Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabana de Bergantios - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 10-06-2010 BOP N 108 -- Publicación definitiva : 06-09-2010 BOP N 170
Redacción Aplicable desde 15-04-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.-Feito imponible.
 - Artigo 3.-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.-Responsables.
 - Artigo 5.-Exenciones:
 - Artigo 6.-Cota tributaria:
 - Artigo 7.-Tarifa:
 - Artigo 8.- Bonificacins da cota
 - Artigo 9.- Devengo.
 - Artigo 10.-Declaracin e ingreso.
 - Artigo 11.-Infraccins e sancins.
 - Disposicin derogatoria:
 - Disposicin final:
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20.4. apartados a) e i) do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Cabana de Bergantios establece a taxa por expedicin de documentos administrativos, que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.-Feito imponible.  
 

1.-Constite o feito imponible da taxa a actividade administrativa desenvolvida para a tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes dos que entenda a Administracin ou as autoridades municipais.

Nos supostos de declaracin responsable ou comunicacin previa, constite feito impoible da taxa a actividade municipal destinada verificacin inicial da documentacin achegada polo interesado, as como as actividades de comprobacin, control e inspeccin que sexan necesarias.

2.-Para estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

3.-Non estarn suxeitos a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigacins fiscais, as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos e os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole.

   
  Artigo 3.-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou en interese das cales redunde a tramitacin de documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4.-Responsables.  
 

Respondern solidaria e subsidiariamente deste tributo as persoas fsicas e jurdicas a que se refieren os artigos 41, 42 e 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.-Exenciones:  
 

Non se contempla ningunha exencin na aplicacin das cotas tributarias desta ordenanza.

   
  Artigo 6.-Cota tributaria:  
 

1.- A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coas tarifas que se conteen no artigo seguinte.

2.- A cota de tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, incluida a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

   
  Artigo 7.-Tarifa:  
 

A tarifa que se refire o artigo anterior estructrase da seguinte maneira:

CONCEPTO

Tarifa (euros)

EPGRAFE 1.-OFICINAS XERAIS

Fotocopia de documentos ou expedientes, realizado a pedimento de parte.Tamao A-4 ou inferior. (mis de 5 uds)

0.15 /folla

dem, tamao A-3 (mis de 5 uds.)

0.60 /folla

dem, tamao superior a A-3 (mis de 5 uds.)

1.20 /folla

Por cada plano existente no Concello que se expida en fotocopia

1.- Tamao A-4 ou inferior

2.- Tamao A-3

3.- Tamao superior a A-3

0,60

1

2

Copia dos pregos de condicins de obras licitadas

6

Copia de proxectos tcnicos de obras licitadas.

6

Fotocopia e compulsa de documentos, tamao A-4 ou inferior

1.- Polo primeiro folio

2.- Por cada un dos restantes

1

0,30

Fotocopia e compulsa de documentos esixidos para a obtencin de calquera tipo de prestacins por parte do departamento de servizos sociais ou para solicitudes de prestacins sociais ante a administracin autonmica ou central, tramitadas dende o citado departamento, e para axudas s familias por fillos cursando estudos (bolsas de estudo), por folio

0

Fotocopia e compulsa de documentos aportados polas asociacins municipais (inscritas no rexistro municipal de asociacins municipais) para a solicitude e xustificacin de subvencins ante calquera administracins (estatal, autonmica ou local), por folio

0

EPGRAFE 2.-DO PADRN DE HABITANTES

Certificado de empadroamento do padrn vixente (dende o 01/05/1996)

2

Volante de empradronamento obtido nas oficinas municipais

1

Volante de empradronamento obtido exclusivamente a travs da sede electrnica

0

Certificado de empadroamento de padrns anteriores:

1.- Padrn do ano 1991

2.- Padrns anteriores a 1991: engadirase cota anterior, por cada renovacin padroal

3

1

Certificados ou informes de convivencia e/ou de residencia

1

Certificados ou informes de conductas ou pensins

1

EPGRAFE 3.-SERVIZOS ECONMICOS

Exemplar de ordenanzas fiscais

1

Informes expedidos polo Servicio de Intervencin-Tesourera

1

Solicitude de exencin do IVTM

2

Informes fiscais sobre bens incluidos nos padrns municipais (bens inmobles, vehculos, actividades empresariais)

1.- hasta cinco unidades de cada tipo de ben

2.- mis de cinco unidades de cada tipo de ben: engadirase cota anterior, por cada cinco unidades

5

2

Certificacins fiscais sobre bens incluidos nos padrns municipais (bens inmobles, vehculos, actividades empresariais)

1.- hasta cinco unidades de cada tipo de ben

2.- mis de cinco unidades de cada tipo de ben: engadirase cota anterior, por cada cinco unidades

6

2

EPGRAFE 4.-SERVIZOS XURDICOS, SECRETARA (obras, actividades e servizos)

Certificacins de acordos municipais:

1.- Do ano en curso

2.- De anos anteriores

1

2

Por bastanteo de poderes

30

Por formalizacin de contratos administrativos. pagamento desta taxa dar dereito interesado a recibir unha copia do contrato.

18 (en proporcin 6.000)

Tramitacin expte licencias de auto taxi ou autoturismo

120

Tramitacin expte llicencias para vehculos funerarios/ambulancias

150

Tramitacin expte transmisin de licencia de vehculos

50

Substitucin de vehculos suxeitos a licencia

30

Por expedicin de tarxeta de licencias municipais de vehculos

6

Dereitos de inscripcin en procesos de seleccin de persoal

1.- prazas do subgrupo A1 ou asimilado

2.- prazas do subgrupo A2 ou asimilado

3.- prazas do subgrupo B ou asimilado

4.- prazas do subgrupo C1 ou asimilado

5.- prazas do subgrupo C2 ou asimilado

6.- prazas de Agrupacins profesionais sen requisito de titulacin ou asimilado

20

15

10

10

5

3

Por cada expediente para celebracin de voda civil no Concello

60

Por cada inscricin no Libro rexistro de unins non matrimoniais

12

Tramitacin expte licencias de parcelacin/agrupacins de parcelas

150 euros

Tramitacin expte de intervencin municipal urbanistica suxeito a comunicacin previa

5 euros

Tramitacin expte de actos uso do solo ou subsolo suxeitos a licenza

25

Tramitacin expte transmisin de licencias de obra

50

Tramitacin expte prrroga de licencias de obra

50

Tramitacin expte licencias de primeira ocupacin de vivendas, por cada vivenda en edificios de propiedade horizontal ou por cada vivenda unifamiliar

60

Tramitacin de exptes de actividade suxeitos a comunicacin previa ou declaracin responsable

50

Tramitacin expte de actividades suxeitas a: autorizacin ambiental integrada, avaliacin de impacto ambiental, avaliacin de incidencia ambiental, e as licenzas suxeitas normativa de espectculos e actividades recreativas.

150

Tramitacin do resto de exptes de actividades suxeitas a licenza

50

Tramitacin expte transmisin de licencias de actividad

50

Expedicin de 2 (e sucesivos) orixinal de ttulo de licencias de obras.

6

Expedicin de 2 (e sucesivos) orixinal de ttulo de lcias de apertura de establec.

10

EPGRAFE 5.-SERVIZOS URBANISTICOS, CATASTRAIS E PIC

Por cada expediente de solicitude de declaracin de runa

60 euros

Por cada informe de cualificacin urbanstica

10 euros

Por cada certificado de cualificacin urbanstica

20

Por cada expediente acreditativo da antigedade das edificacins ou sobre incoacin ou non de expediente de reposicin de legalidade ou sancionador:

1.- Por vivenda ou local de mis de 30 anos

2.- Por vivenda ou local de menos de 30 anos:

2.1.- en caso de existir expediente de solicitude de licencia do inmoble

2.1- en caso de non existir expediente de solicitude de licencia

50

20

50

Declaracin de innecesariedade de licencia urbanstica

30

Certificacins catastrais descritivas e grficas referidos unicamente a unha unidade urbana ou unha parcela rstica (PIC)

12 /unidade

Certificacins catastrais literais por titular (PIC)

1.- hasta cinco unidades

2.- mis de cinco unidades: engadirase cota anterior, por cada cinco unidades

8

2

Certificacins catastrais literais negativas por titular (PIC)

4

Copia de cartografa digitalizada urbana

3 /hectrea

Copia de cartografa digitalizada rstica

0,12 /hectrea

EPGRAFE 6.-OUTROS DOCUMENTOS

Expedicin de informes policiais

3

Expedicin de informes sociais

0

Expedicin de tarxetas de armas ou permiso de uso de escopetas de aire comprimido, ou outros tramitados ante a polica local

12

Entrega de documentacin administrativa en CD-ROM

15 /unidade

Outros informes non comprendidos nos apartados anteriores

3

Outros certificados non comprendidos nos apartados anteriores

5

   
  Artigo 8.- Bonificacins da cota  
 

Non se conceder ningunha bonificacin dos importes das cotas tributarias sinaladas na tarifa desta taxa.

   
  Artigo 9.- Devengo.  
 

1.- Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos taxa. nicamente no caso de que se desista da solicitude no prazo de 5 das dende a sa presentacin no rexistro proceder o devengo do 50% do importe da taxa ou a devolucin desta porcentaxe cando conste acreditado no expediente o seu cobro.

2.- Nos casos s que se refire o apdo. 2 do artigo 2, o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que motiven a actuacin municipal de oficio, ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10.-Declaracin e ingreso.  
 

1.- A taxa esixirase polo procedemento do selo municipal adherido escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente. Tamn poder esixirse en rxime de autoliquidacin, cumprimentando o modelo correspondente e ingresando o importe nas dependencias municipais de recaudacin ou na entidade bancarial. O xustificante de ingreso achegarase solicitude sendo requisito imprescindible para dar trmite mesma.

2.- Os escritos recibidos segundo o establecido polo artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo Comn, que non vean acompaados do importe da taxa, sern admitidos provisionalmente pero non podern tramitarse sen previa emenda da deficiencia, para o que se requirir interesado co fin de que no prazo de dez das pague as cotas correspondentes, coa advertencia de que, de non facelo as, arquivarase sen mis trmite a solicitude.

   
  Artigo 11.-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas lles corresponde en cada caso, estarase disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e a sa normativa de desenvolvemento.

   
  Disposicin derogatoria:  
 

Coa entrada en vigor da presente ordenanza queda derogada a Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos, aprobada polo concello pleno en sesin celebrada o 27 de xaneiro de 1997, as como a Ordenanza fical reguladora da taxa por outorgamento da licencia de apertura de establecementos aprobada polo concello pleno en sesin celebrada o da 6 de outubro de 1989.

   
  Disposicin final:  
 

A presente modificacin da ordenanza entrar en vigor unha vez publicada integramente no Boletn Oficial da Provincia, e aplicarase a todos os documentos que se expidan a partir do da da sa entrada en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios