Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Lousame - ORDENANZA REGULADORA DAS OPERACINS FORESTAS DE TALA, SACA, DPOSITO E TRANSPORTE DE MADEIRA NO CONCELLO DE LOUSAME

Publicación provisional : 13-01-2017 BOP N 7 -- Publicación definitiva : 21-04-2014 BOP N 74
Redacción Aplicable desde 21-05-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Obxecto da Ordenanza.
 - Artigo 2.Autorizacins para as actividades de corta e saca.
 - Artigo 3.Solicitudes.
 - Artigo 4.Deber de fianza.
 - Artigo 5.Normas e obrigas para a realizacin dos traballos.
 - Artigo 6.Responsabilidade.
 - Artigo 7.Infraccins e procedemento sancionador.
 - Disposicin derradeira.
 - ANEXO
   
  Artigo 1.Obxecto da Ordenanza.  
 

Consonte ao disposto nos artigos 77 do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuo, polo que se aproba el Regulamento de Bens das Entidades Locais e os artigos 25, 28 e 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de rxime local, o Concello de Lousame estabelece a presente ordenanza reguladora das actividades de corta e saca de madeira no mbito do termo municipal de Lousame, co fin de facela compatible coa preservacin das vas pblicas, seguridade vial, bens municipais e medio natural do Concello.

As actividades afectadas pola ordenanza son todas aquelas operacins que se desenvolvan para a obtencin da madeira e o seu transporte, inclundo tanto as operacins previas ou preparatorias corta, como poden ser o desprazamento de vehculos e maquinaria ou os accesos ao terreo; como as posteriores destinadas ao depsito da madeira, a carga e o seu transporte.

A ordenanza establece a figura do permiso municipal obrigatorio para a realizacin dos traballos referidos e as normas para a sa tramitacin, a imposicin dunha fianza e os mecanismos sancionadores establecidos para garantir o seu cumprimento.

   
  Artigo 2.Autorizacins para as actividades de corta e saca.  
 

Establcese a obrigatoriedade da obtencin de autorizacin municipal previa para a realizacin de cada operacin de corta ou tala forestal e transporte de madeira dentro do termo municipal do Concello de Lousame.

Esta autorizacin deber ser solicitada nas dependencias municipais no modelo oficial facilitado para o efecto.

Exceptanse desta obriga, sen menoscabo da responsabilidade dos efectos que produza a actividade, aquelas operacins de natureza non industrial nin comercial destinadas ao abastecemento domstico de lea realizadas por particulares con vehculos agrcolas.

   
  Artigo 3.Solicitudes.  
 

Para a obtencin de autorizacin municipal para realizar traballos de corta e saca de madeira, as persoas fsicas ou xurdicas que o soliciten debern entregar nas dependencias municipais o impreso formal e debidamente cuberto no que figuren os seguintes datos e documentos xuntos requiridos:

NIF, nome completo e domicilio fiscal da persoa ou entidade, e domicilio a efectos de notificacin de ser diferente.

No caso de ser persoa xurdica: documento autntico onde consten as identidades dos administradores e do representante legal da entidade.

Referencia e plano catastral das parcelas onde se van desenvolver os labores.

Lugares, das e horarios no que se van desenvolver os traballos de corta, almacenaxe e transporte da carga.

Copia da autorizacin da autoridade forestal para a realizacin da corta ou, de non ser precisa, declaracin responsable do cumprimento da normativa forestal vixente.

Copia dos permisos de circulacin do vehculo ou conxunto de vehculos cos que se van desenvolver os labores ou documento oficial no que conste a sa masa mxima autorizada.

Xustificante de depsito de fianza nos termos recollidos na presente ordenanza.

As solicitudes de autorizacin entregaranse como mnimo un mes antes do inicio dos traballos.

A sa concesin poder estar suxeita s restricins temporais ou condicins tcnicas motivadas que decida o Concello.

Non podern solicitar esta autorizacin aquelas persoas fsicas ou xurdicas que como consecuencia de traballos anteriores cometesen infraccins contra a presente ordenanza e tean danos pendentes de reparar ou de resarcimento ao concello; aqueles que tean pendente o pago dalgunha sancin contemplada na presente ordenanza ou aquelas empresas que participasen nos traballos e sexan susceptibles de ser responsables do pagamento dos danos.

A falta de resolucin expresa por parte do Concello nese prazo supor que se entenda denegada a autorizacin.

   
  Artigo 4.Deber de fianza.  
 

Os solicitantes de cada autorizacin de corte e saca de madeira debern presentar coa solicitude o xustificante de presentacin dunha fianza a favor do Concello de Lousame, por calquera dos procedementos establecidos pola lexislacin vixente, co fin de responder do amao dos danos que puideran producir nas vas ou a sa limpeza.

Establcense das contas atendendo ao peso mximo autorizado do maior dos vehculos ou conxunto de vehculos empregados. Se o seu peso mximo autorizado non supera as 16 Tm. fxase unha fianza de mil cincocentos (1.500,00 ) e se algn vehculo supera esta masa mxima autorizada, entn ascende a tres mil . (3.000,00 ).

A fianza ser reintegrada e/ou cancelada previo informe favorable dos servizos tcnicos municipais, unha vez finalizada a corta forestal, no prazo de dous meses, sen prexuzo de que, de non obter dito informe favorable, se produza a incautacin definitiva da mesma, e a aplicacin do rxime sancionador e demais consecuencias legais esixibles

A dita fianza poder ser sustituida pola presentacin de pliza de seguro de responsabilidade civil do empresario ou empresa que realice os actos regulamentados, acreditando a vixencia e cobertura da mesma para os traballos a realizar durante todo o perodo que duren as operacins que incla os danos a terceiros derivados da actividade da empresa ou empresario.

Para o caso de que a empresa ou empresario subcontrate os traballos ou parte de eles a outra empresa, deber presentarse tamn, pliza de seguro de responsabilidade civil do empresario ou empresa subcontratada que realice os actos regulamentados, acreditando a vixencia e cobertura da mesma para os traballos a realizar durante todo o perodo que duren as operacins que incla os danos a terceiros derivados da actividade da empresa ou empresario.

   
  Artigo 5.Normas e obrigas para a realizacin dos traballos.  
 

Prohbese a ocupacin das vas pblicas e do seu dominio con depsitos de madeira, plas ou ramaxe; as como das canalizacins, gabias, pasos ou todo lugar que dificulte o paso ou acceso a propiedades ou vas.

Preservarase o estado das vas pblicas empregadas para a realizacin dos traballos de corta, almacenaxe, carga ou transporte; correspondendo ao responsable da corta o deber de comunicar ao concello calquera dano producido e a obriga de proceder reparacin dos desperfeitos producidos no firme, gabias, canalizacins ou outros elementos.

Prohbese a realizacin de desprazamentos de terras que polas sas caractersticas tean a consideracin de movementos de terra a efectos da normativa urbanstica.

Os traballos ocuparn s o espazo indispensable da va pblica, permitindo sempre a circulacin e cumprindo as disposicins normativas vixentes que regulan o trfico, circulacin e seguridade vial, especialmente as referidas a sinalizacin de traballos na calzada, corte de carrs ou desviacins na va.

O responsable da corta deber retirar da va pblica nun prazo mximo de 48 horas calquera refugallo ou sucidade resultado da corta, depsito ou transporte da madeira.

   
  Artigo 6.Responsabilidade.  
 

Sern responsables, a efectos do cumprimento de todas as obrigas e responsabilidades recollidas nesta ordenanza, por esta orde:

A persoa ou entidade solicitante da autorizacin municipal para realizar o traballo.

A persoa ou persoas titulares da empresa ou establecemento mercantil que realice os labores.

   
  Artigo 7.Infraccins e procedemento sancionador.  
 

Contra o previsto nesta ordenanza, establcese o seguinte cadro de accins consideradas como infraccins moi graves, graves e leves.

Constiten infraccins moi graves:

A realizacin de traballos de corta e saca de madeira sen a preceptiva autorizacin municipal.

Causar danos nas pistas municipais por valor superior a 3.000 .

O depsito de madeira na va pblica.

Calquera actuacin que supoa unha situacin de risco para a seguridade vial.

A comisin, nun prazo dun ano, de das faltas graves firmes na va administrativa.

Constiten infraccins graves:

Deixar as vas municipais en deficiente estado de limpeza, segundo o informe municipal.

Causar danos nas pistas municipais por valor inferior a 3.000 .

Non repor ao seu estado orixinal as gabias e dominio pblico empregado para o acceso aos terreos.

A comisin, nun prazo dun ano, de das faltas leves.

Consideraranse infraccins leves:

Calquera outro incumprimento desta ordenanza que non estea cualificado como moi grave ou grave e cuxa sancin corresponda ao Concello.

As infraccins desta ordenanza sern sancionadas coas seguintes multas:

Infraccins leves: multa de ata 300,00 .

Infraccins graves: multa de conta comprendida entre 300,01 e 1.500,00 .

Faltas moi graves: multa de conta comprendida entre 1.500,01 e 3.000,00 .

Sen prexuzo das sancins que correspondan, cando o Concello tea coecemento de calquera feito contrario ao recollido na presente ordenanza ordenar a paralizacin da actividade e comunicar aos responsables das cortas a obriga de restitur calquera dano provocado establecendo un prazo de quince das para proceden sa reparacin.

Estas sancins podern ser reiterativas por cada semana sen cumprimento do esixido ou mantndose na situacin de infraccin tipificada, podendo dar lugar a multa coercitiva ao abeiro do disposto no artigo 9 e 199 da Lei de Ordenacin Urbanstica e Proteccin do Medio Rural de Galicia 9/2002 do 30 de decembro, ou a normativa que legalmente a substita en termos similares.

A resolucin do expediente sancionador corresponde Alcalda.

Se os danos fosen irreparables, a entidade ser indemnizada en conta igual ao valor dos bens destrudos ou ao importe do deterioro dos danos.

O procedemento sancionador ser o establecido no R.D. 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, en desenvolvemento da Lei 30/1992, e cos criterios expostos no ttulo XI da Lei 7/1985, modificada pola Lei 57/2003, de modernizacin do goberno local.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente ordenanza, que foi aprobada definitivamente polo Pleno do Concello o da 27 de marzo de 2014, entrar en vigor unha vez transcorrido o prazo dun mes a contar desde o da seguinte ao da publicacin do anuncio de aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, quedando derrogadas cantas outras disposicins do mesmo rango normativo, en canto se opoan ou contradigan o disposto na presente. Se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

   
  ANEXO  
 

CONCELLO DE LOUSAME:

SOLICITUDE DE: autorizacin municipal para OPERACINS FORESTAS DE TALA, SACA, DPOSITO E TRANSPORTE DE MADEIRA

1.NIF: __________________________________________________________

2.Nome: ________________________________________________________

3.Domicilio fiscal da persoa ou entidade, e domicilio a efectos de notificacin de ser diferente que solicita a autorizacin: ___________________________________

No caso de ser persoa xurdica deber acompaarse documento autntico onde consten as identidades dos administradores e do representante legal da entidade.

4.Referencia e plano catastral que se adxunta como documento n. 1 das parcelas onde se van desenvolver os labores.

5.Lugares, das e horarios no que se van desenvolver os traballos de corta, almacenaxe e transporte da carga.

6.Copia da autorizacin da autoridade forestal para a realizacin da corta ou, de non ser precisa, declaracin responsable do cumprimento da normativa forestal vixente. Adxntase como documento n. 2.

7.Copia dos permisos de circulacin do vehculo ou conxunto de vehculos cos que se van desenvolver os labores ou documento oficial no que conste a sa masa mxima autorizada. Adxntase como documento n. 3, ___, ___, ____, ____, ___,___

8.Xustificante de depsito de fianza nos termos recollidos na presente ordenanza. Adxntase como documento n. ___.

Polo exposto, a persoa cuxos datos constan nos nmeros 1,2 e tres,

SOLICITAN: Que se lles conceda autorizacin para todas aquelas operacins que se desenvolvan para a obtencin d madeira e ou seu transporte, inclundo tanto s operacins previas ou preparatorias curta, como poden ser ou desprazamento de vehculos e maquinaria ou vos accesos ao terreo; como s posteriores destinadas ao depsito d madeira, a carga e ou seu transporte.

En Lousame, a __ de _______ de 2_______.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios