Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontedeume - ORDENANZA N 37, REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE PONTEDEUME

Publicación provisional : 07-01-2014 BOP N 3 -- Publicación definitiva : 20-02-2014 BOP N 35
Redacción Aplicable desde 10-03-2014

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. CONCEPTO
 - ARTIGO 2. OBRIGADOS AO PAGAMENTO
 - ARTIGO 3. BASE IMPOIBLE
 - ARTIGO 4. DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO
 - ARTIGO 5. PARTICIPACIN ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
 - ARTIGO 6. CONDICINS DE PAGAMENTO
 - ARTIGO 7. OBRIGA DE PAGAMENTO
 - ARTIGO 8. NACEMENTO DA OBRIGA DE PAGAMENTO
 - ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN DERRADEIRA
   
  ARTIGO 1. CONCEPTO  
 

De conformidade co previsto no artigo 127 en relacin co artigo 41, e segundo as normas contidas no Captulo VI do Ttulo I do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, este concello establece o prezo pblico pola prestacin do servizo de axuda no fogar, especificado nas tarifas comprendidas no artigo 5, e que se rexer por esta ordenanza.

   
  ARTIGO 2. OBRIGADOS AO PAGAMENTO  
 

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado mediante esta ordenanza as persoas fsicas usuarias do servizo de axuda no fogar prestado por este concello calquera que sexa a sa modalidade (dependencia ou libre concorrencia), basendonos no establecido na Orde do 22 de xaneiro de 2009 da Vicepresidencia para a Igualdade o o Benestar pola que se regula o servizo de axuda no fogar (DOG n 22-02/02/2009), no Decreto 99/2012, do 16 de marzo (DOG n 63-30/03/2012) e no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, da Consellera de Traballo e Benestar, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo (DOG n 182-24/09/2013).

Se o/a beneficiario/a carecera da capacidade para obrar, a dita obriga recaer sobre quen ostente a sa representacin legal ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.

A obriga de pagamento do prezo pblico nace dende o momento no que se inicie a prestacin do servizo.

   
  ARTIGO 3. BASE IMPOIBLE  
 

Aos efectos previstos para a aplicacin das tarifas do artigo 5 seguinte, establcese o prezo da hora por prestacin do servizo en 13,00 euros/hora, revisable anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) que publique o organismo pblico competente, previo acordo do rgano municipal competente.

   
  ARTIGO 4. DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO  
 

Para a determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar de dependencia terase en conta o establecido no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, da Consellera de Traballo e Benestar, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo (DOG n 182-24/09/2013).

Para a determinacin da capacidade econmica das persoas que accedan polo sistema de libre concorrencia, mantense a regulacin establecida no Decreto 99/2012.

A) Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.

1. A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do ttulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia .

2. O resultado do clculo da capacidade econmica correspondente s persoas de- pendentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se resolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

B) Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

a) Para os efectos deste artigo considrase persoa usuaria aquela para a que se solicite o servizo. No caso de intervencin con familias, entenderase como persoa usuaria a un dos membros da unidade de convivencia responsable dos menores que forman parte dela.

b) Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2. da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas: ingresos netos que se perciban procedentes de rendementos de traballo, includas pensins e prestacins de previsin social, calquera que sexa o seu rxime; os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario; os rendementos das actividades econmicas e as ganancias e perdas patrimoniais.

c) Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

d) A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

e) Para o cmputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos correspondentes ultima declaracin fiscal dispoible ou pensin coecida.

f) Para a actualizacin da informacin relativa capacidade econmica, as persoas beneficiarias do servizo presentarn, antes do final do mes de febreiro de cada ano, cando se produzan cambios na sa situacin inicial ou ben a peticin dos servizos sociais do concello, xustificacin documental das circunstancias socioeconmicas tidas en conta para o acceso ao servizo.

   
  ARTIGO 5. PARTICIPACIN ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR  
 

Para os efectos de aplicacin das tarifas tomarase como referencia o indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM).

A) Determinacin da participacin no financiamento das persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.

1. No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2. Nos demais supostos o Concello de Pontedeume, como titular do servizo, para facer efectiva a obriga das persoas usuarias de participar no custo do servizo, aplicar a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

Capacidade econmica
(referenciada ao IPREM)
Ata

Grao I

Grao II

Grao III

<=20 h

<=45 h

<=70 h

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

115,00 %

4,52 %

9,61 %

14,70 %

125,00 %

5,41 %

11,50 %

17,58 %

150,00 %

5,55 %

11,79 %

18,03 %

175,00 %

5,65 %

12,00 %

18,35 %

200,00 %

5,72 %

12,16 %

18,60 %

215,00 %

5,81 %

12,34 %

18,87 %

250,00 %

6,03 %

12,82 %

19,61 %

300,00 %

6,24 %

13,26 %

20,29 %

350,00 %

6,42 %

13,63 %

20,85 %

400,00 %

6,54 %

13,90 %

21,25 %

450,00 %

6,63 %

14,09 %

21,55 %

500,00 %

6,70 %

14,25 %

21,79 %

>500 %

6,76 %

14,36 %

21,97 %

3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade por pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

4. En ningn caso o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento poder exceder o 90% do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.

5. No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar, prestados s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

% Capacidade econmica

(referenciada ao IPREM)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

Adaptacins

funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos

saudables

Servizo de

prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e

desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas

tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e

desenvolvemento de hbitos

saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

<=15

<=28

<=45

100,00 %

0,00 %

12,87 %

13,76 %

0,00 %

22,73 %

24,29 %

0,00 %

35,51 %

37,95 %

115,00 %

5,98 %

13,10 %

14,00 %

10,56 %

23,12 %

24,71 %

16,50 %

36,13 %

38,61 %

125,00 %

7,15 %

13,39 %

14,31 %

12,63 %

23,64 %

25,26 %

19,73 %

36,94 %

39,47 %

150,00 %

7,34 %

13,52 %

14,44 %

12,95 %

23,87 %

25,50 %

20,24 %

37,29 %

39,85 %

175,00 %

7,47 %

13,61 %

14,54 %

13,18 %

24,03 %

25,67 %

20,60 %

37,54 %

40,12 %

200,00 %

7,57 %

13,76 %

14,70 %

13,36 %

24,29 %

25,96 %

20,87 %

37,96 %

40,56 %

215,00 %

7,68 %

13,83 %

14,78 %

13,56 %

24,42 %

26,09 %

21,18 %

38,16 %

40,77 %

250,00 %

7,98 %

13,96 %

14,91 %

14,09 %

24,64 %

26,33 %

22,01 %

38,50 %

41,14 %

300,00 %

8,25 %

14,06 %

15,02 %

14,57 %

24,82 %

26,52 %

22,77 %

38,78 %

41,44 %

350,00 %

8,48 %

14,16 %

15,13 %

14,98 %

25,00 %

26,72 %

23,40 %

39,07 %

41,74 %

400,00 %

8,65 %

14,35 %

15,33 %

15,27 %

25,33 %

27,06 %

23,85 %

39,57 %

42,29 %

>400,00 %

8,77 %

14,48 %

15,48 %

15,48 %

25,57 %

27,32 %

24,19 %

39,95 %

42,69 %

B) Participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.

1. Para o servizo de axuda no fogar, en rxime de libre concorrencia, para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte tboa que regula unha progresiva participacin econmica no custo do servizo en base ao clculo da capacidade econmica per cpita, de acordo co establecido no artigo 4 B) desta ordenanza.

Capacidade econmica

Participacin no custe do servizo de SAF bsico

Igual ou menor do 0,80 do IPREM

0

Maior do 0,80 do IPREM e menor ou igual a 1,50 IPREM

10%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM

20%

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM

40%

Maior de 2,5 IPREM

60%

2. Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestruturacin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

3. Establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

   
  ARTIGO 6. CONDICINS DE PAGAMENTO  
 

a) A obriga de pagamento do prezo pblico nace desde o momento no que se inicie a prestacin do servizo.

b) Os abonos mensuais das cotas de pagamento realizaranse mediante unha domiciliacin bancaria (as excepcins a esta regla debern motivarse cun informe dos tcnicos de servizos sociais). Se estes pagamentos non se puidesen facer efectivos por motivos atribuibles persoa beneficiaria do servizo inexistencia de fondos ou outros-, procederase a requerirlle o seu abono.

c) Se a algn/unha dos/as beneficiarios/as non se lle prestase o servizo por causas non imputables a el/ela mesmo/a, lase por inconvintes derivados da organizacin interna do propio servizo, ter tamn dereito a un desconto proporcional ao tempo que estivo sen servizo hora de aboar a cota mensual. As horas que se cobran son as efectivamente prestadas.

   
  ARTIGO 7. OBRIGA DE PAGAMENTO  
 

Unha vez iniciada a prestacin do servizo, procederase inclusin da persoa beneficiaria nos padrns ou matrculas deste prezo pblico. O pagamento da conta que lle corresponda aboar a cada usuario/a farase efectivo por meses naturais nas entidades bancarias colaboradoras que se sinale, e nos prazos a tal efecto recollidos na normativa de aplicacin.

   
  ARTIGO 8. NACEMENTO DA OBRIGA DE PAGAMENTO  
 

O rxime xurdico da participacin econmica das persoas usuarias no custo do servizo o establecido polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.

A obriga de pagar os prezos pblicos regulados nesta ordenanza, nace, en xeral, dende que se inicie a prestacin do servizo e deber facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestin:

1. Os prezos pblicos contemplados nesta ordenanza satisfaranse con carcter posterior prestacin do servizo e con carcter especfico, durante os vinte primeiros das do mes seguinte.

2. Por parte do concello e, sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, elaborarase un recibo individual co importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitir entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria, para que se efecte o pagamento.

3. O procedemento para a actualizacin ou modificacin da capacidade econmica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar de dependencia reglase no artigo 18 do Decreto 149/2013 (DOG n 182-24/09/2013).

Polo que respecta ao servizo de axuda no fogar de libre concorrencia, a finais do mes de febreiro de cada ano, ou antes se se producen cambios na situacin das persos beneficiarias do servizo, se lles requerir, por parte dos servizos sociais, para que xustifiquen documentalmene a situacin socioeconmica e patrimonial, a efectos de actualizar a sa renda per cpita e o prezo pblico a aboar.

   
  ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS  
 

As infraccins e sancins rexeranse, no relativo aos pagamentos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadacin, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Coa entrada en vigor desta ordenanza queda derrogada expresamente a ordenanza relativa ao prezo pblico do servizo de axuda no fogar ata agora vixente no Concello de Pontedeume:

- Ordenanza n 36 reguladora do prezo pblico do servizo de axuda a domicilio do Concello de Pontedeume (BOP n 180-20/09/2013).

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA  
 

Esta ordenanza, unha vez aprobada polo pleno do Concello de Pontedeume, ser publicada na forma legal establecida e entrar en vigor conforme ao previsto no artigo 70.2 e concordantes da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios