Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - ORDENANZA N. 36, REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE ARTEIXO

Publicación provisional : 10-06-2013 BOP N 109 -- Publicación definitiva : 01-08-2013 BOP N 145
Redacción Aplicable desde 28-04-2014

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.CONCEPTO.
 - ARTIGO 2.OBRIGADOS AO PAGO.
 - ARTIGO 3.NACEMENTO DA OBRIGA DE PAGO.
 - ARTIGO 4.BASE IMPOIBLE.
 - ARTIGO 5.CONTA.
 - DISPOSICINS
   
  ARTIGO 1.CONCEPTO.  
 

De conformidade co previsto no artigo 127, e segundo as normas contidas no captulo VI do ttulo I do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece o prezo pblico pola prestacin do Servizo de Axuda no Fogar, especificado nas tarifas comprendidas no artigo 5, e que se rexer pola presente ordenanza.

   
  ARTIGO 2.OBRIGADOS AO PAGO.  
 

Estn obrigados ao pago do prezo pblico regulado mediante a presente ordenanza as persoas as que se lles preste o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), calquera que sexa a sa modalidade (dependencia ou libre concorrencia), basndonos no establecido na Orde do 22 de xaneiro de 2009 da Vicepresidencia para a Igualdade o o Benestar pola que se regula o Servizo de Axuda no Fogar ( DOG nm. 22 do 02/02/2009) e o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, da Consellera de Traballo e Benestar, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento ( DOG nm. 63 do 30/03/2012) asi como na ordenanza municipal reguladora do servicio de axuda no fogar do Concello de Arteixo.

Se o/a beneficiario/a carecera da capacidade para obrar, a dita obriga recaer sobre quen ostente a sa representacin legal ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.

No artigo 6 da ordenanza reguladora do servizo municipal de axuda no fogar do concello de Arteixo se regulan e definen as persoas destinatarias do SAF.

   
  ARTIGO 3.NACEMENTO DA OBRIGA DE PAGO.  
 

A obriga de pagar os prezos pblicos regulados nesta ordenanza nace, en xeral, dende que se inicie a prestacin do servizo e deber facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestin:

1. Os prezos pblicos contemplados nesta ordenanza satisfaranse con carcter posterior prestacin do servizo e con carcter especfico, por mensualidades vencidas.

2. Por parte do Concello e sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, elaborarase un recibo individual co importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitir entidade bancaria elixida pola persoa usuaria para que se efecte o pagamento (domiciliacin bancaria). As excepcins a esta regra (domiciliacin bancaria) debern motivarse cun informe dos tcnicos de servicios sociais.

3.A finais do mes de febreiro de cada ano, ou antes si se producen cambios na situacin das persos beneficiarias do servizo, se lles requirir, por parte dos Servizos Sociais, para que xustifiquen documentalmente a situacin socioeconmica e patrimonial, a efectos de actualizar a sa renda per cpita e o prezo pblico a aboar.

   
  ARTIGO 4.BASE IMPOIBLE.  
 

Aos efectos previstos para a aplicacin das tarifas do artigo 4 seguinte, establcese o prezo da hora por prestacin do servizo de axuda no fogar dependencia en 13,68 euros/hora, determinado como custe unitario do servizo. Non incle o IVE que no seu caso houbera que repercutir.

As mesmo, establcese o prezo da hora por prestacin do servizo de axuda no fogar en libre concorrencia ou bsico en 14,29 euros/hora, determinado como custe unitario do servizo. Non incle o IVE que no seu caso houbera que repercutir.

   
  ARTIGO 5.CONTA.  
 

5.1.DETERMINACIN DA CAPACIDADE ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO.

Para a determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias do servizo terase en conta o establecido nos artigos 59 e 60 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, da Consellera de Traballo e Benestar, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

A) Determinacin da capacidade econmica das persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido usuarias do servizo de axuda no fogar.

A capacidade econmica das persoas dependentes valoradas que tean recoecido un dereito de atencin mediante o SAF calcularase de acordo coas normas de valoracin contidas no capitulo ll do ttulo lll do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo.

B) Determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar de libre concorrencia (bsico).

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia usuarias do servizo de axuda a domicilio de libre concorrencia, o concello regular o cmputo da capacidade econmica de acordo cos seguintes criterios:

Para os efectos deste artigo considrase persoa usuaria aquela para a que se solicite o servizo. No caso de intervencin con familias, entenderase como persoa usuaria a un dos membros da unidade de convivencia responsables dos menores que forman parte dela.

a) Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considrase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2. da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas fsicas: ingresos netos que se perciban procedentes de rendementos de traballo, includas pensins e prestacins de previsin social, calquera que sexa o seu rxime; os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario; os rendementos das actividades econmicas e as ganancias e perdas patrimoniais.

b) Computarase as mesmo o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos entndese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido econmico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoracin recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, con deducin das cargas e gravames de natureza real que diminan o seu valor, as como das dbedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cmputo do patrimonio neto debern terse en conta as exencins que prev a Lei 19/1991, do 6 de xuo, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

c) A capacidade econmica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cmputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

d) Para o cmputo da renda ou do patrimonio teranse en conta os datos correspondentes ultima declaracin fiscal dispoible ou pensin coecida.

e) Para a actualizacin da informacin relativa capacidade econmica, as persoas beneficiarias do servizo presentarn, antes do final do mes de febreiro de cada ano, ou cando se produzan cambios na sa situacin inicial ou ben a peticin dos Servizos Sociais do Concello, xustificacin documental das circunstancias socioeconmicas tidas en conta para o acceso ao servizo.

5.2.PARTICIPACIN ECONMICA DAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO.

Para os efectos de aplicacin das tarifas tomarase como referencia o indicador pblico de renda de efectos mltiples (IPREM).

A) Determinacin da participacin no financiamento das persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido usuarias do servizo de axuda no fogar.

1. Cada entidade local titular do servizo, para facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, aplicar a seguinte tboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado:

GRAO I

GRAO Ii

GRAO Iii

Capacidade econmica (referida ao IPREM)

<=20 horas /mes

<=45 horas /mes

<=70 horas /mes

Inferior ou igual ao 100% do IPREM

0.00%

0.00%

0.00%

Maior do 100% e menor ou igual a 115% do IPREM

4.52%

9,61%

14.70%

Maior do 115% e menor ou igual a 125% do IPREM

5.41%

11.50%

17.58%

Maior do 125% e menor ou igual a 150% do IPREM

5.55%

11.79%

18.03%

Maior do 150% e menor ou igual ao 175% do IPREM

5.65%

12.00%

18.35%

Maior do 175% e menor ou igual a 200% do IPREM

5.72%

12.16%

18.60%

Mayor do 200% e menor ou igual a 215% do IPREM

5.81%

12.34%

18.87%

Maior do 215% e menor ou igual a 250% do IPREM

6.03%

12.82%

19.61%

Maior do 250% e menor ou igual a 300% do IPREM

6.24%

13.26%

20.29%

Maior do 300% e menor ou igual a 350% do IPREM

6.42%

13.63%

20.85%

Maior do 350% e menor ou igual a 400% do IPREM

6.54%

13.90%

21.25%

Maior do 400% e menor ou igual a 450% do IPREM

6.63%

14.09%

21.55%

Maior do 450% e menor ou igual a 500% do IPREM

6.70%

14.25%

21.79%

Superior a 500% do IPREM

6.76%

14.36%

21.97%

2. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa usuaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo, as horas reais prestadas de SAF sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao correspondente, a cantidade que se debe pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

3. En ningn caso o importe da participacin econmica que debe ingresar a persoa usuaria en concepto de participacin no custo do servizo poder exceder o 90% do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.

4. No caso de que a entidade local asuma tamn a prestacin, s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do SAF regulados no artigo 14.2 do decreto 149/2013, do 5 de setembro, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarn a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

GRAO I

GRAO II

GRAO III

At. 1*

At. 2*

At. 3*

At. 1*

At. 1*

At. 3*

At. 1*

At. 1*

At. 3*

Capacidade econmica

(referida a IPREM)

<= 15 horas/mes

<= 28 horas / mes

< = 45 horas / mes

Inferior ou igual a 100% do IPREM

0.00%

12.87%

13.76%

0.00%

22.73%

24.29%

0.00%

35.51%

37.95%

Mayor do 100% e menor ou igual a 115% do IPREM

5.98%

13.10%

14.00%

10.56%

23.13%

24.71%

16.50%

36.13%

38.61%

Mayor do 115% e menor ou igual a 125% do IPREM

7.15%

13.39%

14.31%

12.63%

23.64%

25.26%

19.73%

36.94%

39.47%

Mayor do 125% e menor ou igual a 150% do IPREM

7.34%

13.52%

14.44%

12.95%

23.87%

25.50%

20,24%

37.29%

39.85%

Mayor do 150% e menor ou igual a 175% do IPREM

7.47%

13.61%

14.54%

13.18%

24.03%

25.67%

20.60%

37.54%

40.12%

Mayor do 175% e menor ou igual a 200% do IPREM

7.57%

13.76%

14.70%

13.36%

24.29%

25.96%

20.87%

37.96%

40.56%

Mayor do 200% e menor ou igual a 215% do IPREM

7.68%

13.83%

14.78%

13.56%

24.42%

26.09%

21.18%

38.16%

40.77%

Mayor do 215% e menor ou igual a 250% do IPREM

7.98%

13.96%

14.91%

14.09%

24.64%

26.33%

22.01%

38.50%

41.14%

Mayor do 250% e menor ou igual a 300% do IPREM

8.25%

14.06%

15.02%

14.57%

24.82%

26.52%

22.77%

38.78%

41.44%

Mayor do 300% e menor ou igual a 350% do IPREM

8.48%

14.16%

15.13%

14.98%

25.00%

26.72%

23.40%

39.07%

41.74%

Mayor do 350% e menor ou igual a 400% do IPREM

8.65%

14.35%

15.33%

15.27%

25.33%

27.06%

23.85%

39.57%

42.29%

Superior a 400% do IPREM

8.77%

14.48%

15.48%

15.48%

25.57%

27.32%

24.19%

39.95%

42.69%

*Atencin 1: Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia.

*Atencin 2: Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables.

*Atencin 3: Servizo de prstamo de axudas tcnicas.

5. Establecese como mnimo vital ou conta mnima para gastos persoais no resto dos servizos distintos da atencin residencial, prestados dentro da carteira regulada polo Decreto 149/2013, de 5 de setembro, que quedar integramente disposicin da persoa perceptora, unha conta equivalente ao 49 % dos ingresos lquidos percibidos, calculados en cmputo anual.

6. Garantirselle persoa usuaria unha dispoibilidade anual mnima de 2.653, no suposto de que a persoa usuaria traballe nun centro especial de emprego. Este importe ser actualizado anualmente consonte a variacin interanual do IPREM.

7. As ausencias mensuais, por causas imputables persoa usuaria nos servizos con dereito a reserva de praza mensual que sexan superiores aos dez das ags o mes de vacacins e os supostos previstos nos artigos 27 e 28 da Orde de 2 de xaneiro de 2012, referidos ao prazo mximo de dous (2) meses de suspensin temporal, deinvidicarn un 40% do importe correspondente participacin no seu financiamento en concepto de reserva de praza.

C) Determinacin da participacin no financiamento das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar de libre concorrencia (bsico)

1. O servizo de axuda no fogar en rxime de libre concorrencia prestarase de forma gratuta naqueles casos nos que a capacidade econmica resulte igual ou inferior ao 80% do indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM)

2. Para o resto dos supostos establcese unha regulacin progresiva de participacin econmica no custo do servizo que ter en conta o clculo da capacidade econmica per cpita de acordo co establecido no artigo 20 do regulamento do servizo e segundo o recollido na seguinte tboa:

Capacidade econmica

Participacin no custe do servizo de SAD bsico

Conta

Menor de 0,80 do IPREM

0

0

Maior de 0,80 do IPREM e menor ou igual a 1,50 IPREM

10%

1,43 /hora

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM

20%

2,86 /hora

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM

40%

5,72 /hora

Maior de 2,5 IPREM

60%

8,57 /hora

O custe do servizo do SAF bsico queda establecido en 14,29 /hora.

3. Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestruturacin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

4. Establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN DERROGATORIA.

Queda derrogada a Ordenanza fiscal n. 14, reguladora da taxa pola prestacin do servizo de axuda no fogar.

DISPOSICIN DERRADEIRA PRIMEIRA.

O IPREM para o presente ano 2014 queda establecido en 532,51.

Para os vindeiros anos a sa conta ser a que anualmente se estableza nos orzamentos xerais do Estado.

DISPOSICIN DERRADEIRA SEGUNDA.

A presente Ordenanza, unha vez aprobada polo Pleno do Concello de Arteixo, ser publicada na forma legal establecida e entrar en vigor conforme ao previsto no artigo 70.2 e concordantes da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, continuando a sa vixencia ata que se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios