Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabana de Bergantios - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccins, instalacins e obras

Publicación provisional : 16-04-2012 BOP N 71 -- Publicación definitiva : 04-06-2012 BOP N 104
Redacción Aplicable desde 16-04-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e rxime
 - Artigo 2.- Feito impoible
 - Artigo 3.- Suxeitos pasivos
 - Artigo 4.- Exencins
 - Artigo 5.- Base impoible
 - Artigo 6.- Cota tributaria
 - Artigo 7.- Obriga de contribur
 - Artigo 8.- Normas de xestin
 - Artigo 9. Infraccins e sancins
 - Disposicin derogatoria
 - Disposicin final
 - ANEXO
   
  Artigo 1.- Fundamento e rxime  
 

1.- No uso das facultades que lle confire a Constitucin, o artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, de bases do rxime local, e de acordo co previsto no artigo 59.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello de Cabana de Bergantios establece o Imposto sobre as construccins, as instalacins e as obras.

2.- Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, polas disposicins que a desenvolvan e polo que dispn esta ordenanza.

   
  Artigo 2.- Feito impoible  
 

Constite o feito impoible deste imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a correspondente licenza de obras ou urbanstica (obtase ou non), ou para a que se esixa a presentacin de comunicacin previa ou declaracin responsable, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello de Cabana de Bergantios,

   
  Artigo 3.- Suxeitos pasivos  
 

1.- Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexan donos da construcin, da instalacin ou da obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realiza a obra.

Para os efectos previstos no pargrafo anterior, ter a consideracin de dono da construcin, da instalacin ou da obra quen soporte o gasto ou o custo que comporte a sa realizacin.

2.- Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os que soliciten as correspondentes licenzas ou os que realicen as construcins, as instalacins e as obras, ou ben os que presenten a comunicacin previa ou declaracin responsable, se non fosen os propios contribuntes.

O substituto poder esixirlle ao contribunte o importe da cota tributaria que satisfixo.

   
  Artigo 4.- Exencins  
 

Est exenta do pagamento deste imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, a comunidade autnoma ou as entidades locais, que, anda que estea suxeita ao imposto, vaia ser directamente destinada a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e de augas residuais, anda que a sa xestin a leven a cabo organismos autnomos e tanto que se trate de obras de investimento novo como de conservacin.

   
  Artigo 5.- Base impoible  
 

1.- A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, da instalacin ou da obra. Para tales efectos, entndese por custo real e efectivo o custo de execucin material da construcin, da instalacin ou da obra.

Non formarn parte da base impoible o Imposto sobre o Valor Engadido e os demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, os prezos pblicos e as demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local que estean relacionadas, de ser o caso, coa construccin, coa instalacin ou coa obra. Tampouco formarn parte da base impoible os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custo de execucin material.

2- A base impoible determinarase conforme ao orzamento de execucin material aportado polos interesados, sempre que este estivese visado polo colexio oficial correspondente, cando isto constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base impoible determinarase en funcin dos prezos medios de execucin material contidos no Anexo desta ordenanza.

   
  Artigo 6.- Cota tributaria  
 

A cota tributaria ntegra vir determinada pola aplicacin do tipo de gravamen sobre a base impoible. O tipo de gravamen queda fixado no 2,8%.

   
  Artigo 7.- Obriga de contribur  
 

A obriga de contribur nace no momento de comezar a construccin, a instalacin ou a obra, anda que non se obtivera a correspondente licenza.

   
  Artigo 8.- Normas de xestin  
 

1 - O imposto esixirase en rxime de autoliquidacin.

Os suxeitos pasivos estn obrigados a practicar autoliquidacin polo imposto, no impreso habilitado a tal efecto polo Concello, que deber ser presentado polo interesado xunto co xustificante de ingreso nas contas municipales da cuota resultante nos seguintes prazos determinados en funcin do procedemento de tramitacin da licenza:

a) No momento de presentar comunicacin previa ou declaracin responsable.

b) No prazo dun mes dende a notificacin da concesin da licenza.

c) No caso de que non se tea solicitado, concedido ou denegado expresamente a licenza, ou presentado comunicacin previa ou declaracin responsable, a autoliaquidacin xunto co xustificante de ingreso deber presentarse no prazo dun mes dende o inicio da isntalacin, cosntruccin ou obra.

2- A autoliquidacin regulada no apartado anterior ter o caracter de liquidacin provisional e debe practicarse tomando como base impoible a seguinte:

a) O orzamento de execucin material aportado polos interesados, sempre que este estivese visado polo colexio oficial correspondente, cando isto constita un requisito preceptivo.

b) Noutro caso, a base impoible determinarase en funcin dos prezos medios de execucin material contidos no Anexo desta ordenanza ou dacordo co orzamento presentado polos interesados cando ste resultase superior.

3.- Unha vez rematadas as construcins, instalacins ou obras, no prazo dun mes, contado a partir do da seguinte a sa terminacin, os suxeitos pasivos debern presentar na oficina xestora do imposto, unha declaracin responsable do custe real e efectivo das obras, achegando no suposto de obras e instalacins maiores, unha liquidacin definitiva, asinada polo director das obras, visada polo Colexio Oficial correspondente.-

Tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, previa comprobacin e, no seu caso, cuantificacin, polos servizos tcnicos municipais, practicar a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo ou reintegrando ao suxeito pasivo a cantidade que, no seu caso, resulte das diferenzas existentes nas respectivas bases impoibles.

4.- No caso de que se modificase o proxecto inicial das construcins, instalacins ou obras e se incrementase o presuposto, con independencia da necesidade de presentar comunicacin previa ou declaracin responsable ou obter a preceptiva licenza urbanstica municipal, os suxeitos pasivos estn obrigados a presentar unha nova autoliquidacin complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o modificado con suxeicin a prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

5.- No suposto de que non se inicien ou non se executen integramente as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin das cotas do ICIO satisfeitas e correspondentes base impoible das non realizadas, sempre e cando formule renuncia expresa licenza, ou sexa declarada caducada mediante resolucin administrativa firme e tean transcorrido os prazos para a interposicin do correspondente recurso contencioso-administrativo contra a dita declaracin de caducidade. Igualmente ter dereito devolucin do ingresado unha vez formule expresa renuncia nos supostos de presentacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable.

6.- As devolucins, cando procedan, axustaranse ao procedemento establecido para as devolucins de ingresos indebidos.

7.- Cando a autoliquidacin fora presentada e pagada aquela por cantidade inferior cota que resulte do presuposto achegado, o Concello poder practicar e notificar unha liquidacin complementaria pola cantidade que proceda.

Asemade, poder practicar unha liquidacin complementaria no suposto de que os Servizos Tcnicos Municipais, constaten que o presuposto achegado non se axusta aos valores reais.-

Cando os suxeitos pasivos non tean efectuado o pagamento da correspondente liquidacin polo imposto, nos prazos anteriormente sinalados, seguirase a va de constrinximento, para os efectos de recadar as cotas tributarias resultantes.-

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins  
 

En materia de infraccins e sancins, ser aplicable, segundo o dispn o artigo 11 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, a regulacin contida na Lei 58/2003, xeral tributaria, e demais disposicins que a complementen e a desenvolvan.

   
  Disposicin derogatoria  
 

Coa entrada en vigor desta ordenanza, queda derogada a anterior Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construcins, Instalacins e Obras, que aprobou o Pleno da Corporacin na sesin celebrada o da 31 de marzo de 2005 (publicacin definitiva no BOP n 124 do 2 de xuo de 2005) e as sas posteriores modificacins:

   
  Disposicin final  
 

A modificacin da presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno, en sesin celebrada o da 30 de xaneiro de 2014; entrar en vigor ao da seguinte de que se publique no Boletn Oficial da Provincia e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou se derogacin expresa.

   
  ANEXO  
 

ANEXO (relacin de prezos medios de execucin material definida polos servizos tcnicos municipais achegada presente ordenanza)

OBRAS MENORES

1.- Demolicions:

1.1. Demolicin de muros: 18,00 Eur./m2

1.2. Demolicin de tabiques: 6,00 Eur./m2

1.3. Levantado de solainas: 5,00 Eur./m2

1.4. Demolicin de pavimento de baldosa: 8,00 Eur./m2

1.5. Picado de azulexados e revestimentos: 7,00 Eur./m2

1.6. Demolicin de forxados: 12,00 Eur./m2

1.7. Demolicin completa: 16,00 Eur./m2

1.8. Demolicin de cuberta de fibrocemento: 4,00 Eur./m2

1.9. Demolicin de cuberta de tella: 6,00 Eur./m2

1.10. Demolicin de cuberta de tella, fibrocemento e viguetas: 10,00 Eur./m2

1.11. Levantado de carpinteria con retirada de escombros: 8,00 Eur./m2

2.- Movementos de terra:

2.1. Excavacin de gabias: 6,00 Eur./m3

2.2. Excavacin a ceo aberto: 5,00 Eur./m3

2.3. Recheo de gabias: 10,00 Eur./m3

2.4. Recheo a ceo aberto: 10,00 Eur./m3

2.5. Carga e transporte de terras a vertedeiro: 4,50 Eur./m3

3.- Peches:

3.1. Peche de estacas e arame: 6,00 Eur./m.

3.2. Peche de tea metalica: 16,00 Eur./m.

3.3. Peche de fabrica e tea metalica: 30,00 Eur./m.

3.4. Peche de bloques de formigon: 25,00 Eur./m2.

3.5. Peche muro tradicional de pedra: 90,00 Eur./m2.

3.6. Cimentacin de hormign: 80,00 Eur./m2.

3.7. Peche de forxa de ferro: 100,00 Eur./m2.

3.8. Peche de balaustre de aceiro: 150,00 Eur./m2.

3.9. Peche de balaustre de aluminio: 90,00 Eur./m2.

3.10. Rehabilitacin muro de pedra: 45,00 Eur./m2.

3.11. Muro de manposteria de granito: 150 Eur./m2

4.- Cubertas:

4.1. Cuberta de fibrocemento: 16,00 Eur./m2.

4.2. Cuberta de tella: 25,00 Eur./m2.

4.3. Cuberta de lousa: 45,00 Eur./m2.

4.4. Cuberta de viguetas, fibrocemento e tella: 80,00 Eur./m2.

4.5. Canalons: 20 Eur./m.

4.6. Baixantes: 20 Eur./m.

4.7. Instalacins e retirada de andamios: 6,00 Eur./m2.

5.- Albaneleria:

5.1. Estructura completa de formign armado: 60,00 Eur./m2.

5.2. Estructura completa de aceiro: 65,00 Eur./m2.

5.3. Estructura de nave de formigon armado: 45,00 Eur./m2.

5.4. Estructura de nave metalica: 50,00 Eur./m2.

5.5. Soleira de formign: 18,00 Eur./m2.

5.6. Forxado de formign: 50,00 Eur./m2.

5.7. Muro de contencin de formign: 80,00 Eur./m2.

5.8. Muro de cachoteria: 90,00 Eur./m2

5.9. Muro de bloque: 25,00 Eur./m2.

5.10. Tabique de ladrillo: 16,00 Eur./m2.

5.11. Cerramento de doble folla de ladrillo: 45,00 Eur./m2.

5.12. Celosia, balaustrada: 30,00 Eur./m2

5.13. Azulexado: 22,00 Eur./m2.

5.14. Enfoscado: 12,00 Eur./m2.

5.15. Pavimento de gres: 36,00 Eur./m2.

5. 16. Pavimento tarima flotante: 40,00 Eur./m2.

6.- Galpons:

6.1. Galpn de bloque ou ladrillo : 90,00 Eur./m2.

6.2. Galpn de madeira : 70,00 Eur./m2.

7.- Pinturas:

7.1. Pintura interior: 5,00 Eur./m2.

7.2. Pintura exterior: 7,00 Eur./m2.

8.- Carpinteria:

8.1. Porta de entrada : 500,00 Eur./Ud.

8.2. Porta interior: 180,00 Eur./Ud.

8.3. Fiestra: 230,00 Eur./m2.

8.4. Fiestra en plano de cuberta: 220,00 Eur./m2.

8.5. Peche de balcns e terrazas con galeria: 250,00 Eur./m2.

8.6. Reixa de seguridade en portas e fiestras: 60,00 Eur./m2.

8.7. Fronte de portal: 150,00 Eur./m2.

9.- Instalacin de fontaneria e saneamento:

9.1. Instalacins en aseo (sen aparatos sanit.): 160,00 Eur./Ud.

9.2. Instalacins en bao (sen aparatos sanit.): 210,00 Eur./Ud.

9.3. Instalacin de cocia: 200,00 Eur./Ud.

9.4. Lavabo incluso billame: 190,00 Eur./Ud.

9.5. Inodoro: 200,00 Eur./Ud.

9.6. Bid incluso billame: 180,00 Eur./Ud.

9.7. Baera incluso billame: 255,00 Eur./Ud.

10.- Instalacin de electricidade:

10.1. Instalacin de electricidade en vivienda de 100m2: 2.500,00 Eur./Ud.

11.- Instalacin de calefaccin:

11.1. Instalacin de calefaccin en vivienda de 100m2: 5.000,00 Eur./Ud.

12.- Pozos:

12.1. Pozo de barrena: 1.350,00 Eur./Ud.

12.2. Pozo artesano: 1.700,00 Eur./Ud.

13.- Depuracion:

13.1. Fosa septica e pozo filtrante: 1.300,00 Eur./Ud.

14.- Piscinas:

14.1. Piscina descuberta: 290 Eur./m2 construido.

15.- Pistas:

15.1. Pista deportiva: 75,00 Eur./m2.

15.2. Beirarrua: 25,00 Eur./m2.

16.- Guindastre:

16.1. Guindastre: 300,00 Eur./Ud.

OBRAS MAIORES

1.- Vivendas:

1.1. Vivendas plurifamiliarese en edificios: 450,00 Eur./m2

1.2. Vivenda unifamiliar: 580,00 Eur./m2.

1.3. Outros usos en vivenda (sotos, garaxes, ect.): 250,00 Eur./m2.

1.4. Reformas de vivendas: 300,00 Eur./m2

2.- Edificios uso industrial:

2.1. Edificaciones de uso industrial: 280,00 Eur./m2

3.- Edificios uso terciario:

3.1. Edificios con uso exclusivo terciario: 400,00 Eur./m2.

3.2. Reforma de locais comerciaes: 320,00 eur./m2.

4.- Edificios uso agrcola ou gandeiro

4.1. Edificaciones de uso agrcola ou gandeiro: 170,00 Eur./m2

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios