Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Brin - ORDENANZA FISCAL NM. 16-T, REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DAS LICENZAS URBANSTICAS ESIXIDAS POLA LEXISLACIN DO SOLO E ORDENACIN URBANA OU REALIZACIN DAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL NOS SUPOSTOS NOS QUE A ESIXENCIA DE LICENZA FORA SUB

Publicación provisional : 08-05-2014 BOP N 86 -- Publicación definitiva : 23-06-2014 BOP N 118
Redacción Aplicable desde 24-06-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.Responsables solidarios e subsidiarios.
 - Artigo 5.Cota tributaria.
 - Artigo 6.Tarifa.
 - Artigo 7.Supostos de non suxeicin.
 - Artigo 8.Devengo.
 - Artigo 9.Normas de xestin.
 - Artigo 10.Liquidacin, notificacin e ingreso.
 - Artigo 11.Infraccins e sancins.
 - Disposicin derrogatoria.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (en adiante TRLRFL), o Concello de Brin establece a taxa que se refire o artigo 20.4 h) do TRLRFL.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, dirixida a verificar se os actos de ocupacin, construcin, edificacin e uso do solo e do subsolo que vaian realizarse no termo municipal, axstanse ao ordenamento urbanstico vixente e se renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, todo elo de conformidade co establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e a sa normativa de desenvolvemento.

   
  Artigo 3.Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que:

a) sexan solicitantes dunha licenza ou que presenten a comunicacin previa ou declaracin responsable nos casos en que proceda.

b) executen as instalacins, obras ou construcins sen ter obtido a preceptiva licenza, ou sen presentar a comunicacin previa ou declaracin responsable cando se permita.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os construtores e contratistas das obras, de conformidade co previsto no artigo 23.2.b) do TRLRFL.

   
  Artigo 4.Responsables solidarios e subsidiarios.  
 

Respondern solidaria e subsidiariamente da dbeda tributaria deste tributo as persoas ou entidades s que se refiren os artigos 42 e 43 da Lei xeral tributaria, de acordo co previsto neles.

   
  Artigo 5.Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cota fixa que, segundo a natureza do expediente a tramitar, se lle sumar outra cantidade en funcin da superficie, lonxitude ou unidade, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. Para determinar a superficie das obras e instalacins terase en conta a totalidade das sas plantas e espazos construdos, sen prexuzo do indicado para o caso das rehabilitacins. ETN

   
  Artigo 6.Tarifa.  
 

1. Licenzas ou autorizacins para a segregacin de parcelas urbanas, por cada parcela resultante: 64,57

2. Licenzas de primeira ocupacin de vivendas unifamiliares:

a) vivendas de ata 200 m2 de superficie construda: 64,57

b) vivendas de 201 m2 a 400 m2 de superficie construda: 96,85

c) vivendas de mis de 400 m2 de superficie construda: 129,14

3. Licenzas de primeira ocupacin de vivendas colectivas:

a) cota fixa por inmoble: 96,85

b) por cada unidade de vivenda e por cada 100 m2 ou fraccin de local comercial ou industrial: 16,15

c) por cada 100 m2 ou fraccin de garaxes, trasteiros e demais dependencias auxiliares: 10,76

4. Instalacin de tanques, depsitos de almacenamento de auga, piscinas, etc., as como outros depsitos de almacenamento de gas, petrleos, gasleos e similares: 64,57

5. Instalacin de quioscos en va pblica:

a) cota fixa por unidade: 64,57

b) por cada metro cadrado: 32,28

6. Instalacin de carteis publicitarios: 64,57 por cada acto publicitario independente.

7. Fixacin de lias e rasantes:

7.1. Fixacin de lias e rasantes de edificacins:

a) cota fixa por unidade: 64,57

b) por cada metro: 1,61

7.2. Fixacin de lias en peches de fincas:

a) cota fixa por unidade: 64,57

b) por cada metro que dea fronte va pblica: 1,61

c) resto de lia: 0,33

8. Construcin de edificacins:

a) Os primeiros 200 metros cadrados construdos: 0,33 por metro cadrado.

b) Dos 200 aos 1.000 metros cadrados construdos: 1,61 por cada metro cadrado deste tramo.

c) A partir de 1.000 metros cadrados construdos: 2,21 por cada metro cadrado deste tramo.

d) Cando non se acade esta conta, a taxa mnima a cobrar ser de 64,57

No caso de obras de rehabilitacin, os anteriores importes sern aplicados sobre a superficie do inmoble sobre a que se acte.

9. Demolicin de edificacins:

a) Os primeiros 1.000 metros cadrados: 0,16 por metro cadrado.

b) A partir de 1.000 metros cadrados: 0,33 por metro cadrado deste tramo.

c) cando non se acade esta conta, a taxa mnima a cobrar ser de 64,57

10. No caso de obras maiores: expedicin e subministro do cartel de obra normalizado: 31,46 . O concello expedir e subministrar aos interesados o cartel de obra obrigatorio normalizado que ter as seguintes caractersticas: cartel de cor branca, rotulado a das cores ( branco e verde), coas medidas de 0,70 x 0,60 metros (apaisado).

11. Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito impoible desta ordenanza e non apareza especificada nos epgrafes desta tarifa, esixirase unha taxa mnima de 64,57

12. Polas declaracins de incorporacin ao patrimonio do titular daquelas edificacins ou construcins realizadas sen licenza, nos termos previstos na lexislacin urbanstica: esixirase un 50% a maiores das tarifas estipuladas no apartado 8 deste artigo 6 (construcin de edificacins).

13. Para os efectos da aplicacin do apartado 8 deste artigo non tern a consideracin de edificacins as naves e silos agrcolas e as instalacins agrcolas desmontables.

   
  Artigo 7.Supostos de non suxeicin.  
 

Non estarn suxeitos ao pagamento da taxa, pero si a obriga de solicitar licenza ou presentar a comunicacin previa ou declaracin responsable, nos casos en que proceda, as seguintes actuacins:

a) As obras que deban efectuar os particulares nas vas pblicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificacins de aliacins ou rasantes, canalizacins ou sumidoiros que faga o Concello.

b) O branqueo, pintado ou revestimento das fachadas e muros.

c) As derrubas ou demolicins que se produzan como consecuencia de declaracins de runa inminente e que fosen ordenados polo Concello.

d) As derrubas ou demolicins daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentacin urbanstica do Concello se atopen fra de ordenacin e fosen ordenadas por este ltimo.

e) As instalacins, construcins e obras promovidas directamente por outras administracins pblicas que estivesen suxeitas a licenza urbanstica municipal ou a calquera outra actividade municipal tcnica e administrativa de verificacin que constita o feito impoible desta taxa.

   
  Artigo 8.Devengo.  
 

1. Devengarase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. Para os efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza urbanstica ou coa presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable nos casos en que proceda, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando as obras se iniciasen ou executasen sen ter obtido a oportuna licenza ou presentado a comunicacin previa ou declaracin responsable nos casos en que proceda, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non conforme coa normativa aplicable, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para tal efecto ou a sa demolicin se non foran conformes normativa aplicable.

3. A obriga de contribur, logo de nacida, non se ver afectada de ningn modo pola denegacin da licenza ou da comunicacin previa ou declaracin responsable nos casos en que proceda, logo de comprobar que non se axusta normativa aplicable, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante logo de concedida a licenza ou autorizada/comprobada a comunicacin previa ou declaracin responsable.

   
  Artigo 9.Normas de xestin.  
 

1. Os interesados na obtencin dunha licenza de obras ou urbanstica virn obrigados a presentar no rexistro do Concello a oportuna solicitude de licenza, comunicacin previa ou declaracin responsable cando proceda, acompaando proxecto visado polo colexio oficial respectivo, especificando a natureza da obra, lugar de emprazamento, importe estimado desta, medicins e destino.

2. Cando se trate de actos nos que, de conformidade coa normativa estatal, autonmica e local aplicable, non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, acompaarase solicitude de licenza, comunicacin previa ou declaracin responsable dun presuposto das obras a realizar as como unha descricin precisa da superficie afectada, materiais a empregar e en xeral, das caractersticas da obra ou acto, dos cales os seus datos permitan comprobar o seu custe.

3. Se despois de formulada a solicitude de licenza, comunicacin previa ou declaracin responsable se modificase ou ampliase o proxecto, deber poerse en coecemento do Concello, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artigo 10.Liquidacin, notificacin e ingreso.  
 

1. vista da documentacin presentada polos interesados, previo estudo e valoracin da mesma pola oficina tcnica municipal, practicarase liquidacin provisional tomando como base impoible para esta liquidacin o orzamento presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo colexio oficial correspondente. Noutro caso, servir de referencia para a determinacin da base liquidable, o listado de prezos que figura no anexo ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcins, instalacins e obras.

2. vista das construcins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do custe real e efectivo destas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a cota tributaria que se refire o artigo 5 desta ordenanza, practicando a correspondente liquidacin, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3. O ingreso realizarase nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 11.Infraccins e sancins.  
 

En materia de infraccins e sancins ser aplicable, segundo dispn o artigo 11 do TRLRFL, a regulacin contida nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

A partir da entrada en vigor desta ordenanza quedar derrogada a ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas urbansticas publicada no BOP do 31.12.2004.

   
  Disposicin final.  
 

Esta ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno do Concello e entrar en vigor o da seguinte ao da publicacin do seu texto definitivamente aprobado no BOP, permanecendo vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios