Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - ORDENANZA FISCAL N 8, TAXA POR LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 18-11-2003 BOP N 265 -- Publicación definitiva : 31-12-2003 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 31-12-2013

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA
 - ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3.- SUXEITO PASIVO
 - ARTIGO 4.- RESPONSABLES
 - ARTIGO 5.- BASE IMPOIBLE
 - ARTIGO 6.- COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 7.- EXENCIONS E BONIFICACIONS
 - ARTIGO 8.- DEVENGO
 - ARTIGO 9.- DECLARACIN
 - ARTIGO 10.- LIQUIDACIN E INGRESO
 - ARTIGO 11.- INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 144 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decrelo lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a Taxa por licencia de apertura de establecementos que se rexir pola presente ordenanza fiscal, cuias normas atenden ao previsto no artigo 58 dp citado RDL 2/2004.

   
  ARTIGO 2.- FEITO IMPOIBLE  
 

1.-Constitue o feito impoible da Taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercantis renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade e calquera outras esixidas polas correspondentes Ordenanzas e Regramentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario e previo para o outorgamento ou para a concesin do cambio de titularidade por este Concello da licenza de apertura a que se refire o artigo 22 do Rexime de servizoss das corporacins locais.

A tal efecto, tern a consideracin de apertura:

a) A instalacin por primeira vez do establecemento para dar comenzo as sas actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenrrolada no establecemento ainda que contine o mesmo titular.

c) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo en este e que afecte as condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova verificacin das mesmas.

d) A modificacin da titularidade dos establecementos coando conleve a necesaria actividade administrativa prevista no punto 1 do presente artigo.

Entnderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, estea ou non aberta ao pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:

a) Se dedique ao exercicio dalgunha actividade empresarial, fabril, artesana, de construccin, comercial e de servizos que est suxeita ao Imposto sobre actividades econmicas.

b) Ainda sen desenrrolarse aquelas actividades se sirven de auxilio ou complemento para as mesmas, ou teen relacin con elas de forma que lles proporcionen benificios ou aproveitamento, como por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, escritorios, oficias, despacho ou estudos.

   
  ARTIGO 3.- SUXEITO PASIVO  
 

Son suxeitos pasivos constribuintes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades as que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretente desenrrolar ou, no seu caso, se desenrrole en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  ARTIGO 4.- RESPONSABLES  
 

1.- Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas ou xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5.- BASE IMPOIBLE  
 

1.-Constitue a base impoible da presente taxa a cota de tarifa do Imposto sobre actividades econmicas, e no caso de que no establecemento en cuestin se desenrole mis dunha actividade suxeita ao devandito imposto, tomarase como base impoible a suma das cotas tarifas dos diferentes epgrafes.

2.-Se o suxeito pasivo da taxa tributase no IAE por cota nacional ou provincial, tomarase como base impoible a cota tarifa municipal que lle correspondese no caso de tributar por cota municipal.

   
  ARTIGO 6.- COTA TRIBUTARIA  
 

1.- Con carcter xeral, a cota tributaria resultar de aplicar base impoible (BI) a seguinte frmula de clculo:

a) [(BI) x 2] para establecementos nos que as actividades se tramiten con avaliacin da incidencia ambiental.

b) [(BI) x 1] para os demais establecementos mercants, industriais e comerciais, non comprendidos no apartado anterior.

2.- Cando nun establecemento se exerzan varias actividades, liquidarase a cota ntegra que corresponda a actividade que resulta mis alta e, ademais, o 30 por cento das restantes.

3.- A cota tributaria aplicarase por unidade de local.

4.- Nos casos de variacin ou ampliacin da actividade a desenvolver no establecemento, da cota que resulta da aplicacin dos apartados anteriores deste artigo, deducirase o devengado por este concepto con ocasin da primeira apertura da actividade, sendo a cantidade a ingresar a diferencia resultante.

   
  ARTIGO 7.- EXENCIONS E BONIFICACIONS  
 

Non se concedern exencin nin bonificacin algunha na exaccin da taxa.

   
  ARTIGO 8.- DEVENGO  
 

1.- Devengase a taxa e nace a obriga de contribuir, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible. A estes efectos entenderase iniciada dita actividade na data da presentacin da oportuna solicitude da licenza de apertura de establecemento, se o suxeito pasivo formlase expresamente esta.

2.-Cando a apertura tivera lugar sen obter a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin do expedinte administrativo que poida instruirse para autorizar a apertura do establecemento ou decretar o seu peche, se non fora autorizable dita apertura.

3.- A obriga de contribuir, unha vez nacida, non se ver afectada, en modo algn, pola denegacin da licenza solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  ARTIGO 9.- DECLARACIN  
 

1.-As persoas interesadas na obtencin dunha licenza de apertura de establecemento industrial ou mercantil presentarn previamente, no Rexistro Xeral, a oportuna solicitude, con espeficacin da actividade ou actividades a desenrolar no local, acompaada do contrato de aluguer ou ttulo de adquisicin do mesmo e do documento xustificativo da base impoible desta taxa.

2.-Se despois de formulada solicitude de licenza de apertura se variase ou ampliase a actividade do local ou se alterasen as condicins proxectadas por tal establecemento ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins tern que poerse en coecemento da Administracin Municipal co mesmo detalle e alcance que se esixen na declaracin prevista na Ordenanza municipal para a simplificacin administrativa no Concello das Pontes.

   
  ARTIGO 10.- LIQUIDACIN E INGRESO  
 

1.-Finalizada a actividade municipal e unha vez ditada a Resolucin municipal que proceda sobre a licenza de apertura, practicarase a liquidacin correspondente pola taxa, que ser notificada o suxeito pasivo para o seu ingreso directo nas arcas municipais utilizando os medios de pago e os prazos que sinala o Regulamento de recadacin.

2.-Os servizos tcnicos comprobarn e investigarn as declaracins formuladas polos interesados, concedndose as autorizacins de non atopar diferencias cos pedimentos das licenzas.

3.-Se se desen diferencias, notificaranse as mesmas aos interesados e efectuaranse de ser o caso, as liquidacins complementarias que procedan, concedndose as autorizacins unha vez que os interesados corrixan as diferencias e realicen os ingresos complementarios que procedan.

   
  ARTIGO 11.- INFRACCINS E SANCINS  
 

1.-En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria.

2.-A falta de licenza de apertura de establecementos ser considerada infraccin moi grave.

3.-A falta de licenza de variacin ou ampliacin de actividade ou de ampliacin de establecemento ser considerada infraccin grave.

4.-A falta de notificacin nos cambios de titularidade considerase falta grave.

5.-A falta de notificacin de calquera alteracin que se leve a cabo no establecemento ser considerada falta leve.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

A presente Ordenanza fiscal, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno do Concello e publicada integramente no Boletn Oficial da Provincia, comezar a rexer a partir da sa publicacin, e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios