Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Rois - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 17-11-2003 BOP N 264 -- Publicación definitiva : 29-12-2003 BOP N 297
Redacción Aplicable desde 28-05-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 .-Fundamentos e natureza
 - Artigo 2 .-Feito impoible
 - Artigo 3 .-Suxeito pasivo
 - Artigo 4 .-Responsables
 - Artigo 5 .-Cota tributaria
 - Artigo 6 .-Bases de imposicin e tarifas
 - Artigo 7 .-Bonificacin da cota
 - Artigo 8 .-Devengo
 - Artigo 9 .-Declaracin e ingreso
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1 .-Fundamentos e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 20 do RD 2/2004, polo que se aproba a Lei Reguladora de Facendas Locais, este Concello establece a taxa por expedicin de documentos administrativos, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas previsto no artigo 58 da citada Lei.

   
  Artigo 2 .-Feito impoible  
 

Artigo 2 .-Feito impoible

1.-Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolta, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e dos expedientes de que entenda a administracin ou as autoridades municipais.

2.-A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte, calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular e redunde no seu beneficio, anda que non houbera mediado solicitude expresa do interesado.

3.-A tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento das obrigas fiscais non estarn sometidos a esta Taxa, como tampouco o estarn as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins de calquera clase, os relativos a prestacin de servicios ou realizacin de actividades de competencia do Concello, as compulsas de documentos, os certificados solicitados polos distintos departamentos municipais para a tramitacin de expedientes e os volantes de empadroamento.

   
  Artigo 3 .-Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou que redunde inters a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4 .-Responsables  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios as administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5 .-Cota tributaria  
 

1.-A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa, segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo ca tarifa que contn o artigo seguinte.

2.-A cota da tarifa correspondente tramitacin completa en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, desde a sa iniciacin ata a sa resolucin final.

   
  Artigo 6 .-Bases de imposicin e tarifas  
 

As bases de imposicin e tarifas son as recollidas nos seguintes epgrafes:

1.-Expedicin de certificados e informes urbansticos (excepto vivendas colectivas): 15,00 euros

2.-Expedicin de certificados de informacin urbanstica vivendas colectivas (entendendo por estas as que tean mis de un baixo e andar): 25,00 euros

3.-Tramitacin de expedientes de licenzas de obras menores ou rexmenes de intervencin municipal de comunicacin previa a peticin de persoas fsicas:

a) Orzamento de execucin da obra inferior a 500,00 euros: 0,00 euros

b) Orzamento de execucin da obra comprendido entre 500,00 euros e 5.000,00 euros ambos inclusive: 15,00 euros

c) Orzamento de execucin da obra maior de 5.000,00 euros: 35,00 euros

4.- Tramitacin de expedientes de licenzas de obras menores ou rexmenes de intervencin municipal de comunicacin previa a peticin de persoas xurdicas: 30,00 euros

5.- Tramitacin de expedientes de licencia pola posesin de animais potencialmente perigosos: 20,00 euros

6.-Tramitacin de expedientes de contratacin administrativa de obras, bens, servicios e suministros:

a) Contrato de importe inferior a 6.000,00 euros: 0 euros

b) Contrato de importe igual ou superior a 6.000 euros e inferior a 30.000 euros: 50,00 euros

c) Contrato de importe igual ou superior a 30.000,00 euros: 100,00 euros

7.- Copias de normativa urbanstica, ordenanzas fiscais e planos:

a) Ordenanza urbanstica ou fiscal en papel ou soporte dixital: 6,00 euros

b) Planos P.X.O.M. en soporte dixital: 10,00 euros

c) Copia P.X.O.M. en CD-Rom: 60,00 euros

8.- Recoecementos notariais de poderes: 6,00 euros

9.- Expedicin de documentos polo Punto de Informacin Catastral (P.I.C.) de Rois:

a) Certificacins catastrais (positivas ou negativas) de calquera tipo de ben inmoble: 5,00 por certificacin.

b) Consultas descritivas e grficas, informes, planos e demis documentacin catastral anloga: 1,00 por cada documento expedido.

c) Consultas descritivas e grficas, informes, planos e demis documentacin catastral anloga que requiran o acceso ao arquivo municipal: 3,00 por cada documento expedido.

   
  Artigo 7 .-Bonificacin da cota  
 

Concederase unha bonificacin do 50% do importe da taxa nos seguintes casos:

7.1 Bonificacin pola condicin de parado de longa duracin. A estes efectos tern a condicin de parados de longa duracin aquelas persoas que leven inscritas no I.N.E.M. (ou no organismo a quen se lle transfiran as sas competencias) por un perodo ininterrompido de dous anos no momento de presentacin da solicitude que inicie a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

7.2 Xubilados con pensin mnima. A estes efectos tern a condicin de xubilados con pensin mnima aquelas persoas que perciban exclusivamente o importe dalgunha das pensins mnimas fixadas anualmente polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais (ou polo organismo que asuma esta competencia) no momento de presentacin da solicitude que inicie a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

Para concede-la bonificacin, os interesados debern presenta-la documentacin que acredite tal condicin.

   
  Artigo 8 .-Devengo  
 

1.-Devengarase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicie a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

2.-Nos casos a que se refire o nmero 2 do artigo 2 , o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provoquen a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie se previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 9 .-Declaracin e ingreso  
 

1.-A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin no momento da entrega dos correspondentes documentos administrativos solicitante.

2.-Nos casos a que se refire o nmero 2 do artigo 2, a taxa esixirase igualmente en rxime de autoliquidacin no momento da entrega dos correspondentes documentos administrativos ou da formalizacin do contrato administrativo.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente modificacin da ordenanza Fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, previa exposicin ao pblico e resolucin das reclamacins, e comenzar a aplicarse a partir de esa data, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios