Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vilasantar - Ordenanza fiscal n 4, Reguladora da Taxa por Expedicin de documentos administrativos.

Publicación provisional : 14-12-2011 BOP N 236 -- Publicación definitiva : 12-03-2012 BOP N 49
Redacción Aplicable desde 21-06-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Suxeito Pasivo.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Exencins subxectivas.
 - Artigo 6.- Cota tributaria.
 - Artigo 7.- Tarifa
 - Artigo 8.- Bonificacins da cota.
 - Artigo 9.- Devengo.
 - Artigo 10.- Declaracin e ingreso.
 - Artigo 11.- Infraccins e sancins.
 - Disposicin Final.
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988 de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por Expedicin de documentos administrativos que se rexer pola presente Ordenanza fiscal, na que as normas atende ao previsto no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da Taxa a actividade administrativa desenrolada con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administracin ou as Autoridades Municipais.

2. A estes efectos entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

3. Non estar suxeita a esta Taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigacins fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia municipal e utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens do dominio pblico municipal, que estean gravados por outra Taxa Municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello.

   
  Artigo 3.- Suxeito Pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 de Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou no que o interese redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebra , concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- Exencins subxectivas.  
 

Gozarn de exencin aqueles contribuntes en que concorra algunha das seguintes circunstancias:

1. Ter sido declarados pobres por precepto legal.

2. Estar inscritos no Padrn da Beneficencia como pobres de solemnidade.

3. Ter obtido o beneficio xudicial de pobreza aos expedientes que deben xurdir efecto precisamente no procedemento xudicial no que foran declarados pobres.

   
  Artigo 6.- Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar de acordo coa Tarifa que contn o artigo seguinte.

2. A cota de Tarifa corresponde a tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recaido.

3. As cotas resultantes por aplicacin das anteriores tarifas incrementaranse nun 50 por 100 cando os interesados solicitasen con carcter de urxencia a tramitacin dos expedientes que motiven o devengo.

   
  Artigo 7.- Tarifa  
 

CONCEPTOS EUROS

Epgrafe Primeiro: Certificacins, Compulsas e Fotocopias

1.-Certificacin de documentos ou Acordos Municipais

Sobre datos relativos a expedientes con 3 ou menos anos de antigidade 5,00 euros

Sobre datos relativos a expedientes con 3 ou mis anos de antigidade 10,00 euros

2.-Certificacin de nomenclatura e numeracin de terreos urbanos enclavados no termo municipal 5,00 euros

3.-Certificacins de empadroamento nun Censo de Poboacin anterior ao vixente 5,00 euros

4.-As demais Certificacins 1,00 euros

5.-A dilixencia de cotexo de documentos 1,00 euros

6.-Polo bastanteo de poderes que deban de surtir efectos nas oficinas municipais 15,00 euros

7.- Certificacins que requiran un informe tcnico 30,00 euros

8.- Por cada fotocopia , por folio 0,10 euros

Epgrafe Segundo: Documentos Relativos a Servizos de Organismos.

1.- Por cada expediente de declaracin de runa de edificios 300,00 euros

2.-Por cada certificacin ou informe en materia de urbanismo ou medio ambiente, non includa noutros epgrafes. 30,00 euros

3.-Por cada informe que se expida sobre caractersticas do terreo ou consulta a efectos de edificacin a instancia de parte 30,00 euros

4.-Por certificado de primeira ocupacin 60,00 euros

5.- Por expedicin da licenza de segregacin ou parcelacin (por parcela resultante) 60,00 euros

6.- Cambios de uso dos edificios e instalacins en xeral 35,00 euros

7.- Certificacin de prescricin ou infraccin urbanstica 350,00 euros

8.- Certificacin de antigidade de vivenda 350,00 euros

9.- Informe de datos catastrais 30,00 euros.

10.- Declaracin de incursin dunha edificacin ou construcin na situacin legal de fra de ordenacin 350,00 euros

11.- Por licenza de apertura de establecementos clasificados coma molestos, insalubres, nocivos ou perigosos 150,00 euros.

Por licenzas de apertura non incluidos na clasificacin anterior 10,00 euros.

Por traspaso de licenzas de apertura 10,00 euros

Epgrafe Terceiro: outros Expedientes ou Documentos.

Por calquera outro expediente ou documento non relacionado anteriormente,se asimilar un de eles e pagar a sa mesma cota,

Se a asimilacin non fose posible 5,00 euros

   
  Artigo 8.- Bonificacins da cota.  
 

Non se conceder bonificacin algunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na Tarifa desta Taxa.

   
  Artigo 9.- Devengo.  
 

1. Devngase a Taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos ao tributo.

2. Nos casos a que se refire o nmero 2. do artigo 2, o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10.- Declaracin e ingreso.  
 

1. A Taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, polo procedemento do selo municipal adherido ao escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou nestes mesmos se aquel escrito non existira, ou a solicitude non fora expresa.

2. Os escritos recibidos polos condutos que fai referencia o artigo 66 da Lei de Procedemento Administrativo, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non se poder dar curso, sen que se subsane a deficiencia, para o que se requirir ao interesado para que, no prazo de dez das abone as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin Municipal en virtude de oficio de Xulgados ou Tribunais para toda clase de preitos, non se entregarn nin remitirn sen que previamente fora satisfeita a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 11.- Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin Final.  
 

A presente Ordenanza fiscal unha vez aprobada polo Pleno da Corporacin, entrar en vigor da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Coa sa entrada en vigor queda derrogada a anterior Ordenanza que foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin de data 20 de setembro de 1989.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios