Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coristanco - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Publicación provisional : 04-10-2013 BOP N 190 -- Publicación definitiva : 26-11-2013 BOP N 225
Redacción Aplicable desde 30-06-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento
 - Artigo 2. Concepto (modificado).
 - Artigo 3.- Obrigados ao pagamento (modificado)
 - Artigo 4.- Conta do prezo pblico
 - Artigo 5.- Participacin econmica das persoas usuarias do servizo (modificado)
 - Artigo 6.- Capacidade econmica da persoa usuaria do servizo (modificado)
 - Artigo 7.- Condicins de pagamento (modificado)
 - Disposicion final
   
  Artigo 1.- Fundamento  
 

De conformidade co previsto no artigo 127 en relacin co artigo 41, e segundo as normas contidas no Captulo VI do Ttulo I do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece o prezo pblico polo Servicio de Axuda no fogar.

   
  Artigo 2. Concepto (modificado).  
 

O prezo pblico regulado neste ordenanza constite unha prestacin patrimonial de carcter pblico que se satisfar pola prestacin do servizo de axuda no fogar a travs dos servizos sociais municipais, de conformidade coa ordenanza reguladora do devandito servizo.

   
  Artigo 3.- Obrigados ao pagamento (modificado)  
 

1.- Estn obrigados ao pago do prezo pblico regulado nesta ordenanza as persoas fsicas usuarias do servizo dacordo co establecido na Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar.

Se considera persoa usuaria do servizo aquela para a cal se solicita o servizo. No caso de intervencin con familias, entenderase como persoa usuaria un dos membros adultos da unidade de convivencia responsable dos menores que formen parte dela.

2.- Cando por causas non imputables ao obrigado ao pagamento do prezo, o servizo non sexa prestado, proceder devolucin do importe correspondente.

   
  Artigo 4.- Conta do prezo pblico  
 

A conta do prezo pblico ven referida a unha hora de prestacin do servizo, establecndose o prezo da hora en 12,00 euros.

   
  Artigo 5.- Participacin econmica das persoas usuarias do servizo (modificado)  
 

A participacin no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atencin recoecido como usuarias do servizo de axuda no fogar determinaranse con arranxo ao artigo 17 da Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Coristanco.

A participacin das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento determinarase con arrranxo ao artigo 18 da Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Coristanco.

   
  Artigo 6.- Capacidade econmica da persoa usuaria do servizo (modificado)  
 

A determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias da dependencia axustarase ao disposto no artigo 15 da Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Coristanco.

A determinacin da capacidade econmica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento axustarse ao disposto no artigo 16 da Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Coristanco.

   
  Artigo 7.- Condicins de pagamento (modificado)  
 

A obriga de pagamento do prezo pblico comeza desde que se inicie a prestacin do servizo de axuda no fogar ou servizos complementarios.

O abono do prezo realizarase con carcter posterior prestacin do servizo e con carcter especfico, durante os vinte primeiros das do mes seguinte.

Por parte do concello e, sobre a base do parte de traballo asinado conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atencin directa, elaborarase un recibo individual co importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitir entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria, para que se efecte o pagamento.

A falta de pagamento do prezo supor a esixibilidade deste en va de constrinximento.

   
  Disposicion final  
 

Esta Ordenanza entrat en vigor unha transcurridos quince das dende a sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, segundo o disposto nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Rxime Local permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios