Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontedeume - REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE PONTEDEUME

Publicación provisional : 08-01-2014 BOP N 4 -- Publicación definitiva : 20-02-2014 BOP N 35
Redacción Aplicable desde 10-03-2014

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II.DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - SECCIN 1..DISPOSICINS COMNS
 - SECCIN 2..DA PRESTACIN DO SERVIZO
 - DISPOSICIN DERROGATORIA.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local (BOE n. 80, do 3 de abril de 1985), establece no seu artigo 25.2 k) que os concellos exercern, en todo caso, competencias nos termos da lexislacin do Estado e das comunicades autnomas en materia de prestacin de servizos sociais e de promocin e reinsercin social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondndolles, aos poderes pblicos, garantir este dereito, posibilitando as que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitucin espaola.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu captulo II, o catlogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerles un conxunto de atencins s persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que funcin dos servizos sociais comunitarios bsicos a xestin da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promocin da autonoma persoal e atencin s persoas en situacin de dependencia, as como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fxose necesario establecer un novo marco regulador de carcter bsico dos contidos, formas de prestacin e aspectos procedementais e organizativos de axuda no fogar de maneira que coa aprobacin da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carcter xeral para asegurar un nivel equitativo de atencin a todas as persoas que tian limitada a sa autonoma persoal.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7. b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoer dunhas normas de funcionamento, visadas polo rgano competente, en materia de autorizacin e inspeccin de servizos sociais, da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicins de prestacin e desenvolvemento dos servizos.

Co Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposicin derradeira primeira.

O Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, dlle unha nova redaccin aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, polo que se fai necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos mencionados artigos.

En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxneas nos tipos de atencin e os criterios de participacin econmica das persoas usuarias, o Concello de Pontedeume, de conformidade co marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria e de autoorganizacin dentro da esfera das sas competencias, regula os requisitos e condicins da prestacin do servizo de axuda no fogar municipal a travs da presente ordenanza.

   
  CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1..Obxecto.

obxecto deste regulamento a regulacin do servizo de axuda no fogar desenvolvido polo Concello de Pontedeume.

Artigo 2..mbito de aplicacin.

O establecido neste regulamento de aplicacin ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no Concello de Pontedeume.

Artigo 3..Natureza, definicin e obxectivos do servizo.

1. O servizo de axuda no fogar un servizo pblico de carcter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencins s persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

2. O servizo de axuda no fogar poder prestarse, a calquera persoa ou unidade de convivenica, para as cales, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender a persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

3. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencins s persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacins en que tean limitada a sa autonoma persoal ou nos casos de desestruturacin familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

c) Favorecer e potenciar a autonoma persoal no propio domicilio.

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relacin familiar e social.

e) Previr situacins de dependencia ou exclusin social.

f) Retardar ou evitar a institucionalizacin.

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4..Contido do servizo.

1. De conformidade coa valoracin tcnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo de axuda no fogar podern prestarse os seguintes tipos de atencin de carcter bsico:

a) Atencins de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, tales como:

I. Asistencia para levantarse e deitarse.

II. Tarefas de coidado e hixiene persoal, as como para vestirse.

III. Control do rxime alimentario e axuda, se o caso, para alimentarse.

IV. Supervisin, cando proceda, das rutinas de administracin de medicamentos prescritas por facultativos.

V. Apoio para cambios posturais, mobilizacins, orientacin espacio-temporal.

VI. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

VII. Outras tarefas para favorecer a atencin integral da persoa usuaria.

b) Acompaamento persoal na realizacin doutras actividades complementarias:

I. Seguimento das intervencins realizadas polo sistema sanitario.

II. Apoio en trmites urxentes de carcter administrativo, xudicial e similares.

c) Atencin das necesidades de carcter domstico e da vivenda, tales como:

I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

II. Compra de alimentos e outros productos de uso comn.

III. Preparacin dos alimentos.

IV. Lavado e coidado das prendas de vestir as como do enxoval domstico.

V. Apoio unidade familiar.

VI. Coidados e mantemento bsico da vivenda.

Este tipo de atencin poder ser facilitado en parte, se o caso, por programas especficos de lavandera ou alimentacin a domicilio.

d) Atencins de carcter psicosocial e educativo: intervencins tcnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, afectividade, convivencia e integracin na comunidade as como mellora da estruturacin familiar.

2. Con carcter complementario, unha vez garantido o nivel bsico de atencin, o servizo de axuda no fogar poder incorporar, entre outros, as seguintes actuacins e servizos:

a) Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables.

b) Servizo de prstamo de axudas tcnicas para persoas en situacin de dependencia ou dependencia temporal. Para estes efectos entndese por axuda tcnica calquera produto, dispositivo, equipamento, instrumento, tecnoloxa ou software, fabricado especialmente ou dispoible no mercado, para previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacins na actividade e restriccins na participacin social das persoas.

c) Prestacin de atencin a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

d) Adaptacins funcionais do fogar.

e) Servizo de podoloxa.

f) Servizo de fisioterapia.

3. Podern integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencins e actividades que se desenvolvan fra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescricin tcnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonoma e calidade de vida.

4. En todo caso, as atencins prestadas tern un carcter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se falicite e promova a sa autonoma.

5. En ningn caso podern formar parte das actuacins desenvolvidas polo servizo:

a) A realizacin de actividades domsticas, que non fosen includas no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

b) Actuacins, que polo seu carcter sanitario, deban en todo caso, ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 5..Persoas destinatarias.

1. O servizo de axuda no fogar estar aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoracin tcnica correspondente, supoa un recurso idneo de atencin. De xeito particular, o servizo atender persoas maiores con dficits de autonoma e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, as como fogares con menores, en que se observe a necesidade dunha intervencin de carcter socioeducativo. Tamn poder dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacins de familias en risco de exclusin social.

2. En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo s persoas que tean un dereito recoecido de atencin dentro do sistema de autonoma e atencin dependencia.

Artigo 6..Dereitos das persoas usuarias.

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carcter xeral se lle recoecen na lexislacin aplicable sobre servizos sociais e, se o caso, sobre o procedemento administrativo comn, tern dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido sa dignidade, intimidade e autonoma.

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicins de igualdade e non discriminacin.

3. A recibiren unha atencin individualizada e adaptada s sas necesidades, coa calidade e duracin determinadas en cada caso.

4. A recibiren unha informacin de xeito xil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacins do sistema galego de servizos sociais, as como a que

sexan asistidas e orientadas nos trmites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que acte como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervencin.

6. A coeceren a organizacin e o regulamento do servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo co disposto na Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

8. A coeceren a situacin do seu expediente.

9. A seren informadas, de xeito craro e preciso, sobre a intervencin prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoracin tcnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, as como a participar na toma de decisins que modifiquen o proceso de intervencin acordado.

10. calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestins persoa coordinadora do servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingsticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a prctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7..Deberes das persoas usuarias.

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carcter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e, se o caso, na lexislacin vixente sobre o procedemento administrativo comn, tern os seguintes deberes:

1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2. Facilitar a informacin precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilizacn dos servizos, as como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignacin, modificacin, suspensin ou extincin das prestacins ou servizos.

3. Cumprir coas condicins do servizo, facilitando e colaborando na execucin das tarefas do persoal ao seu cargo e poendo sa disposicin, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

4. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo s entrevistas programadas, seguindo as orientacins e participando no desenvolvemento das actividades includas no servizo, centro ou programa en funcin das sas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5. Manter unha actitude positiva de colaboracin coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonoma persoal e insercin social.

6. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliacin e inspeccin do servizo.

7. Respectar a dignidade persoal e profesioal das persoas que lles presten o servizo, as como respectar os lmites das sas obrigas laborais.

8. A comunicar, con dez das de antelacin, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que pudese impedir ou dificultar a execucin dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

Artigo 8..Causas de extincin e modificacin do servizo.

1. Son causas de extincin do servizo de axuda no fogar, as seguintes:

a) A renuncia da persoa usuaria.

b) O cambio de programa individual de atencin ou do proxecto de intervencin que implique un cambio de asignacin de recurso e a sa incompatibilidad e co servizo de axuda no fogar.

c) Traslado definitivo da sa residencia a outro concello.

d) Falecemento da persoa usuaria.

e) Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestacin do servizo.

f) A falta reiterada de pagamento do servizo.

g) Desaparicin das causas que motivaron a prestacin do servizo.

2. Ademais, con carcter xeral, a alteracin das circunstancias tidas en conta para a concesin do servizo, poder dar lugar modificacin das condicins de prestacin nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, debern substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3. Cando se trate dun servizo pblico de axuda no fogar, asignado a persoas en situacin de dependencia, na correspondente resolucin de programa individual de atencin, consonte ao establecido na Orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do Programa Individual de Atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoacin por parte da entidade titular do servizo, dun expediente de extincin ou modificacin das condicins de prestacin do servizo, deber notificarse en todo caso ao rgano competente para ditar resolucin de programa individual de atencin.

Artigo 9..Causas de suspensin temporal do servizo.

Son causa de suspensin temporal do servizo, logo de tramitacin do correspondente expediente e informe razoado do persoal tcnico coordinador do servizo, que deber incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poder suspenderse por un mximo de tres meses para as persoas usuarias que accedan ao servizo polo sistema de libre concorrencia e por un mximo de dous meses para as persoas usuarias de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a sa ausencia.

2. Modificacin temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poder suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circusntancias causante da suspensin, coa excepcin das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonoma e a atencin dependencia, suposto no que se estar ao disposto na correspondente normativa reguladora.

   
  CAPTULO II.DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

   
  SECCIN 1..DISPOSICINS COMNS  
 

Artigo 10..Formas de prestacin do servizo.

O servizo pblico de axuda no fogar ser prestado polo Concello de Pontedeume, ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades de contratacin da xestin de servizos pblicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector pblico, a travs de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 11..Requisitos especficos.

1. Existir un profesional de referencia, que actuar como coordinador do servizo e que deber estar en posesin dunha cualificacin mnima de diplomatura universitaria na rea de servizos sociais. No caso de que o nmero de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal tcnico mnimo exixible ser de 0,02 profesionais en cmputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte tboa:

Nmero de persoas usuarias

Persoal tcnico mnimo

50 a 99

1 tcnico/a titulado/a xornada completa

100 a 199

2 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

200 a 399

3 tcnicos/as titulados/as a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponder un incremento de 1 tcnico/a titulado/a a xornada completa

2. O persoal que presta atencin directa nos domicilios das persoas usuarias estar formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de prestar o servizo a persoas en situacin de dependencia valorada, debern estar en posesin do ttulo de tcnico en atencin a persoas en situacin de dependencia ou equivalente, regulado no Real decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou en posesin do certificado de profesionalidade de atencin sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e comunidade.

3. O seguemento da prestacin do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador, sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mnimo, con carcter bimestral. Da supervisin realizada quedar constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisin revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacins expresado no proxecto de intervencin e no acordo de servizo.

4. O Concello de Pontedeume, e de ser o caso, a entidade prestadora en rxime privado do servizo, abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

a) Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo.

b) Un proxecto de intervencin, asinado polo tcnico responsable, segundo o anexo V deste regulamento.

c) Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Pontedeume e a persoa usuaria, segundo o anexo VI deste regulamento.

d) Informes de seguemento peridicos, que tern un carcter bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes, realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  SECCIN 2..DA PRESTACIN DO SERVIZO  
 

Artigo 12..Modalidades de acceso ao servizo, organizacin e procedemento.

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acordo co seguinte:

1. O acceso ser prioritario e directo para as persoas que, tendo recoecida unha situacin de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolucin de programa individual de atencin, e consonte a aplicacin do programa de asignacin de recursos, establecido no ttulo II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos. Para estes efectos, o Concello de Pontedeume, cando sexa o caso, proceder a dar de alta as persoas en agarda, de acordo coa orde de prelacin establecida no programa de asignacin de recursos. As persoas para as que o programa individual de atencin, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idneo tern, en todo caso, preferencia sobre aquelas s que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

2. Para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia, segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescricin tcnica do profesional de referencia resolverase en rxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

a) Presentacin da solicitude, segundo o anexo I deste regulamento, dirixida ao alcalde no rexistro municipal do Concello, acompaada da seguinte documentacin:

I. Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

II. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

III. Certificado de empadroamento e convivencia.

IV. Informe mdico ou clnico sobre o seu estado de sade.

V. Fotocopia do libro de familia cando haxa menores na unidade de convivencia.

VI. Calquera outro documento que xustifique a concorrencia de circunstancias familiares especficas (sentencia de separacin, divorcio)

VII. Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o caso.

VIII. Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1. Fotocopia da ltima declaracin da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacins do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

2. Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensins, subsidios e outros bens que posan.

3. Xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso.

4. Calquera outra documentacin que sexa requerida polo traballador/a social para a valoracin do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da informacin contida nos expedientes individuais, realizarase de acordo coa normativa vixente, en materia de proteccin de datos de carcter persoal.

As solicitudes incompletas contarn cun prazo de 10 das para enmendar deficiencias, en caso de non facelo, sern arquivadas sen mis trmite tal como se establece na lexislacin que regula o procedemento administrativo.

b) As solicitudes presentadas sern valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do Concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinar, mediante o informe tcnico, a idoneidade do servizo, as como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicacin do baremo establecido a tal fin, segundo os anexos II, III e IV.

c) O departamento de Servizos Sociais elaborar un informe-proposta que ser elevado ao rgano competente: o alcalde ou persoa en quen delegue. Deber ditar unha resolucin, mediante decreto, que se notificar persoa solicitante. O prazo mximo para resolver ser de tres meses.

No caso de que sexa favorable, esta resolucin ter a consideracin de alta no servizo. En caso de non existir dispoibilidade, a solicitude pasar a integrarse na listaxe de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuacin que obtivese na aplicacin do baremo. No caso de empate da puntuacin, atenderase por orde temporal da demanda.

d) Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervencin inmediata do servizo, a Alcalda resolver o expediente, vista do informe-proposta do/a traballador/a social. Este informe conter as causas que motiven a tramitacin pola va de urxencia. O procedemento de urxencia ter validez mentres se mantea a situacin desencadeante. A desaparicin desta, levar consigo a extincin do servizo e a tramitacin pola va ordinaria.

e) Para o inicio da prestacin do servizo ser requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo VI deste regulamento (anexo III da Orde do 22 de xaneiro de 2009).

f) Anualmente, farase unha revisin de todas as persoas beneficiarias do servizo, co fin de comprobar que cumpre as condicins para a continuidade do mesmo. Para a renovacin anual do servizo, as persoas beneficiarias debern presentar a documentacin establecida no apartado a) deste artigo, ags aquela que xa conste no seu expediente individual.

Artigo 13..Desenvolvemento da prestacin do servizo.

1. O prazo de alta no servizo, ser como mximo dunha semana, dende que a persoa usuaria se lle asigna o recurso dende o programa de asignacin de recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou dende que se dita resolucin por parte da Alcalda, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia. Para as persoas usuarias s que se lles concede o servizo, pola va de urxencia, o prazo de alta ser como mximo de dous das.

2. Previo ao inicio do servizo, o persoal tcnico realizar unha avaliacin da situacin e establecer un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacins e tarefas a desenvolver no domicilio. Designarase tamn a persoa profesional de referencia.

3. A asignacin do persoal de atencin directa farase en base ao perfil requerido para cada caso concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentacin do persoal de atencin directa persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/ auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razn suficientemente xustificada, pasar listaxe de agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa tcnicamente posible.

Os cambios no persoal tcnico asignado, as como nos horarios de prestacin do servizo, que deban efectuarse, por circunstancias de necesidades de organizacin do servizo, comunicaranse persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4. Para o inicio da prestacin do servizo, ser requisito previo, asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo VI deste regulamento.

5. O persoal tcnico elaborar un proxecto de intervencin, segundo o anexo V deste regulamento (anexo II da Orde do 22 de xaneiro de 2009), que deber conter: das da semana de atencin, horario concreto no que se desenvolver a prestacin, identidade do persoal de atencin directa responsable da execucin do proxecto, obxectivos e tarefas a desempear no domicilio, e o seguimento efectivo da prestacin no domicilio do usuario, con carcter mnimo bimestral.

6. Farase entrega persoa usuaria, dunha copia do regulamento municipal de axuda no fogar, debidamente visado polo rgano competente.

7. As mesmo, entregarase persoa usuaria e ao persoal de atencin directa, o documento que contea as tarefas a desenvolver no domicilio.

8. Informarase s persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacins, que estar sa disposicin, para calquera queixa ou reclamacin. No caso de queixa ou reclamacin, facilitarase unha copia da queixa persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspeccin no prazo de tres das, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e a inspeccin dos servizos sociais en Galicia.

9. O departamento de servizos sociais do Concello abrir un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia que presta o servizo, no cal constar, cando menos:

 Un informe de avaliacin inicial, asinado polo tcnico competente, responsable da coordinacin do servizo de axuda no fogar.

 Un proxecto de intervencin, asinado polo tcnico responsable, segundo o anexo V deste regulamento (anexo II da Orde do 22 de xaneiro de 2009).

 Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Pontedeume e a persoa usuaria, segundo o anexo VI deste regulamento.

 Informes de seguemento da prestacin nos domicilios das persoas usuarias, que tern, como mnimo, un carcter bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias as o aconsellen.

Artigo 14..Intensidade na prestacin do servizo.

1. A intensidade do servizo determinarase, con carcter xeral, en horas mensuais de atencin, distribuidas en funcin das necesidades da persoa usuaria e do informe tcnico.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar, para as persoas atendidas no marco do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, estar predeterminada no seu programa individualizado de atencin. A sa aplicacin horaria ser flexible e conforme co proxecto de intervencin, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atencin de carcter persoal na realizacin das actividades bsicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1. a) da Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os das da semana.

3. Nos restantes casos, a intensidade do servizo, vir determinada na prescricin efectuada polo departamento de servizos sociais do Concello.

Artigo 15..Lmites para a prestacin do servizo de axuda no fogar de libre concorrencia.

1. O servizo de axuda no fogar de libre concorrencia prestarase de luns a venres, cun mximo de das horas diarias de atencin, no horario comprendido entre as 9.00 e as 18.30 horas.

2. A duracin da prestacin, de non estar expresamente limitada no tempo no acordo de servizo, entenderase concedida por un perodo de 1 ano, contado a partir do da da alta da persoa beneficiaria . Transcorrido o dito prazo, prorrogarase por anualidades, previa comprobacin polos servizos sociais, de que non se produciron cambios nas circunstancias que motivaron a sa concesin.

3. A prestacin do servizo estar supeditada dispoibilidade orzamentaria existente en cada caso.

Artigo 16..Protocolos de actuacin en caso de urxencias e incidencias no servizo de axuda no fogar.

A) Urxencias.

Definimos unha urxencia dentro do servicio de axuda no fogar como aquela situacin ou circunstancia relacionada con persoas susceptibles de ser usuarios/as do servizo, ou que xa estn integradas nel, na que imprescindible unha actuacin inmediata para solucionar ou paliar un problema que podera ter graves consecuencias de non actuar con rapidez.

En funcin do anterior, diferenciamos dous tipos de urxencias:

a) As que pode presentar un/unha potencial usuario/a do servizo de axuda no fogar. previamente ao proceso de tramitacin do servizo, situacin que queda recollida no artigo 12, punto d) deste regulamento

O protocolo de actuacin ser:

1.Coecemento da situacin de necesidade ou recepcin da demanda urxente.

2.Realizacin dunha visita domiciliaria para valorar a necesidade e tipo de atencin que precisa.

3.Asignacin dun horario e unha/un auxiliar do fogar cun plan de traballo concreto.

4.Inicio do servicio.

b) As que pode presentar un/unha usuario/a que xa est integrado no servizo municipal nalgn momento no que est recibindo a atencin domiciliaria. Estas situacins de urxencia ou emerxencias soen ten que ver con agravamentos ou crises no estado de sade das persoas usuarias, tanto a nivel fsico, psicolxico ou emocional ou con accidentes domsticos.

O protocolo de actuacin ser:

1.O/a auxiliar do fogar chamar aos servizos de urxencia se valora que a situacin moi grave. Despois chamar aos servizos sociais.

2.Se non hai perigo de vida ou morte, avisar aos servizos sociais para notificar a situacin. O tcnico responsable do SAF (servizo de axuda no fogar). avisar familia da persoa usuaria se fose o caso ou movilizar outros recursos que se consideren adecuados para atender debidamente a urxencia.

3.O/a auxiliar do fogar permanecer no domicilio do/a usuario/a ata que chegue a familia, os servizos de urxencia ou calquera outro que sexa preciso, procurando seguir as instrucins que poidan darlle desde os distintos servizos cos que se contacte se fose necesario.

4.Cando a persoa usuaria quede debidamente atendida, o/a auxiliar do fogar poder abandoar o domicilio.

5.Desde os servizos sociais se rexistrar no expediente individual do/a usuario/a esta circunstancia acaecida e as actuacins levadas a cabo.

6.Seguemento da situacin a travs do/a auxiliar do fogar e de contactos directos co/a usuario/a e/ou a sa familia.

B) Incidencias.

Definiremos unha incidencia como calquera acontecemento ou circunstancia que sobrevn e interrompe o transcurso cotidiano e habitual da atencin domiciliara que se lle presta a unha persoa usuaria e que pode influir nela ou ten outro tipo de consecuencias.

As causas que orixinen incidencias poden ser moitas e variadas. As incidencias non teen por qu ser problemticas en s mesmas nin ter un matiz negativo, pero s son importantes porque poden influir na rutina diaria da atencin domiciliaria ou na cotidianidade da vida da persoa usuaria.

O protocolo de actuacin ser:

1.Notificacin, por parte do/a auxiliar do fogar, ao tcnico responsable do SAF. da incidencia.

2.Valoracin, desde os servizos sociais, da necesidade de realizar unha visita domiciliaria a persoa usuaria.

3.Movilizacin dos recursos axeitados situacin que se prantexe, ben prestando unha atencin directa a persoa usuaria, pondose en contacto coa familia e/ou outros profesionais, realizacin de xestins, derivacin do caso, etc.

4.Resolucin da incidencia e seguemento da situacin resultante.

5.Rexistro no expediente individual do/a usuario/a da incidencia acaecida, as actuacins levadas a cabo e a resolucin.

Artigo 17..Determinacin da capacidade econmica do sistema de atencin a persoas usuarias da dependencia.

1. A capacidade econmica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoecido de atencin, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no captulo II do ttulo III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observndose as normas de aplicacin materia, vixentes en cada momento, polo rgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2. O resultado do clculo da capacidade econmica, correspondente s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido no servizo de axuda no fogar, constar na resolucin do plan individualizado de atencin que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoecemento da situacin de dependencia e do dereito s prestacins do sistema para a autonoma e atencin dependencia, o procedemento para a elaboracin do programa individual de atencin e a organizacin e funcionamento dos rganos tcnicos competentes.

Artigo 18..Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas s referidas no artigo anterior, o cmputo da capacidade econmica farase de acordo cos seguintes criterios:

1 .Para os efectos deste artigo considrase persoa usuaria aquela para a que se solicite o servizo. No caso de intervencin con familias, entenderase como persoa usuaria a un dos membros da unidade de convivencia responsables dos menores que forman parte dela.

2. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas: ingresos netos que se perciban procedentes de rendementos de traballo, includas pensins e prestacins de previsin social, calquera que sexa o seu rxime; os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario; os rendementos das actividades econmicas e as ganancias e perdas patrimoniais.

3. Computarase, as mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

4. A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 19..Afectacin dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.

De conformidade co artigo 56.7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o Concello de Pontedeume, en concepto de achega das persoas usuarias para a sa participacin no custo dos servizos sociais comunitarios, estarn afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

Artigo 20..Da coordinacin coas entidades privadas que atendan a persoas usuarias financiados total ou parcialmente con fondos pblicos.

No caso das entidades privadas que presten o servizo de axuda no fogar, mediante financiamento total ou parcial con fondos pblicos, ou que atendan a persoas usuarias derivadas do sistema de autonoma persoal e atencin dependencia, mantern unha coordinacin efectiva cos servizos sociais comunitarios bsicos, establecendo un protocolo de comunicacin de altas no servizo de cada persoa usuaria, as como unha copia do correspondente proxecto de intervencin e dos informes de seguimento, dirixidos aos servizos sociais comunitarios bsicos do Concello ou entidade local.

Artigo 21..Normas xerais do servizo de axuda no fogar.

A) En canto o/a auxiliar do fogar.

 A/o auxiliar do fogar, como norma xeral, non traballar no domicilio en ausencia da persoa usuaria.

 As tarefas do/a auxiliar do fogar sern as recollidas no proxecto de intervencin, tendo en conta ademis que debern servir de apoio unidade familiar. Calquera variacin deste ser responsabilidade do persoal de servizos sociais ou da persoa responsable da empresa adxudicataria, e non do/a auxiliar do fogar nin da persoa beneficiaria.

 O/a auxiliar do fogar ter en consideracin as opinins, valores, crenzas e costumes das persoas beneficiarias sempre que non interfiran cos principios do servizo de axuda no fogar ou co plan de traballo establecido. Calquera dificultade neste senso, deber ser consultada cos servizos sociais.

 Calquera queixa ou suxestin que os prestadores do servizo reciban do/a usuario/a debern poela en coecemento do/a tcnico/a responsable.

 A atencin establecida non pode interferir nin limitar o dereito do/a beneficiario/a sa intimidade. En consecuencia, o/a auxiliar do fogar non poder acompaarse de ningunha persoa allea ao servizo cando acceda ao seu traballo, e gardar en todo momento o respecto e sixilo profesional sobre os casos asignados.

 Ao/ auxiliar do fogar non lle est permitido recibir en custodia dieiro, xoias nin obxecto ningn. As mesmo deber rexeitar calquera doazn (ben sexa en dieiro ben calquera outra) efectuada polo/a usuario/a ou persoa achegada. S en casos moi xustificados, e co consentimento da persoa usuaria ou da sa familia, o/a auxiliar do fogar poder custodiar cartos se esta tarefa responde a un obxectivo da intervencin. Esta circunstancia quedar rexistrada por escrito co consentimento asinado das persoas implicadas.

 Mentres a persoa beneficiaria este includa no servizo de axuda fogar, ningn/unha auxiliar do fogar contratado polo Concello poder prestarlle atencin, a ttulo particular, recibindo ou non remuneracin por iso.

 O/a auxiliar do fogar no dispoer das chaves de ningn domicilio, excepto cando as condicins do caso as o esixan e sempre co consentimento do responsable tcnico directo do servizo e, por suposto, a demanda da persoa usuaria ou da sa familia.

 Cando o/a usuario/a non se atope no domicilio no horario fixado para a sa atencin, o/a auxiliar do fogar esperar, como mximo, dez minutos, transcurridos os cales, deber comunicar aos servizos sociais esta circunstancia e seguir co seu horario de traballo. Se isto fose algo habitual, valorarase o caso e tomaranse as decisins oportunas.

 O/a auxiliar do fogar non far partcipe o/a usuario/a dos seus propios problemas, separando en todo momento a sa vida privada do seu traballo.

 Ter a obriga de informar aos servzios sociais de todos os cambios significativos que ocorran na familia que atende, ben nas sesins de supervisin programadas ou en calquera momento no que xurdan.

 Ter a obriga de acudir s sesins de supervisin co tcnico responsable do programa.

 Non chegarn a acordos coas persoas beneficiarias do servizo distintos do plan de traballo establecido.

 Debern avisar o tcnico que as supervise das ausencias ao traballo coa suficiente antelacin, aportando os xustificantes pertinentes.

 Non podern negarse a atender a un/unha usuario/a sen un motivo suficientemente xustificado, circunstancia que ser valorada polos servizos sociais.

B) En canto as persoas usuarias do servizo.

 Sern por conta do/a usuario/a todos os gastos de tiles e produtos de limpeza, comida, aseo, ..., podendo valorarse, non obstante, a xestin dunha axuda econmica por tales conceptos en casos especiais, axuda que se levar a cabo a travs doutros programas sociais xestionados polos servizos sociais do Concello de Pontedeume (emerxencia social ou outros), non tendo en ningn caso a consideracin de prestacin do servizo de axuda no fogar.

 Como norma xeral, se a persoa usuaria non est na casa, o/a auxiliar do fogar tampouco se quedar nela.

 Ningunha persoa usuaria poder esixir que se lle presten atencins que non estn estipuladas no seu contrato co servizo.

 O/a usuario/a deber tratar, en todo momento, de obra e de palabra, co debido respecto ao/ auxiliar do fogar. Se ten calquera problema con el/ela, o comunicar aos servizos sociais.

C) Outras normas xerais.

 Se fose preciso realizar, por causas xustificadas ou por necesidades do servizo, calquera variacin nos horarios, das de atencin, auxiliares designados/as a cada caso, etc, poder facerse consensuando coa persoa usuaria e a sa familia estes cambios, seguindo en vigor o acordo asinado inicialmente.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA.  
 

Este regulamento derroga expresamente o regulamento do servizo de axuda a domicilio do Concello de Pontedeume publicado no BOP n. 180, do 20 de setembro de 2013, as como calquera outra disposicin de igual ou inferior rango que sexa contraria ao mesmo.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

Este regulamento entrar en vigor e producir efectos unha vez que transcorran 15 das desde a sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia da Corua, ao abeiro no disposto nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

   
  ANEXOS  
 

ANEXO I

Excmo. Concello de Pontedeume

Departamento de Servizos Sociais

SOLICITUDE DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (S.A.F.)

1. DATOS DO/A BENEFICIARIO/A

Nome e apelidos ..

D.N.I. Data de nacemento .. Estado civil ..

Domicilio ......

C.P. ... N. de afiliacin Seguridade Social ..

Telfono .

2. DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO DE MENORES DE IDADE E INCAPACITADOS/AS)

Nome e apelidos ..

D.N.I. Data de nacemento .. Estado civil ..

Domicilio ......

C.P. ... Relacin co/coa beneficiario/a ..

Telfono .

3. COMPOSICIN E DECLARACIN DE DATOS DAS PERSOAS COAS QUE CONVIVE

Parentesco

Nome e apelidos

D.N.I.

Idade

Situacin laboral

Ingresos mensuais

4. TIPO DE TAREFAS QUE SOLICITA

5. MOTIVOS POLOS QUE SOLICITA O SERVIZO

DECLARO:

Que toda a informacin que figura nesta solicitude e nos documentos que se xuntan verdadeira.

Que non percibo outros servizos ou prestacins de anlogo contenido ou finalidade.

Que quedo/a enterado/a da obriga de comunicar s Servizos Sociais do Concello de Pontedeume calquera variacin nos datos declarados que poidan producirse no sucesivo.

Que autorizo s Servizos Sociais para que realicen as consultas necesarias nos ficheiros pblicos c nico fin de acreditar e comprobar a veracidade dos datos.

Que acepto a posibilidade de contribuir econmicamente, se as resultase da aplicacin da Ordenanza Municipal vixente.

Pontedeume, a de de .

Asdo.:

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTEDEUME

DOCUMENTACIN QUE ACOMPAA SOLICITUDE

I.Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

II.Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

III.Certificado de empadroamento e convivencia.

IV.Informe mdico ou clnico sobre o seu estado de sade.

V.Fotocopia do libro de familia cando haxa menores na unidade de convivencia.

VI.Calquera outro documento que xustifique a concorrencia de circunstancias familiares especficas (sentencia de separacin, divorcio)

VII.Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o caso.

VIII.Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1. Fotocopia da ltima declaracin da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacins do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

2. Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensins, subsidios e outros bens que posan.

3. Xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso.

4. Calquera outra documentacin que sexa requerida polo traballador/a social para a valoracin do seu expediente.

De conformidade coa Lei orgnica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal, se lle informa de que os seus datos persoais sern incorporados e tratados nun ficheiro titularidade do Excmo. Concello de Pontedeume. Podern ser empregados polo titular do ficheiro para o exercicio das funcins que lle son propias no mbito das sas competencias. Igualmente, informase que podern ser cedidos de conformidade coa lexislacin vixente. Vostede pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e, no seu caso, oposicin, mediante escrito dirixido Excmo. Concello de Pontedeume, ra Real, n. 13 (C.P 15600).

ANEXO II

BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIN DO SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR EN RXIME DE LIBRE CONCORRENCIA

(Modalidade de prestacin bsica de servizos sociais de atencin primaria)

Factor 1: autonoma persoal

O valor asignado en funcin da falta de autonoma das persoas ser o que se deduza da valoracin realizada polos rganos oficiais competentes para a valoracin da discapacidade e do grao de dependencia

As persoas dependentes valoradas que, polo calendario oficial de implantacin, tean dereito prestacin pola va de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignacin de servizos de axuda no fogar) non podern acceder polo sistema de libre concorrencia.

A asignacin de valor en funcin do factor autonoma persoal realizarase de acordo coa seguinte tboa.

TBOA DE EQUIVALENCIA PARA A VALORACIN DO NIVEL DE AUTONOMA PERSOAL

Do 33%

ao 64%

de

discapacidade

Do 65%

ao 74%

de

discapacidade

75%-100%

81%-87%

88%-93%

94%-100%

Grao de discapacidade en menores de 18 anos sen valoracin de ATP ou BVD

75%-100% discapacidade de ata 14 pts. ATP

75%-100% discapacidade e 15-20 pts.

75%-100% discapacidade e 30-44 pts. ATP

75%-100% discapacidade e 45-72 pts. ATP

Grao de discapacidade + axuda terceira persoa.

ATP

(R.D. 504/07)

75% discapacidade e ata 2pts. BVD

25-39 pts.

40-49 pts. BVD

50-64 pts.

BVD

65-74 pts.

BVD

75-89 pts.

BVD

90-100 pts.

BVD

Grao de discapacidade + axuda terceira persoa.

Puntuacin BVD

(R.D. 504/07

Grao I,

Nivel I

Grao I,

Nivel 2

Grao II,

Nivel I

Grao II,

Nivel 2

Grao III

Nivel 1

Grao III

Nivel 2

Situacin de dependencia (Decreto 176/07)

5 pts.

10 pts.

14 pts.

20 pts

24 pts.

30 pts.

32 pts.

38 pts.

40 pts.

Puntuacin

Nivel de autonoma

persoal

Puntos

Total puntos autonoma persoal

Factor 2: apoio social (mximo total 20 puntos)

Puntos

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)

A persoa vive soa, carece de familiares e so ten apoio do contorno vecial ou outras redes (18 puntos)

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos)

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

Os familiares nganse a atendelo/a anda que tean posibilidades (8 puntos)

Vive s/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos)

Est ben atendido (0 puntos)

Puntos

Total puntos apoio social

Factor 3: situacin familiar/socializacin menores (mximo total 20 puntos)

Puntos

3.1 Conflicto (mximo total 4 puntos)

Cun membro xerador de conflicto de nivel moderado (1 punto)

Cun membro xerador de conflicto de nivel grave (2 puntos)

Con mis dun membro carador de conflicto de nivel moderado (3 puntos)

Con mis dun membro carador de conflicto de nivel grave (4 puntos)

3.2 Limitacins de rol (mximo total 2 puntos)

Puntos

Familias en que ambos os progenitores ou titores tean importantes limitacins fsicas ou psquicas para proporcionar unha axeitada atencin os menores (2 puntos)

3.3. Monoparentalidade (mximo total 2 puntos)

Puntos

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (sade, traballo, idade avanzada) non poidan atender aos menores (2 puntos)

3.4 Habilidades parentais (mximo total 2 puntos)

Puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hbitos alimenticios, aseo persoal, administracin do orzamento, ausencia de roles, organizacin..) (2 puntos)

3.5. Nmero de menores (mximo total 10 puntos)

Puntos

Un menor (3 puntos)

Dous menores (5 puntos)

Tres menores (7 puntos)

Catro ou mis menores (10 puntos)

Puntos

Total puntos situacin familiar/socializacin menores

Factor 4: outros aspectos sociais (mximo total 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos)

Puntos

Non hai luz elctrica (1 punto)

Non hai auga corrente (1 punto)

Non posue WC (1 punto)

Non pose cuarto de bao completo (1 punto)

Non ten neveira (1 punto)

Non ten quentador (1 punto)

Non ten lavadora (1 punto)

Non rene condicins mnimas de higiene/habitabilidade (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no interior da vivenda (1 punto)

Existen barreiras arquitectnicas no exterior da vivenda (1 punto)

Puntos

4.2. Integracin do contorno (total 10 puntos)

Situacin de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)

Ausencia de relacins sociais (6 puntos)

Existen escasas relacins coas persoas do contorno (4 puntos)

Integracin axeitada no contorno (0 puntos)

Puntos

Total puntos outros aspectos sociais

Puntos

Total xeral

ANEXO III

NDICE DE KATZ DE ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA

Nome:

Idade:

Data:

Parmetro

Situacin do/a usuario/a

Bao (tanto ducha como bao)

0 Non recibe axuda no bao

1 Recibe axuda nunha parte do corpo

2 Recibe axuda para mis dunha parte corporal

Vestido (colle-la roupa do armario e caixns, incle roupa interior, prendas exteriores)

0 Colle a roupa e vstese sen axuda

1 Colle a roupa e vstese sen axuda excepto para atalos cordns

2 Recibe axuda para colle-la roupa e vestirse ou queda en parte desvestido

Ir servicio (ir aseo para a eliminacin de ourios ou feces, limparse e coloca-las roupas)

0 Vai aseo, lmpase s/a e coloca as sas roupas sen axuda (pode usar apoios como bastn, ou cadeira de

rodas e pode manexar cuas ou orinal)

1 Recibe axuda para ir servicio o una limpeza ou en colocarse as roupas despois da eliminacin ou no uso

do orinal ou cua

2 Non vai servicio para a eliminacin ou feces

Traslado

0 Entra e sae da cama igual que da cadeira de rodas sen axuda (pode usar axudas como o bastn)

1 Entra e sae da cama con axuda.

2 Non sae da cama.

Continencia

0 Controla os esfnteres por completo

1 Ten accidentes de xeito ocasional

2 A supervisin lle axuda a controlar. Usa catter ou incontinente

Alimentacin

0 Alimntase s/a, sen axuda

1 Alimntase s/a, excepto nalgunhas cousas como corta-la carne

2 Recibe axuda na alimentacin ou alimentado parcial ou totalmente por tubos ou intravenosamente

PUNTUACIN TOTAL

ANEXO IV

ESCALA DE LAWTON E BRODY DE ACTIVIDADES

INSTRUMENTAIS DA VIDA DIARIA

Nome:

Idade:

Data:

Parmetro

Situacin do/a usuario/a

Puntuacin

1.Capacidade para usa-lo telfono

* Utiliza o telfono a iniciativa propia, busca e marca nmeros

* Marca uns cantos nmeros ben coecidos

* Contesta telfono, pero non marca

* Non capaz de usa-lo telfono

0

0

0

1

2.Facer compras

* Realiza tdalas compras necesarias independentemente

* Compra con independencia pequenas cousas

* Necesita ir acompaad@ para facer calquera compra

* Completamente incapaz de ir de compras.

0

1

1

1

3.Preparacin da comida

* Planea, prepara e serve as comidas adecuadas con independencia

* Prepara as comidas adecuadas si se lle dan os ingredientes

* Quenta, serve e prepara as comidas, pero non segue unha dieta adecuada

* Necesita que lle preparen e sirvan a comida

0

1

1

1

4.Coidado da casa

* Coida da casa so/a ou con axuda ocasional (para traballos pesados e duros)

* Realiza tarefas lixeiras, como frega-los pratos ou face-las camas

* Realiza tarefas lixeiras, pero non pode manter un nivel de limpeza aceptable

* Necesita axuda con tdalas tarefas da casa

* Non participa en nengunha tarefa domstica

0

0

0

0

1

5.Lavado da roupa

* Realiza por si so/a o lavado de toda a roupa

* Lava por si so/a pequenas prendas

* Todo o lavado da roupa debe ser realizado por outra persoa

0

0

1

6.Uso de medios de transporte

* Viaxa con independencia en transportes pblicos ou conduce o seu propio coche

* capaz de coller un taxi, pero non usa outro medio de transporte

* Viaxa en transporte pblico cando vai acompaado/a por outra persoa

* S viaxa en taxi ou automvil con axuda de outros

* Non viaxa.

0

0

0

1

1

7.Responsabilidade sobre a medicacin

* responsable da toma da medicacin nas dosis correctas e nas horas correctas

* Toma responsablemente a medicacin si se lle prepara con anticipacin en dosis separadas

* Non capaz de responsabilizarse da sa propia medicacin

0

1

1

8.Capacidade para utiliza-los cartos.

* Encrgase dos seus asuntos econmicos por s so/a

* Manexa os gastos cotidianos, pero necesita axuda para ir banco, grandes compras, etc.

* Incapaz de manexar os cartos.

0

0

1

PUNTUACIN TOTAL

ANEXO V

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Proxecto de intervencin

1. Datos de identificacin do expediente

Expediente 1

Intervencin n.

Data da solicitude

Data de inicio

Sector de referencia 3

mbito de atencin 3

N. total de usuarios

Nome e apelidos

Data de nacemento

DNI

Sexo

Estado civil

Proxecto

Data do proxecto

Data fin do proxecto

Antecedentes relevantes:

2. Atencin que se prestar

Das da semana

L

M

X

J

V

S

D

N. de horas semanais

Horario

1. Identificacin do expediente en SIUSS.

2. Nmero de orde desta intervencin en relacin co total realizadas neste expediente.

3. Tipoloxa SIUS

4. Pdese emprear a tipoloxa SIUSS.

Tipo de servizo a prestar

Perfil do/as profesionais.

Outros servizos:

3.Existencia doutros servizos/apoios prestados a domicilio.

Existencia:

Servizos/apoios:

N. de horas semanais:

4.Obxectivos especficos e tarefas que se propoen.

Obxectivos do servizo proposto:

Tarefas que se realizarn:

5.Periodicidade do seguimento (mnimo bimensual)

Tcnico responsable:

Asdo.:

ANEXO VI

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Acordo de servizo

Reunidos en ......................................... o da ............... ......................., dunha parte don/dona ..., con DNI .......

E doutra ............................................................................, en calidade de tcnico responsable do servizo de axuda no fogar de .....................

ACORDAN:

1. Que o Concello de _______________ /a entidade prestadora ................................., prestar o servizo de axuda no fogar (SAF), persoa arriba citada, desde o da _______ do _________ de 20 __.

2. Que a prestacin do servizo de axuda no fogar, para os/as usuarios/as de dependencia, realizarase con carcter indefinido. No caso de que a persoa usuaria acceda ao servizo polo procedemento de libre concorrencia, a duracin da dita prestacin ser por un prazo dun ano, con posibilidade de prrroga segundo valoracin tcnica do Departamento de Servizos Sociais.

3. Que o SAF se prestar por un total de------------- horas/mes, distribudas semanalmente nos seguintes das: -------------------------------------------------------------

4. Que atendendo Orde do 22 de xaneiro do 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, ao Decreto 99/2012 do 16 de marzo e Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF, a persoa usuaria do SAF de dependencia conta cunha capacidade econmica de --------------------------------- euros/mes, polo que lle corresponde unha porcentaxe de --------------, sobre a sa capacidade econmica. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo, compromtese a achegar ------------------- euros/mes polo total de horas prestadas.

A persoa usuaria do SAF de libre concorrencia conta cunha capacidade econmica per capita de----------------------- euros/mes, polo que lle corresponde unha porcentaxe de ----------------- na participacin no custe do servizo. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo, compromtese a achegar--------------------- euros/mes polo total de horas prestadas.

5. Que a persoa usuaria acepta domiciliar o aboamento da taxa do SAF establecido no punto 4., na entidade bancaria da sa eleccin, no nmero de conta autorizada para tal efecto.

6. Que, de acordo co proxecto de intervencin establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

Atencins de carcter persoal

Atencins de carcter persoal na realizacin doutras actividades da vida (acompaamentos fra do fogar)

Atencins de carcter domstico e da vivenda

Atencins de carcter psicosocial e educativo

Atencins de carcter complementario

7. Que as modificacins que puidese haber nas condicins inicialmente estipuladas neste acordo debern ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal.

8. Que o servizo se prestar atendendo s condicins estipuladas no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, que regula os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, que define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo e segundo o Regulamento e Ordenanza reguladora do prezo pblico do Servizo de axuda no fogar do Concello de Pontedeume.

9. O Concello de Pontedeume pon a disposicin dos/das usuarios/as do SAF un libro de follas de queixas e reclamacins, que estar disponible nas dependencias do propio Concello.

Ambas as partes dan a sa conformidade a este acordo de prestacin do SAF e o asinan.

de .de 20 ..

A persoa usuaria O tcnico responsable

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor s 15 dasseguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios