.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa tendentes a verificar se os actos de edificacin e uso do solo que se realicen no trmo municipal son feitos con suxecin s normas urbansticas de edificacin e polica vixentes, en orde a comprobar que aquelas se axustan s Plans de Ordenacin vixentes, que son conformes ao destino e uso previstos, que non atentan contra a harmona da paixase e condicins de esttica, que cumpren coas condicins tcnicas de seguridade, salubridade, hixiene e saneamento e, finalmente, que non existe ningunha prohibicin de inters artstico, histrico ou monumental, ben se trate de actuacins suxeitas a rxime de autorizacin ou licenza, a declaracin responsable ou a comunicacin previa.

   
  ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS  
 

1.- Son suxeitos pasivos desta taxa as persoas fsicas ou xurdicas, e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan propietarios, ou no seu caso, arrendatarios dos inmobles nos que se realicen as construccins ou instalacins ou nos que se executen as obras de acondicionamento.

2.- En calquera caso, tern a condicin de sustitutos do contribuinte, os constructores e contratistas das obras, por imperativo expreso do artigo 23.2 b) do RD lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, que virn obrigados ao pago da taxa.

   
  ARTIGO 4.- RESPONSABLES  
 

1.- Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas ou xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5.- EXENCINS, REDUCCINS E DEMAIS BENEFICIOS FISCAIS  
 

Non se recoecen mis beneficios fiscais que os derivados de normas con rango de lei ou da aplicacin de tratados internacionais.

   
  ARTIGO 6.- TARIFA  
 

De conformidade cosa limitacins sinaladas polo artigo 24 do texto refundido da Lei regualdora das facendas locais, establcense as seguintes tarifas:

1.- LICENZAS, DECLARACINS RESPONSABLES E COMUNICACINS PREVIAS DE OBRAS MAIORES:

a) Instalacins, construccins ou obras en edificios destinados a vivendas:

-Construccins, rehabilitacins, reformas ou melloras de edificios destinados a vivendas que afecten a unha superficie de ata 250 metros cadrados: 150,25 euros

- Cando a superficie afectada exceda de 250 m2, incrementarase a tarifa anterior, por cada 100 m ou fraccin de exceso en: 30,05 euros

b) Instalacins e construccins industriais ou comerciais que sexan tramitadas con avaliacin da incidencia ambiental:

- Cando a superficie da instalacin ou construccin industrial non supere os 250 m: 751,27 euros

- Cando a superficie afectada exceda de 250 m2 incrementarase a tarifa anterior, por cada 100 m ou fraccin de exceso en: 150,25 euros

c) Instalacins e construccins industriais ou comerciales non tramitadas con avaliacin da incidencia ambiental:

- Cando a superficie da instalacin ou construccin industrial non supere os 250 m: 450,76 euros

- Cando a superficie afectada exceda de 250 m incrementarase a tarifa anterior, por cada 100 m ou fraccin de exceso en: 90,15 euros

2.- LICENCIAS, DECLARACINS RESPONSABLES E COMUNICACINS PREVIAS DE OBRAS MENORES

a) Que afecten a vivendas ou predios cun orzamento de execucin segundo proxecto, previa revisin polo tcnico municpal, que ascenda ao importe de:

Orzamento de execucin: Cota

a.1) Ata 601,01 euros 6,01 euros

a.2) De 601,02 ata 3.005,06 euros 30,05 euros

a.3)A partir de 3.005,07 euros 60,10 euros

b) Que afecten a instalacins industriais ou comerciais tramitadas con avaliacin da incidencia ambiental cun orzamento de execucin segundo proxecto, previa revisin polo tcnico municipal, que ascenda importe de :

Orzamento de execucin Cota

b.1) Ata 3.005,06 euros 90,15 euros

b.2) A partir de 3.005,07 euros 120,20 euros

c) Que afecten a instalacins industriais ou comerciais non tramitadas con avaliacin da incidencia ambiental cun orzamento de execucin segundo proxecto, previa revisin polo tcnico municipal, que ascenda importe de:

Orzamento de execucin Cota

c.1) Ata 3.005,06 euros 60,10 euros

c.2) A partir de 3.005,07 euros 90,15 euros

3.- COLOCACIN DE CARTEIS DE PROPAGANDA OU RTULOS VISIBLES DESDE A VA PBLICA

-Tarifa nica por cada licencia de: 60,10 euros

4.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIN

-Tarifa nica por cada vivenda ou local de negocio de: 60,10 euros

   
  ARTIGO 8.- NORMAS DE XESTIN  
 

1.-Devngase a taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade, na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza urbanstica, comunicacin previa ou declaracin responsable se o suxeito pasivo formulase expresamente algunha destas.

2.-Cando as obras se iniciaran ou executaran sen obter a oportuna licenza ou sin presentar a comunicacin previa ou a declaracin responsable, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin e ou non autorizable ou conforme, con independencia da iniciacin do espediente administrativo que poida instrurse para a autorizacin desas obras ou a sa demolicin se non foran autorizables.

3.-A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada de ningn xeito pola denegacin da licenza solicitada, ou pola concesin desta condicionada modificacin do proxecto presentado, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante, unha vez concedida a licenza.

4.-No suposto de que as obras comporten a necesidade de gras, andamios, valos ou calqueira outro tipo de aproveitamento na va pblica, acompaaranse documentacin necesaria para determinar a sa posible autorizacin. Neste caso producirase un feito imponible independente, que se liquidar simultneamente taxa referida licenza de obras.

   
  ARTIGO 9.- DECLARACIN  
 

1.- As persoas interesadas na obtencin dunha licenza de obra, declaracin responsable ou comunicacin previa presentarn previamente no Rexistro Xeral, a oportuna solicitude, declaracin ou comunicacin, acompaando a documentacin esixida na ordenanza municipal para a simplificacin administrativa no Concello das Pontes.

2.-Cando se trate de licenza, declaracin responsable ou comunicacin previa para aqueles actos nos que non sexa esixible a formulacin de proxecto suscrito polo tcnico competente, solicitude acompaarase dun orzamento das obras a realizar, as como unha descricin detallada da superficie afectada, nmero de departamentos, materiais a empregar e, en xeral, das caractersticas da obra ou acto, cos datos que permitan comprobar o custo daquelas.

3.- vista da documentacin presentada polo interesado, practicarase por esta Administracin a liquidacin segundo as tarefas aplicables, a cal ser notificada na forma regulamentaria.

   
  ARTIGO 10.- INGRESO  
 

1.-O ingreso farase, nos prazos establecidos no Regulamento xeral de recadacin para as liquidacins notificadas pola Administracin, na oficina de recadacin ou entidades colaboradoras, tendo a liquidacin tributaria as practicada o carcter de provisional e estando suxeita a posterior comprobacin administrativa.

2.-Unha vez rematadas as obras, a Administracin Municipal poder comprobar o custo real e efectivo das mesmas, e vista do resultado de tal comprobacin, practicar a liquidacin que proceda, con deduccin do importe ingresado pola liquidacin provisional ou se proceder devolucin dos importes indebidamente ingresados.

   
  ARTIGO 11.- INFRACCINS E SANCINS  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas lles corresponden en cada caso, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

A presente ordenanza fiscal, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin e publicada no boletn oficial da provincia, comenzar a rexer dende o da seguinte da sa publicacin, e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios