Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mazaricos - ORDENANZA FISCAL N 3.- REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS.

Publicación provisional : 01-01-1990 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 01-01-1990 BOP N 00
Aplicable desde 09-04-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Natureza e fundamento.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4..Base impoible, cota e devengo.
 - Artigo 5..Xestin.
 - Artigo 6..Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 7..Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1..Natureza e fundamento.  
 

De conformidad co disposto nos art. 59.2 e 100 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, o Concello de Mazaricos establece o imposto sobre Construcins, Instalacins e Obras, nos termos regulados na presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible do impuesto a realizacin dentro do trmino municipal, de calqueira construcccin, instalacin ou obra para a que se esixa obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtrase ou non dita licenza, ou para a que se esixa presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, sempre que a expedicin da licenza ou a actividade de control corresponda a este Concello.

   
  Artigo 3..Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades sen personalidade xurdica s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan donos da construccin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. Aos efectos previstos neste artigo ter a consideracin do dono da construccin, instalacin ou obra que soporte os gastos ou o custe que comporte a sa realizacin.

No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do mesmo quenes soliciten as correspondentes licenzas ou presenten as correspondentes declaracins responsables ou comunicacins previas ou realicen as construcins, instalacins ou obras. O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 4..Base impoible, cota e devengo.  
 

1. A base impoible do imposto est constituida polo coste real e efectivo da construcin, instalacin ou obra.

2. A cota de este impuesto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravamen.

3. O tipo de Gravame ser o 2% da base indicada no apartado 1 para obras de ata 1.202.024,21 euros; a partir desa cifra aplicarase o 2,8%

4. O imposto devengarase no momento de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, ainda cando non se obtera a correspondente licenza ou non se presentara a correspondente comunicacin previa.

   
  Artigo 5..Xestin.  
 

1. Cando se conceda a licenza preceptiva ou se presente a declaracin responsable ou comunicacin previa practicarase unha liquidacin provisional, determinndose a base impoible en funcin do orzamento presentado polos interesados, sempre que o mesmo fora visado polo Colexio Oficial correspondente; noutro caso, a base impoible ser determinada polos Tcnicos Municipais ou Comisin correspondente.

2. vista de las construcins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do custo real efectivo das mismas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa podr modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

   
  Artigo 6..Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do impuesto realizarase de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e disposicins dictadas para o seu desarrollo.

   
  Artigo 7..Infraccins e sancins.  
 

A calificacin das infraccins tributarias e a determinacin das sancins que polas mesmas correspondan, regularanse polo disposto na Lei Xeral Tributaria e disposicins que a desarrollan.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza foi aprobada polo Pleno do Concello de Mazaricos o 30 de xaneiro de 2014 e entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no B.O.P., permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios