Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boimorto - ACORDO MUNICIPAL N 12 REGULADOR DO PREZO PBLICO POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO

Publicación provisional : 11-03-2014 BOP N 47 -- Publicación definitiva : 11-03-2014 BOP N 47
Aplicable desde 11-03-2014

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. CONCEPTO
 - ARTIGO 2. OBRIGADOS AO PAGAMENTO
 - ARTIGO 3. BASE IMPOIBLE
 - ARTIGO 4. DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO
 - ARTIGO 5. PARTICIPACIN ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO
 - ARTIGO 6. CONDICINS DE PAGAMENTO
 - ARTIGO 7. NORMAS DE XESTIN
 - ARTIGO 8. OBRIGA DE PAGAMENTO
 - ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  ARTIGO 1. CONCEPTO  
 

De conformidade co previsto no artigo 127 en relacin co artigo 41, e segundo as normas contidas no Captulo VI do Ttulo I do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, este concello establece o prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda a domicilio, especificado nas tarifas comprendidas no artigo 5, e que se rexer por esta ordenanza.

   
  ARTIGO 2. OBRIGADOS AO PAGAMENTO  
 

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado mediante esta ordenanza as persoas as que se lles preste o Servizo de Axuda a Domicilio (SAD), calquera que sexa a sa modalidade (dependencia ou libre concorrencia),en relacin os dependentes persoas fsicas que tean recoecido o dereito utilizacin do servizo social de axuda a domicilio e faga uso del basendonos no establecido na Orde do 22 de xaneiro de 2009 da Vicepresidencia para a Igualdade o o Benestar pola que se regula o Servizo de Axuda no Fogar (DOG n 22-02/02/2009) e o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, da Consellera de Traballo e Benestar, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento (DOG n 63-30/03/2012) e Decreto 149/2013 do 5 de setembro polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento.

Se o/a beneficiario/a carecera da capacidade para obrar, a dita obriga recaer sobre quen ostente a sa representacin legal ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.

A obriga de pagamento do prezo pblico nace desde o momento no que se inicie a prestacin do servizo.

   
  ARTIGO 3. BASE IMPOIBLE  
 

Aos efectos previstos para a aplicacin das tarifas do artigo 5 seguinte, establcese o prezo da hora por prestacin do servizo en 12,00 euros/hora, revisable anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) que publique o organismo pblico competente, previo acordo do rgano municipal competente.

   
  ARTIGO 4. DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO  
 

A capacidade econmica das persoas dependentes , valoradas con dereito de atencin recoecido, mediante o servizo de axuda no fogar , calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do Ttulo III do Decreto 149/2013 de 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonmia persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

   
  ARTIGO 5. PARTICIPACIN ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO  
 

Para os efectos de aplicacin das tarifas tomarase como referencia o indicador pblico de renda de efectos mltiples(IPREM).

A) Determinacin da participacin sobre o custo do servizo das persoas dependentes realizarase de conformidade coa redaccin dada o artigo 61 do Decreto 99/2012 de 16 de marzo poloque se regulan os servizos sociais e comunitarios e o seu financiamento segundo a disposicin derradeira primeira do Decreto 149/2013 do 5 de setembro polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento sen prexuizo da aplicacin automtica de calquera modificacin que dese artigo realice a Xunta de Galicia que se transcribe literalmente:

Capacidade econmica (referencia ao IPREM)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

<=20 h

<=45 h

<=70 h

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

115,00 %

4,52 %

9,61 %

14,70 %

125,00 %

5,41 %

11,50 %

17,58 %

150,00 %

5,55 %

11,79 %

18,03 %

175,00 %

5,65 %

12,00 %

18,35 %

200,00 %

5,72 %

12,16 %

18,60 %

215,00 %

5,81 %

12,34 %

18,87 %

250,00 %

6,03 %

12,82 %

19,61 %

300,00 %

6,24 %

13,26 %

20,29 %

350,00 %

6,42 %

13,63 %

20,85 %

400,00 %

6,54 %

13,90 %

21,25 %

450,00 %

6,63 %

14,09 %

21,55 %

500,00 %

6,70 %

14,25 %

21,79 %

>500 %

6,76 %

14,36 %

21,97 %

Nos casos en que, por renuncia expresa da persoa usuaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao correspondente, a cantidade que se debe pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

En ningn caso o importe da participacin econmica que debe ingresar a persoa usuaria en concepto de participacin no cuso do servizo poder exceder o 90 % do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.

B) Determinacin da participacin no financiamento das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar de libre concorrencia.

1. O servizo de axuda no fogar en rxime de libre concorrencia prestarase de forma gratuta naqueles casos nos que a capacidade econmica resulte igual ou inferior ao 80% do indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM).

2. Para o resto dos supostos establcese unha regulacin progresiva de participacin econmica no custo do servizo que ter en conta o clculo da capacidade econmica per cpita de acordo co establecido no artigo 4 desta ordenanza, e segundo o recollido na seguinte tboa:

Capacidade econmica

Participacin no custe do servizo de SAD bsico

Igual ou menor do 0,80 do IPREM

%0

Maior do 0,80 do IPREM e menor ou igual a 1,50 IPREM

25%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM

41,66%

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM

70%

Maior de 2,5 IPREM

90%

3. Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestruturacin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

4. Establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

   
  ARTIGO 6. CONDICINS DE PAGAMENTO  
 

a) A obriga de pagamento do prezo pblico nace desde o momento no que se inicie a prestacin do servizo.

b) Os abonos mensuais das cotas de pagamento realizaranse mediante unha domiciliacin bancaria (as excepcins a esta regla debern motivarse cun informe dos tcnicos de servizos sociais). Se estes pagamentos non se puidesen facer efectivos por motivos atribuibles persoa beneficiaria do servizo inexistencia de fondos ou outros-, procederase a requerirlle o seu abono.

c) As horas que se cobran son as efectivamente prestadas. Se o usuario non preavisa con 10 das de antelacin de calquera ausencia temporal previsible estara incumprindo os deberes das persoas usuarias, que no caso de tratarse dun incumprimento reiterado se convertira nunha causa de extincin do servizo.

d) Se a algn/unha dos/as beneficiarios/as non se lle prestase o servizo por causas non imputables a el/ela mesmo/a, lase por inconvintes derivados da organizacin interna do propio servizo, cobraranse as horas efectivamente prestadas.

   
  ARTIGO 7. NORMAS DE XESTIN  
 

1. As cantidades esixibles con arreglo s tarifas se liquidarn polo servizo prestado e sern reducibles por perodos mensuais.

2.- A finais do mes de febreiro de cada ano, ou antes se se producen cambios na situacin das persoas beneficiarias do servizo, se lles requerir, por parte dos servizos sociais, para que xustifiquen documentalmene a situacin socioeconmica e patrimonial, a efectos de actualizar a sa renda per cpita e o prezo pblico a aboar.

   
  ARTIGO 8. OBRIGA DE PAGAMENTO   redacciones
 

Unha vez iniciada a prestacin do servizo, procederase inclusin da persoa beneficiaria nos padrns ou matrculas deste prezo pblico aprobado mensualmente por decreto . O pagamento da conta que lle corresponda aboar a cada usuario/a farase efectivo por meses naturais nas entidades bancarias colaboradoras que se sinale, se a notificacin publicacin do decreto da Alcalda que fai a liquidacin no taboleiro de anuncios do Concello e na pxima web realzase entre os das un e 15 de cada mes o pago ter que realizarse dende o da seguinte publicacin ata o da 20 do mes posterior, en caso de ser inhbil ata o inmediato hbil seguinte, de realizarse a notificacin da liquidacin por publicacin entre os das 16 eltimo de cada mes o pago deber realizarse dende o da seguinte publicacin da liquidacin ata o da cinco do segundo mes posterior si e inhbil ata o inmediato hbil seguinte.

   
  ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS  
 

As infraccins e sancins rexeranse, no relativo aos pagamentos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadacin, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Coa entrada en vigor da modificacin deste acordo queda derrogado expresamente no que contradiga esta nova normativa o acordo publicado no BOP de 16/12/2013.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

Este acordo comenzar a aplicarse, unha vez aprobado polo pleno do Concello de Boimorto, e publicado na forma legal establecida e entrar en vigor conforme ao previsto no artigo 70.2 e concordantes da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios